Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná veterinární činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná veterinární činnost"— Transkript prezentace:

1 Odborná veterinární činnost
a) veterinární preventivní činnost b) vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech c) podávání a předepisování léčiv, veterinárních přípravků a prostředků veterinární techniky vázaných na předpis veterinárního lékaře d) prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů e) diagnostika zdraví a veterinární laboratorní diagnostika f) veterinární asanační činnost g) další odborné činnosti, k nimž je třeba odpovídající kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru

2 Výkon odborné veterinární činnosti
Odbornou veterinární činnost vykonávají orgány veterinární správy, jde-li o úkony spojené s výkonem státní správy státní veterinární ústavy a národní referenční laboratoře a referenční laboratoře c) fyzické a právnické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených tímto a zvláštním právním předpisem d) příslušné orgány Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra Odbornou veterinární činnost mohou vykonávat také vysoké školy veterinární, určuje-li tak jejich statut střední odborné školy veterinárního oboru, jde-li o součást jejich pedagogické činnosti

3 Odborná způsobilost Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou veterinární lékaři, za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, a získali tak přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů.

4 Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti jsou dále osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární hygieny a ekologie, osoby, které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru, c) osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním programu v oblasti, která není uvedena v písmenu a) a odpovídá druhu a rozsahu činnosti, zejména v oblasti lékařství, chemie nebo biologie, d) osoby, které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, který není uveden v písmenu b) a odpovídá druhu a rozsahu činnosti, e) osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností specializovanou odbornou průpravou 1. organizovanou Státní veterinární správou 2. podle zvláštních právních předpisů

5 Osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární hygieny a ekologie, mohou vykonávat funkce úředních veterinárních asistentů Úřední veterinární asistenti pomáhají úředním veterinárním lékařům pod jejich vedením a odpovědností zejména při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat, při kontrole označování a evidence zvířat a plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

6 Státní veterinární dozor
Orgány veterinární správy vykonávají státní veterinární dozor v souladu s tímto zákonem, zvláštními PP a předpisy EU. Při jeho výkonu dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky stanovené tímto zákonem, zvláštními PP nebo předpisy EU anebo na jejich základě a v jimi stanovených mezích, a zjišťují nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné projednávají a podle potřeby ukládají ZP, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky odstraněny a kontrolují jejich plnění, sledují nákazovou situaci v prostředí volně žijících zvířat. Specifickými formami státního veterinárního dozoru jsou veterinární kontrola zdraví a dědičnosti zdraví, kontrola označování a evidence zvířat, veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti krmiv, prohlídka jatečných zvířat a masa, pohraniční veterinární kontrola a veterinární kontrola při příchodu na místo určení.

7 Veterinární inspektoři jsou povinni
prokazovat pověření ke kontrole podle kontrolního řádu služebním průkazem pořizovat protokol o opatření podle odstavce 1 pro úřední veterinární asistenty platí obdobně

8 Zvláštní opatření podle § 53 veterinárního zákona
Veterinární inspektor je oprávněn při jeho výkonu a) na místě znehodnotit ŽP, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby b) pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění ŽP do oběhu, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními PP nebo předpisy EU na ŽP a zacházení s nimi c) pozastavit výrobu, zpracování nebo uvádění ŽP do oběhu na přiměřenou dobu při podezření, že nejsou zdravotně nezávadné

9 Další podmínky výkonu odborných veterinárních činností
Osoba která dosáhla věku 18 let je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná (10 let úmyslný trestný čin nebo 5 let nedbalostní trestný čin v souvislosti s odbornou veterinární činností)

10 Soukromí veterinární technici
Oprávnění veterinárního technika vykonávat některé odborné veterinární úkony podnikatelským způsobem vzniká rozhodnutím krajské veterinární správy o registraci soukromého veterinárního technika. Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

11 Označování hospodářských zvířat
oprávněn provádět veterinární lékař nebo soukromý veterinární technik včetně označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, je dále oprávněna provádět osoba, která získala střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci a která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti s výjimkou označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, je dále oprávněn provádět chovatel hospodářských zvířat

12 Veterinární laboratorní diagnostika
Národní referenční laboratoře – Mze Referenční laboratoře – SVS Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

13 Veterinární asanace Asanační podnik – ÚSV SVS
Ostatní asanační činnosti – KVS SVS Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

14 DDD Odborná způsobilost podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Běžná DDD Speciální DDD – odst Speciální DDD s použitím toxických a vysoce toxických přípravků – odst. 3

15 DDD viz ochrana veřejného zdraví

16 Odchyt toulavých zvířat
Odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, může provádět FO, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou VŠ s veterinárním studijním programem, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení. Osoba, jíž byl povolen výkon činnosti provádí v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat, na žádost obce, v případě hlavního města Prahy na žádost městské části hlavního města Prahy, Policie České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu.

17 Vyšetřování zvěřiny na přítomnost trichinel
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) organizuje VŠ s veterinárním studijním programem, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení o způsobilosti k vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) a vede seznam těchto osob

18 Vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře
proškolenou osobou je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, stanovené předpisy Evropské unie, a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která také proškoleným osobám vydává, pozastavuje a odnímá osvědčení, vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední veterinární správě.

19 DOZOR – orgány veterinární péče
Ministerstvo zemědělství Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra obce orgány veterinární správy Státní veterinární správa Ústřední veterinární správa Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

20 Závazné pokyny orgány veterinární správy
dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy nebo předpisy EU anebo na jejich základě a v jimi stanovených mezích, a zjišťují nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné projednávají a podle potřeby ukládají závaznými pokyny, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky odstraněny

21 MVO při podezření z výskytu nebo potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka , anebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření (ochranná a zdolávací opatření) při zjištění jiných než zdravotně nezávadných živočišných produktů, vody nebo krmiv, popřípadě jiné příčiny závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí živočišnými produkty, (veterinární hygienická opatření) hrozí-li nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původců nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka či zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí,(opatření k veterinární ochraně státního území)

22 MVO ÚVS – nařízení KVS – nařízení KVS – rozhodnutí Obec - nařízení
Orgány ministerstva obrany a ministerstva vnitra

23 Závazný posudek Závazný posudek orgánu veterinární správy je podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být vyžádán podnikatelem, jde-li o stavbu nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat jako útulek pro zvířata, anebo k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních PP nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem.

24 Sankce Přestupky - § 71 - nepodnikatel
Kč – ZP, EU Kč - MVO Správní delikty - § 72 - podnikatel Kč – ZP, EU Kč - MVO


Stáhnout ppt "Odborná veterinární činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google