Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K dnešní p ř ednášce Fundraising v NO Objekt fundraisingu Dárcovství, sponzoring Plánování fundraisingových aktivit Metody fundraisingu M ěř ení efektivnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K dnešní p ř ednášce Fundraising v NO Objekt fundraisingu Dárcovství, sponzoring Plánování fundraisingových aktivit Metody fundraisingu M ěř ení efektivnosti."— Transkript prezentace:

1 K dnešní p ř ednášce Fundraising v NO Objekt fundraisingu Dárcovství, sponzoring Plánování fundraisingových aktivit Metody fundraisingu M ěř ení efektivnosti fundraisingu

2 www.econ.muni.cz Fundraising „V ě da“ o tom, jak úsp ě šn ě p ř esv ě d č it druhé, ž e práv ě vy a vaše č innost jsou d ů le ž ité, a ž e se do nich vyplatí investovat. (Ledvinová, J.)

3 www.econ.muni.cz Fundraising získávání prost ř edk ů, resp. hledání zdroj ů, které má pomoci p ř edevším neziskovým organizacím zbavit se nedostatku financí. zahrnuje r ů zné metody a postupy, jak získat finan č ní a jiné prost ř edky na č innost neziskovým organizací.

4 www.econ.muni.cz Kdo by se m ě l fundraisingu v ě novat? Správní rada, p ř edstavenstvo Ř editel Profesionální fundraiser Dobrovolník Konzultant fundraisingu

5 www.econ.muni.cz Kdo by se m ě l fundraisingu v ě novat? stav v 2004 (spiralis výzkum 455 NO) Fundraising v malých NO je zabezpe č ován vedením organizace, správní rady, p ř edstavenstva S r ů stem velikosti NO p ř esun výkonu fundraisingu na jiné osoby (fundraisery) 1/3 NO m ě la fundraisera U velkých NO zam ě stnanci u menších NO dobrovolníci

6 www.econ.muni.cz Dovednosti fundraisera Silná osobnost Zápal pro v ě c - „v ěř it z celého srdce“ Schopnost po ž ádat - „peníze nejsou tabu“ P ř esv ě d č ivost - p ů sobivá argument ů Sebed ů v ě ra - „nemám se za co styd ě t, neomlouvám se“ Pravdomluvnost Sociální dovednosti - „práce s lidmi“ Organiza č ní dovednosti Kontakty a schopnosti Pohotovost - „nepromarnit ž ádnou p ř íle ž itost Vytrvalost - „nevzdávat se“

7 www.econ.muni.cz Aktivity fundraisera 1. plánování Fundraiser vytvá ř í fundraisingový plán, spravuje databázi dárc ů a kontakt ů, spolupracuje s ekonomem na p ř íprav ě rozpo č t ů a sleduje jejich pln ě ní, p ř ipravuje komunikaci s dárci. 2. administrativa Práce zahrnuje evidenci spojenou s realizací projekt ů, zpracování pr ů b ěž ných a záv ě re č ných zpráv, ale také spolupráci na vytvá ř ení nových projekt ů ( ž ádosti o ud ě lení grant ů a dotací). 3. komunikace Fundraiser v nejširším slova smyslu reprezentuje organizaci, komunikuje se stávajícími i potenciálními dárci, vytvá ř í a distribuuje materiály (nabídky, prezentace, informace ad.). 4. strategie Fundraiser pravideln ě vyhodnocuje vlastní č innost i fundraisingový plán, p ř ipravuje podklady pro jednání správní rady, podílí se na strategickém plánování a na vedení organizace.

8 www.econ.muni.cz O č ekávání NO a praxe ze zahrani č í Neziskové organizace od fundraisera o č ekávají, ž e bude stratégem a mana ž erem fundraisingu, výkonnou silou pro realizaci fundraisingu v celém jeho rozsahu a pe č livým ú ř edníkem. Podle zkušeností zahrani č í je fundraiser mana ž erem, který vede dobrovolníky, zam ě stnance, č leny správní rady, č leny sdru ž ení atd., nikoliv č lov ě kem, který sám peníze získává. Fundraiser je mana ž era fundraisingu

9 Kdo všechno m ůž e být objekt fundrasingu?

10 www.econ.muni.cz Zdroje financování NO z vlastní č innosti od jiných subjekt ů z neve ř ejných zdroj ů z ve ř ejných zdroj ů

11 www.econ.muni.cz Podíl jednotlivých zdroj ů financování v rozpo č tech NNO (1998)

12 www.econ.muni.cz Podíl jednotlivých zdroj ů financování v rozpo č tech NNO (Spiralis 2004, 455 NO)

