Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Nebezpečné odpady Praha, 15. května 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Nebezpečné odpady Praha, 15. května 2008."— Transkript prezentace:

1 Konference Nebezpečné odpady Praha, 15. května 2008

2 2 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice Úvod Úvod  V červnu roku 2006 došlo ze strany ČIŽP – oblastní inspektorát Hradec Králové ke zjištěná výskytu nelegálního skladu odpadů v areálu společnosti firmy AVOT spol. s r.o. Chvaletice v likvidaci  Celá akce začala úrazem fyzické osoby podnikající, která v areálu prováděla práce spojené s využitím deponovaných chemikálií.  Na základě uzavřených smluv o dílo č. ŽP/2006/0761 ze dne 29. 8. 2006 a č. ŽP/2007/0734 ze dne 3. 7. 2007 mezi KÚ Pardubického kraje a společností DEKONTA, a.s. prováděla havarijní služba společnosti DEKONTA, a.s. v katastru obce Chvaletice „Likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů v areálu firmy AVOT, spol. s r.o. v likvidaci“.  O průběhu a rozsahu prováděných prací byly všechny zainteresované složky pravidelně informovány v rámci kontrolních dnů, které svolával a vedl zadavatel za dohledu supervizora. Po celou dobu prováděných prací byly na lokalitě vedeny podrobné záznamy o provedených pracích ve stavebních denících, provedené práce byly shrnuty v dílčích zprávách

3 3 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 2. Prováděné práce 2.1 Odvoz hydridů a tlakových lahví  Při prvotním průzkumu dne 16. 6. 2006 bylo v dané lokalitě nalezeno značné množství odpadů z nichž byly vytipovány nejnebezpečnější. Jednalo se o tlakové lahve, u kterých bylo nebezpečí, že obsahují vysoce toxické a toxické plyny. Dále pak byly nalezeny v naprosto nevyhovujících podmínkách uskladněné odpady velice ochotně reagující s vodou a díky poškození střechy a přítomnosti vody ve shromažďovacích prostředcích hrozilo bezprostřední nebezpečí poškození zdraví osob a životního prostředí v okolí nelegálního skladu.  Po prvotní identifikaci bylo provedeno roztřídění tlakových lahví do jednotlivých skupin, jejich transport za asistence složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do provozovny SÚCHJBO v Kamenné u Příbrami byl proveden dne 19. 8. 2006 (celkem 107 ks tlakových lahví). V průběhu dalších inventarizačních prací pak byly nalezeny ještě 4 ks tlakových lahví, které byly opět převezeny do SÚCHJBO v Kamenné u Příbrami.  Dne 20. července 2006 proběhl odvoz hydridů, látek velice ochotně reagujících i se vzdušnou vlhkostí a při styku s vodou vedoucí k silné exotermické reakci, do společnosti Explosia a.s. v Pardubicích, k odstranění.  V rámci odstranění odpadů v období od 3. 7. - 7. 9. 2007 byly nalezeny další hydridy a jiné chemické látky prudce reagující s vodou, které byly odvezeny taktéž k likvidaci do firmy Explosia a.s. v Pardubicích.

4 4 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 2.2 Průzkum lokality  3. července 2006 byl proveden vrtný průzkum zemin v okolí areálu nelegálního skladu, z důvodu podezření na kontaminaci zemního tělesa v areálu nelegálního skladu.  Výsledky laboratorních analýz v odebraných vzorcích byly porovnány s limitními hodnotami kritérií A, B a C danými Metodickým pokynem MŽP 8/96 (kritéria znečištění zemin, podzemních vod a půdního vzduchu).  Laboratorní analýzy nepotvrdily přítomnost znečištění v okolí zájmových budov. Sledované vzorky byly svými obsahy nebezpečných látek hluboko pod limitní hodnotou kritéria B, ve většině případů pod mezí detekce přístroje, tedy výrazně podlimitní.

5 5 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 2.3 Vlastní identifikace a odstranění odpadů  Odstranění odpadů bylo realizováno v souladu s bezpečnostním a realizačním projektem schváleným KÚ v Pardubicích. Jednotlivé odpady byly zařazeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších novelizací do jednotlivých druhů a kategorií.  Následně po provedené fotodokumentaci a vytvoření podrobného seznamu byly umístěny do jednorázových shromažďovacích prostředků označených v souladu se zákonem o odpadech a ADR (Evropská dohoda o bezpečné přepravě nebezpečných věcí).  Část odpadů byla odvezena k vlastnímu odstranění oprávněnou osobou, část byla dána v souladu s § 22 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech k využití oprávněným osobám nebo firmám určených zadavatelem.

