Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS"— Transkript prezentace:

1 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS
Viktor Kanický Laboratoř atomové spektrochemie Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita v Brně 7. Škola hmotnostní spektrometrie

2 ICP-MS Princip ICP iontového zdroje Instrumentace
Analytické vlastnosti Aplikace

3 Instrumentace RF Generátor Zavádění vzorku ICP výboj Hmotnostní
spektrometr Autosampler PC Detektor

4 Inductively Coupled Plasma
Indukční cívka Výkon 1-2 kW Vnější plazmový p. 15 L/min Ar Střední plazmový p. 0-2 L/min Ar Nosný plyn s aerosolem 1 L/min Ar Analytická zóna Plazmová hlavice - křemen 3 koncentrické trubice Elektromagnetické pole 27 MHz, 40 MHz Inductively Coupled Plasma Iniciace výboje: Ionizace jiskrou

5 Princip indukčně vázaného plazmatu ICP
vysokofrekvenční generator MHz iniciace výboje jiskrou: ionizace – elektrony urychlovány elektromagnetickým polem lavinovitá ionizace Ar + e-  Ar e- indukční cívka, 3-5 závitů - primární vinutí transformátoru elektrony v plazmatu – sekundární vinutí ICP – vnější plazmový plyn L/min Ar centrálně zaváděný nosný plyn s aerosolem L/min

6 Plazmové hlavice pro generování ICP
B A - argon/argonové plazma, B – argon/dusíkové plazma. Trubice: 1 – vnější (plazmová), 2 – prostřední, 3 – injektor. 4 – indukční cívka, 5 – chladicí voda. Konfigurační faktor plazmové hlavice = a/b, kde a je vnější průměr prostřední trubice, b je vnitřní průměr vnější (plazmové) trubice. Toky plynů: A:5 – vnější plazmový (8-15 l/min Ar), 6 – střední plazmový (0-1 l/min Ar), 7 – nosný (0,5-1,0 l/min Ar); B:5 – chladicí (15-20 l/min N2), 6 – plazmový (5-10 l/min Ar), 7 – nosný (1-3 l/min Ar);

7 Vysokofrekvenční oscilátor ICP

8 ICP-MS PC a řídící elektronika
Interface Plasma Spektrometr Mlžná komora ICP hlavice Násobič elektronů Iontové čočky Vzorek Hmotnostní filtr Argon RF generátor Turbo pumpa Turbo pumpa Mechan. pumpa ICP-MS PC a řídící elektronika 31

9 Zavádění vzorku do plazmatu
Nejrozšířenější způsob - zmlžování 65 mm Vzorek Meinhardův koncentrický skleněný zmlžovač (CGN) Nosný Ar

10 Zavádění vzorku do plazmatu
Nosný Ar Pravoúhlý zmlžovač (CFN) Vzorek

11 Zavádění vzorku do plazmatu
ICP Vzorek Nosný Ar Mlžná komora dle Scotta Odpad

12 Initial Radiation Zone Normal Analytical Zone
ionic lines atomic lines Tailflame Initial Radiation Zone Preheating Zone Lateral viewing Normal Analytical Zone Observation height

13 Light passing to spectrometer 3-10x better limits of detection
Axial viewing Light passing to spectrometer Longer optical path 3-10x better limits of detection

14 Fyzikální vlastnosti ICP
Anulární (toroidální) plazma Indukční oblast ( K), skin-efekt Centrální analytický kanál ( K) Vysoká teplota a dostatečná doba pobytu vzorku v plazmatu (3 ms)  účinná atomizace Vysoká koncentrace Ar+, Ar*, Arm  účinná ionizace/excitace (Ei(Ar)= 15.8 eV) Vysoká koncentrace elektronů m-3 (0.1% ionizace Ar)>>v plameni ( m-3)  malý vliv ionizace osnovy vzorku na posun ionizačních rovnováh

15 Zóny centrálního (analytického) kanálu ICP
AXIÁLNÍ POZOROVÁNÍ (OES) A ODBĚR IONTŮ (MS) Laterální rozdělení Ar+ 12 mm IRZ NAZ T PHZ Laterální rozdělení Mn+ Směr pozorování Preheating Zone – PHZ Initial Radiation Zone – IRZ Normal Analytical Zone – NAZ Tailflame T AXIÁLNÍ POZOROVÁNÍ

