Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“"— Transkript prezentace:

1 „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

2 „ Sociální podnikání v Praze 14“
NÁZEV PROJEKTU: „ Sociální podnikání v Praze 14“ Financován: CZ OP Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Realizace projektu: Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/35115 Cílová skupina: znevýhodněné osoby na trhu práce, etnické menšiny, nezaměstnané osoby nad 50 let, osoby po (ve) výkonu trestu Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o.,

3 Monitorovací zpráva č. 1:
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Monitorovací zpráva č. 1: období leden – červen 2013 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž, jednatel – ředitel, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

4 Řízení projektu KA č.1: Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: 1) Byl sestaven realizační tým projektu, tento si stanovil rozdělení zodpovědnosti, byly stanoveny náplně práce pro jednotlivé pozice, a byl vypracován plán realizace aktivit. 2) Rozdělení kompetenci, pravomocí mezi jednotlivé pozice realizačního týmu: Manažer projektu: od 1. Ledna 2013 do 30. Března 2013 Hynek Ležal, od 1. Dubna 2013 – Mgr. Jozef Baláž v časovém předstihu hlášeno poskytovateli OPPA ing. A. Chytré Finanční manažer: Mgr. Alice Kačerová Asistent výběru osob: Tomáš Ležal 3) Činnost realizačního týmu: Realizační tým se pravidelně schází ke svému jednání 1x/týden, předmětem jednání jsou především níže uvedeny oblasti: týdenní předání podkladů projektového manažera, diskuze o proběhlých akcích, postupů, vyhodnocení, příprava na další týden, individuální konzultace k výběru zájemců, metodické řízení asistenta pro Výběr osob, metodické řízení a konzultace s finančním manažerem, hodnocení KA projektu. 4) Průběžná komunikace a konzultace s poskytovatelem OPPA – ing. Alenou Chytrou, Mgr. Ballaty, ing. Novotnou

5 Porada realizačního týmu Porada realizačního týmu
Řízení projektu KA č. 1 Porada realizačního týmu Porada realizačního týmu

6 Výběr zájemců z řad cílové skupiny a odborná a motivační příprava KA č
Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu. Podařilo se sestavit a zkoordinovat dobře fungující realizační tým. Asistent pro výběr osob s dodavateli a partnerem projektu m. č. Praha 14 TSP pravidelně komunikoval a spolupracoval, vč. s odběrateli v rámci služeb (veřejné zakázky, zakázky malého rozsahu). Činnost realizačního týmu: Realizační tým se každý týden pravidelně scházel k jednáním, jejich stěžejní body byly: - týdenní předání podkladů projektového manažera - diskuze o proběhlých akcích, postupů - příprava na další týden, individuální konzultace k výběru zájemců - metodické řízení asistenta pro výběr osob - hodnocení aktivit Ve sledovaném období bylo provedeno 60 vstupů a individuálních konzultací se zájemci o zaměstnání; Z toho celkem podpořených osob: 34 (podložené monitorovacím listem) Z toho celkem podpořených osob 22 v rámci realizace pracovní diagnostika (muži – 20, ženy – 2), věková hranice: Z toho celkem podpořených osob 12 v rámci realizace kaučování (muži – 10, ženy – 2), věková hranice:

7 Výběr z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2
Pracovní diagnostika – týmová konference

8 Kaučování individuální
Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2 Kaučování individuální Kaučování skupinové

9 Realizace podporovaného zaměstnávání KA č. 3
Smyslem této KA3 je zajistit vybraným osobám z řad cílové skupiny pracovní uplatnění na podporovaných pracovních místech, která budou v rámci tohoto projektu vytvořena, tato pracovní místa vzniknou v rámci sociálního podniku SP Černý Most s.r.o., a pracovní náplní těchto nově vytvořených míst, bude správa pro m. č. Praha 14. Práce s cílovou skupinou v monitorovaném období: Uzavření pracovně právního vztahu na dobu určitou max. 9 měsíců Proškolení BOZP vč. pracovního vybavení – pracovní a ochranné pomůcky, oděvy, technické vybavení pro samotnou činnost a výkon práce Seznámení s terénem – místo, čas a termín výkonu práce Pravidelné kaučování - individuální, skupinové Pracovní diagnostika – individuální, skupinová Seznámení s realizací projektu, cíl, postupy, výstupy, Spolupráce s partnerem projektu m. č. Praha 14, Spolupráce s ÚP Praha 9 Ve sledovaném období bylo celkem pracováno s 10 osobami a s těmito byl uzavřen pracovně právní vztah na dobu určitou max. 9 měsíců. Celkem: 10 osob věková hranice: 16 – 61 let Celkem muži: věková hranice: 16 – 61 let Celkem ženy: věková hranice: 34 let Uvedené osoby nejsou započítávány do ukazatele , neboť tyto již byly započítány v rámci KA č. 2

