Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR"— Transkript prezentace:

1 pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR
TRINS pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR

2 Úvod Úniky nebezpečných chemických látek - statistické zhodnocení.

3 Úniky nebezpečných chemických látek (NCHL) v programu SSU
Statistické sledování do roku 2001 a od roku 2002 Výsledky za rok 2004 a 2005 Porovnání s minulými roky

4 Stav statistického sledování do roku 2001
Úniky látek (mimo ropných produktů) a Olejové havárie (úniky ropných produktů) byly sledovány jako 2 samostatné kategorie .

5 Stav statistického sledování od roku 2002

6 Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) - zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií. Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek – viz bod Nebezpečná látka - viz zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7 ÚL plynu/aerosolu - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu. - podle ČSN ISO , čl. NA 1.20 : látky, jejichž absolutní tlak (tenze) par při 50 °C je větší než 294 kPa, nebo látky s kritickou teplotou menší než 50°C, - v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží: látky s tenzí par vyšší než 300 kPa nebo zcela plynné při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa, viz např. ADR, bod 2200.

8 ÚL kapaliny - podle ČSN , čl. NA 1.9 : látka mající při teplotě + 50 °C tenzi (absolutní tlak) nasycených par nejvýše 294 kPa a při 35 °C nejsou tuhé ani pastovité, s přihlédnutím k ČSN a vyhlášce o požární prevenci, - podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky mající při tlaku 101,3 kPa bod tání nebo počátek tání 20 °C nebo nižší. Viskózní látky, u kterých b.t. není stanovitelný, se podrobují zkoušce podle ASTM D nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrační zkoušce),viz např. ADR, bod 2000. Poznámka: Za kapalinu se zde nepovažuje ropný produkt.

9 ÚL ropného produktu (olejová havárie) – zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně ropných produktů. Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

10 ÚL pevné látky - nebezpečná t u h á látka
- podle ČSN ISO 8421, čl. NA 1.42 : hmota s teplotou tání nebo odkapávání vyšší než °C a hmoty, které nemají bod tání, - podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky, které nejsou kapalinami, viz např. RID, bod 400, a p r a c h - podle ČSN ISO , čl. NA 1.42: rozmělněná tuhá látka s velikostí částic menší než 0,5 mm, viz též ČSN , čl. 1.

11 ÚL ostatní * - jiné látky včetně potravinářských produktů.

12 Výsledky za rok 2004 a 2005 v porovnání s předchozími lety

13 Úniky ropných produktů
kraj 2001 2002 2003 2004 2005 index05/04 PRAHA 534 796 901 845 809 96 STČ 356 526 426 460 556 121 274 332 337 251 266 106 Plz 322 424 524 394 398 101 KV 208 223 250 202 192 95 ÚL 592 490 447 511 114 LB 231 219 220 212 244 115 HK 112 125 200 249 226 91 PA 156 151 184 277 159 57 VYS 169 236 267 221 245 111 JM 215 290 311 352 88 OL 157 177 210 149 199 134 ZL 113 100 78 97 124 MSK 323 462 489 435 403 93 ČR 3596 4653 4904 4572 4616

14 Úniky nebezpečných chemických látek mimo ropných
kraj 2001 2002 2003 2004 2005 index05/04% PRAHA 68 122 111 121 127 105 STČ 87 155 148 177 152 86 32 38 58 29 37 Plz 23 57 56 82 KV 20 33 35 119 ÚL 67 137 112 102 103 LB 10 52 42 100 HK 26 44 46 40 114 PA 61 59 54 92 VYS 16 25 36 124 JM 72 76 98 129 OL 31 74 51 50 ZL 9 39 MSK 110 144 135 140 116 ČR 560 1040 979 978 1014 104

15 Největší počet ropných úniků v hl. m
Největší počet ropných úniků v hl.m.Praze a Středočeském kraji, nejmenší ve Zlínském kraji. Největší % nárůst ropných úniků ve Středočeském a Olomouckém kraji, největší pokles zaznamenal kraj Pardubický. Největší počet úniků nebezpečných chemických látek (bez ropných) v kraji Středočeském a Moravskoslezském, nejmenší v kraji Vysočina. Nárůst úniků nebezpečných chemických látek (bez ropných) byl v 10 krajích, procentně největší v Jihočeském a Jihomoravském kraji, výrazný pokles v Plzeňském a Středočeském kraji.

