Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PHP Stručný úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PHP Stručný úvod."— Transkript prezentace:

1 PHP Stručný úvod

2 Jak vytvořit základní skript v jazyce PHP?
Jazyk PHP je skriptovacím jazykem obsahujícím vložené značky jazyka HTML. Jako základ webových stránek budeme používat dokument typu XHTML Transitional. Kód v jazyce PHP vložený do takové stránky je potřeba ohraničit značkami: <?php nebo v zkráceném tvaru: <? ?> ?> Vše co je uloženo mezi značky bude web serverem považováno za kód jazyka PHP. Soubor musí být opatřen příponou .php Ohraničující značky <?php a ?> vkládáme mezi počáteční a koncovou značku prvku BODY <body> <?php ?> </body>

3 Jak odeslat data webovému prohlížeči?
Pro odesílání uživatelských dat prostřednictvím webového prohlížeče se nejčastěji používají funkce echo() a print(): echo ’Ahoj!’ ; print ”Přeji vám krásný den.”; Můžeme používat uvozovky nebo apostrofy (vysvětlení v další kapitole). Všechny příkazy (řádek kódu) musí být ukončeny středníkem! Poznámka: Jednou z možných komplikací je nesprávné použití apostrofů a uvozovek. Například příkaz echo ”Zeptal se, ”Jak se máš? ”” ; by způsobil chybu. Chcete-li zobrazit uvozovky, použijte k ohraničení textu apostrofy (a naopak). echo ’Zeptal se, ”Jak se máš? ”’ ; Můžeme také použít řídicí znak – zpětné lomítko. echo ”Zeptal se, \”Jak se máš? \”” ;

4 Jak vytvořit prázdné místo ?
Můžeme používat 3 existující typy prázdných míst: řádek, tabulátor, mezera. Odsazování kódu mezerami výsledek neovlivňuje. Chceme-li na výsledné stránce změnit řádkování, použijeme značky HTML: <br/> - zalomení řádku , <p></p> -odstavec , \n - nový řádek - nachází-li se v HTML

5 Jak vytvořit prázdné místo ?
Vytvořte v textovém editoru soubor mezery.php, např. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml /DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cz" lang="CZ"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"/> <title>Mezery</title> </head> <body> <?php echo 'Tento příkaz echo() zobrazuje text zalomený na dva řádky!'; echo "<br/>Tento řádek by se měl zobrazit v samostatném odstavci."; echo 'To je vše.'; ?> </body> </html>

6 Jak komentovat skripty ?
Jazyk PHP umožňuje používání tří typů komentářů: znak # - Unix-ovská konvence znaky // - konvence C++ znaky /* … */ - vychází z C++ - je vhodný pro víceřádkové komentáře Vytvořte v textovém editoru soubor komentář.php, který by obsahoval mezi značkami PHP např. <?php # Tento skript toho moc neumí. echo 'Tento příkaz echo() zobrazuje text zalomený na dva řádky!'; /* echo "<br/>Tento řádek by se měl zobrazit v samostatném odstavci.\n\n"; */ echo 'To je vše.'; // Konec kódu PHP ?>

7 Co jsou to proměnné ? Proměnné jsou programovací prostředky, do nichž lze dočasně uložit vybrané hodnoty – čísla, texty … Existuje 8 typů proměnných: Skalární: booleovské (hodnoty TRUE a FALSE) Celé číslo (integer) Desetinné číslo (floating point) Řetězec (text- string) Neskalární (vícehodnotové) pole a objekty (resources) Speciální proměnná NULL. Všechny proměnné se řídí následujícími syntaktickými pravidly: Název proměnné začíná symbolem $ - např. $jmeno Název proměnné může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, číslic a podtržítka – $jmeno_1 Prvním znakem za symbolem dolaru nesmí být číslice Názvy proměnných rozlišují velkost písmen - např. $jmeno a $Jmeno – jsou různé proměnné. Hodnotu jim lze přiřadit pomocí znaku rovnítka (=).

8 Jak vypsat obsah předdef. proměnných ?
<?php // Vypsat název skriptu. echo "Spustili jste soubor <b>$_SERVER[PHP_SELF]</b>.<br/><br/>"; // Zobrazit informaci o uživateli. echo 'Tuto stránku prohlížíte v:<br/><b>',$_SERVER[HTTP_USER_AGENT],'</b><br /> z adresy IP', $_SERVER[REMOTE_ADDR]; ?>

9 Jak pracovat s řetězci ? Řetězce jsou nejdůležitějším typem proměnné – je to v podstatě posloupnost písmen, číslic, mezer a interpunkčních znamének. Vytvoření řetězcové proměnné: $jmeno = "Jan"; Zobrazení hodnoty řetězce: echo $jmeno; <?php // Vytvořte proměnné. $jmeno = 'Bohumil'; $prijmeni = 'Hrabal'; $kniha = 'Postřižiny'; // Zobrazit hodnoty. echo "Knihu <i>$kniha</i> napsal $jmeno $prijmeni."; ?>

10 Spojování řetězců Je to v podstatě sčítaní řetězců, kde se jako operátor používá tečka (.) <?php // Vytvořte proměnné. $jmeno = 'Bohumil'; $prijmeni = 'Hrabal'; $autor = $jmeno. " ".$prijmeni ; $kniha = 'Postřižiny'; // Zobrazit hodnoty. echo "Knihu <i>$kniha</i> napsal $autor."; ?>

