Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika podniků garant Doc.Ing. Eva Rosochatecká, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika podniků garant Doc.Ing. Eva Rosochatecká, CSc."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika podniků garant Doc.Ing. Eva Rosochatecká, CSc.
katedra ekonomiky zkouška: písemná a ústní, zkouškový test 100 bodů, min. 60

2 Témata přednášek: Finanční analýza podniku
Vymezení předmětu , podniku, podnik jako ekonomický systém Majetková a kapitálová výstavba podniku Finančně ekonomické výsledky podniku Běžné a mimořádné financování podniku Ekonomická efektivnost investic Finanční analýza podniku

3 Témata přednášek Nákladová strategie podniku, kalkulace nákladů Mzdový systém, podstata, prvky Zakladatelský rozpočet Typologie podniků, základní ekonomická charakteristika Ekonomická charakteristika vztahu faktor produkt, využití v ekonomice podniků Daňová soustava v ČR

4 Literatura: Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, PEF Praha 2009
Obchodní zákoník, zákonné normy k problematice mezd Doporučená literatura: Valach,J.: Finanční řízení podniku, Grada 2001 Král a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum,1997 Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada,2007 Kislingerová E. a kol.: Manažerské finance, C.H.Beck,2007

5 Kam patří ekonomika podniků ?
mikroekonomie – zabývá se chováním malých ekonomických jednotek, např. domácností, firem, jednotlivých trhů, které operují v rámci národní ekonomiky makroekonomie – měření, vysvětlení a predikce chování a vývoje ekonomiky jako celku, ekonomická realita zkoumána z hlediska celého národního hospodářství obě součásti ekonomické vědy jsou relativně samostatné zkoumání „malých jednotek“ předpokládá, že se nacházejí v určité národní ekonomice, která má určité vlastnosti zkoumání ekonomiky jako celku musí pracovat s představou o určitém chování „malých jednotek“, souhrnná výslednice jejich chování se promítá do hlavních činností ekonomiky jako celku národní hospodářství nelze chápat jen jako „součet“ vlastností „malých jednotek

6 celek má i takové vlastnosti, které v „ malé jednotce“ nevyskytují
makroekonomie - teorie - politika mikroekonomie - teorie - aplikační disciplíny (ekonomika podniků, marketing, finanční řízení, management…)

7 Vznik podniku dělba práce a kooperace vedou k technickému a ekonomickému osamostatnění technická stránka podniku – vyrábí výrobky, má své technologické postupy, vybavení výrobními prostředky, pracovní silou ekonomická stránka – spočívá v ocenění vkladů práce a výrobních prostředků, porovnávání výnosů a nákladů, tvorba a rozdělení zisku apod. Je kriteriálním znakem podniku

8 vzájemné vazby technická samostatnost je základem ekonomické samostatnosti může existovat i bez ekonomické samostatnosti ekonomická samostatnost je bez technické stránky nemyslitelná technická samostatnost sama o sobě nevytváří hospodářský subjekt charakteristické pro vznik podniku je jeho ekonomické a právní osamostatnění

9 Podnik vzniká na základě zjištění a poznání potřeby, že je účelné organizovat hospodářskou činnost na vyšší úrovni než je v moci jednotlivce Řada definic: závisí na pohledu z jakého danou ekonomickou kategorii zkoumáme je seskupení výrobních činitelů (přírodní zdroje, práce, kapitál) vytvořené pro určitý hospodářský, zpravidla výdělečný účel samostatná hospodářská jednotka, která uskutečňuje svou činnost jako složitý systém v komplikovaném uspořádání od elementárních operací, až po vztahy k externím subjektům včetně rozdělení hospodářského výsledku je hospodářská jednotka, která rozhoduje o pohybu finančních zdrojů v procesu jejich tvorby, rozdělování a užití zápisem do obchodního rejstříku je právnická osoba zodpovědná před zákonem za svoje konání

10 definice podniku Obchodní zákoník definuje podnik: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomu účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se používají ustanovení o věcech v právním smyslu. Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek ( věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek. obchodní majetek + závazky = obchodní jmění obchodní majetek – závazky = čistý obchodní majetek

11 Cíl podniku – ekonomický cíl, cíle podnikání
přežití a neustálý rozvoj v podmínkách tržní ekonomiky dosažení zisku , jeho maximalizace maximalizace tržní hodnoty podniku modifikované cíle: - maximalizace tržeb - získat stále více místa na trhu - přežití - udržet se na trhu, mění se struktura potřeb, poptávka - maximalizace běžného zisku – je možnost rychle měnit předmět činnosti

12 Funkce podniků spojené s výrobní základnou a činností podniku - výrobní, vědeckotechnická, organizátorská spojené s hospodářskými vztahy - ekonomická – podnikatelská, obchodní, finanční spojené s řízením a správou podniku - řídící, sociální

13 Ekonomický systém podniku - základní znaky
jednota dvou stránek osamostatnění fungování podniku jako samostatné hospodářské jednotky, která uspokojuje potřeby odběratelů existence podniku jako realizátora individuální reprodukce a rozšiřování vlastního majetku Systém obecně – soubor prvků ve vzájemných vazbách Ekonomický systém – uspořádání prvků, vazeb a zásad, které optimálně zabezpečují podnikové ekonomické poslání Základem je ekonomická struktura, jejíž prvky tvoří vnitropodnikové ekonomické jednotky

14 Ekonomický systém podniku
podnikatelský subsystém obchodní ,zásobovací a odbytový subsystém finanční subsystém subsystém ekonomické struktury a vnitropodnikových ekonomických režimů subsystém ekonomických informací


Stáhnout ppt "Ekonomika podniků garant Doc.Ing. Eva Rosochatecká, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google