16 Excitační a ionizační procesy v ICP
Ar+ + X  Ar + X+*   E přenos náboje Arm + X  Ar + X+* Penningův efekt e- + X  e e- + X+ srážková ionizace e- + X  e X* srážková excitace (X - atom analytu) supratermická koncentrace X+* a X+ preferenční excitace iontových čar

17 Ionizace v ICP Ionizační rovnováha je popsána Sahovou rovnicí
kde Za a Zi jsou partiční funkce atomových a iontových stavů, ni, ne a na jsou koncentrace iontů, elektronů a neutrálních atomů, me – hmotnost elektronu, Tion – ionizační teplota a Ei ionizační energie. Stupeň ionizace je definován

18 Závislost stupně ionizace na ionizační energii
20 40 60 80 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 Ionizační energie (eV) Stupeň ionizace (%) ne = 1.475x1014cm-3 Tion (Ar) =6680 K 90% 50% Ar

19 Závislost stupně ionizace na ionizační energii

20 Ionizace v ICP výboji Ionizace v Ar ICP je v určována Ei1(Ar)=15.76 eV
Kromě F, Ne a He mají všechny prvky Ei1< 16 eV  ICP produkuje ionty X+ pro všechny zájmové prvky 87 prvků ze 103 má Ei1< 10 eV a tedy α > 50% 69 prvků ze 103 má Ei1< 8 eV a tedy α > 95 (90)% S výjimkou Ca, V, Sr, Y, Zr, Sn, Ba, Pb a lanthanoidů jsou ionizační energie do 2. stupně Ei2 > 16 eV; tvorba X2+ je významná pouze v případě Sr, Ba (Pb)

21 Výhody ICP jako ionizačního zdroje
ICP ionizuje téměř všechny prvky pouze do 1. stupně a polovina prvků periodické soustavy je ionizována téměř na 100% ICP je současně účinným atomizačním zdrojem Ionty zůstávají vymezeny v centrálním kanálu výboje, což usnadňuje jejich vzorkování do MS

22 Proč ICP-MS ? ICP-OES má některé nedostatky:
Některé prvky ( např. Cd, Pb, U, As, Se) nemají dostatečně nízké meze detekce pro stanovení jejich (i celkových) obsahů. Meze detekce většiny prvků jsou příliš vysoké pro použití ICP-OES jako prvkově specifického detektoru pro separační techniky (HPLC, GC, CZE) včetně speciace chemických forem Technika ICP-OES je zatížena četnými spektrálními interferencemi, zejména v případě osnovy, jako je U, W, Fe, Co,...

23 Meze detekce v ICP-OES/MS
Technika ICP - AES ICP - MS Zmlžovaný roztok 1 g ml-1 Signál ( pulsy s-1) 6106 fotonů /s iontů /s Pozadí ( pulsy s-1) 6104 fotonů /s 10 iontů /s Šum pozadí (s-1) Nb 6102 fotonů /s 1 ion/s S/Nb 104 Meze detekce 0,1 g l-1  ng l-1

24 Historie 1964 – S. Greenfield, Ar/N2 ICP-OES
Wendt a V. Fassel, Ar/Ar ICP-OES 1974 – A. Gray, ARL, DCP vzorkování do MS SCIEX Inc., výzkum MIP 1978 – R.S.Houk & Fassel na Iowa State University, ionty z ICP poprvé zachyceny v MS Gray z ARL přichází na Iowa State Univ. Gray se vrací do U.K., Univ. of Surrey a společně s A. Date (Brit. Geol. Survey): první konstrukce ICP-MS 1981- Douglas & French vyvinuli první prakticky použitelný interface pro přestup iontů z ICP za atmosférického tlaku do MS (vakuum)

25 Historie SCIEX na Pittsburgh Conference: první komerční ICP-MS: ELAN 250 (kvadrupól) VG Elemental uvádí VG PlasmaTrace™, první ICP-MS s vysokým rozlišením 1994: VG Elemental uvádí VG Plasma 54, první ICP- MS s hmotnostním analyzátorem s magnetickým sektorem pro měření izotopových poměrů. Ročně se prodá celosvětově 450 – 500 ICP-MS

26 Výrobci ICP-MS Kvadrupólový filtr Agilent (HP) Micromass
Perkin-Elmer-Sciex Spectro Analytical TJA Solutions (VG) Varian Japonsko (Seiko, Shimadzu, Hitachi) Sektorové analyzátory Finnigan JEOL Micromass Nu Instruments TJA Solutions Průletové analyzátory GBC Leco

