Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová,"— Transkript prezentace:

1 „Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 22.11. 2013

2 WWW.OPPA.CZ Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14, R.č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 Název projektu: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 Realizace projektu: 1. 7. 2013 – 28. 2. 2015 Cílová skupina: Děti ve věku 6 – 15 let, rodiče dětí (určena pro 24 dětí) Cíl projektu: Smyslem projektu je nabídnout dětem možnost aktivního trávení volného času, poskytnout jim poradenství při řešení vlastních specifických problémů a jejich rodinného zázemí, udržet je v hlavním vzdělávacím proudu základní školy, kterou navštěvují. Aktivity: Komunitní centrum Černý Most, individuální plánování, přímá podpora cílové skupiny, evaluace Financován: OPPA Osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání Celková výše: 3 201 926,- Kč Spolufinancování : SP Černý Most s. r. o., 180 000,- Kč, Městská část Praha 14 – 122 976,- Kč (zajištění bezplatných prostor) Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o., 2

3 Monitorovací zpráva č. 1 od 01. 07. – 31. 12. 2013 Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka Dne: 10. leden 2014

4 WWW.OPPA.CZ KA č. 1 - Administrativní zajištění chodu projektu  Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky:  Byl sestaven realizační tým projektu, tento si stanovil rozdělení zodpovědnosti, byly stanoveny náplně práce pro jednotlivé pozice, a byl vypracován plán realizace aktivit.  Rozdělení kompetenci, pravomocí mezi jednotlivé pozice realizačního týmu:  Manažer projektu: Tomáš Miller  Administrativní asistent: Tomáš Miller  Finanční manažer: Hana Svobodová  Supervizor: Mgr. Oldřiška Ráczová  Klíčová aktivita byla úspěšně realizována dle časového harmonogramu. Podařilo se sestavit a  zkoordinovat dobře fungující realizační tým projektu.  Výstupem KA č. 1: pravidelné, systematické plánování, organizování, koordinace a kontrola:  týdenní předání podkladů projektového manažera, diskuze o proběhlých akcích, postupů, vyhodnocení,  příprava na další týden, individuální konzultace k výběru zájemců, metodické řízení a konzultace  ped. pracovníků se supervizorem, konzultace s finančním manažerem, hodnocení KA projektu.   Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.). 4

5 WWW.OPPA.CZ KA č. 2 - Oslovení zájemců z řad cílové skupiny  Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: Realizace projektu probíhala ve spolupráci s partnerem a dalšími pověřenými pracovníky partnera. Jednalo se především o oblast výběru zájemců, zajištění prostorového zázemí pro realizaci projektu, navázání spolupráce s NNO působící na území MÚ Praha 14, sociálním podnikem SP Černý Most s.r.o.,  1) Aktivita byla zahájena bezprostředně po rozběhnutí projektu, tzn. v průběhu prvního měsíce. Nejintenzivnější činnosti probíhaly v období 1. – 3. měsíce realizace projektu.  2) Spolupráce s Městskou částí Praha 14 byla klíčovým zdrojem cílové skupiny. Díky kooperaci, informovanosti a znalosti rodin cílových osob získaných při terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách partnerské organizace ÚMČ Prahy 14 - Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, byl vytvořen seznam kandidátů, pro které je účast v projektu žádoucí a přínosná.  3) Celkem bylo vytipováno a osloveno 34 zájemců z řad cílové skupiny. Z toho 24 zájemců zapojeno do projektu. Všichni vytipovaní účastníci projektu splňují podmínku pro účast v projektu tím, že se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.   Činnost realizačního týmu:  Realizační tým se pravidelně scházel 2x/měsíc za účelem hodnocení aktivity projektu a k plánování dalších kroků a naplňování aktivit a cílů projektu. Ze setkání byl vždy pořízen zápis.  Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.). 5

6 WWW.OPPA.CZ KA č. 3 - Komunitní centrum Černý Most  Byl splněn cíl klíčové aktivity v uváděném monitorovacím období. Do provozu bylo uvedeno centrum pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Komunitní centrum Černý Most). Došlo k vytvoření prostor pro ostatní aktivity projektu a samotný provoz centra.  V období letních prázdnin došlo k vytvoření fyzického prostoru, kde byly soustředěny veškeré aktivity projektu. Jedná se o prostory vhodné k účelu projektu, které nabídla MČ Praha 14 bezplatně. Prostory se nacházejí na území MČ Prahy 14 (ulice Broumarská), a je tak zajištěna blízkost cílové skupině. Prostory splňují obecné stavebně – technické i hygienické požadavky pro komunitní centrum.  Stavební úpravy bude nutné provést pouze na sociálním zařízení (přestavba WC, sprcha uzpůsobená pro děti/ personál). Další náklady na aktivitu budou spojeny s dovybavením prostor pro účely (nábytek, koberce v dalším monitorovacím období vzhledem k hospodárnosti projektu a dle příručky OPPA – provést průzkum trhu).   Celkový provoz centra byl zahájen s počátkem třetího měsíce realizace projektu – v září. Vzdělávacích aktivit (KA 05) a jiných rozvojových aktivit (estetická výchova, společenské hry pro rozvoj osobnosti, logiky, představivosti, apod.). Maximální kapacita centra je 24 osob.   Děti byly rozděleny do dvou skupin podle vzdělávání na I. a II. vzdělávací stupeň. Pro každou skupinu byla zřízena jedna učebna s kapacitou 12 osob. Služby centra jsou cílové skupině poskytovány bezplatně.  Vazba na KA 04 - v rámci centra jsou vyčleněny vhodné prostory pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů dětí, jež poskytují potřebné zázemí a soukromí. Tyto prostory budou dovybaveny pro setkávání většího počtu osob, zároveň poskytují zázemí zaměstnancům centra 6

