Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 1. přednáška. Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 1. přednáška. Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 1. přednáška

2 Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku. Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku. Majetek podniku (klasifikace majetku, majetková struktura). Kapitál a jeho formy v podniku (základní klasifikace kapitálu v podniku, charakteristika a formy vlastního a cizího kapitálu). Majetek podniku (klasifikace majetku, majetková struktura). Kapitál a jeho formy v podniku (základní klasifikace kapitálu v podniku, charakteristika a formy vlastního a cizího kapitálu). Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (náklady, jejich klasifikace, způsoby snižování; výnosy a tržby, jejich klasifikace, způsoby zvyšování výnosů; hospodářský výsledek, jeho formy, význam, užití). Modelování nákladů, bod zvratu. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (náklady, jejich klasifikace, způsoby snižování; výnosy a tržby, jejich klasifikace, způsoby zvyšování výnosů; hospodářský výsledek, jeho formy, význam, užití). Modelování nákladů, bod zvratu. Financování podniku (cíle a úkoly, zásady finančního řízení). Časová hodnota peněz ( úrokování složené a jednoduché, princip současné hodnoty a její výpočet, umořovací plán; aplikace v různých situacích finančního řízení (4.-6. př.) Financování podniku (cíle a úkoly, zásady finančního řízení). Časová hodnota peněz ( úrokování složené a jednoduché, princip současné hodnoty a její výpočet, umořovací plán; aplikace v různých situacích finančního řízení (4.-6. př.)

3 Literatura Povinná: Povinná: Šiman J., Úvod do podnikových financí, Praha Eupress 2005 Synek M. a kol., Podniková ekonomika, Praha C.H.Beck 2002 Doporučená: Doporučená: Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Praha Grada 2002 2) Smékalová, D.: Finanční a pojistná matematika pro SŠ ekon. zaměření, Ostrava 1996 (popř.jiná učebnici finanční matematiky) právní normy (Obchodní zákoník, Zákon o dani z příjmu, popř. i Občanský zákoník)

4 1. přednáška Podnik a jeho charakteristika Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického a (z hlediska mikroekonomického a makroekonomického) makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku, cíle podniku, okolí podniku podniku, cíle podniku, okolí podniku

5 Podnikání z ekonomického hlediska: z ekonomického hlediska: - účelné spojení ekonomických zdrojů za účelem zvýšením jejich původní hodnoty (vytváření přidané hodnoty). z právního hlediska: z právního hlediska: - soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku - soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku z hlediska psychologického : z hlediska psychologického : - prostředek k dosažení seberealizace (vycházející z potřeby něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco) ze sociologického hlediska: ze sociologického hlediska: - zvyšování blahobytu pro všechny zainteresované, hledání cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytváření pracovních míst a příležitostí apod.

6 Základní rysy podnikání Vložení kapitálu Vložení kapitálu Snaha zhodnotit vložený kapitál, hospodárnost Snaha zhodnotit vložený kapitál, hospodárnost Prodej vlastních výrobků a služeb jako prostředek dosahování zisku Prodej vlastních výrobků a služeb jako prostředek dosahování zisku Existence podnikatelského rizika Existence podnikatelského rizika

7 Bariéry podnikání Interní bariéry Interní bariéry - člověk nechce podnikat - člověk nechce podnikat - člověk neumí podnikat, - člověk neumí podnikat, - člověk nemůže podnikat - člověk nemůže podnikat Externí bariéry – Externí bariéry – - existují objektivně, člověk je nemůže ovlivnit: - existují objektivně, člověk je nemůže ovlivnit: - tržní, - legislativní, - tržní, - legislativní, - regionální, - sociální aj. - regionální, - sociální aj.