16

17 Druhy uniklých NCHL v letech 2001 - 2005
látka/rok 2001 2002 2003 2004 2005 index 05/04 v % výbušné látky a předměty 56 84 71 88 112 127 stlač.zkapalněné, pod tlakem rozpušť.plyny, jiné plyny 181 332 307 322 323 103 hořlavé kapaliny 8075 10203 11337 10737 11144 104 hořlavé tuhé látky 41 52 63 46 62 135 samozápalné látky 2 1 3 5 140 látky vyvíjející s vodou zápalné plyny 4 25 látky působící vznětlivě 13 6 35 583 organické peroxidy 8 10 32 1600 jedovaté látky 125 288 347 353 399 113 látky vzbuzující odpor nebo schopné vyvolat nákazu 48 65 44 22 24 109 radioaktivní látky 150 žíravé látky 153 192 201 217 221 102 jiné nebezpečné látky, nebo nelze specifikovat 561 715 749 795 914 115

18 Trend: ve srovnání s 10 letým průměrem je poslední 3 roky zaznamenán pokles podílu počtu hořlavých látek na celkovém počtu o 3 % a naopak vzestup podílu počtu uniklých plynných látek a ostatních.

19 Z konkrétních druhů nebezpečných chemických látek byly v roce 2005 nejčetnější:
hořlavé kapaliny, látky, které nelze jednoznačně specifikovat, jedovaté látky, stlačené zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny a ostatní plyny, žíravé látky.

20 Porovnání s minulými roky

21

22 V posledních 3 letech stagnuje počet úniků NCHL ve výrobních budovách a bud.obč.výstavby, dopravních prostředcích a komunikacích, narůstá v přírodním prostředí. Na komunikacích a dopravních prostředcích je v roce 2003 oproti roku 2000 nárůst o 109 %.

23 Za posledních 10 let je v největší nárůst kontaminace komunikací a vegetace.

24

25 Závěr Od roku 2002 je součástí programu SSU také sledování firem TRINS u jednotlivých mimořádných událostí (jako jedné ze složek IZS) - v roce 2003 se jednalo o 16 událostí (bez pomoci pouze OPIS), v roce 2004 to bylo 11 událostí a v roce 2005 celkem 3 následující události : 4.6. – zabezpečení cisterny s benzínem a naftou na silnici u Okřínku, okr.Nymburk, 22.8. – likvidace následků DN cisterny s ethylenem u Podmok, okr.Nymburk 30.8. – únik penetračního roztoku Korazit z nákladního automobilu na silnici v Praze 9

26 Sdružení TRINS eviduje i další pomoci formou konzultací a telefonických dotazů.
Celkem evidováno bylo v roce: pomocí.

27 Některé závažné úniky NCHL v roce 2005
silnice Třinec-Oldřichovice, okr.Frýdek-Místek. Cisternu s 22 t kyseliny alkylsulfonové přečerpávali hasiči 2 jednotek PO po její havárii a následně pomohli s vyproštěním. 1.2. – 112.km dálnice D 5 směr Plzeň, okr.Tachov. Hasiči 5 jednotek PO likvidovali následky DN cisterny s proraženou nádrží, z níž vyteklo na 10 000 litrů nafty. Povolána firma D+P Dekont, Dekonta Kladno, vyrozuměn referát ochrany vod. Nainstalována norná stěna u nedalekého rybníka, zastaveny stavítka u sběračů podél dálnice, následně byl za asistence klatovského rybářství rybník vypuštěn. 6.6. – Želátovice, okr.Přerov. Hasiči 4 JPO likvidovali následky úniku kyseliny dusičné z cisterny v areálu firmy OMEGA Servis Holding a.s.. JPO provedly utěsnění cisterny, ředění a neutralizaci úniku.uniklo 14,3t a přečerpáno bylo 10t. Kontaminován potok Moštěnka-úhyn ryb. Hradec nad Moravicí-Kajlovec, okr.Opava. Cisterna se žhavým černouhelným dehtem havarovala aniž unikla látka mimo cisternu. Přinehodě zemřel řidič a další 2 osoby byly zraněny. Hasiči 2 JPO 8 osob z blízkého okolí evakuovali, přečerpali 500 litrů nafty z nádrže a po několik dní hlídkovali u havarovaného vozidla – bylo třeba čekat, až se dehet ochladí na teplotu, při ní bude možné látku přečerpat do jiné cisterny.

28 Pokračování Ostrava. Požár a následný únik nebezpečné chemické látky – par kyseliny dusičné likvidovali hasiči 8 JPO ve firma BorsodChem MCHZ, s.r.o. výrobě nitrobenzenu. Hasiči také ochlazovali zásobníky, zkrápěli unikající páry a asistovali při přečerpání zásobníků. 22.8. – Podmoky, okr.Nymburk. Na nezpevněné krajnici silnice havarovala cisterna s etylénem. Naštěstí nedošlo k poškození, které by mělo za následek únik nebezpečné látky. Hasiči asistovali několik dnů při přečerpávání NCHL do jiné cisterny. Na událost byl vyhlášen 3. stupeň poplachu IZS. 8.11. – Olomouc. Na 20 tun kyseliny chlorovodíkové vyteklo z nádrže v teplárně. Hasiči 6 JPO pomocí mlhy srazili mrak HCL, neutralizovali sodou a vápenným mlékem, utěsnili kanalizační jímky, přečerpávali HCL do nádrže, nepřetržitě monitorovali a varovali obyvatele v postižené oblasti.


Stáhnout ppt "pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google