11 Jak pracovat s čísly ? Typy čísel můžou být celočíselné-integer i desetinné-float. Jako oddělovač desetinných míst se používá tečka (.) Použití funkce např. number_format() – převede číslo na obvyklejší formát národního prostředí - $cislo=12345; echo number_format ($cislo,2,","," "); - výsledek zaokrouhlí na 2 desetinná čísla, nastaví desetinný oddělovač a oddělovač skupin číslic (podle zvyklostí v ČR).Při práci s čísly je potřeba dbát na pořadí operací! <?php $mnozstvi = 31; // Zakoupení 31 kusů. $cena = ; // Cena 119,95 Kč. $danova_sazba = .05; // 5% // Výpočet celkové ceny. $celkem = $mnozstvi * $cena; $celkem = $celkem + ($celkem * $danova_sazba); $celkem = number_format ($celkem, 2,","," "); // Zobrazení výsledků. echo 'Zakoupili jste <b>', $mnozstvi, '</b> kus(ů) za jednotkovou cenu <b>', $cena. ' Kč</b>. Po přičtení DPH je celková cena <b>', $celkem,' Kč</b>.'; ?>

12 Jak pracovat s konstantami ?
Konstanty jsou specifickým datovým typem, který si uchovává svou hodnotu po celou dobu zpracování skriptu. Hodnotu konstanty už po jejím nastavení nelze změnit. Definice konstanty: define("NAZEV","hodnota"); Pro názvy konstant se používají velká písmena – zavedené pravidlo (není striktně nařízeno). <?php // Nastavení konstanty. define ('SILVESTR', '31. prosince'); // Nastavení data. // Zobrazení zprávy. echo 'Silvestr je '.SILVESTR.'.'; ?>

13 Jak používat apostrofy a uvozovky ?
V PHP jazyce jsou hodnoty ohraničené apostrofy považovány za doslovné, zatímco hodnoty ohraničené uvozovkami za interpretované. Příklad: $promenna = 'test' echo 'proměnná se rovná $promenna'; - vypíše text proměnná se rovná $promenna echo "proměnná se rovná $promenna"; - vypíše text proměnná se rovná test Znaky se speciálním významem: Kód Popis \" Uvozovka \n Nový řádek \' Apostrof \r Zalomení řádku \\ Zpětné lomítko \t Tabulátor \$ Symbol dolaru

14 Programování v PHP Podmíněné příkazy Příkaz IF
Příkaz if je jedním z nejdůležitějších příkazů každého programovacího jazyka. Vybraný kód se provede jen pokud nastanou dané podmínky: <?php // Jan se vypíše jen pokud bude v proměnné $jmeno hodnota Jan if ($jmeno == "Jan") echo ("Jan"); ?> PHP nám také umožňuje používat rozvětvené podmínky. : <?php if ($i < 0) { echo ("Záporné"); } elseif ($i == 0) { echo ("Nula"); } else { echo ("Kladné");} ?>

15 Příkaz switch Příkaz switch se používá, pokud testujeme jednu proměnnou s více možnými hodnotami: <?php switch ($stat) { case "cz": echo "Česká republika"; break; case "sk": echo "Slovenská republika"; break; default: echo "Odjinud";} ?> Příkaz switch porovnává hodnotu proměnné $stat s každou hodnotou klauzule case.

16 Cyklus while Cyklus while vyhodnocuje logický výraz. Pokud výraz není pravdivý, přeskočí kód uzavřený uvnitř závorek, pokud je pravdivý, kód v závorkách se provádí. Program dojde k } a pokud je podmínka opakování vyhodnocena jako pravda, je kód uvnitř závorek proveden znovu. To se opakuje až do té doby, kdy je podmínka vyhodnocena jako nepravdivá. Kód můžeme uprostřed běhu přerušit pomocí break. <?php $rok = 2005; while ($rok <= 2010){ echo "$rok <br/>"; $rok++;} ?> U PHP existuje ještě jeden druh cyklu. Je to do...while, který je velice podobný cyklu while s jediným rozdílem. Podmínka je zde testována až na konci každé iterace, tudíž cyklus se provede vždy alespoň jednou.

17 Cyklus for Syntaxe tohoto cyklu je trochu složitější:
<?php for ($den = 1;$den <= 31;$den++) { echo ("$den <br/>"); // vypíše čísla od jedné do 31 } ?> Do závorek se zadávají tři výrazy oddělené středníky. První je příkaz přiřazení pro inicializaci řídící proměnné cyklu. Toto přiřazení se provede jen jednou. Druhý je logický výraz, který se vyhodnocuje na začátku každé iterace. Pokud je vyhodnocen jako pravda, iterace se provede, v opačném případě cyklus skončí. Třetí je příkaz, který je proveden na konci každé iterace cyklu. Obvykle je používán pro inkrementaci nebo dekrementaci řídící proměnného cyklu.

18 Vkládání souborů do stránek PHP
Pro vložení souboru máme dvě možnosti: Buď použijeme příkaz require, nebo příkaz include. <?php require ("konstanty.php"); echo PI; // pokud máme v souboru konstaty nadefinováno pi, bude zde vypsáno. ?> <?php // máme například dva soubory pro vložení. Pomocí include to můžeme udělat takto : for ($i = 1 ; $i < 2 ; $i++) { include ("soubor" . $i . ".php"); } ?> Pokud použijeme příkaz require je v podstatě nahrazen obsahem daného souboru. Příkaz include také zpřístupňuje kód z externího souboru, ale kód se vyhodnocuje a provádí při každém výskytu příkazu místo jeho prostého nahrazení externím kódem na začátku provádění.

19 Jak opustit skript PHP Zase zde máme dvě možnosti:
exit; - kdekoliv ve skriptu napíšeme tento příkaz, je celý skript ukončen a cokoliv co se nachází za exit; (PHP, HTML, JavaScript) už nebude zapsáno do dokumentu. die("zprava"); - dělá to samé co příkaz exit; ovšem umožňuje nám navíc zapsat do dokumentu zprávu, která je napsána v závorkách.


Stáhnout ppt "PHP Stručný úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google