13 www.econ.muni.cz Spiralis 2004, 455 NO Organizace zam ěř ené na oblast sociální a zdravotní a na volno č asové aktivity jsou vysoce závislé na ve ř ejných rozpo č tech. U ostatních organizací stoupá podíl soukromých zdroj ů. Pr ů m ě rná NO vyu ž ívá 4 typy finan č ních zdroj ů, i kdy ž jejich podíl na ro č ním rozpo č tu organizace není vyvá ž ený. S jedním finan č ním zdrojem pracuje 5 % NO. Č ím je rozpo č et organizace v ě tší, tím je v ě tší i po č et jejích zdroj ů. S menším po č tem zdroj ů pracují organizace sociální a zdravotní.

14 Jak myslíte ž e je to dnes?

15 Bude mít finan č ní krize vliv na strukturu finan č ních zdroj ů NO?

16 www.econ.muni.cz Podíl jednotlivých zdroj ů financování v rozpo č tech NNO (Spiralis 2004, 455 NO)

17 www.econ.muni.cz METODY FUNDRAISINGU V Č ESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008, Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs pouze 83 NO Nej č ast ě ji byly uvád ě ny vládní granty, dále návšt ě vy firemních dárc ů. Nejmén ě efektivní byly dopisy jednotlivc ů m. V ě tšina respondent ů nevyu ž ívala strategie získávání finan č ních prost ř edk ů spojené s textovými zprávami nebo online dárcovstvím. Respondenti disponují širokou ř adou technik, které ozna č ili za úsp ě šné pro svoji organizaci. Nej č ast ě ji zmi ň ují budování vztah ů, spolupráci s vládou, vytvá ř ení projekt ů, po ř ádání r ů zných akcí, plánování sch ů zek s potenciálními donátory.

18 Dárcovství, sponzoring

19 www.econ.muni.cz Firemní dárcovství Individuální dárcovství Dary mohou mít podobu Finan č ní pomoci V ě cné pomoci Lidského zdroje

20 www.econ.muni.cz Dárcovství vs. Sponzoring nezisková organizace mu nem ůž e nabídnout nic – volí tedy formu prosby, proto ž e o č ekává č istý dar, m ůž e nabídnout ur č itou protihodnotu, ale podstatn ě ni ž ší – volí proto vztah „kvazipartnerství“, kdy nap ř. prodává lístek na dobro č inný koncert za p ř emršt ě nou cenu, p ř i č em ž to ví i kupující, který se na koncert mo ž ná ani nedostaví, nabízí srovnatelnou protihodnotu – vede tedy obchodní jednání, aby získala nap ř. placený inzerát do sponzorované knihy.

21 www.econ.muni.cz Pojem Charita(tivnost) K ř es ť anská láska P ř ed welfare state Charitativní organizace byly projevem, výsledkem, vyjád ř ením „velkodušnosti“, dobro č innosti jednotlivce a státu Se slábnutím vlivu aristokracie a církve p ř echází „starání se o druhé“ pod vliv státu Školy, muzea, chudobince…

22 www.econ.muni.cz Filantropie Obecn ě láska k lidem, snaha pomoci motivována láskou k bli ž nímu. výsledek snahy a p ř ání ur č itých skupin ob č an ů. Širší pojem ne ž charita Komplex spole č enských vztah ů zalo ž ených na dobrovolných aktivitách jednotlivc ů, které jsou podporovány státem. Aktivity neuskute čň ované pro maximalizaci vlastního zisku č i u ž itku

23 www.econ.muni.cz Sponzoring Pomoz jinému, pom ůž eš sob ě nástroj komunikace na podporu ur č ité události, akce, produktu nebo slu ž by. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prost ř edky a za to dostává protislu ž bu. Sponzorský p ř ísp ě vek je tedy “dar s protipln ě ním”.

24 www.econ.muni.cz Sponzoring Č asto se vztahy mezi sponzorem a p ř íjemcem p ř ísp ě vku uzavírají na základ ě smlouvy o reklam ě, kde nezisková organizace vyká ž e č innosti sm ěř ující k napln ě ní marketingových cíl ů sponzora. Tato nezisková organizace je povinna zaplatit da ň z p ř íjm ů právnických osob, která č iní 24 procent. Náklady na sponzoring jsou sou č ástí firemních rozpo č t ů a nijak nesouvisejí s odpo č tem z daní, jako je tomu u dar ů.

