Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo:"— Transkript prezentace:

1 „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

2 WWW.OPPA.CZ 2 NÁZEV PROJEKTU: „ Sociální podnikání v Praze 14“ Financován: CZ. 2. 17 OP Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Realizace projektu: 01. 01. 2013 - 31. 10. 2014 Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/35115 Cílová skupina: znevýhodněné osoby na trhu práce, etnické menšiny, nezaměstnané osoby nad 50 let, osoby po (ve) výkonu trestu Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o., 

3 Monitorovací zpráva č. 1: období leden – červen 2013 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

4 WWW.OPPA.CZ 4 Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: 1) Byl sestaven realizační tým projektu, tento si stanovil rozdělení zodpovědnosti, byly stanoveny náplně práce pro jednotlivé pozice, a byl vypracován plán realizace aktivit. 2) Rozdělení kompetenci, pravomocí mezi jednotlivé pozice realizačního týmu: Manažer projektu: od 1. Ledna 2013 do 30. Března 2013 Hynek Ležal, od 1. Dubna 2013 – Mgr. Jozef Baláž v časovém předstihu hlášeno poskytovateli OPPA ing. A. Chytré Finanční manažer: Mgr. Alice Kačerová Asistent výběru osob: Tomáš Ležal 3) Činnost realizačního týmu: Realizační tým se pravidelně schází ke svému jednání 1x/týden, předmětem jednání jsou především níže uvedeny oblasti: týdenní předání podkladů projektového manažera, diskuze o proběhlých akcích, postupů, vyhodnocení, příprava na další týden, individuální konzultace k výběru zájemců, metodické řízení asistenta pro Výběr osob, metodické řízení a konzultace s finančním manažerem, hodnocení KA projektu. 4) Průběžná komunikace a konzultace s poskytovatelem OPPA – ing. Alenou Chytrou, Mgr. Ballaty, ing. Novotnou Řízení projektu KA č.1:

5 WWW.OPPA.CZ Řízení projektu KA č. 1 Porada realizačního týmu 5

6 WWW.OPPA.CZ 6 Výběr zájemců z řad cílové skupiny a odborná a motivační příprava KA č. 2: Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu. Podařilo se sestavit a zkoordinovat dobře fungující realizační tým. Asistent pro výběr osob s dodavateli a partnerem projektu m. č. Praha 14 TSP pravidelně komunikoval a spolupracoval, vč. s odběrateli v rámci služeb (veřejné zakázky, zakázky malého rozsahu). Činnost realizačního týmu: Realizační tým se každý týden pravidelně scházel k jednáním, jejich stěžejní body byly:  - týdenní předání podkladů projektového manažera  - diskuze o proběhlých akcích, postupů  - příprava na další týden, individuální konzultace k výběru zájemců  - metodické řízení asistenta pro výběr osob  - hodnocení aktivit Ve sledovaném období bylo provedeno 60 vstupů a individuálních konzultací se zájemci o zaměstnání; Z toho celkem podpořených osob: 34 (podložené monitorovacím listem)  Z toho celkem podpořených osob 22 v rámci realizace pracovní diagnostika (muži – 20, ženy – 2),  věková hranice: 22 - 61  Z toho celkem podpořených osob 12 v rámci realizace kaučování (muži – 10, ženy – 2),  věková hranice: 19 - 61

7 WWW.OPPA.CZ Výběr z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2 Pracovní diagnostika – týmová konference 7

8 WWW.OPPA.CZ Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2 Kaučování individuálníKaučování skupinové 8

9 WWW.OPPA.CZ 9 Smyslem této KA3 je zajistit vybraným osobám z řad cílové skupiny pracovní uplatnění na podporovaných pracovních místech, která budou v rámci tohoto projektu vytvořena, tato pracovní místa vzniknou v rámci sociálního podniku SP Černý Most s.r.o., a pracovní náplní těchto nově vytvořených míst, bude správa pro m. č. Praha 14. Práce s cílovou skupinou v monitorovaném období:  Uzavření pracovně právního vztahu na dobu určitou max. 9 měsíců  Proškolení BOZP vč. pracovního vybavení – pracovní a ochranné pomůcky, oděvy, technické vybavení pro samotnou činnost a výkon práce  Seznámení s terénem – místo, čas a termín výkonu práce  Pravidelné kaučování - individuální, skupinové  Pracovní diagnostika – individuální, skupinová  Seznámení s realizací projektu, cíl, postupy, výstupy, Spolupráce s partnerem projektu m. č. Praha 14, Spolupráce s ÚP Praha 9  Ve sledovaném období bylo celkem pracováno s 10 osobami a s těmito byl uzavřen pracovně právní vztah na dobu určitou max. 9 měsíců.  Celkem: 10 osob věková hranice: 16 – 61 let  Celkem muži: 9 věková hranice: 16 – 61 let  Celkem ženy: 1 věková hranice: 34 let  Uvedené osoby nejsou započítávány do ukazatele 07.41.00, neboť tyto již byly započítány v rámci KA č. 2 Realizace podporovaného zaměstnávání KA č. 3

