Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti podpory podnikání ze strany veřejného sektoru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti podpory podnikání ze strany veřejného sektoru"— Transkript prezentace:

1 Možnosti podpory podnikání ze strany veřejného sektoru
Ing. Hana Myšková Mgr. Jiří Štěpán

2 Obsah Proč je důležité spolupracovat s podnikateli v kraji/městě/obci a podporovat je Možnosti spolupráce a podpory podnikatelů ze strany kraje/města/obce Případové studie – příklady úspěšné spolupráce obce a podnikatelů (příklad z našeho kraje) Aktuální finanční možnosti podpory (OP PIK)

3 Úvod základní informace o roli veřejných institucí při podpoře zejména inovačního podnikání a o jejich pozici v regionálních inovačních systémech možnosti jak může veřejný sektor především na krajské úrovni podporovat podnikání a také začínající podnikatele v situaci, kdy se ve firemním sektoru neustále zvyšují nároky a tlak na inovace

4 Regionální rozvoj v kontextu podpory podnikání a inovací
1. Regionální rozvoj v kontextu podpory podnikání a inovací Pojem regionální rozvoj je třeba dnes stále více chápat nejen jako rozvoj regionální infrastruktury, venkova a cestovního ruchu, ale také jako rozvoj podnikání, inovací, start-upů a tím zvyšování konkurenceschopnosti regionu. Jednou z výhod tohoto přístupu k rozvoji regionů je skutečnost, že mnohem více než tradiční přístupy generuje peníze do krajské ekonomiky a mnohem méně je jen spotřebovává.

5 Regionální rozvoj v kontextu podpory podnikání a inovací
1. Regionální rozvoj v kontextu podpory podnikání a inovací Cvičení – krajské dotační programy

6 Regionální rozvoj v kontextu podpory podnikání a inovací
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016 Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (PSS) Program protidrogové politiky kraje na rok 2015 Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015 Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

7 Regionální rozvoj v kontextu podpory podnikání a inovací
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015 Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015 Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015 Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/ ) Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015 Jen v roce 2015 bylo krajem vyhlášeno 18 programů, další běží z loňského roku

8 1.1 Globální změny a jejich vliv na změnu vnímání pojmu regionálního rozvoje
Demografické změny (z 1 na 7 miliard za 200 let) Výrazný exponenciální nárůst ve dvacátém století, zejména v Indii, Číně a Indonésii a dalších méně rozvinutých zemích. Stárnutí populace ve vyspělých zemích. 60 % světové populace žije v urbanizovaných oblastech.

9 1.1 Globální změny a jejich vliv na změnu vnímání pojmu regionálního rozvoje
Prudký rozvoj nových technologií Prudký vzestup forem vědecko-výzkumné spolupráce mezi akademickou, soukromou a veřejnou sférou, rozšiřování znalostních sítí. Výrazné a dynamické změny v oblasti medicíny a farmaceutiky, potravinářství, robotiky, energetiky, bio-technologií, nano-technologií, dopravy. Informační exploze, datové přenosy, sociální sítě.

10 1.1 Globální změny a jejich vliv na změnu vnímání pojmu regionálního rozvoje
Masivní rozvoj mezinárodního obchodu a spotřebitelských trhů Liberalizace a mizející bariéry na mezinárodních trzích. Rostoucí spotřební poptávka ve všech částech světa. Rozsáhlá nabídka spotřebních výrobků a služeb. Související rozmach inovací (marketingové, organizační) a kreativity.

11 1.1 Globální změny a jejich vliv na změnu vnímání pojmu regionálního rozvoje
Rozsáhlé čerpání přírodních zdrojů bohatství Obrovský nárůst čerpání přírodních zdrojů. Změna tváře krajiny a výrazný vliv na ekosystém.

12 1.1 Globální změny a jejich vliv na změnu vnímání pojmu regionálního rozvoje
Globalizace - komplex vzájemně provázaných procesů, které probíhají na globální, národní, regionální i lokální úrovni. Regiony mohou v tomto pojetí aktivním úsilím vytvářet konkurenční výhodu a zlepšit tak i svou relativní pozici v současném světě. Regionální konkurenceschopnost je ovlivněna řadou klíčových faktorů, mezi kterými jsou kreativita a tvorba znalostí z těch nejdůležitějších. Tyto faktory ovlivňují schopnost regionu udržet se v globální konkurenci jako aktivní hráč a také schopnost ovlivňovat vlastní kapacitu produkce inovativních produktů a služeb.

