Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Komunitní centrum Černý Most“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Komunitní centrum Černý Most“"— Transkript prezentace:

1 „Komunitní centrum Černý Most“
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND „Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum:

2 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14, R. č
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14, R.č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 Název projektu: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 Realizace projektu: – Cílová skupina: Děti ve věku 6 – 15 let, rodiče dětí (určena pro 24 dětí) Cíl projektu: Smyslem projektu je nabídnout dětem možnost aktivního trávení volného času, poskytnout jim poradenství při řešení vlastních specifických problémů a jejich rodinného zázemí, udržet je v hlavním vzdělávacím proudu základní školy, kterou navštěvují. Aktivity: Komunitní centrum Černý Most, individuální plánování, přímá podpora cílové skupiny, evaluace Financován: OPPA Osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání Celková výše: ,- Kč Spolufinancování: SP Černý Most s. r. o., ,- Kč, Městská část Praha 14 – ,- Kč (zajištění bezplatných prostor) Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o.,

3 Monitorovací zpráva č. 1 od 01. 07. – 31. 12. 2013
Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka Dne: 10. leden 2014

4 KA č. 1 - Administrativní zajištění chodu projektu
Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: Byl sestaven realizační tým projektu, tento si stanovil rozdělení zodpovědnosti, byly stanoveny náplně práce pro jednotlivé pozice, a byl vypracován plán realizace aktivit. Rozdělení kompetenci, pravomocí mezi jednotlivé pozice realizačního týmu: Manažer projektu: Tomáš Miller Administrativní asistent: Tomáš Miller Finanční manažer: Hana Svobodová Supervizor: Mgr. Oldřiška Ráczová Klíčová aktivita byla úspěšně realizována dle časového harmonogramu. Podařilo se sestavit a zkoordinovat dobře fungující realizační tým projektu. Výstupem KA č. 1: pravidelné, systematické plánování, organizování, koordinace a kontrola: týdenní předání podkladů projektového manažera, diskuze o proběhlých akcích, postupů, vyhodnocení, příprava na další týden, individuální konzultace k výběru zájemců, metodické řízení a konzultace ped. pracovníků se supervizorem, konzultace s finančním manažerem, hodnocení KA projektu. Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity  (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.).

5 KA č. 2 - Oslovení zájemců z řad cílové skupiny
Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: Realizace projektu probíhala ve spolupráci s partnerem a dalšími pověřenými pracovníky partnera. Jednalo se především o oblast výběru zájemců, zajištění prostorového zázemí pro realizaci projektu, navázání spolupráce s NNO působící na území MÚ Praha 14, sociálním podnikem SP Černý Most s.r.o., 1) Aktivita byla zahájena bezprostředně po rozběhnutí projektu, tzn. v průběhu prvního měsíce. Nejintenzivnější činnosti probíhaly v období 1. – 3. měsíce realizace projektu. 2) Spolupráce s Městskou částí Praha 14 byla klíčovým zdrojem cílové skupiny. Díky kooperaci, informovanosti a znalosti rodin cílových osob získaných při terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách partnerské organizace ÚMČ Prahy 14 - Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, byl vytvořen seznam kandidátů, pro které je účast v projektu žádoucí a přínosná. 3) Celkem bylo vytipováno a osloveno 34 zájemců z řad cílové skupiny. Z  toho 24 zájemců zapojeno do projektu. Všichni vytipovaní účastníci projektu splňují podmínku pro účast v projektu tím, že se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost realizačního týmu: Realizační tým se pravidelně scházel 2x/měsíc za účelem hodnocení aktivity projektu a k plánování dalších kroků a naplňování aktivit a cílů projektu. Ze setkání byl vždy pořízen zápis. Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity  (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.).

6 KA č. 3 - Komunitní centrum Černý Most
Byl splněn cíl klíčové aktivity v uváděném monitorovacím období. Do provozu bylo uvedeno centrum pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Komunitní centrum Černý Most). Došlo k vytvoření prostor pro ostatní aktivity projektu a samotný provoz centra. V období letních prázdnin došlo k vytvoření fyzického prostoru, kde byly soustředěny veškeré aktivity projektu. Jedná se o prostory vhodné k účelu projektu, které nabídla MČ Praha 14 bezplatně. Prostory se nacházejí na území MČ Prahy 14 (ulice Broumarská), a je tak zajištěna blízkost cílové skupině. Prostory splňují obecné stavebně – technické i hygienické požadavky pro komunitní centrum. Stavební úpravy bude nutné provést pouze na sociálním zařízení (přestavba WC, sprcha uzpůsobená pro děti/ personál). Další náklady na aktivitu budou spojeny s dovybavením prostor pro účely (nábytek, koberce v dalším monitorovacím období vzhledem k hospodárnosti projektu a dle příručky OPPA – provést průzkum trhu). Celkový provoz centra byl zahájen s počátkem třetího měsíce realizace projektu – v září . Vzdělávacích aktivit (KA 05) a jiných rozvojových aktivit (estetická výchova, společenské hry pro rozvoj osobnosti, logiky, představivosti, apod.). Maximální kapacita centra je 24 osob. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle vzdělávání na I. a II. vzdělávací stupeň. Pro každou skupinu byla zřízena jedna učebna s kapacitou 12 osob. Služby centra jsou cílové skupině poskytovány bezplatně. Vazba na KA v rámci centra jsou vyčleněny vhodné prostory pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů dětí, jež poskytují potřebné zázemí a soukromí. Tyto prostory budou dovybaveny pro setkávání většího počtu osob, zároveň poskytují zázemí zaměstnancům centra

