Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 23. dubna 2015 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 23. dubna 2015 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Základní škola Jihlava, Jungmannova 6
23. dubna 2015 Jihlava

2 Projekt „72 hodin“ aneb za čistou Jihlavu

3 Na naší základní škole se vzdělávají žáci: - s lehkým mentálním postižením, - s kombinovanými vadami, - s výchovnými problémy, - z rodin s nízkou sociokulturní úrovní, - z rodin, kde rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní, - vzděláváme i žáky podle RVP ZV

4 ZŠ Demlova, Jihlava – „HRÁTKY“

5 Kariérní plánování - kromě jiného se zaměřujeme především na tři oblasti, kde na základě dlouhodobých zkušeností a pozorování vidíme celou řadu nepříznivých faktorů. 1. Je to nedostatečný stupeň sebepoznání, kdy žáci nemají přehled o svých fyzických a psychických předpokladech, o svém nadání, vlastních schopnostech, způsobilosti vykonávat určitou činnost. 2. Oblast středního školství, protože naši žáci neznají nároky jednotlivých typů středních škol, jejich učební plány, náročnost studia, uplatnění po skončení docházky. 3. Problémem je malá informovanost žáků o světě práce, o jednotlivých povoláních (rodiče často jen zákl. vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaní). Žáci prakticky nic nevědí o požadovaných znalostech a dovednostech, o skutečném výkonu povolání, o možnostech uplatnění na trhu práce, především v regionu.

6 Vystoupení našich žáků pro seniory – „Stříbrné terasy“

7 Aktivity na podporu rozvoje sebepoznání a sebevědomí žáků - oblast motoriky, zrakového vnímání, pozornosti - oblast vztahů mezi lidmi - oblast životního stylu a hodnotové orientace - osobní předpoklady - schopnost rozhodování - sociálně komunikativní dovednosti - oblast uplatnění na trhu práce - oblast adaptace na životní změny U všech těchto aktivit, které jsou realizovány především v předmětech občanská výchova, svět práce a pracovní činnosti, žáci získávají zpětnou vazbu.

8 Andělské zvonění – prodejní výstava žákovských výrobků
. Andělské zvonění – prodejní výstava žákovských výrobků

9 Další aktivity jsou realizovány - dlouhodobé projekty škol - činnost školního poradenské pracoviště - práce výchovného poradce a třídních učitelů (1. i 2.stupeň) - využívaní zpracovaných UMů - patronátní třídy - Rada žáků - dílny (Jarmark) - úklid okolí školy - společná setkání se zákonnými zástupci - výuka (vedeme žáky k pocitu zodpovědnosti, poznání sama sebe, k sebehodnocení vlastní práce, k dodržování zásad psychohygieny práce, k vytváření vlastního pracovního režimu, k účelnému používání názorných pomůcek - další vzdělávání pedagogů - spolupráce s dalšími subjekty (SPC, PPP, ÚP, SOŠ a SOU) - zpětná vazba od bývalých žáků školy (DOD, indiv. pohovory s bývalými žáky školy, besedy absolventů se žáky 8. a 9.tř.)

10 Vánoční dílny – výroba perníčků

11 C Í L Zvýšit počet žáků, kteří úspěšně absolvují základní vzdělání, nastoupí do učebního oboru a ten dokončí. Dlouhodobě spolupracujeme především s těmito středními školami: 1. SOŠ a SOU v Třešti. 2. Střední škola stavební v Jihlavě. 3. Základní škola speciální a Praktická škola v Jihlavě. 4. Střední odborná škola managementu a práva v Jihlavě.

12

13 Se SOŠ a SOU v Třešti máme dlouhodobě velmi dobré vztahy a naši žáci jsou ve studiu na této škole velmi úspěšní. Ve školním roce 2007/2008 podalo přihlášku celkem 8 žáků, 7 z nich vybrané učební obory dokončilo.

14 Ve školním roce 2008/2009 podalo přihlášku celkem 5 žáků, 5 z nich složilo závěrečné zkoušky a vybrané učební obory dokončilo.

15 Ve školním roce 2009/2010 podalo přihlášku celkem 8 žáků, 7 z nich do učebních oborů nastoupilo a učební obor dokončilo.

16 Ve školním roce 2010/2011 podalo přihlášku celkem 11 žáků, 10 z nich do učebních oborů nastoupilo a 9 dokončilo.

17 Ve školním roce 2011/2012 podalo přihlášku celkem 7 žáků, 6 z nich dnes pokračuje.

18 Ve školním roce 2012/2013 podalo přihlášku celkem 12 žáků, 9 z nich dnes pokračuje.

19 V loňském školním roce podalo přihlášku celkem 7 žáků, 6 z nich pokračuje ve studiu.

20 Pokud shrneme: za posledních sedm let podalo přihlášku na SOŠ a SOU v Třešti celkem 58 našich žáků, 49 z nich školu úspěšně dokončilo nebo ve studiu pokračuje.