7 WWW.OPPA.CZ KA č. 3 - Komunitní centrum Černý Most  Vazba na KA 05 – v komunitním centru probíhá doučování dětí dle konkrétních potřeb cílové skupiny. Provoz centra je zajišťován jeho zaměstnanci, kteří úzce spolupracují s klíčovým týmem projektu a řeší s ním případné problémy spojené se samotným provozem zařízení apod.  Realizace klíčové aktivity byla po stránce organizační a přípravné zajištěna manažerem projektu ve spolupráci administrativním pracovníkem a finančním manažerem.  Provoz centra je zajištěn zaměstnanci centra, kteří úzce spolupracují s klíčovým týmem, řeší sním případné problémy při provozu, zařízení apod.  Celkový provoz centra byl zahájen počátkem třetího měsíce realizace projektu a je denně otevřen od 13,00 hod. – 17,00 hod.   Cílová skupina byla informována o tom, že služby centra jsou poskytovány bezplatně.  Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.). 7

8 WWW.OPPA.CZ KA č. 4 - Individuální plánování  Klíčová aktivita probíhala dle časového harmonogramu projektu, a byla zahájena ve třetím měsíci realizace projektu – v září 2013 s otevřením Komunitního centra Černý Most. Na klíčové aktivitě se aktivně podílejí pedagogičtí pracovníci realizátora projektu ve spolupráci se supervizorem a rodinou potenciálních žáků cílové skupiny projektu.  Postupné kroky v monitorovaném období:  V první fázi realizátoři mapovali a informovali rodiče žáků vhodných pro zařazení do projektu, ptali se na podmínky rodiny, okolnosti spojené se vzděláváním i možnostmi trávení volného času.  V druhé fázi byli osloveni žáci vhodní pro zařazení do projektu, byli s projektem seznámeni a prostřednictvím rozhovorů byly mapovány jejich podmínky pro vzdělávání i trávení volného času, jejich postoj ke vzdělávání a dosahované výsledky v souvislosti s postojem ke vzdělávání a jejich spokojeností s dosahovanými výsledky či požadavky a představami na zlepšení stávajícího stavu.  V třetí fázi probíhaly v centru především doplňkové a motivační aktivity formou nejrůznějších psychosociálních her. Záměrem bylo potvrzení získaných údajů z pohovorů, vlastní poznání žáků potenciální cílové skupiny projektu. Aktiv se měli možnost účastnit i rodiče a zákonní zástupci.  Pro počáteční monitorovací fázi byly uvedené kroky velmi důležité. Výběr musel být velmi uvážlivý, abychom zvolili žáky cílové skupiny a splnili všechny podmínky pro jejich zařazení do projektu za předpokladu, že aktivity jim budou skutečně ku prospěchu. Dodržena byla zásada dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí pro účast. Vybraní žáci se účastnili individuálního doučování dle požadavků jich samotných i jejich rodičů.  Z celkově podpořených 24 osob, byla v červenci profilována a k individuální intenzivní práci vybrána skupina 8 osob. Celkový počet zpracovaných individuálních plánů je: 8 8

9 WWW.OPPA.CZ KA č. 4 - Individuální plánování  Individuální potřeby vybrané skupiny:  I. stupeň - 5 žáků :  1. ročník : grafomotorická cvičení, správný úchop tužky, výslovnost, hláska na začátku a konci slova, sebeobslužné činnosti, procvičování barev, geometrických tvarů  3. ročník: procvičování problémových oblastí: čtení s porozuměním, orientace na řádku, reprodukce četby  měkké a tvrdé slabiky, krátké a dlouhé samohlásky, matematické představy- pojem množství a velikost, počítání s přechodem desítky a rozkladem, číselné řady, matematické operace, slovní úlohy prostorová orientace, pravolevá orientace  II. stupeň – 3 žáci:  6. ročník: Matematika – aritmetika – procvičování matematických operací, řešení příkladů i slovních úloh, logický úsudek  7. ročník: Anglický jazyk – slovní zásoba, tematické celky – komunikace, Zeměpis – Evropa – státy, orientace na mapě, avní města, přírodní podmínky  9. ročník: Problematický přestup ze základní školy speciální do ZŠ běžného typu, Český jazyk – jazyková výchova - přehled gramatického učiva – pravopis, skladba, Český jazyk – literární výchova – žánry a spisovatelé, Český jazyk – komunikační a slohová výchova – orientace v textu, čtení s porozuměním, žánry.  Zajištění publicity: projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, apod.). 9

