Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb1 požární bezpečnost staveb Ing.arch.Petr Lédl VYHLÁŠKA č. 23/2008 Sb o technických podmínkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb1 požární bezpečnost staveb Ing.arch.Petr Lédl VYHLÁŠKA č. 23/2008 Sb o technických podmínkách."— Transkript prezentace:

1 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb1 požární bezpečnost staveb Ing.arch.Petr Lédl VYHLÁŠKA č. 23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb Požární bezpečnost staveb základní pojmy

2 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb2 požární bezpečnost staveb projektové normy OznačeníNázev normy ČSN 73 0802Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty ČSN 73 0804Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty ČSN 73 0810Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení ČSN 73 0818Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami ČSN 73 0831Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory ČSN 73 0833Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 0834Požární bezpečnost staveb. Změny staveb ČSN 73 0835Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče ČSN 73 0842Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu ČSN 73 0843Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů a poštovních provozů ČSN 73 0845Požární bezpečnost staveb. Sklady

3 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb3 požární bezpečnost staveb požárně bezpečnostní řešení preventivní opatření: -zabránění vzniku požáru -zamezení šíření požáru -zabezpečení evakuace osob a materiálu -zajištění rychlého hasebního zásahu Požárně bezpečnostní řešení stavby (součást projektové dokumentace stavby) - rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti -požární odolnost stavebních konstrukcí – posouzení požadovaných a navržených hodnot -návrh únikových cest, vč. normových požadavků pro jednotlivé typy -odstupové vzdálenosti a posouzení požárně nebezpečného prostoru -zařízení pro protipožární zásah (vnitřní a vnější zásahové cesty) -zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie -hasící přístroje, druhy, počet a jejich umístění -zhodnocení technických a technologických zařízení (větrání, vytápění, VZT, apod.)

4 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb4 požární bezpečnost staveb základní názvosloví požární úsek prostor objektu ohraničený od ostatních částí tohoto objektu požárně dělícími konstrukcemi -bez požárního rizika: -např. společné vnitřní a vnější komunikace (chodby, schodiště, haly, pavlače, apod -místnosti hygienického zařízení (koupelny, umývárny, WC, úklidové komory – bez skladování úklidových potřeb, apod.) - s požárním rizikem: - např. v bytových domech byty, garáže, místnosti s technickou vybaveností (kotelny, strojovny vzduchotechniky, apod.) chráněné únikové cesty evakuační a požární výtahy (pokud nejsou součástí CHUC) výtahové a instalační šachty procházejícími více požárními úseky strojovny výtahů, VZT, kotelny, apod. prostory pro zajištění požární bezpečnosti (strojovny SHZ, dieselagragáty, ohlašovny požáru, apod. prodejní prostory (stanovení dle podlahové plochy jednotky) sály různého určení výstavní prostory prodejní stánky technické a výrobní prostory (příruční sklady, mrazírny, dětské koutky, apod.) (vždy dle ČSN 73 08 02) samostatné požární úseky musí tvořit:

5 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb5 požární bezpečnost staveb základní názvosloví požárně dělící konstrukce -požární stěna: -konstrukce bránící šíření požáru ve vodorovném směru (vnitřní, obvodová, štítová, apod.) -musí být nezávislá na stabilitě konstrukcí sousedních požárních úseků - požární strop: - nebo střešní konstrukce bránící šíření požáru ve svislém - obvodové stěny: - brání šíření požáru vně objektu -brání šíření požáru na jiný PÚ téhož objektu -požární uzávěr: - stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory (dveře, poklopy, vrata, uzávěry šachet, apod.)

