Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci

2 Obsah univerzitní webová stránka (odkaz Studentům, Fakulty, Portál, STAG, ) Portál UP portal.upol.cz (zápis do rozvrhu, zápisy na zkoušky, osobní údaje, kontrola evidence absolvovaných výsledků studia, informace o předmětech, kontakty na učitele apod.) fakultní webová stránka (Úřední deska, Studijní plány (sylaby) a rozvrhy, elektronická Bílá knížka) STAG – klientský přístup (z počítačů UP) Vstupní lékařská prohlídka Očkování proti hepatitidě Identifikační karty ISIC Ubytování Studijní oddělení - kontakt

3

4

5

6 Žádosti o sociální stipendium
se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje v termínu od 10. října 2012 do 20. listopadu 2012 Žádost je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ platným od října Potvrzení vydává úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště na žádost studenta. Potvrzení se předkládá v originále nebo ověřené kopii referentce pro ubytovací a sociální stipendia RNDr. Evě Marklové, Zbrojnice, 2.patro, dveře 305 (za galerií). Úřední hodiny: pondělí – pátek – 11.00, – hod. Sociální stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává ve výši 1620 Kč po dobu 10 měsíců po standardní dobu studia (viz §91, odst. 3 zákona 111/1998 Sb.) Upozornění pro studenty, kteří sociální stipendium již pobírali: Studenti, kterým bylo přiznáno sociální stipendium v roce 2011/2012 a chtějí ho dostávat i v roce 2012/2013, musí také podat elektronickou žádost na Portále UP a doručit potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ platné od října 2012!

7 Nárok na přiznání sociálního stipendia má student
který podá elektronickou žádost  o sociální stipendium a doloží ji potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ (dle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. má nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Sociální stipendia jsou vyplácena měsíčně, zpětně, a to desetkrát ročně za období září až červen příslušného akademického roku. Výše stipendia pro toto období je stanovena na 1620 Kč/měsíc (termín výplat je vždy 10. den v měsíci)

8 Žádosti o ubytovací stipendium
se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje v termínu od 1. října 2011 do 30. listopadu 2012. Upozornění pro studenty 1. ročníků: Pokud jste byli přijati a zapsáni na více VŠ a chcete pobírat ubytovací stipendium na UP, je potřeba, abyste studium na oborech, které nebudete studovat, obratem ukončili (nejpozději do ). Žádosti podávají pouze studenti, kteří dosud o ubytovací stipendium nežádali. U ostatních studentů doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit. Stipendium se přiznává na dobu 9 měsíců. Výše stipendia za období říjen – prosinec je stanovena na 750 Kč/měsíc (výplata vždy čtvrtletně, tj. za 1. čtvrtletí bude v lednu 2013).

9 Nárok na přiznání ubytovacího stipendia má student
který je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia, který studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve; ke studiu, které bylo zahájeno a ukončeno v období od 1. května do 30. října téhož roku se přitom nepřihlíží, který nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, který nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc nebo je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P a nemá přitom trvalé bydliště na území Statutárního města Olomouce. Studentovi může být přiznáno ubytovací stipendium z důvodů zvláštního zřetele hodných i v případě, že má trvalé bydliště na území okresu Olomouc a není přitom držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to na základě jeho písemné žádosti adresované rektorovi. Přitom musí splňovat podmínku trvalého bydliště mimo území Statutárního města Olomouce a dojezdové vzdálenosti vyšší než 45 minut.

10

11 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 5 - Povinnosti studenta související s organizací studia 1. Student je povinen při zajišťování studijní agendy poskytovat potřebnou součinnost, zejména: a) dostavovat se na výzvu na studijní oddělení fakulty, b) bez zbytečného prodlení oznamovat studijnímu oddělení změny týkající se místa jeho pobytu a dalších údajů potřebných pro vedení evidence jeho studia, včetně plánovaného studijního pobytu c) spolupracovat se studijním oddělením při kontrole studia d) předložit na výzvu akademických pracovníků či pracovníků studijního oddělení výkaz o studiu (tj. index) 2. Student je povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat ovou adresu UP určenou pro úřední komunikaci, která je mu vygenerována po jeho zápisu do studia. Studijní oddělení zasílá studentovi výzvy a další potřebná sdělení zpravidla na tuto ovou adresu. 3. Student je povinen prokázat se na výzvu akademických pracovníků, pracovníků studijního oddělení či jiných osob určených děkanem fakulty výkazem o studiu či průkazem studenta. Směrnice děkana stanovuje povinnost nosit v klinické výuce viditelně svou jmenovku, tj. identifikační kartu studenta (ISIC).

