Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí"— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí
1. přednáška

2 Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku. Majetek podniku (klasifikace majetku, majetková struktura). Kapitál a jeho formy v podniku (základní klasifikace kapitálu v podniku, charakteristika a formy vlastního a cizího kapitálu). Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (náklady, jejich klasifikace, způsoby snižování; výnosy a tržby, jejich klasifikace, způsoby zvyšování výnosů; hospodářský výsledek, jeho formy, význam, užití). Modelování nákladů, bod zvratu. Financování podniku (cíle a úkoly, zásady finančního řízení). Časová hodnota peněz (úrokování složené a jednoduché, princip současné hodnoty a její výpočet, umořovací plán; aplikace v různých situacích finančního řízení (4.-6. př.)

3 Literatura Povinná: Šiman J., Úvod do podnikových financí, Praha Eupress 2005 Synek M. a kol., Podniková ekonomika, Praha C.H.Beck 2002 Doporučená: Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Praha Grada ) Smékalová, D.: Finanční a pojistná matematika pro SŠ ekon. zaměření, Ostrava (popř.jiná učebnici finanční matematiky) právní normy (Obchodní zákoník, Zákon o dani z příjmu, popř. i Občanský zákoník)

4 1. přednáška Podnik a jeho charakteristika
(z hlediska mikroekonomického a makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku, cíle podniku, okolí podniku

5 Podnikání z ekonomického hlediska:
- účelné spojení ekonomických zdrojů za účelem zvýšením jejich původní hodnoty (vytváření přidané hodnoty). z právního hlediska: - soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku z hlediska psychologického : - prostředek k dosažení seberealizace (vycházející z potřeby něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco) ze sociologického hlediska: - zvyšování blahobytu pro všechny zainteresované, hledání cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytváření pracovních míst a příležitostí apod.

6 Základní rysy podnikání
Vložení kapitálu Snaha zhodnotit vložený kapitál, hospodárnost Prodej vlastních výrobků a služeb jako prostředek dosahování zisku Existence podnikatelského rizika

7 Bariéry podnikání Interní bariéry - člověk nechce podnikat
- člověk neumí podnikat, - člověk nemůže podnikat Externí bariéry – - existují objektivně, člověk je nemůže ovlivnit: - tržní, legislativní, - regionální, sociální aj.

8 Předpoklady úspěšného podnikání
silná motivace k využívání disponibilního lidského i technického potenciálu, tvořivost (invence a následně inovace), odbornost, ochota se vzdělávat, strategické myšlení, originální způsob oslovení zákazníků, vytrvalost, flexibilita, odolnost proti stresům, odpovídající rodinné zázemí, dobrý zdravotní stav, akceptace podnikatelského rizika, morální hodnoty, respektování okolní reality

9 Právní úprava podnikání
Základní legislativní úpravu podnikání obsahuje: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Podnikání má právní formu: podnikání fyzických osob, podnikání právnických osob

10 Podnikání fyzických osob
osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění , tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu, osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci.

11 Podnikání právnických osob
Mezi právnické osoby patří - osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) - kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným,akciová společnost) - družstva - méně častá právní forma

12 Charakteristika podniku
Hledisko makroekonomické: základní jednotka, v níž probíhá výrobní činnost společnosti Hledisko mikroekonomické: institucionalizované podnikání (instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti)

13 Výroba širší pojetí (makroekonomické):
souhrn všech činností spojených se zajišťováním statků a služeb k uspokojení potřeb konečného spotřebitele užší pojetí (mikroekonomické): zpracování surovin a materiálu do finálního výrobku (hmotného výsledku)

14 Cíl výroby v makroekonomickém pojetí:
uspokojování potřeb konečných spotřebitelů v mikroekonomickém pojetí dosahování zisku (prostřednictvím uspokojování potřeb konečných spotřebitelů)