7 KA č. 3 - Komunitní centrum Černý Most
Vazba na KA 05 – v komunitním centru probíhá doučování dětí dle konkrétních potřeb cílové skupiny. Provoz centra je zajišťován jeho zaměstnanci, kteří úzce spolupracují s klíčovým týmem projektu a řeší s ním případné problémy spojené se samotným provozem zařízení apod.  Realizace klíčové aktivity byla po stránce organizační a přípravné zajištěna manažerem projektu ve spolupráci administrativním pracovníkem a finančním manažerem. Provoz centra je zajištěn zaměstnanci centra, kteří úzce spolupracují s klíčovým týmem, řeší sním případné problémy při provozu, zařízení apod. Celkový provoz centra byl zahájen počátkem třetího měsíce realizace projektu a je denně otevřen od 13,00 hod. – 17,00 hod. Cílová skupina byla informována o tom, že služby centra jsou poskytovány bezplatně. Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity  (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.).

8 KA č. 4 - Individuální plánování
Klíčová aktivita probíhala dle časového harmonogramu projektu, a byla zahájena ve třetím měsíci realizace projektu – v září 2013 s otevřením Komunitního centra Černý Most. Na klíčové aktivitě se aktivně podílejí pedagogičtí pracovníci realizátora projektu ve spolupráci se supervizorem a rodinou potenciálních žáků cílové skupiny projektu. Postupné kroky v monitorovaném období: V první fázi realizátoři mapovali a informovali rodiče žáků vhodných pro zařazení do projektu, ptali se na podmínky rodiny, okolnosti spojené se vzděláváním i možnostmi trávení volného času. V druhé fázi byli osloveni žáci vhodní pro zařazení do projektu, byli s projektem seznámeni a prostřednictvím rozhovorů byly mapovány jejich podmínky pro vzdělávání i trávení volného času, jejich postoj ke vzdělávání a dosahované výsledky v souvislosti s postojem ke vzdělávání a jejich spokojeností s dosahovanými výsledky či požadavky a představami na zlepšení stávajícího stavu. V třetí fázi probíhaly v centru především doplňkové a motivační aktivity formou nejrůznějších psychosociálních her. Záměrem bylo potvrzení získaných údajů z pohovorů, vlastní poznání žáků potenciální cílové skupiny projektu. Aktiv se měli možnost účastnit i rodiče a zákonní zástupci. Pro počáteční monitorovací fázi byly uvedené kroky velmi důležité. Výběr musel být velmi uvážlivý, abychom zvolili žáky cílové skupiny a splnili všechny podmínky pro jejich zařazení do projektu za předpokladu, že aktivity jim budou skutečně ku prospěchu. Dodržena byla zásada dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí pro účast. Vybraní žáci se účastnili individuálního doučování dle požadavků jich samotných i jejich rodičů. Z celkově podpořených 24 osob, byla v červenci profilována a k individuální intenzivní práci vybrána skupina 8 osob. Celkový počet zpracovaných individuálních plánů je: 8

9 KA č. 4 - Individuální plánování
Individuální potřeby vybrané skupiny: I. stupeň - 5 žáků : 1. ročník : grafomotorická cvičení, správný úchop tužky, výslovnost, hláska na začátku a konci slova, sebeobslužné činnosti, procvičování barev, geometrických tvarů 3. ročník: procvičování problémových oblastí: čtení s porozuměním, orientace na řádku, reprodukce četby měkké a tvrdé slabiky, krátké a dlouhé samohlásky, matematické představy- pojem množství a velikost, počítání s přechodem desítky a rozkladem, číselné řady, matematické operace, slovní úlohy prostorová orientace, pravolevá orientace II. stupeň – 3 žáci: 6. ročník: Matematika – aritmetika – procvičování matematických operací, řešení příkladů i slovních úloh, logický úsudek 7. ročník: Anglický jazyk – slovní zásoba, tematické celky – komunikace, Zeměpis – Evropa – státy, orientace na mapě, avní města, přírodní podmínky 9. ročník: Problematický přestup ze základní školy speciální do ZŠ běžného typu, Český jazyk – jazyková výchova - přehled gramatického učiva – pravopis, skladba, Český jazyk – literární výchova – žánry a spisovatelé, Český jazyk – komunikační a slohová výchova – orientace v textu, čtení s porozuměním, žánry. Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity  (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.).