12 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 7 – Studijní předměty Předměty realizované v jednotlivých studijních programech a oborech mohou mít status předmětů: a) povinných (předměty kategorie A), jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro absolvování daného studijního programu, oboru, popř. etapy studia (článek 6 odst. 2), b) povinně volitelných (předměty kategorie B), u nichž je stanoven počet kreditů, které student musí během studia, popř. jeho etapy či bloku, v rámci této kategorie předmětů získat, c) volitelných (předměty kategorie C), kterými jsou ostatní předměty uvedené ve studijních programech nebo studijních oborech fakulty nebo předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult či v celouniverzitní nabídce studijních programů a volitelných předmětů.

13

14

15 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 10 - Kreditový systém – viz směrnice děkana LF Vztah dvou předmětů na LF může být: a) indiferentní – zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem – student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího předmětu, student je však povinen absolvovat podmiňující předmět jako první, tato povinnost se týká předmětů zakončených zkouškou, zápočtem i kolokviem (tzv. měkká prerekvizita) c) podmiňující absolvováním – student může zapsat předmět až po absolvování podmiňujícího předmětu (tzv. tvrdá prerekvizita) d) vylučující – student může v průběhu studia zapsat pouze jeden z uvedených předmětů Podrobně o prerekvizitách viz Seznam přednášek (tzv. Bílá knížka)

16 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 11 Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Směrnice děkana LF Povinné předměty, které jsou zařazené do prvního ročníku, lze zapsat jen jednou; student je povinen získat kredity za tyto předměty v prvním roce studia. Nesplnění této podmínky je posuzováno podle článku 28 bod 1 a), tzn. je důvodem k ukončení studia! Student je povinen v akademickém roce zapsat předměty v úhrnné hodnotě minimálně 40 kreditů a maximálně 90 kreditů. Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult UP je možné v daném akademickém roce uznat maximálně 6 kreditů.

17 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 14 – Zápis předmětů Student si v rámci téhož studia jednoho studijního programu může tentýž předmět zapsat nejvýše dvakrát. Směrnice děkana může stanovit, že předmět si lze zapsat jen jednou. Pokud směrnice děkana nestanoví něco jiného, je student, který v daném akademickém roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů, povinen si tento předmět zapsat v nejbližším akademickém roce, v němž je tento předmět znovu otevírán. Jestliže si student zapíše, či naopak nezapíše určitý předmět v rozporu s odstavci 2 až 4, je fakulta oprávněna uvést osobní studijní plán studenta do souladu s těmito ustanoveními a daný předmět mu odepsat, či naopak zapsat.

18 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 16 – Průběh studia – viz směrnice děkana LF Student může v semestru nahradit maximálně jednu třetinu povinné výuky za předpokladu řádné omluvy zameškaných hodin. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje příslušný vyučující. V případě neuznání omluvy má student právo požádat vedoucího pracoviště garantujícího předmět o přezkoumání svého případu.

19 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 20 – Ukončení předmětu – viz směrnice děkana LF Termíny zkoušek musí následovat bezprostředně po skončení příslušné semestrální i blokové výuky, nejpozději do 14 dnů. Garantující pracoviště příslušného předmětu vypisuje zkoušky prostřednictvím své sekretářky nebo odpovědného vyučujícího v dostatečném předstihu, tj. nejméně 3 dny před zahájením zápisu studentů na termín zkoušky. Pověřený pracovník (sekretářka pracoviště) zapíše výsledek zkoušky neprodleně do studijní agendy STAG (nejdéle do 3 pracovních dnů po zkoušce). V případě zkoušek v posledním týdnu před mezním termínem zapíše pověřený pracovník (sekretářka pracoviště) výsledek zkoušky do následujícího pracovního dne po mezním termínu do 15. hodin .

