Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR"— Transkript prezentace:

1 OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR
Alexandr Vondra Ministr obrany ČR

2 AČR využívá 5 vojenských újezdů:
SOUČASNÝ STAV VÚ AČR využívá 5 vojenských újezdů: Brdy – určeny zejména pro výcvik dělostřelectva a částečně letectva Boletice, Hradiště a Libavá - umožňují výcvik všech druhů vojsk Březina – výcvik žáků vojenských škol a základní výcvik profesionálů Vojenské újezdy, jako zvlášť vyčleněná území pro potřeby obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ,který ve své šesté části podává základní ustanovení o vojenských újezdech. Přílohy č. 2 – 6 zákona vymezují hranice vojenských újezdů. Využíváním všech vojenských újezdů je zabezpečena rovnováha mezi intenzitou vojenského využívání, hospodářskou činností a dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Potřebná šířka a hloubka (velikost) vojenských újezdů zabezpečuje kvalitní výcvik ozbrojených sil včetně provádění bojových (ostrých) střeleb. Velikost není dána jen účinným dostřelem zbraní, ale i velikostí prostorů ohrožených střelbou, ve kterých nelze vyloučit dopad munice. Velmi důležitým kritériem připravenosti vojsk je jejich schopnost plnit úkoly v neznámém a různorodém terénu. Z těchto důvodů jednotky neprovádějí výcvik ve stejných prostorech. V armádách NATO je dokonce obvyklé, že k tomuto účelu využívají i výcvikové prostory sousedních a spřátelených armád. 2

3 SOUČASNÝ STAV VÚ VÚ Celková rozloha / výcvikové plochy (ha)
Počet obyvatel Hradiště / 593 Libavá / 1 121 Boletice / 8 847 308 Brdy / 3 217 35 Březina / 2 992 4 Celkem 2 061 Pro výcvik ozbrojených sil jsou na území vojenských újezdů zřízeny vojenské výcvikové prostory (VVP) a výcviková zařízení (VZ). VVP a VZ tvoří soubory střelnic, cvičišť, cest pro pásová vozidla, ubytovacích objektů cvičících vojsk, síť pozemních komunikací a ostatní vojenská účelová zařízení, včetně vodních ploch a pozemků určených k výcviku ozbrojených sil. Každý VVP je odlišný stupněm vybudování učební a výcvikové základny a tím i svým určením. Současný počet a rozloha vojenských újezdů umožňuje provádět výcvik se všemi druhy zbraní, kromě střeleb letectva na vzdušné cíle a střeleb protiletadlových raketových kompletů s účinným dostřelem větším než 5,5 km

4 Porovnání se zahraničím:
Německo – 0,5 % Polsko – 0,5 % Rakousko – 0,4 % Slovensko – 1,1 % ČR: 1,7 % území státu 1993 – jeden voják na 1,1 ha vojenského újezdu 2011 – jeden voják na 5,5 ha vojenského újezdu

5 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ
Výsledky analýzy: - obsaženy v Bílé knize o obraně Zrušení jednoho vojenského újezdu Zmenšení ostatních vojenských újezdů o 10 – 25%

6 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ:
Ministerstvo obrany zvažovalo: vojenské aspekty ekonomické aspekty ekologické aspekty hlediska obyvatel újezdů

7 Návrh řešení Výsledek analýzy - lze opustit vojenský újezd Brdy
13. dělostřelecká brigáda Jince zůstává nadále, část (cca 500 ha) vojenského újezdu bude využíváno jako posádkové cvičiště Další problémy spojené s existencí vojenských újezdů řešit vyčleněním sídelních útvarů a dalších okrajových částí vojenských újezdů – zmenšení újezdů – bez omezení možností výcviku vojsk.

8 HLAVNÍ DŮVODY REDUKCE VÝCVIKOVÝCH PLOCH
Vojenské aspekty – určující Vzhledem k současným a budoucím potřebám výcviku vojsk, ale také k četnosti výcviku a početním stavům jednotek je nutné přehodnotit stávající počet a rozsah výcvikových zařízení modernizovat a provozovat jen nezbytný počet výcvikových zařízení nutných k zabezpečení výcviku, ostatní zařízení zrušit

9 HLAVNÍ DŮVODY REDUKCE VÝCVIKOVÝCH PLOCH
Ekonomické aspekty stávající ekonomická situace a nutná rozpočtová opatření resortu úspora provozních nákladů v případě VÚ Brdy úspora cca 70 milionů Kč/rok úspory dalších výdajů např. na údržbu (v řádech desítek až stovek milionů Kč) 9