6 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb6 požární bezpečnost staveb základní názvosloví požární riziko podle požárního rizika se určují požadavky na stavební konstrukce a odstupové vzdálenosti, -požární riziko představuje pravděpodobnou intenzitu rozsahu požáru v objektu -nevýrobní objekty: výpočtové požární zatížení -výrobní objekty: pravděpodobná doba trvání požáru a pravděpodobné teploty plynů v hořícím prostoru stupeň požární bezpečnosti (požárního úseku) charakterizuje klasifikační zatřídění vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku jako celku čelit požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukcí objektu. Stupeň požární bezpečnosti PÚ se určí v závislosti na: ekonomické riziko podle ekonomického rizika se stanoví požadavky na požárně bezpečnostní zařízení a velikosti požárních úseků -pravděpodobná míra ekonomických důsledků požáru -pravděpodobné účinky požárně bezpečnostních zařízení -pro nevýrobní objekty: *výpočtové požární zatížení *hořlavost hmot použitých požárně dělících konstrukcí a hořlavost hmot použitých pro nosné konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu *výška objektu (měřeno od podlahy 1.np k podlaze posledního užitného NP - pro výrobní objekty: *požární riziko vyjádřené ekvivalentní dobou trvání požáru *součinitel bezpečnosti vyjadřující míru důležitosti konstrukcí podle počtu podlaží a druhu stavebních konstrukcí použitých na požárně dělící a nosné konstrukce

7 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb7 požární bezpečnost staveb požadavky na odolnost stavebních konstrukcí hořlavost stavebních hmot ukazatel, jak stavební materiály přispívají k intenzitě požáru třídy reakce na oheň: A1 – výrobky nepřispívají k požáru v žádném jeho stadiu A2 – významně nepřispívají k již rozvinutému požáru B – viz. C – přísnější požadavky C – při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene D – výrobky schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez jeho významného šíření E - výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez jeho významného šíření F – výrobky, které nelze zařadit do žádné z předchozích kategorií třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti DP1 – nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (např. zděné a betonové konstrukce DP2 – nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a konstrukce se skládají převážně: - z výrobků třídy A1 nebo A2 (povrchové vrstvy, nenarušuje se stabilita objektu), např. omítky na pletivu, desky na bázi sádry - z výrobků třídy A1 až D (vnitřní konstrukční části, na kterých je závislá stabilita objektu), např. dřevěné sloupky a nosníky - výrobky jakékoli třídy bez závislosti na stabilitu objektu, např. tepelné a zvukové izolace DP3 – zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru

8 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb8 požární bezpečnost staveb třídy požární odolnosti požární odolnost je doba, po kterou jsou schopny požární konstrukce nebo požární uzávěry odolat teplotám vznikajícím při požáru bez porušení své funkce -dle základních norem jsou doby určeny stupnicí 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut požadavky na odolnost stavebních konstrukcí nosné prvky stěny stropy střechy nosníky a sloupy balkony rampy a schodiště nenosné prvky příčky fasády a vnější stěny podhledy požární dveře a uzávěry kouřotěsné dveře přepravní systémy a jejich uzávěry těsnění prostupů a spár, instalační kanály a šachty komíny požární obklady obklad zajišťující ochranu materiálu pod ním

9 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb9 požární bezpečnost staveb únikové cesty druhy únikových cest dle stupně ochrany únikové cesty musí umožnit evakuaci všech osob z ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a umožnit přístup zásahovým jednotkám do prostorů napadených požárem. nechráněné (NUC) částečně chráněné (ČCHUC) chráněné (CHUC) z každého míst požárního úseku, popř. objektu, musí být dosažitelné nejméně dvě samostatné únikové cesty vedoucí různým směrem z požárního úseku na volné prostranství, kromě přesně definovaných výjimek, kdy postačí jedna úniková cesta (nap. omezení počtu osob v podlažích bytových domů s omezenou požární výškou)