15 Potřeby nedostatek, který si subjekt uvědomuje a snaží se jej odstranit (potřebu uspokojit) různé klasifikace potřeb : zbytné x nezbytné hmotné x nehmotné (duchovní) individuální x společenské - umožňují podrobnější pohled

16 Prostředky uspokojování potřeb
statky služby Obecná charakteristika: omezené množství nutnost porovnávat vynaložené prostředky s dosaženým výsledkem v uspokojování potřeb = hospodařit

17 Podnik a jeho funkce obecná rovina:
Funkce společenská – spoluúčast na výrobě v celospolečenském měřítku Funkce individuální – zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem

18 Podnik a jeho funkce Konkrétní rovina: a)Funkce výrobní, prodejní,
zásobovací, personální, investiční, věd.-technická finanční, správní b) Funkce ekonomická, sociální, technická, právní

19 Obecné cíle podniku Dosahovat zisku na základě uspokojování potřeb spotřebitelů (projevující se koupě- schopnou poptávkou) – spíše krátkodobá strategie Uspokojovat potřeby spotřebitelů (koupě-schopnou poptávku) a tím dosahovat zisku - dlouhodobá strategie

20 Struktura cílů podniku
Cíle vrcholové x podřazené Cíle krátkodobé x dlouhodobé (strategické) Cíle souhrnné x dílčí Cíle ekonomické x technické x sociální ekonomické: výkonové, finanční, výsledkové Cíle komplementární x konkurenční x indiferentní

21 Hospodaření (ekonomie)
podstata: porovnávání vynaložených prostředků s dosaženými výsledky, snaha o dosažení optimálního poměru (prostředky x výsledek) projev: s danými prostředky co nejlepších výsledků (výtěžnost) daných výsledků s co nejnižším vynaložením prostředků (úspornost)

22 Hospodaření podniku výsledek = 1) vyšší objem majetku
2) zisk (přírůstek majetku) Hospodárnost, tzn.úroveň hospodaření,kterou podnik dosahuje, je měřena poměrem výsledku (nejčastěji zisku) ke vkládaným prostředkům zisk → rentabilita = vložené prostředky zisk = rozdíl mezi výnosy a náklady, přírůstek majetku vynaložené prostředky = různé úrovně: - vložený kapitál - celkový vložený kapitál (vlastní i cizí

23 Okolí podniku ekonomické právní sociální technické ekologické
kulturně historické, etické geografické politické

24 Výrobní faktory Hledisko makroekonomie: - půda - práce - kapitál
hledisko podniku: - pozemky - práce - budovy, stroje, dopr.prostředky, nástroje, materiál, cenné papíry, pen. prostředky, pohledávky

25 Podnik a jeho druhy Z hlediska právní formy: a) p. jednotlivce
b) osobní společnosti c) kapitálové společnosti d) družstva e) veř.(státní) podniky Z hlediska sektorů a odvětví: a) průmyslový (strojí- renský, hutnický) b) zemědělský c) stavební d) dopravní e) služeb f) …..

26 Podnik a jeho druhy Podle velikosti: - malé - střední - velké
(EU ještě tzv. mikropodniky) Hledisko: počet zaměst- nanců,velikost obratu, velikost kapitálu, zisku Podle typu výroby: - se zakázkovou výrobou - s kusovou výrobou - se sériovou výrobou - s hromadnou

27 Úkoly a příklady 1): Uveďte příklady podniků Se zakázkovou výrobou
S hromadnou výrobou Se seriovou výrobou

28 Úkoly a příklady 2): Uveďte příklady podnikových cílů:
a) ekonomických a) strategických b) sociálních b) krátkodobých c) technických a) komplementárních, konkurenčních a indiferentních b) souhrnných a dílčích c) vrcholových a podřazených

29 Úkoly a příklady 3): Uveďte příklad ze svého okolí:
Akciové společnosti Společnosti s ručením omezeným Komanditní společnosti Veřejné obchodní společnosti Družstva a uveďte obor jejich činnosti.


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google