Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci

2 Obsah  univerzitní webová stránka www.upol.cz (odkaz Studentům, Fakulty, Portál, STAG, e-mail) www.upol.cz  Portál UP portal.upol.cz (zápis do rozvrhu, zápisy na zkoušky, osobní údaje, kontrola evidence absolvovaných výsledků studia, informace o předmětech, kontakty na učitele apod.)portal.upol.cz  fakultní webová stránka www.lf.upol.cz (Úřední deska, Studijní plány (sylaby) a rozvrhy, elektronická Bílá knížka) www.lf.upol.cz  Vstupní lékařská prohlídka  Očkování proti hepatitidě  I dentifikační karty ISIC  Ubytování  Studijní oddělení - konta kt

3

4

5 Žádosti o sociální stipendium se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://portal.upol.cz Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje v termínu od 1 0. října 2013 do 20. listopadu 2013 http://portal.upol.cz Žádost je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Potvrzení vydává příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště na žádost studenta. Potvrzení se předkládá v originále nebo ověřené kopii referentce pro ubytovací a sociální stipendia RNDr. Evě Marklové, Zbrojnice, 2.patro, dveře 305 (za galerií). Úřední hodiny: pondělí – pátek 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 hod. Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává ve výši 1620 Kč po dobu 10 měsíců po standardní dobu studia (viz §91, odst. 3 zákona 111/1998 Sb.) Upozornění pro studenty, kteří sociální stipendium již pobírali: Studenti, kterým bylo přiznáno sociální stipendium v roce 20 12 /2013 a chtějí ho dostávat i v roce 2013/2014, musí také podat elektronickou žádost na Portále UP a doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ platné od října 2013!

6 Nárok na přiznání sociálního stipendia má student  který podá elektronickou žádost o sociální stipendium a doloží ji potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ (dle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.  má nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,  rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Sociální stipendia jsou vyplácena měsíčně, zpětně, a to desetkrát ročně za období září až červen příslušného akademického roku. Výše stipendia pro toto období je stanovena na 1620 Kč/měsíc (termín výplat je vždy 10. den v měsíci)

7 Žádosti o ubytovací stipendium se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://portal.upol.cz Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje v termínu od 1. října 2013 do 30. listopadu 2013. http://portal.upol.cz Upozornění pro studenty 1. ročníků: Pokud jste byli přijati a zapsáni na více VŠ a chcete pobírat ubytovací stipendium na UP, je potřeba, abyste studium na oborech, které nebudete studovat, obratem ukončili ( nejpozději do 30. 10. 2013). Žádosti podávají pouze studenti, kteří dosud o ubytovací stipendium nežádali. U ostatních studentů doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit. Stipendium se přiznává na dobu 9 měsíců. Výše stipendia za období říjen – prosinec je stanovena na 750 Kč/měsíc (výplata vždy čtvrtletně, tj. za 1. čtvrtletí bude v lednu 2013).

8 Nárok na přiznání ubytovacího stipendia má student  který je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,  který studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; ke studiu, které bylo zahájeno a ukončeno v období od 1. května do 30. října téhož roku se přitom nepřihlíží,  který nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,  který nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc nebo je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P a nemá přitom trvalé bydliště na území Statutárního města Olomouce. Studentovi může být přiznáno ubytovací stipendium z důvodů zvláštního zřetele hodných i v případě, že má trvalé bydliště na území okresu Olomouc a není přitom držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to na základě jeho písemné žádosti adresované rektorovi. Přitom musí splňovat podmínku trvalého bydliště mimo území Statutárního města Olomouce a dojezdové vzdálenosti vyšší než 45 minut.

9

10 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 5 - Povinnosti studenta související s organizací studia 1. Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat potřebnou součinnost, zejména: a) dostavovat se na výzvu na studijní oddělení fakulty, b) bez zbytečného prodlení oznamovat studijnímu oddělení změny týkající se místa jeho pobytu a dalších údajů potřebných pro vedení evidence jeho studia, včetně plánovaného studijního pobytu c) spolupracovat se studijním oddělením při kontrole studia d) předložit na výzvu akademických pracovníků či pracovníků studijního oddělení výkaz o studiu (tj. index) 2. Student je povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat emailovou adresu UP určenou pro úřední komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia. Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení zpravidla na tuto emailovou adresu. 3. Student je povinen prokázat se na výzvu akademických pracovníků, pracovníků studijního oddělení či jiných osob určených děkanem fakulty výkazem o studiu či průkazem studenta. Směrnice děkana stanovuje povinnost nosit v klinické výuce viditelně svou jmenovku, tj. identifikační kartu studenta (ISIC).

