Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu zacíleno na obce České Budějovice, 13. 5. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu zacíleno na obce České Budějovice, 13. 5. 2015."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu zacíleno na obce České Budějovice, 13. 5. 2015

2 Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020; Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013; Podpora a rozvoj legislativy EU v oblasti EU Podpora 7. akčního programu EU pro životní prostředí; Celkový rozpočet 2014-2020: 3,457 miliard € Komplementární k ostatním dotačním programům EU

3 Struktura LIFE 2014-2020 2 podprogramy: – Podprogram pro životní prostředí (75 % z rozpočtu LIFE) – 2,592.5 mld. EUR – Podprogram pro oblast klimatu (25 % z rozpočtu LIFE) – 864.2 mil EUR Každý podprogram se skládá ze 3 prioritních oblastí 81 % z rozpočtu LIFE je alokováno pro akční granty

4 Pro koho je program určen? Všechny typy právních subjektů registrovaných v EU Subjekty, které mají zájem o ověření svých inovativních řešení a postupů v reálných podmínkách Subjekty, jež se nacházejí v přelomové fázi mezi základním výzkumem a uvedením svého produktu na trh Subjekty, které mají zájem o demonstraci svých výsledků – možné využít jako typ marketingu a zviditelnění se Individuální hráče, případně vhodně volená partnerství se stabilním finančním cash-flow

5 Jaký je typický LIFE ENV projekt? Zaměřený na řešení konkrétního environmentálního problému, ideálně v souladu se stanovenými projektovými tématy (zisk 10 bodů ze 100) pilotní nebo demonstrační charakter, v případě klimaticky zaměřených projektů možný i best-practice charakter neinvestiční – investice do rozsáhlé infrastruktury jsou nezpůsobilé Vykazuje „prototyp“ – jednolitý funkční celek vykazující inovativní prvky, jež nebyl doposud vyvinut nebo zaveden na trh. Součástí projektu bývá v takovém případě testování prototypu. 100% způsobilost nákladů spojených s prototypem. nejčastěji 2-5letý Celkový rozpočet nejčastěji kolem 2 mil. EUR 60% kofinancování ze strany EU Obsahuje informační prvky – výsledky projektu musí být šířeny s cílem replikace osvědčených postupů V případě partnerství má max. 5 partnerů Může být přeshraniční (přidaná hodnota) Může být do něj zapojen kofinancující subjekt – sponzor Monitorování je povinnou součástí projektu ˇ´

6 Jaké jsou uznatelné náklady? V šechny rozpočtové kategorie jsou uznatelné Omezení služeb 35 % z celkových způsobilých nákladů – výjimky možné Osobní náklady a cestovné uznatelné - soulad se zákonnými sazbami, případně vnitřními směrnicemi dané organizace, sazby osobních nákladů musí být obvyklé pro danou profesní pozici příslušného odvětví Pořízení infrastruktury a zařízení – max. 25 % / 50 % z výše odpisů Prototyp kofinancován ze 100 % Režijní náklady do 7 % z celkového rozpočtu projektu ˇ´

7 Míra kofinancování Tradiční projekty Podprogramu Životní prostředí: 60% kofinancování EU Ale až 75% pro projekty zaměřené na prioritní druhy a stanoviště v prioritní oblasti LIFE Příroda a biologická rozmanitost Integrované projekty, přípravné projekty a projekty technické asistence : 60% kofinancování EU Ostatní projekty, tj. tradiční projekty podprogramu Klima a tradiční projekty prioritní oblasti „Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji“ a „Informace a správa v oblasti životního prostředí“: – 60% kofinancování během 1. pracovního programového období (2014- 2017) – 55% kofinancování během 2. pracovního programového období (2018- 2020)

8 Typy projektů Akční granty: – Tradiční projekty (klasické projekty) Projekty nejlepší praxe Demonstrační projekty Pilotní projekty Informační projekty – Integrované projekty – Projekty technické asistence (pro integrované projekty) – Přípravné projekty – prioritní projekty EU 2leté operační granty pro NNO – 70 % na provoz

9 Prioritní oblasti Podprogram Životní prostředí 1.Příroda a biologická rozmanitost (55 % z rozpočtu podprogramu ) 2.Životní prostředí a účinné využívání zdrojů 3.Správa a informace v oblasti životního prostředí Každá z prioritních oblastí se skládá z několika tematických priorit – viz Příloha III Nařízení. Podprogram Klima 1.Zmírňování změny klimatu 2.Přizpůsobování se změně klimatu 3.Správa a informace v oblasti klimatu Pro každou tematickou prioritu jsou stanovena projektové témata – viz Pokyny pro žadatele.

