Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Po roce 1989 v České republice změny ve vzdělávání Koncepce vzdělávání se přizpůsobuje požadavkům evropské společnosti Užívání termínů inkluze a inkluzivní vzdělávání aktuální od konference v Salamance 1994  akční rámcové podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami = žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním; ale i žáci nadaní a mimořádně nadaní Inkluze = nový rozsáhlý koncept vedoucí k integraci, usilující o integraci všech žáků do běžné školy Integrativní podpora = praktikována v běžných základních školách mnoha způsoby ( dle míry speciálněpedagogické podpory a míry setkávání mezi žáky s postižením a žáky intaktními v běžné škole)

4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V ČR se vzdělávání žáků se SVP realizuje po dobu devítiletou (desíti) povinnou školní docházkou ve dvou vzdělávacích úrovních: základní vzdělávání poskytované základní školou a základní školou praktickou základy vzdělání poskytované základní školou speciální současná legislativa také umožňuje integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků se SVP v běžných základních školách (spádové školy)

5 Aktuální stav interativního/inkluzivního vzdělávání v ČR
Cílem je vytvořit školní prostředí poskytující všem žákům bez rozdílu stejné šance na získání adekvátního stupně vzdělání a zajišťující právo na rozvoj jejich individuálních předpokladů.

6 Aktuální stav interativního/inkluzivního vzdělávání v ČR
Kritéria vzdělávání žáků se SVP: kooperativní vyučování kooperativní učení individuální plánování kooperativní řešení problémů heterogenní učební skupiny

7 Legislativní rámec interativního/inkluzivního vzdělávání v ČR
Vzdělávání v ČR upravuje zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (Školský zákon) ve znění novely zákona č. 49/2009 SB. Na školský zákon navazují vyhlášky: vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních novelizována vyhláškou č. 116/2011 Sb. vyhláška č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných novelizována vyhláškou č. 147/2011 Sb.

8 Současné změny ve vzdělávání žáků se SVP
Podmínky integrace žáků se SVP: příprava a uspořádání třídy, školy, odborná připravenost pedagogů, přijetí spolužáky, kolektivem třídy, příprava kolektivu, systematická spolupráce s rodinou, zajištění potřebného materiálního vybavení, nižší počet žáků ve třídách, souhlas rodičů, ředitele dané školy a doporučení příslušeného poradenského pracoviště.

9 Současné změny ve vzdělávání žáků se SVP
Kompetence pedagoga v přístupu k žákům s postižením: užívat reedukační metody a postupy, kompenzační pomůcky, vytvářet příznivé klima třídy, znalost speciálněpadagogické diagnostiky (umět rozpoznat skutečné dovednosti, vědomosti, znalosti), vycházet z činností, ve kterých má žák úspěch, motivovat žáka k činnosti, vysvětlit žákovi problémové oblasti.

10 Kompetence pedagoga v přístupu k žákům s postižením:
zamezit (předcházet) stresujícím situacím a prostředí, citlivě reagovat na potřeby dítěte, řídit se platnou legislativou (zákony a vyhláškami), spolupracovat s rodinou, při integraci zajistit žákovi základní podmínky a speciálněpedagogický přístup, spolupracovat s poradenským zařízením a výchovnými poradci.

11 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)
= kurikulární dokument vymezující představy státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání Dokumentem s obsahovými a strukturálními návaznostmi na Rámcový program pro předškolní vzdělávání a rámcové vzdělávání programy pro střední vzdělávání. RVP ZV je normativním východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (ŠVP ZV).

12 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Smyslem a cílem RVP je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na dostupné úrovni a připravit je tak pro další vzdělávání a sociální uplatnění. RVP ZV je koncipován také pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, žáky sociální znevýhodněné, žáky nadané a nadprůměrně nadané).

13 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Úkoly RVP ZV: postavit žáka do centra vzdělávacího úsilí (respektovat jeho individuální potřeby) vytvořit podmínky pro integrované vyučování umožnit individualizaci výuky (diferenciaci výuky ve shodě s individuálními potřebami a možnostmi žáků) prostřednictvím učiva a nových způsobů vzdělávání uplatnit nové pojetí kurikula podporovat vytváření příznivějšího klimatu škol vytvořit podmínky pro zpřístupnění základního vzdělávání vůči veřejnosti vymezit pluralitní prostředí pro základní vzdělávání (možnost různých modelů základního vzdělávání) atd…

14 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE
MŠMT ČR Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], 2007, poslední revize [citováno ] PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, ISBN: VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika (Integrace školní a sociální). 2. vyd. Brno: Paido, s. ISBN MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, ISBN ŠEĎOVÁ, K., ZOUNEK, J. Učitelé a technologie. 1. vyd. Brno: Paido, ISBN ČERNÁ, L., TUMPACHOVÁ, L. Specifické poruchy učení. Pražská pedagogicko-psychologická poradna, ISBN


Stáhnout ppt "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

Podobné prezentace


Reklamy Google