Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Teoretická a analytická část Závěr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Teoretická a analytická část Závěr."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Teoretická a analytická část Závěr

2 P OŽADAVKY NA DP Odlišení DP náročnějším cílem práce, postupnými cíli, hypotézou, pracovní hypotézou. Teoreticko-metodologická část obsahuje základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému. Kompilační podoba může mít podobu literární rešerše. U DP musí být forma literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení. Obsahuje metodu, kterou student zvolil pro zpracování tématu ZP. Srovnání různých přístupů, autorů, myšlenek – ne jedna publikace! 2

3 P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek - Sousled přímých citací - Jednotná forma odkazů! - Plagiátorství – přisvojení si cizích myšlenek, tenká hranice mezi tím co je známá informace a co není - 3 kategorie odkazů : 1. citace 2. parafráze 3. kombinace citace a parafráze 3

4 C ITACE Přesná a doslovná citace textu převzatá část textu je uvedena uvozovkami a ukončena bibliografickým údajem Kurzíva Např. Podle Potůčka je veřejný zájem definován jako „ obecný zájem společnosti…“. Podle Pekové je fiskální federalismus definován jako „soustava decentralizovaných rozpočtů…“. Citování toho díla, které jste použili i pokud se jedná o převzaté myšlenky jiných autorů ! Využije se především v teoretické části, ne v úvodu a závěru 4

5 P ARAFRÁZE Přebíráme myšlenky nebo hodnocení a to tak, že zůstává zachován smysl původního textu, avšak ten je „převyprávěn“ vlastními slovy Nejedná se o záměnu několika málo slov nebo změnu slovosledu! Při parafrázi není text v uvozovkách, ale na jeho konci se také uvádí bibliografický odkaz na původní pramen DP by měla obsahovat i vlastní text, vlastní zhodnocení – nestřídat citaci za citací! 5

6 D OPORUČENÍ „Přiměřený“ rozsah přímých a nepřímých citací – orientačně: přímé citace by měly tvořit max. 10 % ZP Ne jeden zdroj: více autorů (komparace přístupů) Ne jedna dlouhá citace Zásada zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje) Přehlednost a jednotnost údajů (jednotný styl odkazů) Citovat jen ty knihy, které jsme měli v ruce – ne ty které vypadají zajímavě v seznamu literatury (neuvádět knihy za každou cenu) 6

7 O DKAZY V TEXTU anglosaský způsob: v textu ve zkrácené formě: (Wandycz 1998: 194-195) … v seznamu literatury: Wandycz, P. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia. německý způsob: v textu číslo (pomocí funkce "vložit" – "poznámka pod čarou"/ "vysvětlivka"), pod čarou na stránce, nebo na konci textu Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, s. 194-195 (při opakování Wandycz, cit.d., s. 204)... v seznamu literatury pak: Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia 1998 7

8 BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS Řadit abecedně dle příjmení autorů Drulák, P. (2008): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha, Portál. NEBO Drulák, P. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha, Portál, 2008 Drulák 2008a, 2008b …. Bureš, O. (2006): Privatizace operací na udržení míru. In: Mezinárodní vztahy, roč. 41, č. 2, pp. 143 -157. On-line casopis Balabán, M. (2008): Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba, Obrana a strategie, roč. 2007, č. 1; http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html (staženo 03/11/2008) http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html 8

9 ILUSTRACE V DP obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce a jiné do textu vložené prvky, přispívá k objasnění smyslu textu, číslovat a popisovat tak, aby byl odkaz k nim v textu jednoznačný, umístěny na střed stránky, výstižný název (titulek) je umístěn nad objektem, zdroj informací ihned pod objektem. Součástí může být také legenda, na konci práce může být uveden „Seznam obrázků, grafů a tabulek“, vlastní tabulky či grafy, umísťujeme je do textu, kde vysvětlíme postup, označení proměnných, ilustrace by měly být jednoduché, srozumitelné, je třeba pamatovat na možnost pořizovat černobílé kopie (aniž by byla snížena čitelnost ilustrací). 9

10 obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Graf 3: Čas věnovaný mediálním aktivitám za týden - ve věkové skupině 15-30 let 10 Zdroj: ČSÚ 2007