10 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb10 požární bezpečnost staveb nechráněná(NUC) únikové cesty trvalé volný komunikační prostor v rámci PÚ s požárním rizikem, který směřuje buď na volné prostranství či do chráněné únikové cesty. Nemusí být od ostatních prostorů v objektu oddělena stavebními konstrukcemi. NUC lze použít ke komunikaci: -uvnitř požárního úseku s volným prostranstvím nebo s chráněnou únikovou cestou -mezi nadzemními podlažími nebo s volným prostranstvím, pokud výškový rozdíl podlah nepřesahuje 9 m -dvou podzemních podlaží mezi sebou -prvního podzemního podlaží s volným prostranstvím -1.PP s 1.NP za předpokladu, že NUC je požárně oddělitelná od ostatních prostorů nadzemního podlaží Za nechráněnou únikovou cestu se také považují i vnější komunikace (pavlače, balkony, schodiště), které nejsou od vnitřních prostorů požárně odděleny

11 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb11 požární bezpečnost staveb částečně chráněná(ČCHUC) únikové cesty trvale volná komunikace (vyskytující se nejčastěji u rekonstrukcí a výrobních objektů), kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty ČCHUC : -je v požárním úseku bez požárního rizika -prochází sousedním požárním úsekem, ve kterém však nejsou provozy s hořlavými a nebezpečnými látkami -prochází částí posuzovaného požárního úseku Vstupní dveře do ČCHÚC musí být vždy opatřeny samozavírači

12 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb12 požární bezpečnost staveb Chráněná(CHUC) únikové cesty trvalé volný komunikační prostor tvořící samostatný požární úsek, který vede na volné prostranství. Požárně dělící konstrukce musí být vždy z nehořlavých hmot. V chráněných únikových cestách kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel a kromě požárního zatížení v prostorách sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce) lze umístit hořlavé nebo malé užitné předměty (nábytek, nástěnky, závěsné automaty, apod.) dle přesně daných požadavků V CHUC nesmí být umístěny: -zařizovací předměty zužující průchozí šířku CHUC -volně vedené rozvody z hořlavých hmot -volně vedené vzduchotechnické rozvody, které neslouží pouze větrání CHUC -volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry či toxických látek, apod. -volně vedené elektrické kabely bez dostatečné ochrany V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny žádné předměty

13 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb13 požární bezpečnost staveb Chráněná(CHUC) únikové cesty stanovení typu CHUC (dle ČSN 73 0602) Počet únikových cest z PÚ, popř. objektu Dovolený typ chráněné únikové cesty Nadzemních podlažíPodzemních podlaží Při výšce objektu h (m) Do 22,5Nad 22,5 do 45,0 Nad 45,0Do 4,5Nad 4,5 do 8,0Nad 8,0 Jedna úniková cesta ABC nebo B+BABC Další úniková cesta AABAAB informativní rozdělení (vždy každý případ řešit dle konkrétních podmínek)

14 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb14 požární bezpečnost staveb typy chráněných únikových cest od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními uzávěry otvorů zajišťujícími max. dobu zdržení 4 minuty chráněná úniková cesta typu A chráněné únikové cesty se podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně zdržovat, dělí na tři typy. CHUC typu A je odvětrána: 1.přirozeným větráním -při ploše CHUC do 20 m 2 v každém podlaží otevíratelnými výplněmi otvorů -větracím otvorem o min. ploše 2 m 2 umístěným v nejvyšším místě komunikace a stejně velkým otvorem pro přístup vzduchu z volného prostoru ve vstupním podlaží nebo níže -větracími průduchy osazenými v každém podlaží CHUC, s vývodem vzduchu u stropu a s přívodem čerstvého vzduchu u podlahy, o průřezové ploše každého průduchu rovnající se v každém podlaží alespoň 1% podlahové plochy té části únikové cesty, kterou mají odvětrat 2.umělým větráním zajišťujícím 10x výměnu větraného prostoru CHUC za hodinu a odvodem vzduchu pomocí průduchů, šachet apod.