10 SPECIFIKA VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ
Ve vojenských újezdech žije více než obyvatel – nemohou volit obecní zastupitelstvo Existencí vojenských újezdů jsou omezovány okolní obce – požadavky na průjezdy a zpřístupnění Na území újezdů se nachází pro AČR nepotřebný majetek, doposud nejsou dořešeny restituční nároky, majetek jiných subjektů – v rozporu se zákonem Na území vojenských újezdů se nachází státem evidované památky

11 ČEHO DOSÁHNEME VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH
Řešení problematiky života obyvatel Odstranění problému omezení občanských práv Řešení restitučních nároků Přímým vyčleněním nebo směnou vyřešením restitučních nároků lze ušetřit výdaje ve výši až 650 mil. Kč za vykup pozemků Snížení výdajů na provoz a investice Možnost odprodeje nebo převodu nepotřebného majetku 11

12 ČEHO DOSÁHNEME VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH
Řešení problematiky památek Možno převést na jiné subjekty Řešení požadavků okolních obcí Požadavky budou řešeny uvolněním již dočasně zpřístupněných okrajových částí pro civilní veřejnost 12

13 BUDOUCNOST VÚ BRDY – ČASOVÝ HARMONOGRAM
Podzim 2010 Komplexní analýza o stavu VÚ Tisková konference BKO - návrh optimalizace VÚ Do konce roku 2011 Předání informativního materiálu vládě o stavu přípravy optimalizace VÚ Po schválení vládou, realizovat jednotlivé kroky optimalizace s cílem předložit návrh novely zákona Do Předložit návrh novely zákona č. 222/1999 Sb. a návrh zvláštního zákona ke zrušení VÚ 2015 Výsledná realizace navržených opatření optimalizace vojenských újezdů 13

14 BUDOUCNOST VÚ BRDY Brdy by měly podléhat ochraně přírody Jednání s MŽP
Příprava projektu ochrany přírody bude nedílnou součástí procesu opouštění Právo hospodaření zachovat Resort MO nepodporuje developerské projekty Ostatní oblasti Jednání s místními samosprávami a krajem Specifické místní podmínky Naším záměrem je vyhlásit patřičný stupeň ochrany přírody před zrušením vojenského újezdu. O tom jaký stupeň ochrany přírody bude v Brdech vyhlášen budeme jednat s Ministerstvem životných prostředí. Tato jednání již byla zahájena. Dále navrhujeme, aby i po zrušení vojenského újezdu hospodařily na jeho území Vojenské lesy a statky. Co se týče územního členění – je tato otázka věcí diskuze mezi místní samosprávou a kraji. Ze stanovisek starostů nám zaslaných a informací z médií vím, že jsou v současné době dva postoje – a to, aby celý prostor vojenského újezdu připadl pod správu Středočeského kraje a rozdělit prostor vojenského újezdu mezi Plzeňský a Středočeský kraj podle historického katastrálního členění. Resort Ministerstva obrany se nepřiklání ani k jednomu návrhu. Je neutrální. Tato diskuze musí proběhnout ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, které odpovídá za územní členění. 14

15 BUDOUCNOST POSÁDKY JINCE
13. dělostřelecká brigáda v Jincích zůstává perspektivní - nepočítá se s jejím zrušením či stěhováním Část vojenského újezdu bude nadále využívána jako posádkové cvičiště Bojové střelby dělostřelectva budou prováděny ve vojenských újezdech Libavá, Hradiště a Boletice

16 DOPADY ZRUŠENÍ ÚJEZDU BRDY NA REGION
Zrušení újezdního úřadu a Střediska obsluh výcvikových zařízení (SOVZ) – 98 zaměstnanců Vojáky lze zařadit na neobsazená místa v rámci 13.db nebo u jiných útvarů AČR K zabezpečení provozu posádkových výcvikových zařízení bude v rámci 13.db vytvořena jednotka složená z občanských zaměstnanců Zřízení jednotky k očistě prostoru

17 BRDY Ing. Vladimír KAZATEL
Nyní předám slovo panu Vladimíru Kazatelovi, předsedovi Komise pro optimalizaci vojenských újezdů, který podrobně rozebere jednotlivé spakty rušení vojenského újezdu. Ing. Vladimír KAZATEL předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů

18 BRDY – CHARAKTERISTIKA
Vojenský újezd Brdy je charakterizován: relativně nízkým počtem obyvatelstva velmi dobrým stavem přírody celoročním výcvikem jednotek AČR, PČR, IZS omezením hospodářského využití prakticky jen na lesní hospodářství VLS ČR s.p. od roku 1968 byl na území VVP dislokován útvar sovětské armády v kasárenském areálu Borovno – Míšov, po odchodu SA v roce 1990 není objekt vojensky využíván. Vojenský újezd Brdy je charakterizován: - relativně nízkým počtem obyvatelstva, - celoročním intenzívním využitím střelbami, - omezením hospodářského využití prakticky jen na lesní hospodářství, které je řešeno zásadně konsolidovaným lesním hospodařením lesních správ s.p. VLS Jince, - ztíženými podmínkami při zajišťování bezpečnosti prostoru před vnikáním nepovolaných osob, které přitahuje velké lesní bohatství v době výskytu lesních plodin. Od roku 1968 je na území VVP dislokován útvar sovětské armády, a to v kasárenském areálu Borovno-Míšov (objekty realizovány v letech ). Po odchodu SA v roce 1990 není objekt vojensky využíván.