13 Inovace – několik slov k vysvětlení pojmu
Inovace je řízeným procesem generování, přenosu a implementace nápadů do praktické aplikace, která vyvolá radikální kvalitativní změnu a zákazník tuto změnu ocení jako novou přidanou hodnotu, za kterou je ochoten zaplatit. Inovaci nelze zaměňovat s invencí. Invence je dobrý nápad, který je součástí procesu inovace. Inovace produktu Inovace produktů, výrobků a služeb patří mezi nejfrekventovanější inovace.  Jejich cíle jsou definovány následovně: dosažení vyšší penetrace na existujícím trhu zlepšení produktů a služeb zlepšení výkonnosti prodeje zefektivnění prodeje přechod na geograficky nové trhy nové produkty pro existující nebo nové zákazníky Velmi důležitým faktorem, který si je třeba v případě zavádění inovací výrobku uvědomit je, že není možné úspěšně inovovat výrobek bez silné vazby na trh a zákazníka.

14 Inovace – několik slov k vysvětlení pojmu
Inovace technologie - koncepčně odlišené řešení nového produktu, který v sobě obsahuje nové funkce oproti produktu firmou dosud nabízenému, či stejné funkce u dosavadních produktů zabezpečuje na jiných principech.  Inovace procesu Inovace procesů neboli procesní inovace se zaměřují na firemní procesy: zavádění nového výrobku/služby do stávajícího procesního prostředí vysoké náklady nedostačující kvalita produktu/služby nebo opožděné dodávky Inovace procesu zahrnuje zavedení nových metod v oblasti výzkumu a vývoje, výroby nebo zpracování produktů, logistiky, distribuce nebo podpůrných činností.

15 Úvod do problematiky inovací
Organizační inovace Probíhají uvnitř i vně organizace a zavádějí nové metody: v organizaci podnikových struktur - zahrnuje implementaci nových metod, která nebyla v podniku dříve použita a je výsledkem strategického rozhodnutí přijatého managementem v organizaci pracovního místa - zahrnují implementaci nových metod pro rozdělení odpovědností a přijímání rozhodnutí mezi zaměstnance, rozdělení práce mezi organizační jednotky nebo integrace rozličných podnikových aktivit v organizaci podnikových a obchodních praktik nebo v externích vztazích - zahrnují zavádění nových způsobů organizace vztahů s jinými podniky či veřejnými institucemi, jako je vytvoření nových typů spolupráce Inovace marketingu Inovací v oblasti marketingu rozumíme zavedení nových metod podpory prodeje výrobku, významné zlepšení v oblasti balení, propagace, medializace výrobků a služeb. Řada výrobků, které zaujímají přední místo na našem trhu, získala své místo právě díky vhodně zvolené komunikační strategii oslovení cílové skupiny zákazníků.

16 Inovace – několik slov k vysvětlení pojmu
Transfer technologií je přenos výsledků VaV do praxe; jedná se v zásadě o proces převádění různých technologií (hl. technických řešení a vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností) z univerzitního prostředí směrem do praxe a naopak. Ochrana duševního vlastnictví – nástroje ochrany výsledků VaV: patenty, licence, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory, apod. dle Obchodního zákoníku ČR, legislativy ES či jiných bilaterálních a multilaterálních úmluv (např. EU patent, světový patent). Inovační systém – představuje jednotlivé subjekty v oblasti VaV ve vymezeném geografickém prostoru: firmy, znalostní instituce (univerzity, výzkumné ústavy), další intermediární instituce pro podporu inovací (podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky, regionální rozvojové agentury, hospodářské komory, klastrové organizace, technologické platformy, aj.) a vazby mezi nimi.

17 3 Formy podpory podnikání a inovací ze strany veřejného sektoru
3.1 Koordinační role Regionální inovační strategie a její realizace Kraj jako moderátor diskuze 3.2 Finanční podpora 3.3 Vzdělávání a informační servis, iniciační role 3.4 Marketing inovačních aktivit 3.5 Další formy podpory

18 3.1.1 Regionální inovační strategie a její realizace
Rolí veřejného sektoru a na regionální úrovni hlavně krajů je koordinovat a zastřešovat proces formulace strategických cílů v oblasti podpory podnikání, konkurenceschopnosti a inovací. Tento proces je obvykle formalizován do podoby zpracování Regionálních inovačních strategií externí konzultační společnosti podpůrné a servisní organizace

19 3.1.1 Regionální inovační strategie a její realizace
Analytické práce, například Identifikace technologických domén kraje – v čem jsme silní – jaké? Studie o výzkumných a inovačních aktivitách znalostních institucí a klastrových organizací; Studie o intermediárních institucích pro podporu inovací – v této studii jsou shrnuty aktivity veřejného sektoru a dalších organizací veřejnoprávního charakteru (Krajský úřad, rozvojové agentury, města, hospodářská komora, podnikatelské inkubátory, aj.), Statistická analýza inovační výkonnosti kraje  

20 3.1.1 Regionální inovační strategie a její realizace
Shrnutí analytických zjištění ve formě tzv. SWOT analýzy. Ta shrnuje všechna klíčová zjištění za uvedené analytické studie. Strom problémů zahrnující všechny zjištěné kauzality v logické posloupnosti aktuálního zjištěného stavu (důsledku) a jeho dopadů je hlavním nástrojem pro zacílení návrhové části strategie. Na základě něj jsou pak odvozeny prioritní oblasti aktivit a do nich spadající strategické cíle strategie.