15 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb15 požární bezpečnost staveb chráněná úniková cesta typu A Přirozené větrání otevíratelnými otvory Přirozené větrání větracím otvorem v nejvyšším místě. Objekt bez ústředny EPS. Přirozené větrání větracím otvorem v nejvyšším místě. Objekt s ústřednou EPS. Umělé větrání (výměna vzduchu minimálně 10ti násobná). Alternativa s ventilátorem dole. Přirozené větrání větracím otvorem v nejvyšším místě. Objekt s ústřednou EPS

16 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb16 požární bezpečnost staveb typy chráněných únikových cest CHUC typu B je od ostatních požárních úseků v objektu komunikačně oddělena požárními uzávěry otvorů, zajišťujícími dobu bezpečného pobytu osob 15 minut. Její součástí je i samostatná větraná požární předsíň s dveřmi, které zabraňují pronikání kouře. Požární předsíň musí mít minimální podlahovou plochu 5 m 2, nejmenší půdorysný rozměr je 1,2 m. Pro odvětrání požární předsíně je postačující otevíratelné okno o ploše 1,4 m 2, nebo větrací průduchy o rozměrech 500 * 300 mm s vývodem u stropu, s přívodem u podlahy a to v každém podlaží. Ostatní části komunikace musí být odvětrány obdobně jako cesta typu A. chráněná úniková cesta typu B chráněné únikové cesty se podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně zdržovat, dělí na tři typy.

17 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb17 požární bezpečnost staveb chráněná úniková cesta typu B Přirozené větrání větracím otvorem v nejvyšším místě s požární předsíní s větracími průduchy 500 x 300 mm Umělé větrání (výměna vzduchu minimálně 15ti násobná) s požární předsíní s větracími průduchy 500 x 300 mm. Alternativa s ventilátorem dole. Přirozené větrání větracím otvorem v nejvyšším místě s požární předsíní s větracími průduchy 500 x 300 mm a s požárním (evakuačním) výtahem

18 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb18 požární bezpečnost staveb typy chráněných únikových cest Tento typ CHUC je obdobně řešen jako typ B (předsíň má stejné rozměry a plochu). Na rozdíl od CHUC typu B se prodlužuje doba, po kterou se mohou při požáru osoby v únikové cestě zdržovat, až na 30 minut. Prostory únikové komunikace a předsíně musí být přetlakově větrány proti vnikání kouře do únikové cesty. chráněná úniková cesta typu C chráněné únikové cesty se podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně zdržovat, dělí na tři typy.

19 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb19 požární bezpečnost staveb chráněná úniková cesta typu C Přetlaková ventilace (výměna vzduchu minimálně 15ti násobná). Hodnoty přetlaků: - mezi schodištěm a předsíněmi min. 25 Pa - mezi předsíněmi a přilehlými požárními úseky min. 25 Pa. Objekt do "požární" výšky 45 m. Alternativa s ventilátorem nahoře. Přetlaková ventilace (výměna vzduchu minimálně 15ti násobná). Hodnoty přetlaků: - mezi schodištěm a předsíněmi min. 25 Pa - mezi předsíněmi a přilehlými požárními úseky min. 25 Pa. Příklad: objekt "požární" výšky od 45 do 75 m. Řešení: ventilátor (event. ventilátory) dole i nahoře.

20 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb20 požární bezpečnost staveb stavební konstrukce a osvětlení v únikových cestách - dveře na únikových cestách se musí otevírat směrem ve směru úniku - v bočních stěnách únikové cesty se doporučuje dveře otevírat ve směru pohybu osob na cestě tak, aby otevřené dveřní křídlo nebránilo osobám při úniku. Při malé šířce ÚC by se tyto dveře měly otevírat o 180°. - dveře otevíravé do prostoru schodiště nesmí narušovat pohyb unikajících osob na schodišti (vhodné rozšířit podestu o šířku dveřního křídla) - automaticky otevíravá vrata nebo dveře musí umožňovat také ruční otevření - za otevíravé se z požárního hlediska považují také dveře kyvné a vodorovně posuvné - turniketové dveře lze do únikové kapacity započítat pouze jako druhý nebo další východ dveře osvětlení - nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u CHUC typu A nejméně po dobu 15 min, u typu B po dobu 30 min a typu C po dobu nejméně 45 minut.