20 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 21 – Zapisování na termíny pro ukončení předmětu – viz směrnice děkana LF Odhlášení od zkoušky prostřednictvím IS STAG je možné nejpozději 7 dní před zkouškou. Po tomto termínu je možné se odhlásit pouze na příslušném pracovišti, o odůvodněnosti odhlášení rozhoduje příslušný garant výuky.

21 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Článek 23 – Zkouška – viz směrnice děkana LF Příprava na zkoušku a vykonávání zkoušky není omluvou pro nepřítomnost v řádné výuce ostatních předmětů. Článek 24 – Komisionální zkouška – viz směrnice děkana LF Student může v daném akademickém roce vykonat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát. Druhou opravnou zkoušku při prvním zapsání předmětu koná před komisí jmenovanou přednostou garantujícího ústavu/kliniky. Při opakovaném zapsání předmětu se druhé opravné zkoušky účastní proděkan, případně jím pověřený člen pedagogické komise proděkana.

22

23

24

25

26

27

28

29 Harmonogram akademického roku 2012/2013
Akademický rok:  – Výuka v ZS (15 týdnů):  – Vánoční prázdniny:  –  Výuka v LS (15 týdnů):  –  Rektorské volno   15. květen 2013 Zahájení výuky:            17. září 2012 Hlavní prázdniny:             – Imatrikulace studentů prvních ročníků: 19. září 2012 Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku: v zimním semestru           – v letním semestru  – Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2012/ září 2013 Den otevřených dveří:     19. ledna 2013

30

31 Termíny (před)zápisů do rozvrhů na akademický rok 2012/2013
předměty zařazené do ročníků - tzv. 1. etapa do této etapy předzápisů budou zařazeni studenti, kteří budou mít do do hod splněné (a tedy ve STAGU zapsané!) všechny výsledky povinných předmětů, které jsou zakončené zkouškou Předzápis se koná od od hod do hod. předměty zařazené do ročníků - tzv. 2. etapa do této etapy předzápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce 1. etapy předzápisu Předzápis se koná od od 8.00 hod do hod.  předměty zařazené do 1. ročníků Předzápis se koná od hod do hod.   pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyty + studenty v buddy systému Předzápis se koná od od 8.00 hod do hod.

32 Termíny (před)zápisů do rozvrhů na letní semestr akademického roku 2012/2013
Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr, případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. Předzápis se koná od od 8.00 hod do  do hod.

33

34

35 Základní pravidla pro zápis rozvrhu předmětů
studenti Zubního lékařství se do na povinné předměty hlásí jen kroužkovým předzápisem studenti 1.,2.,4.-6. ročníku Všeobecného lékařství se na povinné předměty (a jazyk) hlásí jen kroužkovým předzápisem o výjimku z kroužkového předzápisu je třeba požádat ved. stud. oddělení em (kromě studentů vyjíždějících na ERASMUS – viz pokyny k zápisu předmětů) student má zapsaný kroužek až ve chvíli, kdy se mu zapíší všechny předměty zařazené do vybraného kroužku, které chce student v daném roce absolvovat v případě, že se studentovi některé předměty nezapíší z důvodu nesplněných prerekvizit, je student povinen po splnění prerekvizit provést odzápis kroužku a nový zápis (předměty se automaticky samy nezapíší) v případě, že se studentovi některé předměty nezapíší z důvodu plné kapacity, zvolí kroužek jiný nebo může zůstat zapsaný ve vybraném kroužku, ale musí sdělit em vedoucí stud. oddělení daný problém; vedoucí stud. odd. provede opravu nebo navýšení rozvrhové akce nebo studentovi sdělí, že si musí zapsat jiný kroužek. na předměty volitelné a povinně volitelné (kromě předmětů povinně volitelných – cizí jazyk)) se studenti hlásí předzápisem na předměty

