Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADR a rozhodčí řízení Přednáška 1-2 VŠFS 2014. Běžné a alternativní řešení sporů organizovanost společnosti přináší mechanismus řešení sporů mezi nimi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADR a rozhodčí řízení Přednáška 1-2 VŠFS 2014. Běžné a alternativní řešení sporů organizovanost společnosti přináší mechanismus řešení sporů mezi nimi."— Transkript prezentace:

1 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 1-2 VŠFS 2014

2 Běžné a alternativní řešení sporů organizovanost společnosti přináší mechanismus řešení sporů mezi nimi vytváření normativních pravidel státní mocí řešení sporů orgány této moci (soudními, správními apod. Pokles efektivnosti řešení sporů státem (počet sporů, délka trvání ad.) nižší efektivnost, pokud strany sporů sídlí v různých státech

3 Alternativní způsob řešení sporů Obecná charakteristika předpokládá dobrovolnou snahu vyřešit spor bez využití soudní moci užívání alternativních způsobů řešení sporů ovlivněno zejména kulturní a historickou tradicí Není zaštiťováno veřejnou mocí, ale je touto mocí tolerováno

4 Alternativní způsob řešení sporů Základním prvkem umožňujícím ADR je smlouva Znaky společné všem ADR 1.Stupeň vyspělosti obchodních partnerů, 2.Dobrovolnost stran podřídit se vybranému způsobu řešení sporu, 3.Možnost řešení sporu na neutrální půdě, 4.Úspěšné ukončení sporu, 5.Neutrální prostředí,

5 Alternativní způsob řešení sporů 6. Schopnosti a znalosti osoby zprostředkující jednání. 7.Důvěra v utajení informací považovaných za neveřejné 8.Kontrola nad vedením sporu všemi zúčastněnými 9.Finanční stránka – ADR znamená úspory za poplatky za zastupování, za podání žaloby, náklady řízení 10. Konkrétní zvolená forma ovlivněna historickými tradicemir egionu,

6 Dělení alternativních způsobů řešení sporů nejčastěji využívané formy ADR: Mediace Konciliace Vyjednávání (negociace) Expertíza Minitrial Partnerství Arbitrážní řízení

7 Dělení alternativních způsobů řešení sporů nejčastěji využívané formy ADR: tzv. smíšené způsoby řešení sporů, které jsou kombinovány nejčastěji s rozhodčím řízením: Med-Arb Medaloa

8 ADR v Evropě Německo osoba advokátů-mediátorů již v 90. letech Rakousko Zákon o soudní mediaci – mediátoři po složení zkoušky zapsání na seznamu ministerstva spravedlnosti Belgie Bruselské mediační centrum pro obchodní věci (BBMC)

9 konciliace Zaměňována s mediací řešení sporu za účasti třetí osoby, tzv. konciliátora současné jednání konciliátora s oběma stranami sporu řešení sporu aktivním či pasivním přístupem Neformání způsob řešení sporu Konciliátor poskytuje stranám právní rady

10 Vyjednávání (negociace) snaha vyřešit spor a dosáhnout oboustranně přijatelného řešení vyšší vývojovým stupeň vyjednávání - „povinné jednání mezi stranami“ (stanoveno ve smlouvě) Předem stanovena lhůta Pět fází Přípravná fáze ( předfáze) Ustanovení pravidel a prostředí stanovení pořadu vyjednávání Zkoumání zájmů a stanovisek ( „cílové prohlášení“) Řešení sporu a uzavření dohody

11 Expertíza ustanovení nezávislého experta pozice a náplň činnosti zapracována již ve smlouvě Nezávislý expert - odborník v oboru, jehož se týká předmět sporu Zpracování znaleckého posudku Mezinárodní centrum pro technické expertízy - 1976 MOK Paříž Česká úprava - znalecké posudky vypracovávané pro potřeby soudního řízení dle § 127 odst. 1 OSŘ

12 Expertíza zásady expertízy expert nemusí plnit, pokud s přijetím své funkce nesouhlasil; dohodou stran lze ovlivňovat činnost experta; osobní výkon expertní činnosti; nezávislost, nepodjatost a nestrannost experta; odborný výkon expertní činnosti na základě schopností a znalostí; zachovávání mlčenlivosti experta; strany musí poskytnout potřebnou součinnost; písemné vyhotovení posudku; právo experta na odměnu, náhradu nákladů a přiměřenou zálohu

13 Mini-trial „malé („falešné“) soudní řízení“ prvky mediace i prvky arbitráže Blízká formě rozhodčího řízení Výsledek řízení nezávazný pro strany Zapojen nezávislý odborník jako neutrální poradce Během jednání se zapojují statutární orgány zúčastněných stran

14 Mini-trial Mini-trial jako formu ADR využívá a rozvíjí nejvíce American Arbitration Association v Chicagu (AAA) Züricher Handelskammer (Obchodní komora v Curychu) zpět od rozhodování právníků k rozhodování podnikatelů.