10 LIFE Životní prostředí a účinné využívání zdrojů: projektová témata pro VODU Přirozené udržení vody v krajině v městských a venkovských oblastech Management rizik povodní a sucha Úprava hydromorfologických tlaků v plánech povodí Integrované hospodaření s živinami a organickým znečištění vody Prevence a snižování chemického znečištění vody Obnova přirozených řečišť a vodních ploch a souvisejících vodních biotopů Úspora vody v krajině na základě hydroekonomických modelů Vývoj technologií pitné vody a odpadních vod Efektivní zajištění dodávek vody v oblastech s nízkým zalidněním Inovativní projekty recyklace, čištění, spotřeby či distribuce vody

11 LIFE Životní prostředí a účinné využívání zdrojů: projektová témata pro ODPADY Inovativní metody, technologie a aktivity zacílené na prevenci, recyklaci a separaci komunálního odpadu Inovativní metody, technologie a aktivity zacílené na prevenci, recyklaci a separaci elektroodpadu, obalů, stavebního i zdravotnického odpadu a bioodpadu Integrované projekty managementu plastů (ekodesign, recyklovatelnost, bezobalový přístup, vícenásobné využití) Nakládání s rizikovým odpadem domácností Podpora využití finančních nástrojů podporujících management odpadu a politiku efektivity zdrojů na lokální, regionální nebo národní rovině

12 LIFE Životní prostředí a účinné využívání zdrojů: projektová témata pro VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ Omezování, odstraňování a inovativní metody kompenzace záborů půdy (zastavění) Lepší půdní management (zmírňování eroze, udržování organického materiálu, zabraňování zhutnění a kontaminace půdy, uchování/obnova půdy bohaté na uhlík) Hospodárné a efektivní nástroje podporující identifikaci kontaminovaných oblastí Pokročilé metodologie demonstrující vhodný lesní management na regionální, národní nebo nadnárodní úrovní Nové metody sběru a reportování kritérií a indikátorů udržitelného lesního managementu Zdokonalení Evropského informačního systému lesních požárů Posílení schopnosti lesů reagovat na změny vyplývající z populačních změn (urbanizace, opuštění půdy, ztráta znalostí tradičních metod hospodaření)

13 LIFE Životní prostředí a účinné využívání zdrojů: proj. témata pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ Omezení dopadu chemikálií včetně nanomateriálů na životní prostředí a lidské zdraví jejich udržitelnějším užíváním nebo omezením užívání Zavádění trvalých zón nízkého hluku v městských oblastech Zmírnění hluku z cest a dopravní infrastruktury v hustě obydlených městských oblastech použitím jiných nehlučných nákladově efektivních povrchů Mapování rizik průmyslových nehod a zmírnění dominových efektů

14 LIFE Životní prostředí a účinné využívání zdrojů: proj. témata pro KVALITU OVZDUŠÍ A EMISE Lokální a regionální energetické projekty zacílené na redukci emisí v oblastech s vysokým množstvím pevných částic ve vzduchu (zejména tam, kde se k vytápění používá uhlí a biomasa) Podpora zkvalitnění technologií spalování biomasy a k jejich využívání také v horských oblastech (např. zavedení technologie s nízkou prašností, účinné a čisté spalování, skladování tepla) Projekty udržitelné mobility (elektrická a nízkoemisní vozidla, alternativní paliva, dovybavení vozidel veřejných služeb/ i MHD/) a zlepšení logistiky v poslední fázi dodávky zboží Implementace integrované a komplexní politiky udržitelného územního plánování a projektování měst a designu prostřednictvím inovativní přístupů v oblasti městské hromadné dopravy a mobility, udržitelných budov, energetické efektivity nebo zachování biodiverzity ve městech

15 LIFE Příroda a biologická rozmanitost : projektová témata pro PŘÍRODU Zlepšení stavu ochrany typů stanovišť nebo druhů zaměřené na oblasti Natura 2000 Zlepšení stavu ochrany stanovišť nebo druhů v oblastech Natura 2000 za situace, kdy není jejich populační stav „příznivý/bezpečný a neklesající“ nebo není „neznámý“ Realizace jedné nebo několika aktivit navržených v relevantním prioritním akčním rámci (PAF) Zlepšení stavu ochrany stanovišť nebo druhu v souladu se schválenými opatřeními národního či evropského záchranného programu nebo programu péče Projekty zacílené na invazivní nepůvodní druhy tam, kde hrozí zhoršení stavu ochrany druhů nebo stanovišť v oblastech sítě Natura 2000

16 LIFE Příroda a biologická rozmanitost: proj. témata pro BIOLOGICKOU ROZMANITOST Integrace aktivit k zachování a posílení ekosystémů a jejich služeb do činností veřejného nebo soukromého sektoru vybudováním zelené a modré infrastruktury a obnovením poškozených ekosystémů (zmapování a posouzení ekosystémů, obnova ekosystémů, vývoj metodiky pro ocenění a platby za ekosystémové služby nebo inovativní řízení ekosystémových služeb spojených s vodou) Aktivity zaměřené na invazivní nepůvodní druhy usilující prevenci (neúmyslného) zavlečení invazivních druhů, zřízení systému včasného varování a rychlé reakce, vyhubení či kontrolu invazivních druhů v příslušném prostorovém měřítku Projekty zaměřené na ohrožené druhy neuvedené v přílohách směrnice o původních stanovištích, avšak mající status „ohrožený“ nebo horší v červených seznamech Inovativní způsoby přímého nebo nepřímého financování činností veřejného a soukromého sektoru, které souvisejí s biologickou rozmanitostí Pilotní a demonstrační projekty testující a provádějící aktivity v oblasti zelené infrastruktury (nové technologie a jejich technické normy, zachování a obnova ekosystémů, nákladově efektivní technologie a metody minimalizující dopad stávající dopravní infrastruktury na biologickou rozmanitost)