36 STAG – přístup z intranetu UP
klientský přístup do studijní agendy STAG z počítačů UP (zástupce klienta je zpravidla přímo na ploše počítače) v době předzápisu není tento přístup blokován počtem přihlášených uživatelů (spolehlivější) uživatelské jméno = STAG login (např. L11123) heslo = x rodné číslo (doporučuji změnit)

37

38

39

40

41 Vstupní lékařská prohlídka
povinnost každého studenta absolvovat tuto prohlídku během 1. ročníku studia u svého obvodního lékaře záznam o prohlídce provede lékař do výkazu o studiu (index) v části Úřední záznamy při zápisu do 2. ročníku bude studijní referentkou provedena kontrola zápisu

42 Očkování proti hepatitidě B
Studenti, kteří již absolvovali očkování proti hepatitidě B (3 vakcíny) jedná se zejména o tuzemské studenty s ročníkem narození 89 a mladší studenti si během 1. ročníku nechají provést záznam o provedeném očkování proti hepatitidě B z očkovacího průkazu, případně výpisu ze své lékařské dokumentace záznam do výkazu o studiu (index) provede obvodní lékař, případně MUDr. Jarmila Ševčíková, případně MUDr. Jana Vlčková

43 Očkování proti hepatitidě B
Studenti, kteří neabsolvovali očkování proti hepatitidě B dle vyhlášky MZČR č. 537/2006 mají studenti lékařských fakult očkovací látku zdarma, platí pouze aplikaci a materiál je třeba absolvovat 1. vakcinaci již během 1. semestru tak, aby do konce 3. semestru student byl plně naočkován Očkování je možné absolvovat: MUDr. Jarmily Ševčíková (areál VŠK kolejí, Šmeralova 10, tel ) Ordinační doba Pondělí 08:00- 12:00  a  12:30- 15:00 Úterý  12:30- 18:00 Středa  08:00- 12:00  a  12:30- 15:00 Čtvrtek  08:00- 12:00  a  12:30- 15:00 Pátek  08:00- 12:00 MUDr. Jana Vlčková (budova Urgentního příjmu FN Olomouc v poblíž ambulance urologie, tel  667) – zde za aplikaci platí studenti 120 Kč Ordinační doba Pondělí 13: :00 Úterý 13: :00 Středa 13: :00 Čtvrtek 13: :00 Pátek 13: :00

44 Identifikační karty ISIC
mezinárodní studentský průkaz patří mezi doklady o studiu dle zákona 111/1998 Sb. umožňuje používání zavedených služeb na UP (stravovací systém v menze, centrální knihovna Informačního centra UP, kopírky, vstupní systém v budově Informačního centra včetně počítačové studovny) více informací o výhodách a slevách na

45 Identifikační karty ISIC
Průkazy ISIC se vydávají v Centrální knihovně UP (Zbrojnice - vstupní hala, prostory EUROCENTRA – Biskupské nám.1, Olomouc) od  do (+průvodce KudyKam) v době od 7.30 hod do hod. Kauce za průkaz studenta ve formě ISIC a za „standardní“ průkaz studenta UP je 200,- Kč. POZN.: Studenti prvních ročníků dostávají první validaci ISIC i validaci „standardního“ průkazu studenta zdarma (platí tedy pouze kauci). Úřední hodiny oddělení identifikačních karet Pondělí    Úterý   Středa Čtvrtek Pátek  

46 Ubytování dosud neubytovaných studentů
Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠK UP, se mohou dotazovat na volnou kapacitu na příslušných vysokoškolských kolejích od 19. září 2012. Bližší kontakty viz

47 Studijní oddělení LF UP
Úřední hodiny Pondělí a čtvrtek 8.00 – a – hod Blanka Vágnerová, DiS. Tel , Ing. Alina Antošová Tel ,

48 Závěr Mnoho úspěchů ve studiu! Děkuji za pozornost! Dotazy


Stáhnout ppt "Úvodní kurz pro studenty prvních ročníků LF UP v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google