6 6 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 2.4 Odstranění odorizačních jednotek Práce, které byly zahájeny dne 15. 10. 2007 a ukončeny byly dne 2. 11. 2007 proběhly v následujících krocích: Práce, které byly zahájeny dne 15. 10. 2007 a ukončeny byly dne 2. 11. 2007 proběhly v následujících krocích:  Přemístění jednotek do sektoru č. 4 – hala s betonovou podlahou  Odčerpání zbytkového obsahu odorantu do sudů s následnou likvidací odorantu ve spalovně nebezpečného odpadů  Vyčištění jednotek od zbytků odorantu oxidací  Odvezení prázdných a dekontaminovaných jednotek mimo Chvaletice, jejich rozřezání a likvidace běžnými hutnickými postupy.

7 7 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 3.2 Množství předaných odpadů k využití oprávněných firmám Množství předaných odpadů k využití oprávněným firmám bylo za období 29. 8. – 24. 11. 2006 celkem 3 105,0 kg a za období 3. 7. – 7. 9. 2007 pak celkem 11 292 kg Množství předaných odpadů k využití oprávněným firmám bylo za období 29. 8. – 24. 11. 2006 celkem 3 105,0 kg a za období 3. 7. – 7. 9. 2007 pak celkem 11 292 kg 3.3 Seznam zinventarizovaných odpadů Během inventarizace byly vytvořeny seznamy všech zinventarizovaných chemikálií. Tyto vytvořené seznamy jsou součástí průběžných zpráv, které byly předávány na kontrolních dnech zadavateli za jednotlivá období. Během inventarizace byly vytvořeny seznamy všech zinventarizovaných chemikálií. Tyto vytvořené seznamy jsou součástí průběžných zpráv, které byly předávány na kontrolních dnech zadavateli za jednotlivá období. 3.4 Psychotropní a návykové látky Zinventarizované psychotropní a návykové látky např. barbituráty, morfin, opiová tinktura, prokain atd. v celkovém množství 9,365 kg byly dne 15. 8. 2007 předány SKPV OHK Pardubice. Zinventarizované psychotropní a návykové látky např. barbituráty, morfin, opiová tinktura, prokain atd. v celkovém množství 9,365 kg byly dne 15. 8. 2007 předány SKPV OHK Pardubice.

8 8 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 3.6 Celková množství jednotlivých kategorií látek Jaderné materiály 46,73 kg Jaderné materiály 46,73 kg Psychotropní a návykové látky 9,37 kg Psychotropní a návykové látky 9,37 kg Explosivní materiály 119,40 kg Explosivní materiály 119,40 kg Jedy 1 874,49 kg Jedy 1 874,49 kg Toxické odpady 23 888,65 kg Toxické odpady 23 888,65 kg Oxidující odpady 12 763,40 kg Oxidující odpady 12 763,40 kg Nebezpečné odpady pro P 75 316,00 kg Nebezpečné odpady pro P 75 316,00 kg Nebezpečné plyny včetně obalů 3 631,00 kg Nebezpečné plyny včetně obalů 3 631,00 kg Celkem bylo odstraněno 117 649,04 kg nebezpečných odpadů.

9 9 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice 4) Náklady na provedené práce Rok 2006 Náklady na práce realizované v období od 29. 8. – 24. 11. 2006 činily: 9 021 354,10 Kč včetně DPH Rok 2007 Náklady na práce realizované v období od 3. 7. – 12. 11. 2007 činily: 12 906 061,96 Kč včetně DPH. Celkem tedy náklady na inventarizaci, identifikaci, manipulaci a odstranění odpadů nalezených v areálu firmy AVOT spol. s r.o. ve Chvaleticích hrazené ze státních prostředků činily: 21 927 416,0 Kč včetně DPH. Celkem tedy náklady na inventarizaci, identifikaci, manipulaci a odstranění odpadů nalezených v areálu firmy AVOT spol. s r.o. ve Chvaleticích hrazené ze státních prostředků činily: 21 927 416,0 Kč včetně DPH. 5) Předání lokality Předání lokality proběhlo dne 12. 11. 2007, kdy správci konkursní podstaty byly předány všechny sektory v jednotlivých objektech. Z předání byl vyhotoven zápis a pořízena fotodokumentace zadavatelem, předáním byla celá akce zdárně dokončena. Předání lokality proběhlo dne 12. 11. 2007, kdy správci konkursní podstaty byly předány všechny sektory v jednotlivých objektech. Z předání byl vyhotoven zápis a pořízena fotodokumentace zadavatelem, předáním byla celá akce zdárně dokončena.