10 KA č. 5 - Přímá podpora cílové skupiny
Pedagogičtí pracovníci Komunitního centra Černý Most poskytují komplexní služby v oblasti motivování, vzdělávání a poradenství a další aktivity přispívající k začleňování cílové skupiny do běžných vzdělávacích aktivit. Klíčová aktivita byla realizována ve třech základních okruzích: 1. Motivace - aktuálně probíhají motivační pohovory zaměřené na mapování problémových oblastí vzdělávání s vizí reflektovat na potřeby dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím nástrojů vedoucích k posílení vnitřní motivace dětí ke vzdělávání. 2. Vzdělávání - probíhá formou mimoškolního vzdělávání dle harmonogramu v době provozu komunitního centra (13:00 – 17:00 hodin), vzdělávání je v souladu s potřebami žáků zaznamenaných v IPŽ. Konkrétní činnosti probíhají například formou plnění zadaných domácích úkolů, didaktických her, probíráním školní látky, diskusí na aktuální témata, psychosociálními hrami. Je podporována nejen individualita každého žáka, ale i potřebná týmová práce proto, aby se děti naučily vzájemné komunikaci, spolupráci, kooperaci a respektu k druhým. 3. Poradenství - pracovníci komunitního centra poskytují cílové skupině poradenství při řešení individuálních krizových situací. U vycházejícího žáka se zaměřili na pomoc při rozhodování a volbě vhodné střední odborné školy. Prostřednictvím modelových testů a procvičováním problémových vzdělávacích oblastí směřují ke zvládnutí učiva základní školy tak, aby mohl pokračovat a úspěšně se přihlásit ke studiu vybraného oboru na střední škole.

11 KA č. 5 - Přímá podpora cílové skupiny
O aktivitě a přístupu dětí k jednotlivým činnostem, v rámci projektových aktivit, jsou pravidelně informováni rodiče dohodnutou formou (písemná, ústní i elektronická) Kromě výchovných a vzdělávacích aktivit organizují pracovníci komunitního centra pravidelně pro cílovou skupinu tzv. doplňkové aktivity. Jejich forma je různá a pestrá od aktivit estetické výchovy až k hraní společenských a psychosociálních her. Využívané aktivity přispívají k celkovému rozvoji osobnosti žáků a zajišťují motivaci pro navštěvování centra, kde vhodně tráví nejen svůj volný čas, ale získají zde nové poznatky, posílí jejich sebevědomí a pomůže jim při zvládání problémů ve vzdělávání. Výstupem KA je 24 oslovených a vytipovaných osob z řad cílové skupiny, které jsou v souladu s podmínkami pro zařazení do projektu. Na základě poznání oslovených osob bylo v červenci vybráno osm žáků na okamžité zahájení IPŽ K výběru došlo z důvodu aktuálních požadavků rodiny i samotných žáků, kdy jejich očekávání bylo potřebné začít plnit okamžitě. U ostatních oslovených zatím nedošlo ke specifikaci obtíží, rodiče ani žáci nedokázali specifikovat své obtíže, proto u těchto rodin i žáků probíhají zejména aktivity motivační a poradenské tak, abychom v následujícím období mohli bez obav z nedodržení podmínek nastavit IPŽ dalším potřebným, u kterých bude předpoklad souhlasu se spoluprací dlouhodobou. V daném monitorovacím období pracovali realizátoři se skupinou osob formou rozhovorů, psychosociálních her a činností zaměřených na poznání jednotlivých žáků. Poznání jejich možností, schopností, ale také nedostatků a obtíží. Proto také nedošlo k nákupu vybavení. V dalším období budeme vycházet ze získaných podkladů motivačních, doplňkových a poradenských aktivit a cíleně nakoupíme potřebné vybavení tak, abychom splnili požadovaná kritéria jednotlivých žáků zařazených do projektu a označených v IPŽ.

12 Publicita Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy. Projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity  (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, webových stránkách příjemce apod.). Informování o realizaci projektu byli: partneři projektu, cílová skupina, široká veřejnost Prahy 14, ředitelé ZŠ Praha 14 – formou prezentace v PowePointu, zastupitelé m. č. Praha 14 na zasedání městské rady, romská koordinátorka hl. m. Prahy . B. Fílová, TSP hl. m. Praha., ředitel D. Kašpar Kulturní 14.

13 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14
Skupinové činnosti II. stupeň Skupinové činnosti I. stupeň

14 Podpora žáků se speciálnímí vzdělávacími potřebami v Praze 14
Individuální doučování II. stupeň Individuální doučování I. stupeň

15 Děkuji za pozornost Kontakt: 724 271 823 email. : millerova
Děkuji za pozornost Kontakt: : V Praze dne: 10. leden 2014


Stáhnout ppt "„Komunitní centrum Černý Most“"

Podobné prezentace


Reklamy Google