11 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 7 – Studijní předměty Předměty realizované v jednotlivých studijních programech a oborech mohou mít status předmětů: a) povinných (předměty kategorie A), jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro absolvování daného studijního programu, oboru, popř. etapy studia (článek 6 odst. 2), b) povinně volitelných (předměty kategorie B), u nichž je stanoven počet kreditů, které student musí během studia, popř. jeho etapy či bloku, v rámci této kategorie předmětů získat, c) volitelných (předměty kategorie C), kterými jsou ostatní předměty uvedené ve studijních programech nebo studijních oborech fakulty nebo předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult či v celouniverzitní nabídce studijních programů a volitelných předmětů.

12

13 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 10 - Kreditový systém – viz směrnice děkana LF Vztah dvou předmětů na LF může být: a) indiferentní – zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem – student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího předmětu, student je však povinen absolvovat podmiňující předmět jako první, tato povinnost se týká předmětů zakončených zkouškou, zápočtem i kolokviem (tzv. měkká prerekvizita) c) podmiňující absolvováním – student může zapsat předmět až po absolvování podmiňujícího předmětu (tzv. tvrdá prerekvizita) d) vylučující – student může v průběhu studia zapsat pouze jeden z uvedených předmětů Podrobně o prerekvizitách viz Seznam přednášek (tzv. Bílá knížka)

14 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 11 Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Směrnice děkana LF Povinné předměty, které jsou zařazené do prvního ročníku, lze zapsat jen jednou; student je povinen získat kredity za tyto předměty v prvním roce studia. Nesplnění této podmínky je posuzováno podle článku 28 bod 1 a), tzn. je důvodem k ukončení studia! Student je povinen v akademickém roce zapsat předměty v úhrnné hodnotě minimálně 40 kreditů a maximálně 90 kreditů. Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult UP je možné v daném akademickém roce uznat maximálně 6 kreditů.

15 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 14 – Zápis předmětů Student si v rámci téhož studia jednoho studijního programu může tentýž předmět zapsat nejvýše dvakrát. Směrnice děkana může stanovit, že předmět si lze zapsat jen jednou. Pokud směrnice děkana nestanoví něco jiného, je student, který v daném akademickém roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů, povinen si tento předmět zapsat v nejbližším akademickém roce, v němž je tento předmět znovu otevírán. Jestliže si student zapíše, či naopak nezapíše určitý předmět v rozporu s odstavci 2 až 4, je fakulta oprávněna uvést osobní studijní plán studenta do souladu s těmito ustanoveními a daný předmět mu odepsat, či naopak zapsat.

16 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Student může v semestru nahradit maximálně jednu třetinu povinné výuky za předpokladu řádné omluvy zameškaných hodin. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje příslušný vyučující. V případě neuznání omluvy má student právo požádat vedoucího pracoviště garantujícího předmět o přezkoumání svého případu. Článek 16 – Průběh studia – viz směrnice děkana LF

17 Článek 20 – Ukončení předmětu – viz směrnice děkana LF Termíny zkoušek musí následovat bezprostředně po skončení příslušné semestrální i blokové výuky, nejpozději do 14 dnů. Garantující pracoviště příslušného předmětu vypisuje zkoušky prostřednictvím své sekretářky nebo odpovědného vyučujícího v dostatečném předstihu, tj. nejméně 3 dny před zahájením zápisu studentů na termín zkoušky. Pověřený pracovník (sekretářka pracoviště) zapíše výsledek zkoušky neprodleně do studijní agendy STAG (nejdéle do 3 pracovních dnů po zkoušce). V případě zkoušek v posledním týdnu před mezním termínem zapíše pověřený pracovník (sekretářka pracoviště) výsledek zkoušky do následujícího pracovního dne po mezním termínu do 15. hodin. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

18 Článek 21 – Zapisování na termíny pro ukončení předmětu – viz směrnice děkana LF Odhlášení od zkoušky prostřednictvím IS STAG je možné nejpozději 7 dní před zkouškou. Po tomto termínu je možné se odhlásit pouze na příslušném pracovišti, o odůvodněnosti odhlášení rozhoduje příslušný garant výuky.