17 LIFE Správa a informace v oblasti životního prostředí: projektová témata pro VODU a ODPAD VODA Zvyšování povědomí různých zainteresovaných stakeholderů o povinnostech a příležitostech spojených s rámcovou směrnicí o vodě (protipovodňová ochrana, sedimenty, vodní energie, plavba, doprava, územní plánování, chemický průmysl a zemědělství) Navržení a testování inovativních cenotvorných politik za vodné a stočné nejen dle zásady „znečišťovatel platí“, ale též „kdo plýtvá, platí“ ODPAD Zvyšování povědomí na téma zamezení skládkování recyklovatelného nebo využitelného odpadu Zvyšování povědomí a podpora změn chování ve prospěch snižování množství odpadu – zejména elektroodpadu a plastů

18 LIFE Správa a informace v oblasti životního prostředí: projektová témata pro EFEKTIVITU VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ, VČETNĚ PŮDY A LESŮ, A ZELENÉ A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Kampaně zvyšující povědomí o udržitelné spotřebě se zaměřením na plýtvání potravinami a optimální skladování potravin Zvyšování povědomí a podpora udržitelného využívání půdy a půdních zdrojů Zvyšování povědomí a aktivní intervenční kampaně v oblasti hospodářských a finančních výhod účinného užívání zdrojů, včetně půdy Budování kapacit umožňujících národní či mezinárodní koordinaci a řízení přenosu informací o lesích a lesních požárech

19 LIFE Správa a informace v oblasti životního prostředí : projektová témata KVALITA OVZDUŠÍ A EMISE V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ Zvyšování povědomí o kvalitě ovzduší v městských oblastech a jejím dopadu na zdraví Zvyšování povědomí o kvalitě ovzduší propagací nízkonákladových měřících a vyhodnocovacích systémů Vývoj a demonstrace integrovaných systémů poskytujících snadný přístup k veřejně dostupným informacím o průmyslových zařízeních, včetně povolenek, údajů o emisích a inspekčních zpráv ŽP A ZDRAVÍ VČETNĚ CHEMICKÝCH LÁTEK A HLUKU Zvyšování povědomí veřejnosti o nebezpečných chemikáliích ve výrobcích Zvyšování povědomí veřejnosti o bezpečném použití chemikálií v produktech opatřených výstražným štítkem Zvyšování povědomí společností o jejich povinnostech v souvislosti s nařízením REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek) Kampaně o hluku v životním prostředí a jeho zdravotních dopadech na populaci

20 LIFE Správa a informace v oblasti životního prostředí: projektová témata: PŘÍRODA A BIODIVERZITA Zvyšování povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 Zvyšování povědomí veřejnosti o velkých šelmách Zvyšování povědomí veřejnosti o Biodiverzitní strategii EU Zvyšování povědomí veřejnosti o invazních nepůvodních druzích Zvyšování povědomí veřejnosti o zelené infrastruktuře ŘÍZENÍ A VYMÁHÁNÍ PRÁVA Zvyšování povědomí o přístupu ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí Zvyšování povědomí o EU Směrnici o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí Zvyšování povědomí a vývoj pravidel pro uživatele genetických zdrojů - výzkumné instituce, malé a střední podniky

21 LIFE Správa a informace v oblasti životního prostředí : projektová témata: VYMÁHÁNÍ, INSPEKCE A DOZOR Zvyšování efektivity environmentálního dozoru a inspekce Zvyšování efektivity boje s environmentálními přestupky a zločiny SDÍLENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ Výměna dobré praxe správců území v oblastech Natura 2000 Vývoj a podpora role dobrovolnictví a dobrovolnických sítí přispívajících k podpoře managementu oblastí Natura 2000 Posilování integrace vědeckých poznatků o životním prostředí do rozhodovacích procesů Podpora výměny dobré praxe ve vztahu k legislativě kvality ovzduší Posilování znalostí a dobré praxe na téma zelených veřejných zakázek

22 Konečné termíny pro předkládání projektů – Očekávaná výzva Evropské komise: červen 2015 – Očekávaný konec výzvy Evropské komise: září 2015 – Přepokládaný termín zahájení realizace projektů: duben 2016 – Očekávaná výzva národního kontaktního místa: červen 2015 – Očekávaný konec výzvy národního kontaktního místa: začátek srpna 2015

23 Veškeré informace o programu LIFE a současné výzvě 2015 získáte na: http://ec.europa.eu/life http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life Life Helpdesk: life@mzp.cz


Stáhnout ppt "PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu zacíleno na obce České Budějovice, 13. 5. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google