Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručný úvod PHP. Jazyk PHP je skriptovacím jazykem obsahujícím vložené značky jazyka HTML. Jako základ webových stránek budeme používat dokument typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručný úvod PHP. Jazyk PHP je skriptovacím jazykem obsahujícím vložené značky jazyka HTML. Jako základ webových stránek budeme používat dokument typu."— Transkript prezentace:

1 Stručný úvod PHP

2 Jazyk PHP je skriptovacím jazykem obsahujícím vložené značky jazyka HTML. Jako základ webových stránek budeme používat dokument typu XHTML Transitional. Kód v jazyce PHP vložený do takové stránky je potřeba ohraničit značkami: Vše co je uloženo mezi značky bude web serverem považováno za kód jazyka PHP. Soubor musí být opatřen příponou.php Ohraničující značky vkládáme mezi počáteční a koncovou značku prvku BODY Jak vytvořit základní skript v jazyce PHP?

3 Pro odesílání uživatelských dat prostřednictvím webového prohlížeče se nejčastěji používají funkce echo() a print(): echo ’Ahoj!’ ; print ”Přeji vám krásný den.”; Můžeme používat uvozovky nebo apostrofy (vysvětlení v další kapitole). Všechny příkazy (řádek kódu) musí být ukončeny středníkem! Poznámka: Jednou z možných komplikací je nesprávné použití apostrofů a uvozovek. Například příkaz echo ”Zeptal se, ”Jak se máš? ”” ; by způsobil chybu. Chcete-li zobrazit uvozovky, použijte k ohraničení textu apostrofy (a naopak). echo ’Zeptal se, ”Jak se máš? ”’ ; Můžeme také použít řídicí znak – zpětné lomítko. echo ”Zeptal se, \”Jak se máš? \”” ; Jak odeslat data webovému prohlížeči?

4 Můžeme používat 3 existující typy prázdných míst: řádek, tabulátor, mezera. Odsazování kódu mezerami výsledek neovlivňuje. Chceme-li na výsledné stránce změnit řádkování, použijeme značky HTML: - zalomení řádku, -odstavec, \n - nový řádek - nachází-li se v HTML Jak vytvořit prázdné místo ?

5 Vytvořte v textovém editoru soubor mezery.php, např. Mezery Jak vytvořit prázdné místo ?

6 Jak komentovat skripty ? Jazyk PHP umožňuje používání tří typů komentářů: znak # - Unix-ovská konvence znaky // - konvence C++ znaky /* … */ - vychází z C++ - je vhodný pro víceřádkové komentáře Vytvořte v textovém editoru soubor komentář.php, který by obsahoval mezi značkami PHP např.

7 Co jsou to proměnné ? Proměnné jsou programovací prostředky, do nichž lze dočasně uložit vybrané hodnoty – čísla, texty … Existuje 8 typů proměnných: Skalární:booleovské (hodnoty TRUE a FALSE) Celé číslo (integer) Desetinné číslo (floating point) Řetězec (text- string) Neskalární (vícehodnotové)pole a objekty (resources) Speciální proměnná NULL. Všechny proměnné se řídí následujícími syntaktickými pravidly: 1.Název proměnné začíná symbolem $ - např. $jmeno 2.Název proměnné může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, číslic a podtržítka – $jmeno_1 3.Prvním znakem za symbolem dolaru nesmí být číslice 4.Názvy proměnných rozlišují velkost písmen - např. $jmeno a $Jmeno – jsou různé proměnné. 5.Hodnotu jim lze přiřadit pomocí znaku rovnítka (=).

8 Jak vypsat obsah předdef. proměnných ?

9 Jak pracovat s řetězci ? Řetězce jsou nejdůležitějším typem proměnné – je to v podstatě posloupnost písmen, číslic, mezer a interpunkčních znamének. Vytvoření řetězcové proměnné: $jmeno = "Jan"; Zobrazení hodnoty řetězce: echo $jmeno;

10 Spojování řetězců Je to v podstatě sčítaní řetězců, kde se jako operátor používá tečka (.)

11 Jak pracovat s čísly ? Typy čísel můžou být celočíselné-integer i desetinné-float. Jako oddělovač desetinných míst se používá tečka (.) Použití funkce např. number_format() – převede číslo na obvyklejší formát národního prostředí - $cislo=12345; echo number_format ($cislo,2,","," "); - výsledek zaokrouhlí na 2 desetinná čísla, nastaví desetinný oddělovač a oddělovač skupin číslic (podle zvyklostí v ČR).Při práci s čísly je potřeba dbát na pořadí operací!