27 ICP-MS PC a řídící elektronika
Interface Plasma Spektrometr Mlžná komora ICP hlavice Násobič elektronů Iontové čočky Vzorek Hmotnostní filtr Argon RF generátor Turbo pumpa Turbo pumpa Mechan. pumpa ICP-MS PC a řídící elektronika 31

28 Specifikace ICP-MS Spojení (interface) zdroje ICP a hmotnostního spektrometru musí vykonávat následující funkce a splňovat tyto požadavky: Vzorkovat ionty v místě jejich vzniku, tj. v ICP. Převést ionty z oblasti atmosférického tlaku do vakua. Snížit teplotu z 6000 K na laboratorní teplotu. Zachovat stechiometrii analytů při transportu iontů.

29 Interface ICP - MS sampler skimmer PHZ IRZ NAZ XO,X X D D P P P 102 Pa
+ XO,X X D D 1 P P P 1 2 102 Pa 10-2 Pa Atm. d X E Sampling depth X M

30 Dvoustupňový interface
Zajišťuje přestup iontů vznikajících za atmosférického tlaku při vysoké teplotě do vakua při laboratorní teplotě. Interface zahrnuje prostor mezi ICP a MS vymezený dvěma kovovými kuželovými clonami, v němž je udržován mechanickou vakuovou pumpou tlak 1 až 2,5 torr, tj. 102 Pa (1. stupeň) a dále prostor za vnitřní kuželovou clonou před iontovou optikou (2. stupeň), kde klesá tlak na 10-4 torr (10-2 Pa) čerpáním olejovou difusní nebo turbomolekulární pumpou. Vnější kužel (sampling cone, sampler, extraction cone) je vnořen do ICP a odebírá z kanálu v oblasti NAZ ionty. Průměr otvoru je cca 1 mm. Vzdálenost mezi otvorem a indukční cívkou se nazývá hloubka vzorkování (sampling depth) a je obdobou výšky pozorování u ICP-OES. Zde vstupuje iontový paprsek, který dále expanduje nadzvukovou rychlostí. Materiál sampleru je Ni,Cu, Pt; chlazení vodou, životnost 2 měsíce.

31 Dvoustupňový interface
Vnitřní kužel (skimmer) je umístěn 2-10 mm za vnějším kuželem. Průměr otvoru je mm. Mezi clonami je udržován tlak 133 Pa (1 torr). Tento kužel vzorkuje nadzvukový proud plynu vznikající při expanzi za sampling cone. Skimmer propustí do spektrometru cca 1% vzorku. Může být zhotoven podobně jako sampler z Ni, Al, Cu, Pt nebo z nerez. oceli a má životnost nejméně rok. Skimmer je oddělen od vlastního spektrometru clonou většího průměru, která odděluje prostor za skimmerem (10-4 torr, 10-2 Pa) od prostoru s iontovou optikou (10-5 až 10–6 torr, 10-3 až 10-4 Pa). Za turbomolekulární pumpu je zařazována obvykle ještě rotační olejová pumpa.

32 Poloha skimmeru Při expanzi plynu/plazmatu do vakua (102 Pa), se paprsek šíří nadzvukovou rychlostí (Mach 10) a plazma se ochlazuje. Vznik Machova disku ve vzdálenosti XM: XM = 0.67 D0 (P0/P1)1/2 Poloha skimmeru vzhledem k Machovu disku: XE = 2/3 XM což je mm.

33 Vznik Machova disku P P 1 D Machův disk X M

34 Problém parazitního obloukového výboje
ICP vykazuje vůči zemi napětí V (kapacitní pole), které může způsobit vznik obloukového výboje mezi ICP a samplerem s následkem eroze sampleru a produkce fotonů. Uzemnění cívky: na sampler cívka se středním vývodem

35 Uzemnění cívky HT HT

36 Iontová optika Paprsek vystupující ze skimmeru je divergentní (space charge effect). Před vstupem paprsku do vlastního spektrometru je třeba vytvořit kolineární paprsek, jehož ionty mají energii v úzkém pásmu. Je třeba odstranit fotony, aby nevyvolávaly parazitní signál na detektoru.Toto řeší iontová optika.