10 Realizace podporovaného zaměstnávání KA č. 3
Rekonstrukce plotu ZŠ Bratří Venclíků Nátěr zahradních hracích prvků v MŠ Vybíralova 967

11 Realizace podporovaného zaměstnání KA č. 3
Sběr listí Úklid chodníků a keřových skupin

12 Podpora při začleňování na trh práce KA č. 4:
Smyslem této aktivity je umožnit vybraným osobám z řad cílové skupiny začlenit se na běžný pracovní trh. Ve sledovaném období, bylo cílové skupině v rámci této klíčové aktivity pravidelně poskytováno: Vzdělávání zaměřená na zvýšení právního povědomí v oblasti pracovního práva, obchodního práva, Sociální poradenství zaměřené na hospodaření s penězi, Koučování Vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů, ke kterým by naši frekventanti v průběhu projektu či po jeho ukončení mohli přejít do pracovního poměru. Vzdělávání probíhalo formou individuální, kdy byly řešeny konkrétní problémy metodou empowermentu a také 2 x formou skupinovou. Předmětem skupinového vzdělávání bylo pracovní právo, obchodní právo zaměřené na problematiku úvěrů, rozhodčích doložek, směnek. Sociální práce se ve sledovaném období měla formu individuální pomoci a byla zaměřena na analýzu dluhů rodin jedinců, kteří byli vybrání z řad cílové skupiny ve spolupráci s partnerem projektu m.č. Praha 14 – TSP. Koučování v tomto sledovaném období probíhalo s každým uchazečem 2 x individuální formou a 1 x formou skupinovou. Vyhledávání a pomoc při uplatnění na volném pracovním trhu: Výsledkem této klíčové aktivity č. .4, je, že 1 z účastníků po sadě koučování a vzdělávání byl přijat do pracovního poměru Městské části Praha 14, na pracovní pozici asistent prevence kriminality. 10 osobám, byly poskytnuty výše uvedené služby, a tyto osoby nejsou započítávány do ukazatele , neboť již byly započítány v rámci KA č. 2

13 Podpora při začleňování na trh práce KA č.
Skupinové vzdělávání Skupinové vzdělávání

14 MONITOROVACÍ UKAZATELE:
Podpořená osoba – osoba, která získala jakoukoliv pomoc ze strany příjemce dle realizace projektu KA č. 2 – doloženo monitorovacím listem, Celkový počet: Úspěšně podpořena osoba – osoba, která setrvala v pracovně právním vztahu v rámci KA3 nejméně než 6 měsíců, nebo osoba, která se v rámci KA č.4 uplatnila na volném trhu práce – doloženo – pracovní smlouvou, čestným prohlášením podpořeného, potvrzením od stávajícího zaměstnavatele. Celkový počet: 1 v rámci KA č. 4 (osoba, která se uplatnila na trhu práce – 1 muž) Inovovaný produkt: 0,00 – závěrečné výstupy, metodika KA č Počet odcházejících účastníků – osoba, která úspěšně či neúspěšně ukončila účast v projektu. Celkový počet: 1 v rámci KA č. 4, (osoba která se uplatnila na trhu práce -1 muž)

15 Publicita: Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy. Projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, tričkách pro cílovou skupinu, webových stránkách příjemce apod.). Informování o realizaci projektu byli: partneři projektu, cílová skupina, široká veřejnost Prahy 14, ve sledovaném období se příjemce zúčastnil tří konferencí (pořadatel - Rubikon o.s., Poradní sbor na integrace Romů – Magistrát h.l. Prahy, Praha 14 – Projektová konference „Role měst k integraci sociálního vyloučení romské lokality. realizovaných na území h.l. Prahy, kde byl prostřednictvím manažera projektu prezentován projekt, jeho cíle, postupy, výstupy – Rubikon o.s.,

16 Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž Tel. kontakt: 731 154 317
.: V Praze dne: 30. červenec 2013 Tel.: Kontakt: Jméno a příjmení: Iveta Millerová


Stáhnout ppt "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“"

Podobné prezentace


Reklamy Google