19 BRDY – SPRÁVA VOJENSKÉHO ÚJEZDU
Újezdní úřad vojenského újezdu: správní úřad pro výkon státní správy ze zákona č. 222/ o zajišťování obrany ČR je současně vojenským orgánem, plní úkoly při zajišťování obrany státu, zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil vykonává funkce orgánu ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a některé kontrolní funkce státu v čele je přednosta, kterým je voják z povolání, je ustanovován MO Středisko obsluh výcvikových zařízení: Útvar – zařízení AČR k zabezpečení provozu výcvikových zařízení Újezdní úřad vojenského újezdu: správní úřad pro výkon státní správy ze zákona č. 222/1999 o zajišťování obrany ČR je současně vojenským orgánem, plní úkoly při zajišťování obrany státu, zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil vykonává funkce orgánu ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a některé kontrolní funkce státu např. v oblasti rybářství, myslivosti, lesního atd… v čele je přednosta, kterým je voják z povolání, je ustanovován MO Středisko obsluh výcvikových zařízení: Útvar – zařízení AČR k zabezpečení provozu výcvikových zařízení

20 BRDY - VOJENSKÉ VYUŽITÍ
Dopadová plocha JORDÁN Dělostřelecká a letecká Tanková střelnice BAHNA (zrušena) Tanky, BVP Dopadová plocha BRDA Vševojsková Dopadová plocha TOK Dělostřelecká Dopadová plocha KOLVÍN Dělostřelecká Dopadová plocha PADRŤ Protitanková 20

21 BRDY – HOSPODAŘSKÉ VYUŽITÍ
Na celém území Vojenského újezdu Brdy hospodaří Vojenské lesy a statky – státní podnik (VLS, s.p.) se sídlem divize v Jincích. VLS, s.p., hospodaří na výměře: zemědělská půda ha lesy ha vodní plochy ha Hospodářsky využívané plochy celkem: ha

22 BRDY - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Hrachoviště kuňka žlutobřichá Felbabka kuňka žlutobřichá Ledný potok vranka obecná Ohrazenický potok mihule potoční Octárna mihule potoční Padrťský potok rak kamenáč Vyhlášeno 6 EVL v rámci NATURA 2000 stávající EVL (smluvní ochrana): CZ Felbabka (11 ha) – kuňka žlutobřichá CZ Hrachoviště (63 ha) - kuňka žlutobřichá CZ Ledný potok (1,7 ha) – vranka obecná CZ Octárna (15 ha) – mihule potoční CZ Ohrazenický potok (1,6 ha) – mihule p. CZ Padrťský potok (45,12 ha) – rak kamenáč Celkem cca 140 ha V současné době připraveno k vyhlášení dalších 5 lokalit Nové EVL (předběžná ochrana) CZ Padrťsko (stanoviště, rak kamenáč) - 829,91 ha CZ Brda (stanoviště, mihule potoční) – 66,24 ha CZ Tok (stanoviště) – 157 ha CZ Trokavecké louky (stanoviště) – 11,04 ha CZ Teslíny (stanoviště) – 41,56 ha Celkem cca 1200 ha V prostorech EVL vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin - hojně se vyskytuje vzácný Kosatec sibiřský, Tužebník jilmový a bukvice lékařská, Ostřice stinná a další. Většinou jde o louky, vřesoviště a rašeliniště. 22

23 POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY
Uvedený návrh vyžaduje rozsáhlé legislativní změny – novelizaci zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR nebo přijetí zvláštního zákona o zrušení a změnách hranic vojenských újezdů a úpravu souvisejících zákonů Zrušení vojenského újezdu znamená především změnu v územním členění – přidělení katastrálních území sousedním obcím – nutné jednání s okolními obcemi, kraji a MV 2 varianty řešení: a) újezd zůstane součástí Středočeského kraje b) rozdělení katastru do vzniku újezdu – do roku 1949 Jak již uvedl ministr obrany – ve věci územního členění je nutné nalézt konsens mezi místní samosprávou a kraji ve spolupráci s MV.