11 Aplikační (praktická) část, předložení vlastní koncepce řešení, charakterizovat svůj další pracovní postup a případně zvolené výzkumné metody. Jsou prezentovány: výsledky vlastního bádání, analýza a hodnocení těchto výsledků včetně prezentace úvah, polemiky, kritiky, komentářů, návrhů, postřehů apod. Výsledkem této části musí být srozumitelný a vyčerpávající popis vlastního řešení zkoumaného problému (podle zadání tématu ZP). Je vhodné, aby kapitoly této části textu byly ukončovány krátkými dílčími závěry PRÁCE JEDEN TEXT – ne rozdělení do jednotlivých kapitol 11

12 ZÁVĚR Závěr shrnuje získané poznatky získané při studování a řešení dané problematiky (prezentace dedukcí, posouzení kvality výsledků, srovnání s jinými metodami). Prezentace, čeho bylo dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, čím případně student dosavadní stav poznání, obohatil (prezentace výsledků). V Závěru závěrečné práce je autor povinen jasně deklarovat, zda byl splněn stanovený cíl práce. Autor rekapituluje potvrzení či vyvrácení hypotéz a odkazuje na dosažené výsledky. (negativní výsledek je výsledkem) Lze zde uvést i kvantitativní hodnocení, ovšem neměly by se zde opakovat pasáže z hlavního textu, nebo přílišné podrobnosti. 12

13 PŘÍLOHY Do přílohy zařazujeme dokumenty, které jsou rozsáhlejší a rušily by souvislý výklad textu, nebo mají jen doprovodný či doplňující charakter. dokumenty, tabulky, grafy aj., převzaté beze změn Přílohy, které nejde svázat (výkres, CD s audio- video záznamem, SW, skeny dotazníků atp.) jsou umístěny na zadní straně desek do pevné kapsy, pošetky. Všechny přílohy musí být uvedeny v obsahu. ZDROJE DAT 13

14 O RGANIZACE ČTENÍ TEXTU A PRÁCE S INFORMACEMI DP není žurnalistika – je nezbytné přesáhnout interpretace a popis a ukázat/objevit nové souvislosti a významy studované problematiky Časová omezení: jak v malém času získat co nejvíce z dostupných zdrojů a podkladů? Ekonomika času. Kvalita textu DP – přímo úměrná kvalitě četby Rozšířit oblast poznání k dané problematice – umět si položit „správné“ výzkumné otázky (cíl DP) Nejvíce času získáme tím, že si nejprve uvědomíme co přesně chceme, co od práce čekáme a jak to uděláme! 14

15 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Každá problematika je studována v nějaké návaznosti, v již existujících znalostech – můžeme vycházet z jiných autorů a na nich stavět Výběr knih – syntéza k danému tématu, zhodnocení, srovnání autorů – ne případové studie, statistiky apod., texty, které představují hlavní problém, charakteristiku situace – ne popis dat (např. demografický rozvoj regionu, příčiny nezaměstnanosti…) Různé přístupy/ názory k tématu 15

16 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Po přečtení určité části textů – vlastní reflexe textu, konzultace a diskuse s kolegy/školitelem, výměna názorů 2 fáze četby – definování problému, následné rozvíjení znalostí Není nutné číst celé knihy – struktura problému, vybrané kapitoly Konzultace se školitelem/dalšími odborníky při výběru literatury a místa, kde ji najdeme 16

17 J AK EFEKTIVNĚ ČÍST ? Čtecí rastr Shrnutí – porovnat hlavní myšlenky, syntéza poznání 17 Hlavní myšlenky autoraKritéria struktury textu Vlastní zhodnocení textu Sluneční erupce v minulostiHlavním cílem projektu je představit vliv slunečních erupcí na současnou civilizaci. Mechanismus slunečních erupcíAutor představuje charakter tohoto jevu na vymezení příčin slunečných erupcí a zabývá se aktuálními výkyvy a pohyby magnetického pole Slunce a proudění plynu pod povrchem Slunce. Rotace rovníku a magnetické pole slunce Vysvětlení příčin výkyvů je nedostatečné: chybí historická data a přesná pozorování, včetně dalších faktorů Změny sluneční aktivity v současnosti Při porovnání aktivit slunce a vlivu na změnu klimatu nejsou dostatečně postiženy globální změny proměny ŽP Dopady na civilizaciZávěry a komparace nejsou dostatečné, ale přesto můžeme při dalším studiu vycházet z ….


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Teoretická a analytická část Závěr."

Podobné prezentace


Reklamy Google