8 Předpoklady úspěšného podnikání silná motivace k využívání disponibilního lidského i technického potenciálu, silná motivace k využívání disponibilního lidského i technického potenciálu, tvořivost (invence a následně inovace), tvořivost (invence a následně inovace), odbornost, odbornost, ochota se vzdělávat, ochota se vzdělávat, strategické myšlení, strategické myšlení, originální způsob oslovení zákazníků, originální způsob oslovení zákazníků, vytrvalost, vytrvalost, flexibilita, flexibilita, odolnost proti stresům, odolnost proti stresům, odpovídající rodinné zázemí, odpovídající rodinné zázemí, dobrý zdravotní stav, dobrý zdravotní stav, akceptace podnikatelského rizika, akceptace podnikatelského rizika, morální hodnoty, morální hodnoty, respektování okolní reality respektování okolní reality

9 Právní úprava podnikání Základní legislativní úpravu podnikání obsahuje: Obchodní zákoník Obchodní zákoník Živnostenský zákon Živnostenský zákon Podnikání má právní formu: podnikání fyzických osob, podnikání fyzických osob, podnikání právnických osob podnikání právnických osob

10 Podnikání fyzických osob osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu, osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu, osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci. soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci.

11 Podnikání právnických osob Mezi právnické osoby patří Mezi právnické osoby patří - osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) - kapitálové společnosti ( - kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným,akciová společnost) - družstva - méně častá právní forma

12 Charakteristika podniku Hledisko makroekonomické: Hledisko makroekonomické: základní jednotka, v níž probíhá výrobní činnost společnosti základní jednotka, v níž probíhá výrobní činnost společnosti Hledisko mikroekonomické: Hledisko mikroekonomické: institucionalizované podnikání (instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti) institucionalizované podnikání (instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti)

13 Výroba širší pojetí (makroekonomické): širší pojetí (makroekonomické): souhrn všech činností spojených se zajišťováním statků a služeb k uspokojení potřeb konečného spotřebitele souhrn všech činností spojených se zajišťováním statků a služeb k uspokojení potřeb konečného spotřebitele užší pojetí (mikroekonomické): užší pojetí (mikroekonomické): zpracování surovin a materiálu do finálního výrobku (hmotného výsledku) zpracování surovin a materiálu do finálního výrobku (hmotného výsledku)

14 Cíl výroby v makroekonomickém pojetí: v makroekonomickém pojetí: uspokojování potřeb konečných spotřebitelů uspokojování potřeb konečných spotřebitelů v mikroekonomickém pojetí v mikroekonomickém pojetí dosahování zisku (prostřednictvím uspokojování potřeb konečných spotřebitelů) dosahování zisku (prostřednictvím uspokojování potřeb konečných spotřebitelů)

15 Potřeby - nedostatek, který si subjekt uvědomuje a snaží se jej odstranit (potřebu uspokojit) různé klasifikace potřeb : - zbytné x nezbytné - hmotné x nehmotné (duchovní) - individuální x společenské - umožňují podrobnější pohled - umožňují podrobnější pohled

16 Prostředky uspokojování potřeb a) statky b) služby Obecná charakteristika: omezené množství nutnost porovnávat vynaložené nutnost porovnávat vynaložené prostředky s dosaženým výsledkem prostředky s dosaženým výsledkem v uspokojování potřeb = hospodařit v uspokojování potřeb = hospodařit

17 Podnik a jeho funkce obecná rovina: Funkce společenská – spoluúčast na výrobě v celospolečenském měřítku Funkce společenská – spoluúčast na výrobě v celospolečenském měřítku Funkce individuální – zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem Funkce individuální – zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem

18 Podnik a jeho funkce Konkrétní rovina: Konkrétní rovina: a)Funkce výrobní, prodejní, prodejní, zásobovací, zásobovací, personální, personální, investiční, investiční, věd.-technická věd.-technická finanční, finanční, správní správní b) Funkce ekonomická, sociální, sociální, technická, technická, právní právní

19 Obecné cíle podniku Dosahovat zisku na základě uspokojování potřeb spotřebitelů (projevující se koupě- schopnou poptávkou) – spíše krátkodobá strategie Dosahovat zisku na základě uspokojování potřeb spotřebitelů (projevující se koupě- schopnou poptávkou) – spíše krátkodobá strategie Uspokojovat potřeby spotřebitelů (koupě- schopnou poptávku) a tím dosahovat zisku Uspokojovat potřeby spotřebitelů (koupě- schopnou poptávku) a tím dosahovat zisku - dlouhodobá strategie - dlouhodobá strategie