25 www.econ.muni.cz Druhy sponzoringu SOCIÁLNÍ SPONZORING Projekty, "kde stát finan č n ě nesta č í", kde ú č elem sponzorování není v prvé ř ad ě reklama, ale kde jde o humanitární podporu v nouzi a na podporu u ž ite č ných celospole č enských (sociálních) v ě cí v ů bec. Sponzor profituje a ž po delší dob ě - ze známosti jména nebo jeho p ř íznivé pov ě sti. PROFESNÍ SPONZORING Sponzor finan č n ě podporuje "rozjezd" druhé strany pro úsp ě šné podnikání, profesní r ů st, realizaci investi č ních zám ě r ů,... ze kterých p ř edpokládá, ž e bude rovn ěž podnikatelsky spoluprofitovat. KOMER Č NÍ SPONZORING Projekty, kde p ř eva ž uje rovnoprávný vztah "n ě co za n ě co". Ž adatelé o sponzoring mají dobré (výborné) mo ž nosti nabídnout sponzorovi zejména reklamu nebo jiné recipro č ní protislu ž by.

26 www.econ.muni.cz Sponzoring – výzkum 2008 R ů zné investice do sponzoringu uvádí 86 % spole č ností p ů sobících v Č eské republice. Na celkovém marketingovém rozpo č tu se sponzoring podílí 6-10 % zhruba u t ř etiny firem. Tém ěř polovina spole č ností však ř íká, ž e se v ů bec nev ě nuje m ěř ení návratnosti investic, zatímco zjiš ť ováním efektivity vynalo ž ených prost ř edk ů na sponzoring se u ka ž dého z projekt ů zabývá pouze 28 % firem. A ž 40 % firem toti ž souhlasí s názorem, ž e sponzoring je p ř edevším morální odpov ě dností firmy a na efektu vlastn ě ani nezále ž í.

27 Plánování fundraisingu

28 www.econ.muni.cz Plánování fundraisingu Dlouhodobý proces V ě novat se mu by m ě la 1/3 objemu č inností neziskové organizace Spiralis 2003 Pouze t ř etina NO zpracovává plán fundraisingu, skoro polovina rozvíjí nebo promýšlí alespo ň ur č itou strategii.

29 www.econ.muni.cz Plánování fundraisingu: 1.definovat poslání organizace – stru č n ě, jasn ě, výsti ž n ě, aby s ním byl srozum ě n ka ž dý č len organizace a um ě l ho reprodukovat, 2.ur č it konkrétních a m ěř itelných cíl ů – dárci bude jasné, ž e jsou dosa ž itelné, v ě d ě t co po dárcích chceme a jak mohou pomoci. 3.vypracovat realiza č ní a č asový plán aktivit, na základ ě č eho ž se zpracuje ro č ní rozpo č et, 4.ov ěř it, zda naše organizace skute č n ě reaguje na pot ř eby ve spole č nosti, místo organizace na trhu

30 www.econ.muni.cz Plánování fundraisingu: 5.uva ž ovat o zapojení dobrovolník ů do fundraisingových akcí, 6.vybrat pro danou situaci nejvhodn ě jší fundraisingové metody, 7.sestavit seznamu mo ž ných zdroj ů, 8.specifikovat okruh dárc ů,

31 www.econ.muni.cz 9.po ž ádat o dar, 10.informovat dárce o pou ž ití jeho daru, 11.sna ž it se o obnovení a/nebo zvýšení daru.

32 Metody fundraisingu

33 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Inzerce nejmén ě ú č inná metoda, proto ž e kontakt mezi dárcem a organizací č i námi je anonymní. Osobu, kterou ž ádáme o podporu, nevidíme. Výhodou této metody však je, ž e oslovíme velký po č et potencionálních dárc ů. Vhodné v kombinaci

34 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Direct mail, tj. p ř ímý poštovní styk = hromadný (formální) adresný nebo neadresný dopis, n ě kdy s vlo ž enou obálkou pro odpov ěď a/nebo s poštovní poukázkou.

35 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Vyhlášení ve ř ejné sbírky výzva p ř edem neur č enému okruhu dárc ů sd ě lovacími prost ř edky (v č etn ě plakát ů a leták ů ) vy ž adují dobrou organiza č ní p ř ípravu vyu ž ití více prost ř edk ů propagace, prezentaci silného motivu pro dárce sv ě domité pracovníky, dostatek fin. pr. a bezúhonnost organizace;

36 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Kampa ň má všechny atributy ve ř ejné sbírky, jen má v ě tší rozsah. Lze u ní nalézt i rysy benefice: Benefi č ní akce výzva p ř edem neur č enému okruhu dárc ů – vy ž aduje divácky a publicisticky zajímavý program, min. jednu známou osobnost v programu, bezchybný pr ů b ě h akce a dostate č nou prezentaci dobro č inného ú č elu celé akce

37 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu fundraising „od dve ř í ke dve ř ím“ nevýhoda vstupování do soukromí potencionálních dárc ů. Pouli č ní fundraising

38 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Osobní dopis č i telefonický rozhovor (tzv. telefonní fundraising) p ř edpokladem úsp ě chu je p ř edcházející znalost dárce, který u ž dar poskytl a nyní ž ádáme o obnovení daru. N ě kdy se však poda ř í prolomit "ledy" a získat p ř íslib finan č ní podpory i od nov ě oslovených dárc ů.