19 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 23 – Zkouška – viz směrnice děkana LF Příprava na zkoušku a vykonávání zkoušky není omluvou pro nepřítomnost v řádné výuce ostatních předmětů. Článek 24 – Komisionální zkouška – viz směrnice děkana LF Student může v daném akademickém roce vykonat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát. Druhou opravnou zkoušku při prvním zapsání předmětu koná před komisí jmenovanou přednostou garantujícího ústavu/kliniky. Při opakovaném zapsání předmětu se druhé opravné zkoušky účastní proděkan, případně jím pověřený člen pedagogické komise proděkana.

20

21

22

23

24

25

26 Harmonogram akademického roku 2013/2014 Akademický rok: 1.9.2013 – 31.8.2014 Výuka v ZS (15 týdnů): 16.9.2013 – 3.1.2014 Vánoční prázdniny: 23.12.2013 – 1.1.2014 Výuka v LS (15 týdnů): 10.2.2014 – 23.5.2014 Rektorské volno 14. květen 2014 Zahájení výuky: 16. září 2013 Hlavní prázdniny: 1.7.2014 – 31.8.2014 Imatrikulace studentů prvních ročníků: 18. září 2013 Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku: v zimním semestru 6.1.2014 – 7.2.2014 v letním semestru 26.5.2014 – 27.6.2014 Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2013/20143. září 2014 Den otevřených dveří: 23. listopad 2014

27

28 Termíny (před)zápisů do rozvrhů na akademický rok 2013/2014  předměty zařazené do 2. - 6. ročníků - tzv. 1. etapa do této etapy předzápisů budou zařazeni studenti, kteří budou mít do 28.6.2013 do 15.00 hod splněné (a tedy ve STAGU zapsané!) všechny výsledky povinných předmětů, které jsou zakončené zkouškou Předzápis se koná od 28.6.2013 od 13.00 hod do 12.9.2013 24.00 hod.  předměty zařazené do 2. - 6. ročníků - tzv. 2. etapa do této etapy předzápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce 1. etapy předzápisu Předzápis se koná od 1.8.2013 od 8.00 hod do 12.9.2013 24.00 hod.  předměty zařazené do 1. ročníků Předzápis se koná od 5.9.2013 10.00 hod do 12.9.2013 24.00 hod.  pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyty + studenty v buddy systému Předzápis se koná od 25.6.2013 od 8.00 hod do 12.9.2013 24.00 hod.

29 Termíny (před)zápisů do rozvrhů na letní semestr akademického roku 2012/2013 Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr, případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. (Před)zápis se koná od 10.12.2013 od 8.00 hod do 6.2.2014 do 24.00 hod.

30

31

32 Základní pravidla pro zápis rozvrhu předmětů  studenti Zubního lékařství se do na povinné předměty hlásí jen kroužkovým předzápisem  studenti 1.,2.,4.-6. ročníku Všeobecného lékařství se na povinné předměty (a jazyk) hlásí jen kroužkovým předzápisem  o výjimku z kroužkového předzápisu je třeba požádat ved. stud. oddělení e-mailem (kromě studentů vyjíždějících na ERASMUS – viz pokyny k zápisu předmětů)  student má zapsaný kroužek až ve chvíli, kdy se mu zapíší všechny předměty zařazené do vybraného kroužku, které chce student v daném roce absolvovat  v případě, že se studentovi některé předměty nezapíší z důvodu nesplněných prerekvizit, je student povinen po splnění prerekvizit provést odzápis kroužku a nový zápis (předměty se automaticky samy nezapíší)  v případě, že se studentovi některé předměty nezapíší z důvodu plné kapacity, zvolí kroužek jiný nebo může zůstat zapsaný ve vybraném kroužku, ale musí sdělit e-mailem vedoucí stud. oddělení daný problém; vedoucí stud. odd. provede opravu nebo navýšení rozvrhové akce nebo studentovi sdělí, že si musí zapsat jiný kroužek.  na předměty volitelné a povinně volitelné (kromě předmětů povinně volitelných – cizí jazyk) se studenti hlásí předzápisem na předměty

