Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr"— Transkript prezentace:

1 Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr
Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr. Jitka Čechová

2 Obsah přednášky Část první Historie práce s oběťmi DN
Etická dilemata a problémy Standardy sociálních služeb Význam sociálního pracovníka při řešení DN Část druhá Paradigmata sociální práce Teorie a metody v práci s obětí DN

3 Historie práce s oběťmi DN
Do 1989 tabu 1993 vzniká ROSA- centrum pro týrané a osamělé ženy (psychosociální a právní poradenství, azyl s utajenou adresou) Druhá polovina 90. let zvyšující se zájem o problematiku ze strany: a) existujících organizací BKB (1996), ProFem (1996), b) nově vzniklých organizací Poradna pro ženy v tísni při Ekologickém právním servisu (1999), Acorus (1997) zlom v účinnosti zákona 136/2006Sb. na ochranu před DN a 108/2006Sb o sociálních službách

4 Historie práce s oběťmi DN
Rozvoj sociální práce s oběťmi DN byl v 90.letech bottom up proces bez výraznější regulace a systematické podpory státu. Současný stav už reguluje vznik služeb povinnou registrací, dotačními tituly a komunitními plány.

5 Formy sociálních služeb dle zákona 108/2006Sb.
Ambulantní - poradny - intervenční centra (i pobytové) - telefonická krizová pomoc Pobytové - azylové domy - azylové domy s utajenou adresou Terénní - osobní asistence

6 Dokumenty Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Standardy kvality sociálních služeb

7 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
ČÁST TŘETĺ - Sociální služby HLAVA I - Druhy sociálních služeb a úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb Díl 2 - Sociální poradenství § 37 (1) Sociální poradenství zahrnuje a)  základní sociální poradenství, b)  odborné sociální poradenství. (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. (4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti: a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b)  sociálně terapeutické činnosti, c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. ČÁST OSMÁ - Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka HLAVA I - Sociální pracovník § 109 Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.

8 Standardy sociálních služeb
Význam standardů sociálních služeb… 3. Jednání se zájemcem o sociální službu Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje

9 Standardy sociálních služeb
5. Individuální plánování průběhu sociální služby Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám

10 Požadavky na krizového pracovníka
Inventáře dovedností a znalostí krizového pracovníka (doporučení): Dovednosti aktivního naslouchání s důrazem na vcítění Dovednosti krizové intervence a vyjednávání, Dovednosti zacházení s oběťmi a rovněž s klienty, kteří ztratí vládu nad ničivými a sebezničujícími impulsy Znalosti pomáhající sítě a dovednosti nepředpojaté spolupráce s ní Znalosti základů právního vědomí Znalosti základů první pomoci Znalosti základů sebeobrany Dovednosti při vedení dokumentace a komunikace v týmu Dovednosti při získávání a předávání informací a další.. Vodáčková, D. (2002): Krizová intervence. Prah: Portál.

11 Zasazení do paradigmat sociální práce
Podle tří Payneových paradigmat se jedná zejména o tzv. poradenské paradigma, které nahlíží individuální potřeby klienta a jeho schopnosti zvládat problémy a zároveň usiluje o takový stav pomáhajících profesí, které jsou schopny na problémy a potřeby klienta reagovat. Současná sociální práce využívá eklekticky všechny tři paradigmata, což platí i soc. práci s oběťmi DN. Terapeutické paradigma usiluje o rozvoj a uskutečnění osobnosti klienta a reformní usiluje o změnu prostředí.

12 Etická dilemata - problémy
Ve vztahu ke klientovi Psychopatologie, sociální patologie (psychózy, závislosti) Důvěryhodnost případu (model stranícího poradenství) „osobní angažmá“ v případu (známe klienta či protistranu) Stereotypy v případě vnímání domácího násilí výhradně jako genderového problému Zahlcení klientem Ve vztahu ke klientovi/jiné organizaci,instituci součinnost s orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi intervence ve prospěch klienta podezření z nedostatečné či negativní činnosti jiné organizace Klient/rodinný příslušník jednání rodinného příslušníka za klienta (zbavování kompetencí) manipulace pachatele s realitou (pachatel se staví do role oběti, vydává se za jinou osobu) Pracovník v přímé péči - osobní zkušenost s DN

13 Teorie a metody Psychodynamické perspektivy Psychosociální přístup
Humanistický přístup Existenciální přístup Sociálně psychologický a komunikační model Kognitivně – behaviorální teorie Přístup orientovaný na úkoly Krizová intervence Sociální práce se skupinami Komunitní sociální práce Aniopresivní přístup Ekologická perspektiva Zpracováno v publikaci: Navrátil,P. (2001) Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman

14 Teorie a metody Užití jednotlivých přístupů je třeba vždy dobře zvážit s ohledem na klientovu: životní situaci a problém, který je třeba řešit, konečnou zakázku, jeho potřeby, zdroje a osobnostní nastavení Ve volbě přístupu (resp. jejich kombinace) je důležité i zázemí Vašeho pracoviště (specializované poradenské pracoviště, krizové centrum, sociální odbor, aktivistická organizace…) a jeho příslušné způsoby práce. Podstatná je také Vaše role ve vztahu ke klientovi (krizový pracovník, sociální pracovník, psychologický a sociální poradce, terapeut apod.).

15 Teorie a metody Ve volbě přístupu je důležité zvážit, co vše klient potřebuje a žádá: zorientovat a strukturovat získat informace aktivně řešit (případně ještě neřešit) podpořit a sdílet pracovat na sebepoznání a sebeprosazení apod. Specifické přístupy hrající významnou teoretickou i praktickou roli v chápání problematiky DN: Teorie sociálního učení, Feministické teorie, Sociálně-psychologické teorie, Sociálně-ekologický model, psychopatologie (viz předchozí přednášky) z nich vybrané modely: DN jako problém moci a patriarchální společnosti, Syndrom týrané ženy, Stockholmský syndrom, naučená bezmocnost, multi-faktorové teorie, PTSP… Specifické postupy v práci s obětí: odhad nebezpečnosti bezpečnostní plán načasování vnímavost na kontrolu a moc vědomí problematiky traumatu krizová intervence

16 E-mail: domacinasili@persefona.cz
PERSEFONA o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.:  345


Stáhnout ppt "Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google