37 Různé typy iontové optiky
PE Varian VG TJA Spectro

38 Photon stop: Bessel box
ionty + fotony ionty + - -

39 Příklad interface: VG PQ3
0.8 mbar/ 1.8 mbar clona Zarážka fotonů čočky čočky čočky - + + kolekce extrakce - -

40 Analyzátory pro ICP-MS
Statické analyzátory: analyzátory sektorové = současně disperse a zaostření (hranol + čočka). Ionty zvoleného poměru m/z jsou přivedeny na centrální dráhu kombinací statických polí – použití zejména pro spektrometrii vysokého rozlišení (s dvojí fokusací) měření izotopových poměrů Dynamické analyzátory: stabilní dráhy iontu m/z mezi zdrojem a detektorem je dosaženo s využitím radiofrekvenčního pole (kvadrupólový filtr) rozdělení iontů podle m/z se určí z doby letu mezi zdrojem a detektorem (analyzátor z doby letu)

41 MS používané s ICP zdrojem
Tytéž systémy jako pro org. analýzu, jen rozsah hmotností je < 300 amu. Kvadrupólový filtr (QMS) Sektorový analyzátor (SFMS), single a multicollector Průletový analyzátor (TOF-MS) Iontová past (IT-MS)

42 Rozlišovací schopnost (resolving power)
M M R = M se měří při 50% nebo 10% maximální intenzity píku M M

43 Praktická rozlišovací schopnost

44 Kvadrupólový spektrometr
+ r0 - - U + V0 cos t + -U + V0 cos t

45 Stabilitní diagram skenovací přímka:

46 Nier-Johnson magnetický sektor electrostatický sektor + + - + -
Zaostření dle energie Zaostření m/z Dvojitá fokusace ionty

47 HR Axiom ICP-MS: E + B Optika ICP zdroj ESA Magnet Detekční systém

48 Finnigan Element: B + E

49 Rozlišovací schopnost
Nízká Vvsoká Source Slit IIon beam image Collector Slit Peak Profile 400 10 000 Rozlišovací schopnost

50 Propustnost vs rozlišovací schopnost (Axiom)

51 Separace Fe+/ArO+ Fe 56

52 Separace BaO+/Eu+ >10,000 RP Eu153 1ppb Eu, 5ppm Ba

53 Mattauch-Herzog magnetický sektor ionty electrostatický sektor
ohnisková rovina

54 Multikolektor Zoom electron multiplier Faraday cups

55 TOF-MS s ortogonální extrakcí
repelling plate ion extraction tube (L: length) detector acceleration zone (U: acceleration voltage) slit

56 ICP-TOF-MS reflectron HF generator ion gate ion optics detector
extraction Torch

57 ICP time-of-flight MS (GBC)
Schema orthogonálního uspořádní The instrument includes a RF generator for supplying radio frequency power via a matching network to an inductance coil. The gas control unit supplies plasma, auxiliary and sample gas flows to the ICP torch and nebulizer/spray chamber unit. Sample introduced by the peristaltic pump is aspirated by the nebulizer into the spray chamber, which filters large droplets out of the spray and delivers fine aerosol particles into plasma. The central channel of the plasma is sampled via the set of sampler and skimmer holes of the interface. This interface is pumped by a 9 l/s rotary pump down to about 3 Torr pressure. The intermediate chamber is pumped by a turbomolecular pump down to about 1e-3 torr. The supersonic jet created during adiabatic expansion inside the interface is further sampled through the second skimmer into the side chamber which comprises ion beam forming optics. The side chamber may be isolated from the intermediate chamber by a sliding valve. The ion beam formed by the ion beam optics consists of ions of bath gas (Ar), its contaminants and ions of elements representing the sample. After entering the main chamber, the continuous ion beam is chopped by an orthogonal accelerator. A push out pulse supply is coupled to the accelerator for providing repetitive push-out voltages at a typical frequency of 30 kHz. The ion packets that are sliced out of the beam then travel within the field free space of liner towards ion gate. Orthogonal accelerator parameters are set to enable temporal-spatial focussing at SMARTGATE ion blanker . As a result, iso-mass ion packets are resolved in time. Any ion packets of unwanted species are ejected from the direction of travel by supplying pulsed voltages onto the deflection plates of the ion gate. The ions to be measured are let through the ion gate and travel further down the field free space, to enter the ion reflectron. The ion reflectron is employed to increase the resolution of the mass spectrometer by means of temporal-energy focussing. After reflection, the ions travel within the field free space towards the ion detector. Here, iso-mass ion packets are separated in time to a far greater extent. Typical time-of -flight for U238 is less then 30 µs. This means that the whole periodic table can be measured within a 30 µs scan. In a typical 10 s acquisition, full mass scans are registered, allowing achievement of ultimate detection limits for all elements. Ion current is converted into electron current and multiplied, then amplified by preamplifier and delivered into the detection system. The detection system comprises both, a multiple stop time-to- digital converter and a fast transient recorder, operating at 400 MHz sampling frequency. A dynamic range of 1e7 is achieved by operating both ion counting and transient mode detection in parallel.

