Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr. Jitka Čechová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr. Jitka Čechová."— Transkript prezentace:

1 Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr. Jitka Čechová

2 Část první Historie práce s oběťmi DN Etická dilemata a problémy Standardy sociálních služeb Význam sociálního pracovníka při řešení DN Část druhá Paradigmata sociální práce Teorie a metody v práci s obětí DN Obsah přednášky

3 Do 1989 tabu 1993 vzniká ROSA- centrum pro týrané a osamělé ženy (psychosociální a právní poradenství, azyl s utajenou adresou) Druhá polovina 90. let zvyšující se zájem o problematiku ze strany: a) existujících organizací BKB (1996), ProFem (1996), b) nově vzniklých organizací Poradna pro ženy v tísni při Ekologickém právním servisu (1999), Acorus (1997) 1.1. 2007 zlom v účinnosti zákona 136/2006Sb. na ochranu před DN a 108/2006Sb o sociálních službách Historie práce s oběťmi DN

4 Rozvoj sociální práce s oběťmi DN byl v 90.letech bottom up proces bez výraznější regulace a systematické podpory státu. Současný stav už reguluje vznik služeb povinnou registrací, dotačními tituly a komunitními plány. Historie práce s oběťmi DN

5 Formy sociálních služeb dle zákona 108/2006Sb. Ambulantní - poradny - intervenční centra (i pobytové) - telefonická krizová pomoc Pobytové - azylové domy - azylové domy s utajenou adresou Terénní - osobní asistence

6 Dokumenty Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. o http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp? cd=76&typ=r&zdroj=sb06108 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp? cd=76&typ=r&zdroj=sb06108 Standardy kvality sociálních služeb o http://www.mpsv.cz/cs/3950 http://www.mpsv.cz/cs/3950 o http://www.mpsv.cz/files/clanky/1459/pr uvodce.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/1459/pr uvodce.pdf

7 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ČÁST TŘETĺ - Sociální služby HLAVA I - Druhy sociálních služeb a úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb Díl 2 - Sociální poradenství § 37 (1) Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. (4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. ČÁST OSMÁ - Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka HLAVA I - Sociální pracovník § 109 Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.

8 Standardy sociálních služeb Význam standardů sociálních služeb… 3. Jednání se zájemcem o sociální službu a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje

9 Standardy sociálních služeb 5. Individuální plánování průběhu sociální služby a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám

10 Požadavky na krizového pracovníka Inventáře dovedností a znalostí krizového pracovníka (doporučení): Dovednosti aktivního naslouchání s důrazem na vcítění Dovednosti krizové intervence a vyjednávání, Dovednosti zacházení s oběťmi a rovněž s klienty, kteří ztratí vládu nad ničivými a sebezničujícími impulsy Znalosti pomáhající sítě a dovednosti nepředpojaté spolupráce s ní Znalosti základů právního vědomí Znalosti základů první pomoci Znalosti základů sebeobrany Dovednosti při vedení dokumentace a komunikace v týmu Dovednosti při získávání a předávání informací a další.. Vodáčková, D. (2002): Krizová intervence. Prah: Portál.

11 Zasazení do paradigmat sociální práce Podle tří Payneových paradigmat se jedná zejména o tzv. poradenské paradigma, které nahlíží individuální potřeby klienta a jeho schopnosti zvládat problémy a zároveň usiluje o takový stav pomáhajících profesí, které jsou schopny na problémy a potřeby klienta reagovat. Současná sociální práce využívá eklekticky všechny tři paradigmata, což platí i soc. práci s oběťmi DN. Terapeutické paradigma usiluje o rozvoj a uskutečnění osobnosti klienta a reformní usiluje o změnu prostředí.

12 Ve vztahu ke klientovi - Psychopatologie, sociální patologie (psychózy, závislosti) - Důvěryhodnost případu (model stranícího poradenství) - „osobní angažmá“ v případu (známe klienta či protistranu) - Stereotypy v případě vnímání domácího násilí výhradně jako genderového problému - Zahlcení klientem Ve vztahu ke klientovi/jiné organizaci,instituci - součinnost s orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi - intervence ve prospěch klienta - podezření z nedostatečné či negativní činnosti jiné organizace Klient/rodinný příslušník - jednání rodinného příslušníka za klienta (zbavování kompetencí) - manipulace pachatele s realitou (pachatel se staví do role oběti, vydává se za jinou osobu) Pracovník v přímé péči - osobní zkušenost s DN Etická dilemata - problémy

13 Teorie a metody - Psychodynamické perspektivy - Psychosociální přístup - Humanistický přístup - Existenciální přístup - Sociálně psychologický a komunikační model - Kognitivně – behaviorální teorie - Přístup orientovaný na úkoly - Krizová intervence - Sociální práce se skupinami - Komunitní sociální práce - Aniopresivní přístup - Ekologická perspektiva Zpracováno v publikaci: Navrátil,P. (2001) Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman

14 Teorie a metody Užití jednotlivých přístupů je třeba vždy dobře zvážit s ohledem na klientovu:  životní situaci a problém, který je třeba řešit,  konečnou zakázku,  jeho potřeby, zdroje a osobnostní nastavení Ve volbě přístupu (resp. jejich kombinace) je důležité i zázemí Vašeho pracoviště (specializované poradenské pracoviště, krizové centrum, sociální odbor, aktivistická organizace…) a jeho příslušné způsoby práce. Podstatná je také Vaše role ve vztahu ke klientovi (krizový pracovník, sociální pracovník, psychologický a sociální poradce, terapeut apod.).

15 Teorie a metody Ve volbě přístupu je důležité zvážit, co vše klient potřebuje a žádá: - zorientovat a strukturovat - získat informace - aktivně řešit (případně ještě neřešit) - podpořit a sdílet - pracovat na sebepoznání a sebeprosazení - apod. Specifické přístupy hrající významnou teoretickou i praktickou roli v chápání problematiky DN: - Teorie sociálního učení, Feministické teorie, Sociálně-psychologické teorie, Sociálně-ekologický model, psychopatologie (viz předchozí přednášky) z nich vybrané modely: DN jako problém moci a patriarchální společnosti, Syndrom týrané ženy, Stockholmský syndrom, naučená bezmocnost, multi-faktorové teorie, PTSP… Specifické postupy v práci s obětí: - odhad nebezpečnosti - bezpečnostní plán - načasování - vnímavost na kontrolu a moc - vědomí problematiky traumatu - krizová intervence

16 PERSEFONA o.s.  Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění  Vzdělávání laické i odborné veřejnosti  Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz


Stáhnout ppt "Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Teorie a metody sociální práce s oběťmi domácího násilí Mgr. Jitka Čechová."

Podobné prezentace


Reklamy Google