21 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb21 požární bezpečnost staveb odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor - U požárních úseků stavby musí být vymezen požárně nebezpečný prostor a stanovena odstupová vzdálenost podle českých technických norem - Při stanovení odstupové vzdálenosti požárního úseku se musí vycházet z nejvyšší procentní hodnoty požárně otevřených ploch v obvodové stěně, případně ve střešním plášti. Nedosahuje-li tato hodnota 40 %, musí se stanovit odstupová vzdálenost jednotlivých požárně otevřených ploch nebo jejich skupin postupem podle českých technických norem - Požárně nebezpečný prostor musí být rovněž vymezen u volného skladu hořlavých látek, technologického zařízení, klece na skladování tlakových láhví, apod. Požárně nebezpečným prostorem se rozumí prostor kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenosu požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí objektu Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřených ploch jednotlivých požárních úseků objektu k hranici požárně nebezpečného prostoru Pro určení odstupové vzdálenosti mezi stavebními objekty je rozhodující: - velikost a procento požárně otevřených ploch - hustota tepelného toku - Požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství

22 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb22 požární bezpečnost staveb požárně nebezpečný prostor Vzniká kolem hořícího objektu. Je vymezen : Sáláním tepla vně objektu Tzv. troskovým stínem“ – místa možného dopadu hořících částí Nutná odstupová vzdálenost - větší z obou hodnot. Zabránění přenosu požáru na sousední zástavbu. Dle § 20, vyhl. MMR 137/1998 Sb. Nesmí přesahovat hranice stavebního pozemku. grafické vymezení požárně nebezpečného prostoru

23 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb23 požární bezpečnost staveb požárně otevřené plochy plochy v obvodových stěnách nebo střešním plášti, kterými může přejít k přenosu požáru na jiný objekt (okna, dveře, prosklené stěny, apod.) zcela požárně otevřená plocha – otvory zasklené tabulovým sklem, hořlavé střešní pláště, konstrukce, která nevykazuje požadované vlastnosti, konstrukce bez atestu požární odolnosti částečně požárně otevřená plocha – konstrukce obvodových stěn DP1 nebo DP2 opatřená obkladem z hmot třídy reakce na oheň B až F (např. zděná stěna s dřevěným obkladem, konstrukce dodatečného zateplení s tepelnou izolací z polystyrenu) požárně uzavřená plocha – konstrukce obvodových stěn DP1 nebo DP2 bez vnějšího povrchu z hořlavých hmot

24 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb24 požární bezpečnost staveb požární pásy pásy bránící šíření požáru požárně otevřenými plochami do sousedních požárních úseků ve svislém a vodorovném směru svislý a vodorovný požární pás

25 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb25 požární bezpečnost staveb požární pásy možné náhrady požárních pásů

26 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb26 požární bezpečnost staveb požární pásy Případy, kdy se požární pásy nevyžadují : -u objektů do 9 m požární výšky (nevýrobní objekty); - u objektů do 12 m požární výšky (výrobní objekty, max. 3.np) - požární úseky bez požárního rizika; - prostory bez požárního rizika v šířce nejméně 1,5 m; - požární úseky jsou vybaveny vodním SHZ;