10 10 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice Během realizace obou etap byla OŽPZ KU Pardubického kraje vydána následující rozhodnutí: a) Usnesení pro Město Přelouč - Rozhodnutí podle § 80 odst. 4 písmeno b) zákona č. 500/2005 Sb., správní řád – převzetí oprávnění k uložení povinnosti provozovateli zařízení k odstraňování odpadů odstranit odpad z areálu firmy AVOT, spol. s r. o. v likvidaci ve Chvaleticích a rozhodnutí v této věci z příslušného OUORP (Přelouč) na Krajský úřad Pardubického kraje – vydáno ještě před zahájením I. etapy. b) Rozhodnutí dle § 20 písmeno f) zákona o o odpadech - uložení povinnosti účastníkovi řízení – firmě DEKONTA, a.s. odstranit nebezpečné odpady uložení v jednotlivých objektech v areálu firmy AVOT spol. s r.o. v likvidaci ve Chvaleticích v zařízení k odstraňování odpadů Spalovna NO Trmice a skládka Všebořice popřípadě v některém jiném zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaném oprávněnou osobou – vydáno ještě před zahájením I. etapy. c) Rozhodnutí v pochybnostech, že movité věci tj. chemické látky a chemické přípravky (včetně obalů) vzniklé v roce 2007 při realizaci zakázky „Likvidace odpadů a nebezpečných odpadů v areálu firmy AVOZ, spol. s r. o. Chvaletice“ podle podrobného seznamu, jejichž vlastníkem je firma DEKONTA, a.s. se považují ve smyslu § 3 odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., za odpad - vydáno v průběhu druhé etapy prací jako plnění podmínky pro přidělení finančních prostředků

11 11 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice Postřehy, poznatky, zkušenosti  Nejlépe je, když se podobná mimořádná situace nemusí vůbec řešit  Nutná vzájemná spolupráce zástupců všech zainteresovaných složek, někdo však musí celé akci velet, doporučujeme se zabezpečení odborného dohledu nad prováděnými pracemi jinou odborně způsobilou osobou – supervize.  Nutno rozhodnout, podle jakého zákona se bude mimořádná situace řešit a hlavně kdo ji bude řešit.(nelze během akce měnit)  Důležitost pravidelné Kontrolních dnů – ukládání konkrétních úkolů, kontrola jejich plnění  Je dobré, když je s kým jednat (ve Chvaleticích byl majitel chemikálií a odpadů nezvěstný, správce konkursní podstaty byl nečinný)  Minimální snaha pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje na využití chemických látek a chemických přípravků jako zboží ( nabídka konkrétním firmám, nezájem o chemikálie)  Důraz na bezpečnost práce při realizaci vlastní akce – prodražení akce  Doporučujeme a) vypracování „metodiky pro řešení případných dalších lokalit“ a) vypracování „metodiky pro řešení případných dalších lokalit“ b) ve spolupráci s MŽP a MF metodicky vyřešit způsob financování případných dalších akcí (vytvoření zvláštního fondu) b) ve spolupráci s MŽP a MF metodicky vyřešit způsob financování případných dalších akcí (vytvoření zvláštního fondu)

12 12 Nebezpečné odpady, Praha - 15. 5. 2008 Nebezpečné odpady Chvaletice Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Kontaktní údaje Kontaktní údaje Ing. Josef Bartoš Ing. Josef Bartoš Vedoucí oddělení odpadového hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje Vedoucí oddělení odpadového hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje Telefon: 466026422 Telefon: 466026422 Email: josef.bartos@pardubickykraj.cz Email: josef.bartos@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Konference Nebezpečné odpady Praha, 15. května 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google