Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA PŘEHLEDU BIBLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA PŘEHLEDU BIBLE"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA PŘEHLEDU BIBLE

2 24 KNIH STARÝ ZÁKON TANACH MOJŽÍŠŮV ZÁKON TÓRA (PENTATEUCH) Genesis
Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium PROROCI NAVÍM (starší) Jozue Soudců Samuel (2 knihy) Královské (2 knihy) (pozdní) Izajáš Jeremjáš Ezechiel 12 malých proroků SPISY KETUVÍM (poezie) Žalmy Přísloví Jób MEGILÓT-(5 svitků svátečních) Píseň písní Rút Pláč Kazatel Ester (historické) Daniel Ezdráš-Nehemjáš Paralipomenon (2 knihy) 24 KNIH

3 39 KNIH STARÝ ZÁKON MOJŽÍŠŮV ZÁKON (PENTATEUCH) Genesis Exodus
Leviticus Numeri Deuteronomium HISTORICKÉ KNIHY Jozue Soudců Rút 1.Samuelova 2.Samuelova 1.Královská 2.Královská 1.Paralipomenon 2.Paralipomenon Ezdráš Nehemjáš Ester PROROCKÉ KNIHY (velcí) Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel (malí) Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Abakuk Sofonjáš Ageus Zacharjáš Malachiáš POEZIE Jób Žalmy Přísloví Kazatel Píseň písní 39 KNIH

4 STRUČNÁ ČASOVÁ OSA STARÉHO ZÁKONA
ADAM 4000+ př. Kr. NOE 2400 př. Kr. ABRAHAM 2000 př. Kr. JOSEF 1850 př. Kr. MOJŽÍŠ 1450 př. Kr. SAMSON 1250 př. Kr. DAVID 1000 př. Kr. ŠALAMOUN 950 př. Kr. DANIEL 600 př. Kr. EZDRÁŠ 500 př. Kr. MALACHIÁŠ 430 př. Kr.

5 Jozue 1:7-8 Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. 1 Královská 2:3 Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli.

6 2 Královská 21:8 Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele byla vyhnána z půdy, kterou jsem dal jejich otcům, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, který jim přikázal můj služebník Mojžíš." Daniel 9:11 Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili.

7 Jozue 6:26 V onen čas se Jozue zapřisáhl: "Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány." 1 Královská 16:34 V jeho dnech vystavěl Chíel Bételský Jericho. Na Abíramovi, svém prvorozeném, položil jeho základ a na Segúbovi, svém nejmladším, postavil jeho vrata podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua, syna Núnova. Daniel 9:2 v tom prvním roce jeho kralování jsem já Daniel porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách.

8 Matouš 11:13-15 Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana
Matouš 11:13-15 Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš.

9 Lukáš 11:49-51 Proto také Moudrost Boží promluvila: Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Matouš 5:18 Amen, pravím vám,: DOkud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Lukáš 24:25-27 A on jim řekl: Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?" Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.

10 Lukáš 24:44-45 Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech." 45  Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.

11 Aby nás přivedl ke spasení v Kristu
2 Timoteova 3:15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Římanům 4:23-24 To, že mu to `bylo počítáno´, nebylo napsáno jen kvůli němu, 24  nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, 2) Aby nás učil a vychovával ve spravedlnosti a připravil nás ke každému dobrému dílu 2 Tim 3:16-17 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

12 3) Aby nás povzbudil a dal nám naději
Římanům 15:4 Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. 4) Aby nás napomínal a varoval 1 Kor 10:  To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. 12  A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA PŘEHLEDU BIBLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google