Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář."— Transkript prezentace:

1 ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář „Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách“ Kongresový sál č. 217, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1 11. prosinec 2013

2 Osnova  Statistika mimořádných událostí  Legislativa  Jednotky požární ochrany  Úroveň řízení  Závěr

3 Zdroj: HZS ČR [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupný z www: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO

4 Zdroj: HZS ČR [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupný z www: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx Podíl mimořádných událostí v % na celkovém počtu za rok 2012

5 Zdroj: HZS ČR [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupný z www: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek v ČR v letech 2000 - 2012

6 Legislativa I. Havárie je dle § 40 mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod Zákon č. 254/2000 Sb., vodní zákon Dle § 41, odst. 3 HZS ČR … jsou povinni neprodleně informovat příslušný vodoprávní úřad a ČIŽP (velitel přes operační a nebo přímo). Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech (§ 12, odst. 7)… na jednotky požární ochrany se při řešení havárií a zdolávání požárů nevztahují povinnosti původců odpadů a oprávněných osob Vyhláška č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami, ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb. § 9 - § 12 Bezprostřední odstranění příčin havárie, Zneškodnění havárie, Odstranění následků havárie

7 Legislativa II. Mimořádná událost (§ 2) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací Záchranné práce (§ 2) jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS: Likvidační práce (§ 2) jsou činnosti k odstranění následků mimořádné události Interní předpisy HZS ČR + metodické materiály Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Pravidla pro zařazení objektů dle množství nebezpečné látky do skupiny A, resp. skupiny B. Pro vybrané objekty jsou dána pravidla pro vytvoření vnitřního a vnějšího havarijního plánu.

8 Havárie Uhasit Vytáhnout Zamezení úniku a dalšímu šíření NAHLÁSIT NA : VODOPRÁVNÍ ÚŘAD A ČIŽP Únik NL 254/2001 §40 odst. 3 254/2001 §41 odst. 3 450/2005 § 9,10,11,12 KOPIS HZS Kraje Pravomoci velitele zásahu: Vyžadovat vstup na pozemky a stavby Zakázat a omezit vstup nepovolaným osobám Nařídit odstraňování staveb, terénní úpravy Vyzvat k osobní, věcné a plánované pomoci Zřídit štáb velitele zásahu Bezprostřední odstranění příčin havárie Zneškodnění havárie Odstranění následků havárie

9 Ukončení prací a předání místa zásahu Spolupráce s různými organizacemi na vybavování jednotek požární ochrany věcnými prostředky formou zapůjčení či ochraňování pro případ havárie MERO ČR, a.s. (věcné prostředky a technika na úniky ropných látek) Povodí Labe (vytipovaná/připravená místa pro ukotvení norných stěn) Správa státních hmotných rezerv Detekce, Odběry vzorků …… Specializované firmy Dohody o plánované pomoci na vyžádání TRINS (Transportní informační a nehodový systém

10 Poplachové plány Poplachový plán: je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací, se zpracovává vždy pro územní celek (Poplachový plán IZS kraje, Ústřední poplachový plán IZS) zvláštní variantou je požární poplachový plán Poplachový plán IZS kraje je jakýmsi registrem složek IZS, který zároveň nastavuje systém a pravidla spolupráce na daném území při zásahu složek IZS při mimořádné události v návaznosti na vyhlášený stupeň poplachu. Schvaluje ho krajský úřad a vydává jej rada svým nařízením. Ústřední poplachový plán IZS (ÚPP IZS) je podobně jako poplachový plán kraje určen ke koordinaci záchranných a likvidačních prací. Koordinujícím orgánem a zároveň zpracovatelem je MV-GŘ HZS ČR. To také vydává ÚPP IZS jako svůj vnitřní dokument, jehož schvalovatelem je ministr vnitra.

11 Stupně poplachu V rámci poplachových plánů IZS krajů jsou definovány stupně poplachu. Podle rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek IZS při společném zásahu se v rámci IZS vyhlašují čtyři stupně poplachu. První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že a) mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500m 2, nebo b) záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat. Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že a) mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 10 000m 2, b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná událost probíhá, nebo c) je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu.

12 Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že: (1) Třetí stupeň poplachu a) mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km 2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, c) je nutné složky při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a míst zásahu rozdělit na sektory a úseky. (2)Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje oznamuje operační a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádost velitele zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou působností. Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že: (1) a) mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km 2, b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle §22 zákona nebo zahraniční pomoci, c) je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle §2 písm. c). (2) Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností. (3) Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační středisko generálního ředitelství.

13 Úroveň řízení Koordinace složek při společném zásahu je prováděna: (vyhl. č. 328/2001 Sb., § 2) na taktické úrovni - velitelem zásahu v místě nasazení složek a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události; možnost více úseků, VZ si může ustanovit štáb VZ jako nástroj koordinace složek IZS (náčelník štábu, spojení, týl, analýza situace, nasazení SaP…..) na operační úrovni – operačním a informačním střediskem IZS; povolává na žádost VZ k zásahu ostatní složky, SaP, ovládá systémy varování a vyrozumění pro obyvatelstvo a je spojovacím uzlem mezi místem zásahu strategickou úrovní na strategické úrovni – starostou ORP, hejtmanem kraje/primátorem hl. m. Prahy nebo Ministerstvem vnitra

14 Závěrem….  Zásahů s únikem nebezpečných látek je z pohledu HZS ČR nízké procento, o to více je nutné se připravovat teoreticky případně v rámci námětových cvičení.  Doposud nebylo nutné využít při úniku nebezpečné látky řízení mimořádné události na strategické úrovni.

15 Použité zdroje:  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 254/2000 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některý dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.  Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST. Kontakt: Ing. Petra Najmanová Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR Kloknerova 26 148 01 Praha 414 email: petra.najmanova@grh.izscr.cz telefon: 950 819 799 www.hzscr.cz


Stáhnout ppt "ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google