10 WWW.OPPA.CZ Realizace podporovaného zaměstnávání KA č. 3 Rekonstrukce plotu ZŠ Bratří Venclíků Nátěr zahradních hracích prvků v MŠ Vybíralova 967 10

11 WWW.OPPA.CZ Realizace podporovaného zaměstnání KA č. 3 Sběr listíÚklid chodníků a keřových skupin 11

12 WWW.OPPA.CZ Podpora při začleňování na trh práce KA č. 4:  Smyslem této aktivity je umožnit vybraným osobám z řad cílové skupiny začlenit se na běžný pracovní trh. Ve sledovaném období, bylo cílové skupině v rámci této klíčové aktivity pravidelně poskytováno:  Vzdělávání zaměřená na zvýšení právního povědomí v oblasti pracovního práva, obchodního práva,  Sociální poradenství zaměřené na hospodaření s penězi,  Koučování  Vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů, ke kterým by naši frekventanti v průběhu projektu či po jeho ukončení mohli přejít do pracovního poměru. Vzdělávání probíhalo formou individuální, kdy byly řešeny konkrétní problémy metodou empowermentu a také 2 x formou skupinovou. Předmětem skupinového vzdělávání bylo pracovní právo, obchodní právo zaměřené na problematiku úvěrů, rozhodčích doložek, směnek. Sociální práce se ve sledovaném období měla formu individuální pomoci a byla zaměřena na analýzu dluhů rodin jedinců, kteří byli vybrání z řad cílové skupiny ve spolupráci s partnerem projektu m.č. Praha 14 – TSP.  Koučování v tomto sledovaném období probíhalo s každým uchazečem 2 x individuální formou a 1 x formou skupinovou.  Vyhledávání a pomoc při uplatnění na volném pracovním trhu: Výsledkem této klíčové aktivity č..4, je, že 1 z účastníků po sadě koučování a vzdělávání byl přijat do pracovního poměru Městské části Praha 14, na pracovní pozici asistent prevence kriminality.  10 osobám, byly poskytnuty výše uvedené služby, a tyto osoby nejsou započítávány do ukazatele 07.41.00, neboť již byly započítány v rámci KA č. 2 12

13 WWW.OPPA.CZ Podpora při začleňování na trh práce KA č. Skupinové vzdělávání 13

14 WWW.OPPA.CZ MONITOROVACÍ UKAZATELE: 07. 41. 00 Podpořená osoba – osoba, která získala jakoukoliv pomoc ze strany příjemce dle realizace projektu KA č. 2 – doloženo monitorovacím listem, Celkový počet: 34 07. 46. 00 Úspěšně podpořena osoba – osoba, která setrvala v pracovně právním vztahu v rámci KA3 nejméně než 6 měsíců, nebo osoba, která se v rámci KA č.4 uplatnila na volném trhu práce – doloženo – pracovní smlouvou, čestným prohlášením podpořeného, potvrzením od stávajícího zaměstnavatele. Celkový počet: 1 v rámci KA č. 4 (osoba, která se uplatnila na trhu práce – 1 muž) 06. 43. 10 Inovovaný produkt: 0,00 – závěrečné výstupy, metodika KA č. 3 07. 41. 93 Počet odcházejících účastníků – osoba, která úspěšně či neúspěšně ukončila účast v projektu. Celkový počet: 1 v rámci KA č. 4, (osoba která se uplatnila na trhu práce -1 muž) 14

15 WWW.OPPA.CZ Publicita: Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy. Projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, tričkách pro cílovou skupinu, webových stránkách příjemce apod.). Informování o realizaci projektu byli: partneři projektu, cílová skupina, široká veřejnost Prahy 14, ve sledovaném období se příjemce zúčastnil tří konferencí (pořadatel - Rubikon o.s., Poradní sbor na integrace Romů – Magistrát h.l. Prahy, Praha 14 – Projektová konference „Role měst k integraci sociálního vyloučení romské lokality. realizovaných na území h.l. Prahy, kde byl prostřednictvím manažera projektu prezentován projekt, jeho cíle, postupy, výstupy – Rubikon o.s., 15

16 Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž Tel. kontakt: 731 154 317 Email.: jozef.balaz@centrum.czjozef.balaz@centrum.cz V Praze dne: 30. červenec 2013 Jméno a příjmení: Iveta Millerová Kontakt: Tel.: 724 271 823


Stáhnout ppt "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo:"

Podobné prezentace


Reklamy Google