15 Partnerství angl. „partnering“ od 80. letech 20. století (obchodní aktivity v oblastech vývoje softwaru a ve stavitelství snaha vyvarovat se jakýmkoliv sporům, které mohou nastat nebývá začleněno do smlouvy mezi stranami Základem partnerství je vzájemná komunikace

16 Partnerství zahrnuje čtyři základní fáze procesu Dohoda o partnerství Skupinová setkání Pracovní konference Následné aktivity

17 Smíšené formy Propojují dvě jinak samostatné formy ADR Med-arb spojuje stupeň zprostředkování jednání se stupněm rozhodčím. Medaloa kombinace mediace s tzv. „last offer arbitration“ Nejčastěji v USA

18 Pojem rozhodčího řízení rozhodování sporů soukromými osobami nebo nestátními rozhodčími institucemi, které jsou oprávněny na základě dotčených právních předpisů předložený spor projednat a rozhodnout Vnitrostátní mezinárodní (mezinárodní obchodní arbitráž) se považuje takové rozhodčí řízení, ve kterém se bude projednávat spor z mezinárodního obchodního styku

19 Historie právní úpravy Císařský civilní řád 1895 Zákon 98/1963 Bb. o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčich nálezů ČR vázána řadou mezinárodních smluv upravujících rozhodčí řízení Evropská úmluva 1962 Newyorská úmluva o uznání výkonu cizích rozhodčích nálezů (1958 )

20 Finanční arbitráž zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi rozhodování sporů týkajících se převodu peněžních prostředků a elektronických platebních prostředků. finančního arbitra volí Poslanecká sněmovna v řízení se postupuje podle správního řádu finanční arbitr je státní orgán ve zcela odlišném postavení od rozhodce jako soukromé osoby.

21 Právní povaha RŘ Teorie smluvní základem rozhodčího řízení rozhodčí smlouva dává rozhodcům pravomoc rozhodovat. rozhodce vystupuje jako zástupce stran I samotný RN je smlouvou (nyní již není zdůrazňováno) Rozhodčí smlouva = smlouva sui generis

22 Právní povaha RŘ Teorie jurisdikční (rozsudková) rozhodčí řízení má kontradiktorní povahu Rozhodci vykonávají skutečnou rozhodovací pravomoc Několik směrů delegační teorie rozsudková teorie teorie národního práva

23 Právní povaha RŘ Teorie smíšená (Hybridní) rozhodčí nález je něco mezi rozsudkem a smlouvou Strany pouze smluvně stanoví pravomoc rozhodce jakmile je rozhodce jmenován, vystupuje jako soudce Rozhodnutí pro strany závazné a vykonatelné

24 Právní povaha RŘ Tzv. nezávislá teorie Odmítá předchozí tři teorie Rozhodčí řízení nutno pojímat jako celek a pátrat po jeho účelu Právní úprava musí odpovídat potřebám právní praxe Zvláštní pozornost mezinárodní arbitráži (budoucnost RŘ)

25 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná dohoda,ale vydání rozhodčího nálezu rozhodci při výkonu své funkce nalézají právo, spor skutečně rozhodují

26 Právní povaha RŘ Nález ÚS ČR (2002) " Charakter rozhodčí činnosti je založený smlouvou de legující vůli stran a její výsledek je činností narovnávající ve smyslu § 585 občanského zákoníku. Výsledek pak je kvalifikovanou formou závazku a jako takový je též závazný. Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuelně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. Jeho moc tedy není delegována svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud, kterou mu svěřily. Rozhodčí nález je vynutitelný z důvodu vynutitelnosti závazku, který byl rozhodcem v zastoupení stran uzavřen.“

27 Výhody a nevýhody RŘ Výhody Neformálnost Postavení rozhodců (= soukromé osoby) Výběr rozhodců Jednoinstančnost Volnost při výběru zastoupení Neveřejnost Rychlost Snadná vymahatelnost Nižší náklady Nevýhody – zejména RŘ ad hoc Není nástroj k přinucení vydat RN Lze uměle prodlužovat stranami


Stáhnout ppt "ADR a rozhodčí řízení Přednáška 1-2 VŠFS 2014. Běžné a alternativní řešení sporů organizovanost společnosti přináší mechanismus řešení sporů mezi nimi."

Podobné prezentace


Reklamy Google