24 POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY
majetkové poměry zůstávají beze změn – pozemky zůstanou v majetku státu s právem hospodaření VLS ČR s.p. část vojenského újezdu o celkové rozloze 560 ha bude sloužit pro výcvik 13.db jako posádkové cvičiště – jednotlivá cvičiště v severovýchodní části újezdu - plocha Brda - pěchotní střelnice Velcí - cvičiště Boj o osadu Velcí Jednotlivá cvičiště budou rozmístěny v severovýchodní části újezdu, na ploše cca 25% původního vojenského újezdu.

25 NÁVRH PROSTORU POSÁDKOVÉHO CVIČIŠTĚ
Hrachoviště: Cvičiště řízení bojové a kolové techniky, prostor pro taktický výcvik Jince: Pistolová střelnice 25 m (50 m) Velcí: Cvičiště boje o osadu Ostatní prostor: Výcvik dělostřeleckých odborností pozorovatelů, prostory palebných postavení Velcí: Pěchotní střelnice do 300 m Dopadová plocha BRDA: Vševojsková střelnice, Místo pro ničení munice, Házeliště RG 25

26 POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY
Nepotřebný majetek pro MO: Areál Míšov – o areál projevilo zájem MV – cvičiště pro výcvik speciálních jednotek a o část areálu Muzeum železné opony Areál Kolvín – pro armádu nepotřebný Areál Bahna – pro armádu nepotřebný Nepotřebný majetek bude odprodán nebo převeden v souladu ze zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky Nemovitý majetek, který se ocitne mimo hranice vojenského újezdu (resp. na území zrušeného vojenského újezdu) musí být řešen v souladu ze zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), a návaznou prováděcí vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). ZMS v § 19 odst. 3 předepisuje organizační složce státu s dosavadní příslušností hospodařit s ním provést nabídkové řízení ostatním organizačním složkám státu ke zjištění jejich zájmu na získání takového majetku pro své potřeby (vyjma případům dle § 20 odst. 1 vyhlášky, pokud je ze všech okolností zřejmé, že jej jiné organizační složky ani státní organizace anebo jiné osoby nemohou potřebovat nebo využít).

27 POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY
Ochrana přírody a krajiny: k zachování stavu přírody počítá MO s vyhlášením některé z kategorií ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ještě před zrušením vojenského újezdu uvedená problematika musí být řešena ve spolupráci s MŽP v současné době se jeví nejvhodnějšími variantami vyhlášení CHKO nebo přírodního parku

28 POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY
Očista prostoru: silami AČR bude proveden pyrotechnický průzkum, na základě jeho výsledků bude rozhodnuto o způsobu a rozsahu očisty území nepředpokládá se provedení hloubkové pyrotechnické asanace jako při rušení vojenského újezdu Ralsko – naprosto odlišné podmínky obou lokalit v současné době se MO ČR jeví nejlepší variantou očista prostoru v kombinaci s ochranou přírody a krajiny formou CHKO (trvalý zákaz vstupu do cílových ploch z důvodu ochrany flóry – tento přístup byl uplatněn v devadesátých letech při rušení újezdu Dobrá Voda) S ohledem na místní unikátní flóru a faunu nelze provést pyrotechnickou asanaci, která by ji zničila. Naším záměrem je zde vyhlásit vhodný stupeň ochrany se zákazem vstupu.

29 ZRUŠENÍ VÝCVIKOVÉHO PROSTORU V NĚMECKU
NÁZEV: Truppenübungsplatz Münsingen spolková země Baden - Württemberg založen 1895 rozloha 6700 ha v 90´ letech 20 stol. prostor k výcviku využívalo ročně až vojáků mnoha armád z celé Evropy, policie apod. provoz a údržbu zajišťovalo 30 vojáků a 130 civilních zaměstnanců

30 ZRUŠENÍ VÝCVIKOVÉHO PROSTORU V NĚMECKU
o zrušení prostoru bylo v Bonnu rozhodnuto 21. února 2002 s termínem zrušení do konce roku 2005 poslední výstřel zrušen částečně zpřístupněn 2007 bývalý výcvikový prostor byl vyhlášen přírodní biosférickou rezervací zákaz vjezdu všech motorových vozidel, vyznačeny cyklostezky a trasy pro pěší - pohyb je možný jen po těchto trasách a je zakázán vstup mimo ně (pod vysokou pokutou) 30

31 ZRUŠENÍ VÝCVIKOVÉHO PROSTORU V NĚMECKU
pro vážné zájemce z řad přírodovědců, ale i turistů je možno kdykoliv v termínu od 1. dubna do 1. listopadu objednat návštěvu (zpoplatněnou) i jinak nepřístupných lokalit - pod vedením licencovaných průvodců mnoho objektů, které sloužily k výcviku (stará kasárna, pozorovací věže na střelnicích, betonové pozorovatelny) zůstaly zachovány a některé z nich je možno navštívit (malé muzeum ve starých kasárnách, infocentrum) 31

32


Stáhnout ppt "OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google