27 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb27 požární bezpečnost staveb zařízení pro protipožární zásah přístupová komunikace musí být minimální šířky 3,00 m - každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah veden vně nebo uvnitř objektu, popř. oběma cestami přístupové komunikace vnější zásahové cesty požární žebříky nebo schodiště – smí být navzájem vzdáleny nejvýše 200 m. Jednopodlažní objekty o půdorysné ploše nad 200 m2 a vícepodlažní objekty o půdorysné ploše nad 100 m2 a o výšce větší než 9 m, musí mít požární žebřík: - není – li na střechu přístup jinou cestou (vnější schodiště, CHUC) - nebo mají-li instalováno zařízení pro odvod tepla a kouře střešními klapkami požární lávky – musí umožnit překonání překážek na střeše při zásahu. Musí mít šířku nejméně 600 mm s alespoň jednostranným zábradlím vnitřní zásahové cesty jsou tvořeny únikovými cestami typu B nebo C, požárními předsíněmi, požárními výtahy, apod. musí být zřízeny: - protipožární zásah ve výšce vyšší než 22,5 m - nelze účinně vést zásah vně objektu - požární úseky o půdorysné ploše větší než 200 m2

28 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb28 požární bezpečnost staveb zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou. Nejodlehlejší místo požárního úseku může být od vnitřního odběrného místa vzdáleno nejvýše: - 40 m pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí - 30 m pro hadicový systém se zploštělou hadicí Hasicí přístroje - vodní - pěnové (náplní je hasební prášek) - práškové (prášky minerálního původu) - CO2 (náplň oxidu uhličitého) - halonové (hasivo na bázi halogenových uhlovodíků) - s čistým hasivem (hasivo nahrazující halony šetrnějšími k životnímu prostředí

29 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb29 požární bezpečnost staveb zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (např. požární a evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení, posilovací ventilátor pro VZT) musí mít zajištěnou dodávku energie alespoň ze 2 na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Druhý zdroj můžeme zajistit např. samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi)

30 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb30 požární bezpečnost staveb Objekty pro bydlení a ubytování -rodinný dům a byty v bytových domech musí být vybaveny detekčním a signalizačním zařízením rodinný dům (OB1) -rodinný domek nebo objekt pro rodinnou rekreaci o ploše požárního úseku menším než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřešek pro vozidlo součástí tohoto úseku -rodinný domek, tj. budova o max. 3 bytových jednotkách -provozovna u RD musí tvořit samostatný požární úsek -RD v řadové zástavbě musí být v konstrukčním provedení DP1 (cihly, beton). U styku budov není nutné v obvodových stěnách zřizovat požární pás -úniková cesta (nechráněná) musí být min. šířky 0,9 m s dveřmi min.0,8 m -rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním hasícím přístrojem -ke každé budově nebo skupině budov musí vést přístupová komunikace š. min.3,0 m a končící nejvýše 50 m od posuzovaného objektu.

31 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb31 požární bezpečnost staveb Objekty pro bydlení a ubytování -rodinný dům a byty v bytových domech musí být vybaveny detekčním a signalizačním zařízením bytový dům (OB2) -byt (obytná buňka) je vždy samostatným požárním úsekem -samostatná požární úseky tvoří domovní vybavení -prostory občanského vybavení tvoří samostatný požární úsek -komunikace spojující požární úseky obytných buněk s východem na volné prostranství nebo s CHUC vždy tvoří samostatný požární úsek -NUC: -u objektu do výše 9m, max. 12 obytných buněk, délka max. 35 m -do CHUC -CHUC typu A-výška budovy do 22,5 m -CHUC typu B-výška budovy do 30m a max 12 obytných buněk na podlaží -CHUC typu C- výška budovy do 45m a max 5 obytných buněk na podlaží (v ostatních případech musí být zřízeny alespoň dvě CHUC) -u budov s výškou větší než 30 m musí být zřízen evakuační výtah -min šíře únikové cesty je 1,1 m s dveřmi min.0,9m -u hromadných garážích pod bytovými domy a objekty pro ubytování je nutné zamezit pronikání kouře do výtahových šachet nebo únikových schodišť (přetlakové větrání, kouřotěsné dveře do předsíně únikové cesty).

