Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRINS pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRINS pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR."— Transkript prezentace:

1 TRINS pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR

2 Úvod n Úniky nebezpečných chemických látek - statistické zhodnocení.

3 Úniky nebezpečných chemických látek (NCHL) v programu SSU n Statistické sledování do roku 2001 a od roku 2002 n Výsledky za rok 2004 a 2005 n Porovnání s minulými roky

4 Stav statistického sledování do roku 2001 Úniky látek (mimo ropných produktů) a Olejové havárie (úniky ropných produktů) byly sledovány jako 2 samostatné kategorie.

5 Stav statistického sledování od roku 2002

6 Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) - zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií. Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek – viz bod Nebezpečná látka - viz zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7 ÚL plynu/aerosolu - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu. - podle ČSN ISO , čl. NA 1.20 : látky, jejichž absolutní tlak (tenze) par při 50 °C je větší než 294 kPa, nebo látky s kritickou teplotou menší než 50°C, - v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží: látky s tenzí par vyšší než 300 kPa nebo zcela plynné při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa, viz např. ADR, bod 2200.

8 ÚL kapaliny - podle ČSN , čl. NA 1.9 : látka mající při teplotě + 50 °C tenzi (absolutní tlak) nasycených par nejvýše 294 kPa a při 35 °C nejsou tuhé ani pastovité, s přihlédnutím k ČSN a vyhlášce o požární prevenci, - podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky mající při tlaku 101,3 kPa bod tání nebo počátek tání 20 °C nebo nižší. Viskózní látky, u kterých b.t. není stanovitelný, se podrobují zkoušce podle ASTM D nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrační zkoušce),viz např. ADR, bod Poznámka: Za kapalinu se zde nepovažuje ropný produkt.

9 ÚL ropného produktu (olejová havárie) – zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně ropných produktů. Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

10 ÚL pevné látky - nebezpečná t u h á látka - podle ČSN ISO 8421, čl. NA 1.42 : hmota s teplotou tání nebo odkapávání vyšší než + 35 °C a hmoty, které nemají bod tání, - podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky, které nejsou kapalinami, viz např. RID, bod 400, a p r a c h - podle ČSN ISO , čl. NA 1.42: rozmělněná tuhá látka s velikostí částic menší než 0,5 mm, viz též ČSN , čl. 1.

11 ÚL ostatní * - jiné látky včetně potravinářských produktů.

12 Výsledky za rok 2004 a 2005 v porovnání s předchozími lety

13 Úniky ropných produktů kraj index05/ 04 PRAHA STČ JČ Plz KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MSK ČR

14 Úniky nebezpečných chemických látek mimo ropných kraj index0 5/04% PRAHA STČ JČ Plz KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MSK ČR

15 Největší počet ropných úniků v hl.m.Praze a Středočeském kraji, nejmenší ve Zlínském kraji. Největší % nárůst ropných úniků ve Středočeském a Olomouckém kraji, největší pokles zaznamenal kraj Pardubický. Největší počet úniků nebezpečných chemických látek (bez ropných) v kraji Středočeském a Moravskoslezském, nejmenší v kraji Vysočina. Nárůst úniků nebezpečných chemických látek (bez ropných) byl v 10 krajích, procentně největší v Jihočeském a Jihomoravském kraji, výrazný pokles v Plzeňském a Středočeském kraji.

16

17 Druhy uniklých NCHL v letech látka/rok index 05/04 v % výbušné látky a předměty stlač.zkapalněné, pod tlakem rozpušť.plyny, jiné plyny hořlavé kapaliny hořlavé tuhé látky samozápalné látky látky vyvíjející s vodou zápalné plyny látky působící vznětlivě organické peroxidy jedovaté látky látky vzbuzující odpor nebo schopné vyvolat nákazu radioaktivní látky žíravé látky jiné nebezpečné látky, nebo nelze specifikovat

18 Trend: ve srovnání s 10 letým průměrem je poslední 3 roky zaznamenán pokles podílu počtu hořlavých látek na celkovém počtu o 3 % a naopak vzestup podílu počtu uniklých plynných látek a ostatních.