20 Struktura cílů podniku Cíle vrcholové x podřazené Cíle vrcholové x podřazené Cíle krátkodobé x dlouhodobé (strategické) Cíle krátkodobé x dlouhodobé (strategické) Cíle souhrnné x dílčí Cíle souhrnné x dílčí Cíle ekonomické x technické x sociální Cíle ekonomické x technické x sociální ekonomické: výkonové, finanční, ekonomické: výkonové, finanční, výsledkové výsledkové Cíle komplementární x konkurenční x Cíle komplementární x konkurenční x indiferentní indiferentní

21 Hospodaření (ekonomie) podstata: - porovnávání vynaložených prostředků s dosaženými výsledky, snaha o dosažení optimálního poměru (prostředky x výsledek) projev: 1. s danými prostředky co nejlepších výsledků (výtěžnost) 2. daných výsledků s co nejnižším vynaložením prostředků (úspornost)

22 Hospodaření podniku výsledek = 1) vyšší objem majetku 2) zisk (přírůstek majetku) 2) zisk (přírůstek majetku) Hospodárnost, tzn.úroveň hospodaření,kterou podnik dosahuje, je měřena poměrem výsledku (nejčastěji zisku) ke vkládaným prostředkům zisk zisk → rentabilita = ----------------------------- → rentabilita = ----------------------------- vložené prostředky vložené prostředky zisk = rozdíl mezi výnosy a náklady, přírůstek majetku vynaložené prostředky = různé úrovně: - vložený kapitál - celkový vložený kapitál (vlastní i cizí - celkový vložený kapitál (vlastní i cizí

23 Okolí podniku - ekonomické - právní - sociální - technické - ekologické - kulturně historické, etické - geografické - politické

24 Výrobní faktory Hledisko makroekonomie: Hledisko makroekonomie: - půda - půda - práce - práce - kapitál - kapitál hledisko podniku: hledisko podniku: - pozemky - pozemky - práce - práce - budovy, stroje, - budovy, stroje, dopr.prostředky, dopr.prostředky, nástroje, materiál, nástroje, materiál, cenné papíry, pen. cenné papíry, pen. prostředky, prostředky, pohledávky pohledávky

25 Podnik a jeho druhy Z hlediska právní formy: Z hlediska právní formy: a) p. jednotlivce a) p. jednotlivce b) osobní společnosti b) osobní společnosti c) kapitálové c) kapitálové společnosti společnosti d) družstva d) družstva e) veř.(státní) podniky e) veř.(státní) podniky Z hlediska sektorů a odvětví: Z hlediska sektorů a odvětví: a) průmyslový (strojí- a) průmyslový (strojí- renský, hutnický) renský, hutnický) b) zemědělský b) zemědělský c) stavební c) stavební d) dopravní d) dopravní e) služeb e) služeb f) ….. f) …..

26 Podnik a jeho druhy Podle velikosti: Podle velikosti: - malé - malé - střední - střední - velké - velké (EU ještě tzv. (EU ještě tzv. mikropodniky) mikropodniky) Hledisko: počet zaměst- nanců,velikost obratu, velikost kapitálu, zisku velikost kapitálu, zisku Podle typu výroby: Podle typu výroby: - se zakázkovou - se zakázkovou výrobou výrobou - s kusovou výrobou - s kusovou výrobou - se sériovou výrobou - se sériovou výrobou - s hromadnou - s hromadnou výrobou výrobou

27 Úkoly a příklady 1): Uveďte příklady podniků Uveďte příklady podniků a) Se zakázkovou výrobou b) S hromadnou výrobou c) Se seriovou výrobou d) S hromadnou výrobou

28 Úkoly a příklady 2): Uveďte příklady podnikových cílů: Uveďte příklady podnikových cílů: a) ekonomických a) strategických a) ekonomických a) strategických b) sociálních b) krátkodobých b) sociálních b) krátkodobých c) technických c) technických a) komplementárních, konkurenčních a a) komplementárních, konkurenčních a indiferentních indiferentních b) souhrnných a dílčích b) souhrnných a dílčích c) vrcholových a podřazených c) vrcholových a podřazených

29 Úkoly a příklady 3): Uveďte příklad ze svého okolí: Uveďte příklad ze svého okolí: - Akciové společnosti - Společnosti s ručením omezeným - Komanditní společnosti - Veřejné obchodní společnosti - Družstva a uveďte obor jejich činnosti.


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 1. přednáška. Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google