32 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb32 požární bezpečnost staveb Objekty pro bydlení a ubytování budovy pro ubytování(OB3) s kapacitou do 75 osob, max.3 np nebo 55 osob, max.8 np -obytné buňky tvoří samostatný požární úsek -budova o max. 2 np, do kapacity 20 osob se posuzuje jako jeden požární úsek, délka únikové cesty smí být max. 20m -není nutné mezi obytnými buňkami zřizovat svislé požární pásy -min. šíře únikové cesty je 1,1 m s dveřmi min 0,9 m -ve stavbách s kapacitou více jak 20 osob a více jak 2 np je nutné zřizovat evakuační výtah (min.1,1 * 1,4 m) -každá obytná buňka musí být vybavena detekčním a signalizačním zařízením budovy pro ubytování(OB4) s kapacitou větší než OB3 počet NP :-nehořlavý konstrukční systém bez omezení -smíšený konstrukční systémmax 8 np -hořlavý konstrukční systémmax 5 np -z každé buňky musí vést alespoň dvě NUC různými směry -únikové cesty musí tvořit samostatný požární úsek -budovy mající 3 a více NP je nutné opatřit evakuačním výtahem (musí vést do CHUC nebo do samostatného prostoru bez požárního rizika

33 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb33 požární bezpečnost staveb Objekty zdravotnického zařízení a sociální péče zdravotnická zařízení ambulantní péče zdravotnická zařízení ústavní péče zařízení sociální péče zvláštní zdravotnická zařízení pro děti -evakuační výtah min rozměry 1200*2300 mm s dveřmi 1100mm umožňující převoz lůžka -únikové cesty musí mít šíři min 1,1 m s dveřmi min 0,9 m -požárně dělící a nosná stavební konstrukce objektu musí být navržena s požární odolností min. 30 minut -schodiště v objektech s více než 3 nadzemními nebo s více než 2 podzemními podlažími musí být označeno pořadovým číslem příslušného podlaží -nad 50 osob musí být použity záclony a závěsy se zápalností delší než 20 sekund a čalounické materiály musí vyhovovat z hlediska zápalnosti -jesle nesmí být umístěny v podzemním podlaží pokud není umožněn východ přímo na volné prostranství -každé oddělení musí tvořit samostatný PÚ -konstrukční systém jeslí musí být proveden jako nehořlavý -v objektech sociální péče musí být v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z objektu, vybaven detekčním a signalizačním zařízením domy sociální péče -každý byt tvoří samostatný požární úsek -musí být vždy požární pásy mezi PÚ -dveře do PÚ musí být požární a zároveň kouřotěsné -min šíře únikové cesty je 1,1 m s dveřmi min 0,9 m -objekty o více než 3np musí být zřízen evakuační výtah, které tvoří součást CHUC

34 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb34 požární bezpečnost staveb Objekty se shromažďovacími prostory vnitřní shromažďovací prostor – přednáškové síně, sály, apod. vnější shromažďovací prostor – tribuny, podia, apod. -shromažďovací prostory musí umožňovat bezpečnou evakuaci osob -při návrhu PBŘ se provádí výpočet předpokládané doby evakuace osob -v každém shromažďovacím prostoru musí být min dvě únikové cesty vedoucí různým směrem -nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně 15 minut -dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku. -dveře musí být vybaveny panikovým kováním -dveře na únikových cestách mají být opatřeny průhledem -schodiště na únikových cestách musí mít sklon v rozmezí od 21° do 35°

35 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb35 požární bezpečnost staveb Objekty školských zařízení -mateřská škola nesmí mít více než 2 np -podzemní podlaží nesmí být navrženo pro pobyt dětí -každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek -v objektu pro více jak 20 dětí musí být 2 únikové cesty

36 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb36 požární bezpečnost staveb požárně bezpečnostní zařízení *zařízení pro požární signalizaci – elektrická požární signalizace, zařízení pro detekci hořlavých plynů, apod *zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu – stabilní a polostabilní hasící zařízení *zařízení pro usměrňování pohybu kouře – zařízení pro odvod kouře a tepla, přetlaková ventilace, kouřová klapka *zařízení pro únik osob při požáru – požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří *zařízení pro zásobování požární vodou – vnější a vnitřní požární vodovod, hydranty, hadicové systémy, nezavodněné požární potrubí *zařízení pro omezení šíření požáru – požární klapka, požární dveře, požární uzávěry otvorů, vodní clony, apod. *náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