10 WWW.OPPA.CZ KA č. 5 - Přímá podpora cílové skupiny  Pedagogičtí pracovníci Komunitního centra Černý Most poskytují komplexní služby v oblasti motivování, vzdělávání a poradenství a další aktivity přispívající k začleňování cílové skupiny do běžných vzdělávacích aktivit.  Klíčová aktivita byla realizována ve třech základních okruzích:  1. Motivace  - aktuálně probíhají motivační pohovory zaměřené na mapování problémových oblastí vzdělávání s vizí reflektovat na potřeby dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím nástrojů vedoucích k posílení vnitřní motivace dětí ke vzdělávání.  2. Vzdělávání  - probíhá formou mimoškolního vzdělávání dle harmonogramu v době provozu komunitního centra (13:00 – 17:00 hodin), vzdělávání je v souladu s potřebami žáků zaznamenaných v IPŽ. Konkrétní činnosti probíhají například formou plnění zadaných domácích úkolů, didaktických her, probíráním školní látky, diskusí na aktuální témata, psychosociálními hrami. Je podporována nejen individualita každého žáka, ale i potřebná týmová práce proto, aby se děti naučily vzájemné komunikaci, spolupráci, kooperaci a respektu k druhým.  3. Poradenství  - pracovníci komunitního centra poskytují cílové skupině poradenství při řešení individuálních  krizových situací. U vycházejícího žáka se zaměřili na pomoc při rozhodování a volbě vhodné  střední odborné školy.  Prostřednictvím modelových testů a procvičováním problémových vzdělávacích oblastí směřují ke zvládnutí učiva základní školy tak, aby mohl pokračovat a úspěšně se přihlásit ke studiu vybraného oboru na střední škole. 10

11 WWW.OPPA.CZ KA č. 5 - Přímá podpora cílové skupiny  O aktivitě a přístupu dětí k jednotlivým činnostem, v rámci projektových aktivit, jsou pravidelně informováni rodiče dohodnutou formou (písemná, ústní i elektronická)  Kromě výchovných a vzdělávacích aktivit organizují pracovníci komunitního centra pravidelně pro cílovou skupinu tzv. doplňkové aktivity. Jejich forma je různá a pestrá od aktivit estetické výchovy až k hraní společenských a psychosociálních her. Využívané aktivity přispívají k celkovému rozvoji osobnosti žáků a zajišťují motivaci pro navštěvování centra, kde vhodně tráví nejen svůj volný čas, ale získají zde nové poznatky, posílí jejich sebevědomí a pomůže jim při zvládání problémů ve vzdělávání.  Výstupem KA je 24 oslovených a vytipovaných osob z řad cílové skupiny, které jsou v souladu s podmínkami pro zařazení do projektu.  Na základě poznání oslovených osob bylo v červenci vybráno osm žáků na okamžité zahájení IPŽ  K výběru došlo z důvodu aktuálních požadavků rodiny i samotných žáků, kdy jejich očekávání bylo potřebné začít plnit okamžitě.  U ostatních oslovených zatím nedošlo ke specifikaci obtíží, rodiče ani žáci nedokázali specifikovat své obtíže, proto u těchto rodin i žáků probíhají zejména aktivity motivační a poradenské tak, abychom v následujícím období mohli bez obav z nedodržení podmínek nastavit IPŽ dalším potřebným, u kterých bude předpoklad souhlasu se spoluprací dlouhodobou.  V daném monitorovacím období pracovali realizátoři se skupinou osob formou rozhovorů, psychosociálních her a činností zaměřených na poznání jednotlivých žáků. Poznání jejich možností, schopností, ale také nedostatků a obtíží. Proto také nedošlo k nákupu vybavení. V dalším období budeme vycházet ze získaných podkladů motivačních, doplňkových a poradenských aktivit a cíleně nakoupíme potřebné vybavení tak, abychom splnili požadovaná kritéria jednotlivých žáků zařazených do projektu a označených v IPŽ. 11

12 WWW.OPPA.CZ Publicita  Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy.  Projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, webových stránkách příjemce apod.).  Informování o realizaci projektu byli: partneři projektu, cílová skupina, široká veřejnost Prahy 14, ředitelé ZŠ Praha 14 – formou prezentace v PowePointu, zastupitelé m. č. Praha 14 na zasedání městské rady, romská koordinátorka hl. m. Prahy. B. Fílová, TSP hl. m. Praha., ředitel D. Kašpar Kulturní 14. 12

13 WWW.OPPA.CZ Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 Skupinové činnosti II. stupeňSkupinové činnosti I. stupeň 13

14 WWW.OPPA.CZ Podpora žáků se speciálnímí vzdělávacími potřebami v Praze 14 Individuální doučování II. stupeňIndividuální doučování I. stupeň 14

15 Děkuji za pozornost Kontakt: 724 271 823 email.: millerova.iveta@seznam.cz V Praze dne: 10. leden 2014


Stáhnout ppt "„Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google