21 Jak se nám podařilo těchto výsledků dosáhnout?

22 1. V 6. a 7. ročníku mají žáci 5 hodin týdně předmět pracovní činnosti (v 8. a 9. r. 4 hodiny Pč) ( práce s technickými materiály, práce s ostatními materiály, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů). Kde vyučujeme: dvě dílny: na práci se dřevem a na práci s kovem, plechem a plasty, přípravnu materiálů a sklad (celé prostory budou letos nově rekonstruovány) - cvičný byt (nově rekonstruovaný a vybavený) - dílna (práce s různými materiály) - velký pozemek s arboretem - vnější učebna (altán) a vnitřní učebna (mini zahradnictví)

23 Práce se žáky v arboretu

24 2. V 8. a 9. ročníku mají žáci jednu hodinu týdně předmět svět práce Předmět Svět práce umožňuje žákům poznávat pracovní činnosti. Vede je k orientaci v  různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností pro uplatnění při volbě povolání a společenského uplatnění. 8. ročník – žáci se seznamují s pracovními činnostmi, prostředím, prostředky a pracovními předměty, kvalifikačními, zdravotními a osobnostními požadavky na povolání, která preferují naši žáci; oblast osobních vlastností a schopností 9. ročník – webové stránky ÚP, problémy nezaměstnanosti v regionu, příčiny a důsledky nezaměstnanosti, sestavení životopisu, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, písemná odpověď na nabídku volného pracovního místa, prezentace osoby při ucházení se o zaměstnání, možnosti využití poradenské pomoci, vyplnění přihlášky na SŠ.

25 Den otevřených dveří – SOŠ a SOU Třešť

26 3. Spolupráce se SOŠ a SOU v Třešti a) návštěva učitelů 2
3. Spolupráce se SOŠ a SOU v Třešti a) návštěva učitelů 2. stupně na SOŠ a SOU v Třešti b) DOD c) třikrát ročně výměna informací o žácích d) besedy bývalých žáků ve škole f) individuální přístup k našim žákům e) dobrá skladba učebních oborů (H – E) ( cukrář – cukrářské práce, řezník uzenář – řeznické a uzenářské práce, truhlář – truhlářské práce, zahradník – zahradnické práce, kuchař-číšník – kuchařské práce, dále zednické práce a pečovatelské služby Další střední školy: 1. Střední škola stavební v Jihlavě (stavební práce – E – 2 roky) 2. Základní škola speciální a Praktická škola v Jihlavě ( Praktická škola jednoletá, dvouletá 3. Střední odborná škola managementu a práva v Jihlavě ( práce ve stravování – E – 2 roky )

27 Den otevřených dveří – SOŠ a SOU Třešť

28 Den otevřených dveří – SOŠ a SOU Třešť

29 4. Činnost školního poradenského pracoviště (září 2005 – červen 2014) Kromě jiného: - práce s třídními kolektivy (vztahové záležitosti, vzájemná spolupráce, sebepoznání, sebehodnocení,rozvíjení smyslového vnímání …) - besedy se žáky 8. a 9. ročníku k profesionální orientaci - individuální konzultace se žáky a rodiči - pomoc při vyhledávání vhodných učebních oborů a škol - zajištění seminářů na Úřadu práce Jihlava - přehled a zajištění dnů otevřených dveří, přehlídek škol regionu Vysočiny - poskytování písemných materiálů k volbě povolání - pomoc s přihláškami atd.

30 Práce se skupinou ve školním poradenském pracovišti

31 5. Akce na podporu volby povolání a profesionální orientace DOD na SOŠ a SOU v Třešti ( ) Přehlídka středních škol regionu Vysočina ( ) Seminář k volbě povolání na ÚP v Jihlavě ( )

32 Úřad práce v Jihlavě Seminář pro vycházející žáky „Volím si své povolání“
27. listopad 2014

33 Seminář vedla paní Bc. Kateřina Peštová,
vpravo stojí třídní učitelka 9. třídy

34 Po úvodní teoretické části žáci vyplňovali jednoduchý dotazník, který byl zaměřený na jejich zájmy, předpoklady ke studiu, volbu profese.

35 Následně si žáci mohli vybrat složky s jednotlivými učebními obory, kde zjišťovali studijní, zdravotní a osobnostní předpoklady pro daný obor.

36 Chlapci vyplňují jednoduchý test, který jim ukáže oblasti,
ve kterých by mohli hledat své budoucí uplatnění.

37 Žáci měli možnost si z Úřadu práce v Jihlavě odnést i informační materiály, které jim pomohou při dalším rozhodování o své profesní orientaci.

38 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubnu 2015? SOS a SOU Třešť kuchařské práce (6)

39 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubnu 2015? SOS a SOU Třešť zahradnické práce (2)

40 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubnu 2015? SOS a SOU Třešť - řeznické a uzenářské práce (1)

41 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubnu 2015? SOS a SOU Třešť pečovatelské služby (2)

42 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubnu 2015? SOS a SOU Třešť cukrářské práce (1)

43 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubnu 2015? SOŠ managementu a práva Jihlava práce ve stravování (2)

44 Jak vypadá profesionální orientace
k 20. dubna 2015?   Nebude podávat přihlášku - 1 žák

45 Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. JAK

46 Děkuji za pozornost. Mgr. Pavel Koreň pavel.koren@jungzs.cz


Stáhnout ppt "KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 23. dubna 2015 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google