21 3.1.1 Regionální inovační strategie a její realizace
Návrhová část Je na nejvyšší úrovni tvořena vizí, která je zformulována na základě všech analytických zjištění a zvážení rozvojového potenciálu regionu v nadcházejících letech (dle délky návrhového období strategie). K jejímu naplnění slouží globální cíl, k jehož dosažení slouží aktivity rozdělené do několika (např. čtyř) prioritních oblastí. Pro každou prioritní oblast je stanoven jeden strategický cíl, jehož bude dosaženo prostřednictvím dílčích specifických cílů. Každý specifický cíl dále pak obsahuje jednotlivá dílčí opatření sloužící k jeho naplnění.

22 3.1.1 Regionální inovační strategie a její realizace
Návrhová část akční plán(y) – konkrétní projekty zastřešující orgán (Rada pro inovace, Řídící výbor RIS, …) – řídí vznik strategie, ale také dohlíží nad její realizací kraj jako koordinátor vzniku inovační strategie konkrétní nositelé (univerzity, klastry, hospodářská komora, podnikatelské inkubátory, ale i samotný kraj)

23 3.1.2 Kraj jako moderátor diskuze
Nutnost této moderace vyplývá zejména z odlišného charakteru, zaměření a také stylu práce ve firmách a ve znalostních institucích hlavně na úrovni Rady pro inovace či Řídícího výboru nezbytné, aby probíhala průběžně a také i na nižší, operativnější úrovni pro konkrétní témata (například podpora začínajících firem - start-upů, nebo podpora klastrů) jsou zakládány další, pracovní platformy

24 3.2 Finanční podpora dotační programy, např. na rozvoj inovačních aktivit, rozvoj spolupráce mezi firmami a vysokými školami, na podporu začínajících podnikatelů a jejich podnikatelských záměrů. návratná finanční podpora (mikropůjčky a pod) finanční podpora přípravě projektů, připravovaných do operačních programů a dalších nástrojů, financovaných z prostředků státu, EU či z jiných zdrojů nástroje tzv. rizikového kapitálu (business angels, venture kapitálových fondů) finanční podpora ze strany veřejných institucí na regionální úrovni má mít především roli iniciační a motivační

25 3.2 Finanční podpora Formy podpory pro firmy:
podpora vzniku pracovních míst ve výzkumu a vývoji z nich může být financována podpora výzkumných a vývojových aktivit podniků prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů, na nově vytvořená pracovní místa ve výzkumu a vývoji. inovační vouchery dotace firmám na aktivity v oblasti výzkumu, které realizují ve spolupráci s VŠ či jinou výzkumnou organizací. Firmy mohou dotaci použít výhradně na nákup služeb nebo procesů v oblasti výzkumu od univerzit nebo výzkumných organizací, čímž je podpořena jejich vzájemná spolupráce.

26 3.2 Finanční podpora Formy podpory pro firmy:
programy na financování poradenství pro podniky s inovačním záměrem  např. na přípravu vlastního podnikání (např. na strategické a business poradenství, na zpracování podnikatelského záměru/business plánu, na zpracování studie proveditelnosti, na právní, účetní, daňové služby a expertní služby, na ochranu duševního vlastnictví/úhradu patentové přihlášky).

27 3.2 Finanční podpora Studenti mohou být podpořeni např. formou podpory talentovaných studentů a absolventů doktorského studia, kdy jsou poskytovány příspěvky špičkovým studentům prezenčního doktorského studia a příplatky ke mzdě absolventům doktorského studia, studujícím nebo pracujícím na plný pracovní úvazek na vysokých školách.

28 3.3 Vzdělávání a informační servis, iniciační role
zprostředkování nových informací, poznatků a trendů ze zahraničí při podpoře podnikání a inovací zapojení se do projektů mezinárodní spolupráce zaměřených na předávání a sdílení zkušeností pořádání odborných exkurzí a misí do renomovaných institucí, firem a výzkumně-vývojových pracovišť v ČR i zahr.