39 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Písemná ž ádost o grant velmi byrokratický postup, který však p ř inese vysoké finan č ní sumy, mo ž nost dlouhodobé spolupráce Nadace, nada č ní fondy Ve ř ejné zdroje Firmy s vypracovaným plánem CSR č i dárcovstvím

40 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Osobní setkání, resp. návšt ě va p ř edem vytipovaných mo ž ných dárc ů spolu s ž ádostí o grant nejú č inn ě jší zp ů sob Náro č né na p ř ípravu, p ř edem promyšlený postup, p ř íprava na č elení neúsp ě chu

41 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Č lenství má velkou výhodu dlouhodobého vztahu mezi dárcem a organizací. Je velmi u ž ite č né s č leny udr ž ovat pravidelný kontakt, setkávat se s nimi, napsat jim ob č as dopis nebo zatelefonovat.

42 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu „Testament-fundraising" odkaz majetku, tj. získávání p ř íslibu odkazu majetku.

43 www.econ.muni.cz Online-fundraising" http://nno.ecn.cz/index.stm?x=219906 kodex a zásady etického on-line fundraisingu. Cílem tohoto kodexu je zaru č it vysoký etický standard on- line fundraisingu mezi uživateli internetu a vytvo ř it d ů v ě ryhodné prost ř edí pro dárce, kte ř í využívají pro realizaci svých dar ů on-line platby.

44 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu Vlastní p ř íjmy, tzv. samofinancování cesty k dlouhodobé stabilit ě NNO 1/3 p ř íjm ů NO

45 www.econ.muni.cz Metody fundraisingu – Spiralis 2004 P ř i získávání pen ě z preferují NO osobní kontakt, a ť u ž jakýmkoli zp ů sobem. Menšinovou formou komunikace je reklama, vyu ž ívaná asi 20% NO. Jde o organizace s v ě tším rozpo č tem. Finance získávají v ě tšinou jednorázovým platebním p ř íkazem (82% organizací) nebo v hotovosti (66% NNO). Trvalým bankovním p ř íkazem 24% NO. Zastoupení internetu a mobilu jako nástroje fundraisingu je statisticky nízké (14%) a jen ob č asné.

46 M ěř ení efektivnosti

47 www.econ.muni.cz M ěř ení efektivity fundraisingu Návratnost investic Pom ě r mezi získaným p ř íjmem a náklady na jeho získání Č istý p ř íjem Č ástka, kterou jste - po ode č tení všech náklad ů na fundraising - skute č n ě získali Procento odpov ě dí – návratnost Procentuální podíl t ě ch, kte ř í zareagují, z po č tu lidí, které jste oslovili Pr ů m ě rný p ř ísp ě vek Č ástka, kterou v pr ů m ě ru p ř isp ě je ka ž dý dárce Náklady na získání dárce Náklady vynalo ž ené na získání nového dárce/pr ů m ě rná celková hodnota dárce, tj. odhad celkové č ástky, kterou vám dárce daruje za celou dobu, kdy bude organizaci podporovat.

48 www.econ.muni.cz Vyhodnocování fundraisingu Spiralis 2004 P ř ibli ž n ě polovina neziskových organizací uvádí, ž e své fundraisingové aktivity vyhodnocuje. V ě tšinou se však omezuje jen na hodnocení vlastních akcí. Pouze 15 % z celkového po č tu respondent ů hodnotí návratnost prost ř edk ů investovaných do fundraisingu. Ostatní zp ů soby vyhodnocování jsou percentueln ě ješt ě slabší.

49 Zájmová literatura

50 www.econ.muni.cz Informa č ní zdroje Ledvinová J. Pešta K.: Základy fundraisingu Norton Michael: The Worldwide Fundraiser’s Handbook (Nadace VIA 2003) Spiralis: Cesty k ú č innému fundrasingu (http://www.spiralis-os.cz/)http://www.spiralis-os.cz/ http://www.fundraising.cz/


Stáhnout ppt "K dnešní p ř ednášce Fundraising v NO Objekt fundraisingu Dárcovství, sponzoring Plánování fundraisingových aktivit Metody fundraisingu M ěř ení efektivnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google