12 Jak pracovat s konstantami ? Konstanty jsou specifickým datovým typem, který si uchovává svou hodnotu po celou dobu zpracování skriptu. Hodnotu konstanty už po jejím nastavení nelze změnit. Definice konstanty: define("NAZEV","hodnota"); Pro názvy konstant se používají velká písmena – zavedené pravidlo (není striktně nařízeno).

13 Jak používat apostrofy a uvozovky ? V PHP jazyce jsou hodnoty ohraničené apostrofy považovány za doslovné, zatímco hodnoty ohraničené uvozovkami za interpretované. Příklad: $promenna = 'test' echo 'proměnná se rovná $promenna'; - vypíše text proměnná se rovná $promenna echo "proměnná se rovná $promenna"; - vypíše text proměnná se rovná test Znaky se speciálním významem: KódPopisKódPopis \"Uvozovka\nNový řádek \'Apostrof\rZalomení řádku \\Zpětné lomítko\tTabulátor \$Symbol dolaru

14 Programování v PHP Podmíněné příkazy Příkaz IF Příkaz if je jedním z nejdůležitějších příkazů každého programovacího jazyka. Vybraný kód se provede jen pokud nastanou dané podmínky: PHP nám také umožňuje používat rozvětvené podmínky. : { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/6/5646808/slides/slide_14.jpg", "name": "Programování v PHP Podmíněné příkazy Příkaz IF Příkaz if je jedním z nejdůležitějších příkazů každého programovacího jazyka.", "description": "Vybraný kód se provede jen pokud nastanou dané podmínky: PHP nám také umožňuje používat rozvětvené podmínky. :

15 Příkaz switch Příkaz switch se používá, pokud testujeme jednu proměnnou s více možnými hodnotami: Příkaz switch porovnává hodnotu proměnné $stat s každou hodnotou klauzule case.

16 Cyklus while Cyklus while vyhodnocuje logický výraz. Pokud výraz není pravdivý, přeskočí kód uzavřený uvnitř závorek, pokud je pravdivý, kód v závorkách se provádí. Program dojde k } a pokud je podmínka opakování vyhodnocena jako pravda, je kód uvnitř závorek proveden znovu. To se opakuje až do té doby, kdy je podmínka vyhodnocena jako nepravdivá. Kód můžeme uprostřed běhu přerušit pomocí break. U PHP existuje ještě jeden druh cyklu. Je to do...while, který je velice podobný cyklu while s jediným rozdílem. Podmínka je zde testována až na konci každé iterace, tudíž cyklus se provede vždy alespoň jednou.

17 Cyklus for Syntaxe tohoto cyklu je trochu složitější: "); // vypíše čísla od jedné do 31 } ?> Do závorek se zadávají tři výrazy oddělené středníky. První je příkaz přiřazení pro inicializaci řídící proměnné cyklu. Toto přiřazení se provede jen jednou. Druhý je logický výraz, který se vyhodnocuje na začátku každé iterace. Pokud je vyhodnocen jako pravda, iterace se provede, v opačném případě cyklus skončí. Třetí je příkaz, který je proveden na konci každé iterace cyklu. Obvykle je používán pro inkrementaci nebo dekrementaci řídící proměnného cyklu.

18 Vkládání souborů do stránek PHP Pro vložení souboru máme dvě možnosti: Buď použijeme příkaz require, nebo příkaz include. Pokud použijeme příkaz require je v podstatě nahrazen obsahem daného souboru. Příkaz include také zpřístupňuje kód z externího souboru, ale kód se vyhodnocuje a provádí při každém výskytu příkazu místo jeho prostého nahrazení externím kódem na začátku provádění.

19 Jak opustit skript PHP Zase zde máme dvě možnosti: exit; - kdekoliv ve skriptu napíšeme tento příkaz, je celý skript ukončen a cokoliv co se nachází za exit; (PHP, HTML, JavaScript) už nebude zapsáno do dokumentu. die("zprava"); - dělá to samé co příkaz exit; ovšem umožňuje nám navíc zapsat do dokumentu zprávu, která je napsána v závorkách.


Stáhnout ppt "Stručný úvod PHP. Jazyk PHP je skriptovacím jazykem obsahujícím vložené značky jazyka HTML. Jako základ webových stránek budeme používat dokument typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google