29 3.3 Vzdělávání a informační servis, iniciační role
pořádání akcí k navazování partnerství a výměně zkušeností - Brokerage events – prezentace aktuálních výsledků výzkumu a vývoje v určitém odvětví, s cílem generovat nové mezinárodní projekty výzkumu a vývoje s potenciálem transferu jejich výsledků do praxe. vzdělávací akce v oblasti inovačního managementu, transferu technologií, marketingu inovačních aktivit

30 3.4 Marketing inovačních aktivit
propagace výsledků inovačních aktivit firem, univerzit, výzkumných ústavů, klastrových organizací i konkrétních osobností kraje z oblasti inovací zvýšit povědomí o těchto aktivitách a motivovat další subjekty k aktivnímu zapojení se Možné nástroje: specializované soutěže a přehlídky – (Podnikatel roku, Inovace roku, Inovační firma roku, nejlepší podnikatelský záměr) + jejich medializace vytvoření a správa specializovaných internetových portálů, zasílání newsletterů (www.rismsk.cz, vytvoření jednotného vizuálního stylu při propagaci inovačních aktivit v kraji, sloganu, loga apod. – významný prvek vytváření regionální identity a image kraje

31 3.4 Marketing inovačních aktivit
Příklady Inovační firma roku https://www.youtube.com/watch?v=qlEfXQ7_5wI&list=PL9AkSsm-YLp8kpowD4dtzuJq0CECwBcU_ Start-up Harvest

32 Konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji
xx Pro koho byla akce u r č e n a ? Akce byla určena všem, kteří se zajímají o investiční prostředí v MSK, zkušenosti stávajících Investorů a vlastníků průmyslových zón informace o investičních pobídkách či možnostech regenerace brownfields. Co bylo posláním akce? Nabídnout kraj investorům, ukázat a zdůraznit pozitivní vzkaz o kraji, jakožto příznivém místě pro investice a podnikání.

33 Konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji
xx Proběhla konferenční Část formou panelových diskuzí, miniveletrh, tematické workshopů a dvoustranná jednání na témata týkající se investičních příležitostí v kraji. Kdy: 3. června 2015 Kde: Clarion Congress Hotel Ostrava

34

35

36

37

38

39

40

41 Konference Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji
Prezentace investičního potenciálu Moravskoslezského kraje xx Chystáme návaznou akci v Praze, zaměřenou na prezentaci kraje směrem k potenciálním novým investorům. Kdy: Kde: 30. září Praha, Lichtenštejnský palác

42 Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje
Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje pořádá 3. ročník soutěže Inovační firma. 2015 Přínos Inovační firmy? Možnost užívat prestižní ocenění, finanční odměna, zviditelnění, pozitivní reklama pro firmu i místo, kde působí Pro koho je určena? Pro malé, střední a velké firmy z Moravskoslezského kraje, které vyvinuly inovaci produktu, technologie či služby.

43 Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje
Loňský vítěz v kategorii malé a střední podniky: FIRMA JAP Trading z Bystřice 2015 Loňský vítěz v kategorii velké podniky: FIRMA VARROC z Nového Jičína Termín pro přihlášení: – inovacnifirma.rismsk.cz

44 Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje
Co je Lady Business Moravskoslezského kraje? soutěž pro všechny úspěšné podnikatelky z našeho kraje. Pro koho je akce určena? Pro ženy, které vlastní nebo spoluvlastní firmu v Moravskoslezském kraji, s rozhodujícím vlivem na jejím řízení a aktivně působí ve vedení firmy.

45 Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje
Cíl soutěže? Ukázat ženy se schopností úspěšně vést firmu a zároveň inspirovat i další k zahájení podnikání v kraji. Vyhlášení soutěže: 9. června 2015 Uzávěrka přihlášek: 16. října 2015 Slavnostní vyhlášení výsledků: prosinec 2015

46

47 StartUp Harvest 2015 StartUp Harvest

48 StartUp Harvest 2015 Co je to?
Setkání podnikatelů z kraje a investorů, Při kterém začínající podnikatelé (start-upy) představují své produkty a služby a „bojují“ o finanční investici od přítomných investorů. Pro koho je určena? Pro začínající podnikatele z Moravskoslezského kraje, kteří mají originální produkt či službu a chtějí získat finanční investici.

49 StartUp Harvest 2015 Přínos pro start-upy?
Možnost získání finanční investice pro své podnikání, cenných rad zkušených podnikatelů a investorů a také PR firmy. Kdy: 10. září 2015 / Garage Club Ostrava Termín pro přihlášení Start-upy: do Diváci: do

50


Stáhnout ppt "Možnosti podpory podnikání ze strany veřejného sektoru"

Podobné prezentace


Reklamy Google