37 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb37 požární bezpečnost staveb požárně bezpečnostní zařízení základní sestava EPS se skládá:hlásiče požáru požární smyčky ústředny EPS signalizační linky doplňujících zařízení elektrická požární signalizace (EPS) stabilní hasící zařízení zvyšují preventivní ochranu před požárem zejména tam, kde je potřebný zásah při začátku požáru (prostory s vysokým požárním zatížením, PC místnosti, výroby plastů, památkové objekty, apod.) stabilní (SHZ) a polostabilní (PHZ) hasící zařízení -pěnová SHZ -plynová SHZ -halonová SHZ -prášková SHZ polostabilní hasící zařízení je pevně zabudované zařízení v objektu nebo na technologickém zařízení, na jehož začátku je instalovaná armatura pro připojení mobilní techniky.

38 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb38 požární bezpečnost staveb požárně bezpečnostní zařízení sprinklerová zařízení používají k hašení vodou. Sprinklerová hlavice je vybavena samočinným ventilem se skleněnou pojistkou stabilní (SHZ) drančevová zařízení jsou vybaveny trvale otevřenými hlavicemi (drančery). Při spuštění se tak uvádí do činnosti všechny současně. Potrubní síť je naplněna vzduchem. -objemová zařízení (ochrana hal, hangárů, skladů, apod.) -povrchová zařízení pro ochranu technologických zařízení, ocelových konstrukcí, částí budov - clonová zařízení vytváří vodní stěny zamezující šíření sálavého tepla záplavová zařízení mají za úkol co nejrychleji zaplavit chráněný požární úsek nebo část vodou, popř. pěnou. Zařízení se navrhuje pro ochranu technologických provozů s velmi velkým požárním zatížením (sklady výbušnin, nátěrových materiálů, laků, apod.) zařízení na vodní mlhu spočívá ve schopnosti vody odebrat hašenému předmětu teplo. Zvětšením objemu vodní mlhy při zahřátí se z okolí hořícího předmětu vytlačí vzduch a tím se okamžitě uhasí plamen. Systém se vyznačuje nízkou spotřebou vody. Protože se téměř všechna voda vypaří, škody způsobené vodní mlhou bývají minimální nebo vůbec nevzniknou.

39 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb39 požární bezpečnost staveb zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru odvody kouře a tepla jsou požárně bezpečnostní zařízení, která se v případě impulzu (např. mechanického, tepelného, elektrického, apod.) otevřou a odvádějí zplodiny hoření a teplo mimo objekt. Mají za úkol vytvářet nezakouřenou vrstvu nad podlahou, potřebnou pro bezpečnou evakuaci osob, ochranu věcných hodnot a usnadnění požárního zásahu. Zároveň snižují tepelné zatížení stavebních konstrukcí. přirozené větrání nucené větrání požární klapky požární klapky uzavírají vnitřní prostor potrubí ventilačních systémů v místech průchodu systému mezi požárními úseky

40 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb40 požární bezpečnost staveb požární vodovody vnější požární vodovody slouží pro přívod požární vody co nejblíže k objektu. -podzemní hydrant - nadzemní hydrant Umožňují odběr vody i v době mrazu. Vzdálenost hydrantů pro rodinné domy mezi sebou je 400 m, největší vzdálenost od objektu 200 m vnitřní požární vodovody rozvádějí požární vodu uvnitř objektu

41 Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb41 požární bezpečnost staveb děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vyhláška č.23/2008Sb – technické podmínky požární ochrany staveb1 požární bezpečnost staveb Ing.arch.Petr Lédl VYHLÁŠKA č. 23/2008 Sb o technických podmínkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google