Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 5. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 5. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 5. 3. 2009

2 Práva a povinnosti manželů = vznikají přímo ze zákona uzavřením manželství a zanikají nejpozději se zánikem manželství. Práva a povinnosti mezi manžely jsou založena především na zásadě rovnosti subjektů (§18 ZR) a na zásadě solidarity (vzájemná pomoc, společná péče o domácnost a o rodinu)

3 Osobní práva a povinnosti manželů (§ 18-21 ZR) Základní práva a povinnosti (§ 18 ZR): –povinnost žít spolu –povinnost být si věrni –povinnost vzájemně si pomáhat –povinnost vytvářet zdravé rodinné prostředí –povinnost respektovat svoji důstojnost –povinnost společně pečovat o děti

4 Další práva a povinnosti manželů Povinnost uspokojovat potřeby rodiny (§ 19 ZR) X právo manžela obrátit se se žalobou na soud, pokud druhý manžel neplní svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti (§ 19 odst. 3 ZR). Povinnost rozhodovat společně o záležitostech rodiny (§ 20 ZR) X nedohodnou-li se manželé o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

5 Zákonné zastupování mezi manžely § 21 ZR Právo vzájemně se zastupovat v běžných záležitostech V podstatných věcech musí jednat každý z manželů sám za sebe nebo udělit plnou moc (např. přijímání mzdy). Jeden z manželů může zastupování druhým manželem vůči třetí osobě vyloučit (§ 21 odst 3 ZR).

6 Závazky manželů § 21 odst. 2 ZR –Solidární zavázanost manželů = jednáním jednoho z manželů při obstarávání běžných záležitostí rodiny jsou oba zavázáni společně a nerozdílně. –Při překročení rámce obstarávání běžných záležitostí rodiny manželé nejsou zavázáni společně a nerozdílně. Závazek vznikne pouze tomu z manželů, který právní úkon učinil.

7 Společné jmění manželů § 143 – 151 občanského zákoníku Předmět společného jmění manželů: –majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství s výjimkou: majetku získaného dědictvím nebo darem; majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela; věcí, které slouží podle své povahy osobní potřebě jen jednoho manžela; věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. –závazky, které jednomu z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství s výjimkou: závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich; závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jen jeden z nich bez souhlasu druhého. Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

8 Změny v rozsahu SJM Rozsah SJM lze modifikovat – zúžit nebo rozšířit - § 143a občanského zákoníku Manželé mohou změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří SJM. Nastudovat § 143 – 151 občanského zákoníku!

9 a) Smluvní modifikace SJM -Smlouva o modifikaci rozsahu SJM musí být sepsána formu notářského zápisu. Manželé mohou touto smlouvou rozsah SJM zůžit nebo rozšířit. Vůči 3. osobě se mohou na smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže jí byl obsah smlouvy znám. -Rozšíření – předmětem SJM se stane jak majetek, tak závazky, které zákon jinak z předmět SJM vylučuje (např. majetek nabytý jednám z manželů za trvání manželství darem). -Zúžení – zákon připouští zúžení rozsahu SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. -Změna doby vzniku SJM (§ 143a odst. 2 OZ) zákon připouští smlouvu manželů, kterou si mohou zcela nebo zčásti vyhradit vznik SJM až ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. –Předmanželská smlouva (§ 143 odst. 3 OZ) muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu.

10 b) Modifikace SJM soudním rozhodnutím (§ 148 OZ) Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti (např. v případě nehospodárného nakládání jedním z manželů se společným majetkem na úrok rodiny). Na návrh jednoho z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeným ručícím společníkem obchodní společnosti (tj. jedná se zejména o případy, kdy jeden z manželů provozuje riskantní podnikání).

11 Manželé a podnikání Majetek v SJM nebo jeho část může jeden z manželů použít k podnikání pouze se souhlasem druhého manžela. Tento souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba (§ 146 OZ).

12 Zánik SJM SJM zaniká nejpozději se zánikem manželství (tj. smrt jednoho z manželů či jeho prohlášením za mrtvého, rozvod) Výjimečně dochází k zániku SJM za trvání manželství: a)prohlášením konkurzu na majetek jednoho z manželů; b)vyslovením trestu propadnutí majetku některého z manželů.

13 Vypořádání SJM a)Dohodou bývalých manželů (149a, § 150 odst. 1,2 OZ) b)Rozhodnutím soudu (§ 150 odst. 3 OZ); kritéria pro vypořádání jsou stanovena v § 149 OZ. c)Uplatněním zákonné domněnky (§ 150 odst. 4 OZ)

14 Společné bydlení manželů Společný nájem bytu manžely (§ 703 – 705 OZ) Společné vlastnictví domu nebo bytu Věcná břemena Odvozené důvody bydlení (jen jeden manžel je výlučným vlastníkem domu nebo bytu anebo je výlučným nájemcem bytu služebního nebo bytu zvláštního určení a druhý manžel a celá rodina má odvozené právo bydlení (viz § 18 ZR)

15 Vyživovací povinnost mezi manželi Viz přednáška ze dne 19. 3. 2009

16 Zánik manželství Smrtí jednoho z manželů Prohlášením jednoho z manželů za mrtvého (§ 21-22 ZR, výjimka § 51 odst. 3 ZR) Zrušení manželství rozsudkem soudu o rozvodu

17 Rozvod Právní úprava rozvodu je založena pouze na jediném důvodu rozvodu, kterým je existence kvalifikovaného rozvratu manželství. Od důvodu rozvodu je třeba odlišovat příčiny rozvratu (nevěra, alkoholismus aj.) Základní úprava rozvodu (rozvod sporný) (§ 24 ZR) Rozvod s tvrdostní klauzulí, ztížený rozvod (§ 24b ZR) – zvýšení ochrany manžela, který nesouhlasí s rozvodem. Nesporný (smluvený) rozvod (§ 24a ZR)

18 Rozvod manželství s nezl. dětmi Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu. Úpravou poměrů se myslí rozhodnutí soudu, kterým je učeno, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak bude každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Při úpravě poměrů k nezl. dětem pro dobu po rozvodu soud zpravidla nerozhoduje o úpravě styku rodičů s nezl. neboť dohoda o úpravě styku rodičů s nezl. nepotřebuje schválení soudu. Vyžaduje-li to však zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodičů s dítětem upraví (§27 ZR). Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.

19 Úprava poměrů k nezl. dětem pro dobu po rozvodu Rozhodnutí o výchově: –Společná výchova (§ 26 odst. 2 ZR) –Střídavá výchova (§ 26 odst. 2 ZR) –Svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu (dohoda se může týkat i výše vyživovací povinnosti). Změní-li se poměry, může soud změnit i bez návrhu r o zhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností.

20 Řízení o rozvod manželství Jedná se o sporné řízení, které lze zahájit jen na návrh (žalobou) jednoho z manželů. Příslušnost soudu – k řízení o rozvod manželství je místně příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v ČR, bydlí- li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů, není-li takový soud je příslušný obecný soud odpůrce, a není-li ani takového soudu, obecný soud navrhovatele. Manželství zanikne dnem právní moci rozsudku o rozvodu.

21 Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely viz přednáška ze dne 19. 3. 2009

22 Seznam zkratek ZR = zákon č. 99/1963 Sb., o rodině OZ = zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník SJM = společné jmění manželů


Stáhnout ppt "Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 5. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google