33 Vstupní lékařská prohlídka  povinnost každého studenta absolvovat tuto prohlídku během 1. ročníku studia u svého obvodního lékaře  záznam o prohlídce provede lékař do výkazu o studiu (index) v části Úřední záznamy  při zápisu do 2. ročníku bude studijní referentkou provedena kontrola zápisu

34 Očkování proti hepatitidě B 1. Studenti, kteří již absolvovali očkování proti hepatitidě B (3 vakcíny) jedná se zejména o tuzemské studenty s ročníkem narození 89 a mladší studenti si během 1. ročníku nechají provést záznam o provedeném očkování proti hepatitidě B z očkovacího průkazu, případně výpisu ze své lékařské dokumentace záznam do výkazu o studiu (index) provede obvodní lékař, případně MUDr. Jarmila Ševčíková, případně MUDr. Jana Vlčková

35 Očkování proti hepatitidě B 2. Studenti, kteří neabsolvovali očkování proti hepatitidě B dle vyhlášky MZČR č. 537/2006 mají studenti lékařských fakult očkovací látku zdarma, platí pouze aplikaci a materiál je třeba absolvovat 1. vakcinaci již během 1. semestru tak, aby do konce 3. semestru student byl plně naočkován Očkování je možné absolvovat: MUDr. Jarmily Ševčíková (areál VŠK kolejí, Šmeralova 10, tel. 585 224 204) Ordinační dobaPondělí 08:00- 12:00 a 12:30- 15:00 Úterý 12:30- 18:00 Středa 08:00- 12:00 a 12:30- 15:00 Čtvrtek 08:00- 12:00 a 12:30- 15:00 Pátek 08:00- 12:00 MUDr. Jana Vlčková (budova Urgentního příjmu FN Olomouc v poblíž ambulance urologie, tel. 588 442 667) – zde za aplikaci platí studenti 120 Kč Ordinační doba Pondělí13:00 - 18:00 Úterý13:00 - 16:00 Středa13:00 - 18:00 Čtvrtek13:00 - 18:00 Pátek13:00 - 16:00

36 Identifikační karty ISIC mezinárodní studentský průkaz patří mezi doklady o studiu dle zákona 111/1998 Sb. umožňuje používání zavedených služeb na UP (stravovací systém v menze, centrální knihovna Informačního centra UP, kopírky, vstupní systém v budově Informačního centra včetně počítačové studovny) více informací o výhodách a slevách na www.alive.czwww.alive.cz

37 Identifikační karty ISIC Průkazy ISIC se vydávají v budově Zbrojnice (Biskupské nám.1, Olomouc) od 16.9.2013 do 4.10.2013 v době od 7.30 hod do 15.30 hod, a to nejdříve 10 dnů po zápisu studenta ke studiu. Kauce za průkaz studenta ve formě ISIC a za „standardní“ průkaz studenta UP je 200,- Kč. POZN.: Studenti prvních ročníků dostávají první validaci ISIC i validaci „standardního“ průkazu studenta zdarma (platí tedy pouze kauci). Úřední hodiny oddělení identifikačních karet Pondělí 9.00 - 11.30 13.00 - 14.00 Úterý 9.00 - 11.30 Středa9.00 - 11.30 13.00 - 14.00 Čtvrtek9.00 - 11.30 13.00 - 14.00 Pátek9.00 - 11.30

38 Ubytování dosud neubytovaných studentů Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠK UP, se mohou dotazovat na volnou kapacitu na příslušných vysokoškolských kolejích. Bližší kontakty viz http://www.skm.upol.cz/

39 Studijní oddělení LF UP Úřední hodiny Pondělí a čtvrtek 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hod Blanka Vágnerová, DiS. Tel. 585 632 014, e-mail blanka.vagnerova@upol.czblanka.vagnerova@upol.cz Ing. Alina Antošová Tel. 585 632 010, e-mail alina.antosova@upol.czalina.antosova@upol.cz

40 Závěr Mnoho úspěchů ve studiu! Děkuji za pozornost! Dotazy


Stáhnout ppt "Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google