19 Z konkrétních druhů nebezpečných chemických látek byly v roce 2005 nejčetnější: hořlavé kapaliny, látky, které nelze jednoznačně specifikovat, jedovaté látky, stlačené zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny a ostatní plyny, žíravé látky.

20 Porovnání s minulými roky

21

22 V posledních 3 letech stagnuje počet úniků NCHL ve výrobních budovách a bud.obč.výstavby, dopravních prostředcích a komunikacích, narůstá v přírodním prostředí. Na komunikacích a dopravních prostředcích je v roce 2003 oproti roku 2000 nárůst o 109 %.

23 Za posledních 10 let je v největší nárůst kontaminace komunikací a vegetace.

24

25 Závěr n Od roku 2002 je součástí programu SSU také sledování firem TRINS u jednotlivých mimořádných událostí (jako jedné ze složek IZS) - v roce 2003 se jednalo o 16 událostí (bez pomoci pouze OPIS), v roce 2004 to bylo 11 událostí a v roce 2005 celkem 3 následující události : 4.6. – zabezpečení cisterny s benzínem a naftou na silnici u Okřínku, okr.Nymburk, – likvidace následků DN cisterny s ethylenem u Podmok, okr.Nymburk – únik penetračního roztoku Korazit z nákladního automobilu na silnici v Praze 9

26 Sdružení TRINS eviduje i další pomoci formou konzultací a telefonických dotazů. Celkem evidováno bylo v roce: pomocí.

27 Některé závažné úniky NCHL v roce 2005 n silnice Třinec-Oldřichovice, okr.Frýdek-Místek. Cisternu s 22 t kyseliny alkylsulfonové přečerpávali hasiči 2 jednotek PO po její havárii a následně pomohli s vyproštěním. n 1.2. – 112.km dálnice D 5 směr Plzeň, okr.Tachov. Hasiči 5 jednotek PO likvidovali následky DN cisterny s proraženou nádrží, z níž vyteklo na litrů nafty. Povolána firma D+P Dekont, Dekonta Kladno, vyrozuměn referát ochrany vod. Nainstalována norná stěna u nedalekého rybníka, zastaveny stavítka u sběračů podél dálnice, následně byl za asistence klatovského rybářství rybník vypuštěn. n 6.6. – Želátovice, okr.Přerov. Hasiči 4 JPO likvidovali následky úniku kyseliny dusičné z cisterny v areálu firmy OMEGA Servis Holding a.s.. JPO provedly utěsnění cisterny, ředění a neutralizaci úniku.uniklo 14,3t a přečerpáno bylo 10t. Kontaminován potok Moštěnka-úhyn ryb. n Hradec nad Moravicí-Kajlovec, okr.Opava. Cisterna se žhavým černouhelným dehtem havarovala aniž unikla látka mimo cisternu. Přinehodě zemřel řidič a další 2 osoby byly zraněny. Hasiči 2 JPO 8 osob z blízkého okolí evakuovali, přečerpali 500 litrů nafty z nádrže a po několik dní hlídkovali u havarovaného vozidla – bylo třeba čekat, až se dehet ochladí na teplotu, při ní bude možné látku přečerpat do jiné cisterny.

28 Pokračování n Ostrava. Požár a následný únik nebezpečné chemické látky – par kyseliny dusičné likvidovali hasiči 8 JPO ve firma BorsodChem MCHZ, s.r.o. výrobě nitrobenzenu. Hasiči také ochlazovali zásobníky, zkrápěli unikající páry a asistovali při přečerpání zásobníků. n – Podmoky, okr.Nymburk. Na nezpevněné krajnici silnice havarovala cisterna s etylénem. Naštěstí nedošlo k poškození, které by mělo za následek únik nebezpečné látky. Hasiči asistovali několik dnů při přečerpávání NCHL do jiné cisterny. Na událost byl vyhlášen 3. stupeň poplachu IZS. n – Olomouc. Na 20 tun kyseliny chlorovodíkové vyteklo z nádrže v teplárně. Hasiči 6 JPO pomocí mlhy srazili mrak HCL, neutralizovali sodou a vápenným mlékem, utěsnili kanalizační jímky, přečerpávali HCL do nádrže, nepřetržitě monitorovali a varovali obyvatele v postižené oblasti.


Stáhnout ppt "TRINS pplk.Ing.Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google