58 RENAISSANCE ICP-TOF-MS
axial extraction 3 pressure stages Time-of-flight tube Detector 3 2 1 2 x 10-6 torr 10-4 torr 1 torr Reflectron Pictured above is a schematic of the patented axial TOF manufactured by LECO corporation. The basic elements include a plasma torch for generation of a continuous ion beam, a sampler / skimmer / extraction cone series for sampling the ion beam while removing much of the neutral Argon load and an ion optical array to position the ion beam for accelerating segments and repelling the beam in a modulated fashion. Segments enter the flight tube and are directed to the ion mirror where they are refocused and reflected back to the detector. The overall flight path is 1.0 meters. The major advantage of the axial system is the lack of divergence of ions thereby minimizing mass bias. 2 acceleration zone 2 Turbopump 1 1 Turbopump roughing pump roughing pump

59 RENAISSANCE ICP-TOF-MS
30000 spekter/s => modulace + + + + + + Simultánně vzorkované plazma Segment 12 µs urychlený pro separaci TOF odběr 12 µs odběr 12 µs Shown above is a simple schematic of a TOF MS. Ions (shown at the left) are generated and extracted from the plasma exactly as with any other type of mass analyzer. Ions are then guided into an acceleration region where a large pulse in order to accelerate all the ions to the same kinetic energy. Since all ions are accelerated to the same kinetic energy, the lightest ions will travel faster that the heaviest ions which travel more slowely. In the flight tube, ions of different mass (m/z) will separate to there individual values. This process is analogous to throwing a bowling ball and a golf ball at a target. If timed, obviously the golf ball would arrive at the target first. Behavior at the atomic level is the same. rejection rejection rejection 38 µs 38 µs 38 µs

60 T.R.I.P. “Transverse Rejected Ion Pulse”
RENAISSANCE TOF ICP-MS repelling gate for unwanted ions, e.g. Ar-based ions T.R.I.P. “Transverse Rejected Ion Pulse” time-of-flight tube Acceleration Repeller Modulation device

61 RENAISSANCE TOF ICP-MS
Ar+ TRIP NO+ O+, OH+ Another key difference between quadrupole or mass filter instruments and Time-of-Flight instruments is the occurrence of large concentrations and how to prevent those high signals from saturating the detector. A mass filter can simply skip over the DC/RF settings that would let a matrix ion through to the detector. A Time-of-Flight instrument accepts the matrix ions into the acceleration segment and has to deal with them in another manner. TOF has to take the bad with the good whereas a mass filter can avoid the bad. Matrix ions such as Argon from the plasma or O, OH and NO from the aqueous sample can be popped out of the flight path with a sideways pulse much like the acceleration pulse of an orthogonal or right angle TOF. This function is called the Transverse Rejected Ion Pulse or T.R.I.P. T.R.I.P. can be set to pulse away several mass regions of different widths thereby protection the detector from over range signals from matrix ions while preserving the analyte ions for analysis. Ar+ NO+

62 RENAISSANCE ICP-TOF-MS resolution in the low mass range : 24Mg+ and 25Mg+
Dm = amu

63 RENAISSANCE ICP-TOF-MS resolution in the mid mass range : 137Ba+ and 138Ba+
Dm = amu

64 RENAISSANCE ICP-TOF-MS Resolution in the high mass range : 207Pb+ and 208Pb+
Dm10% = amu

65 RENAISSANCE ICP-TOF-MS

66 Analytické vlastnosti
Spektra/molekulární ionty Dynamický rozsah Tolerovaní koncentrace solí Přesnost určení izotopových poměrů Správnost/izotopové ředění Meze detekce Aplikace

67 SPEKTRÁLNÍ INTERFERENCE
  Izobarické překryvy I Interferent analyt korekce 48Ca+ 48Ti+ 44Ca+ 58Fe+ 58Ni+ 56Fe+ 64Ni+ 64Zn+ 60Ni+

68 Isobarické překryvy II
Prvky tvořící stabilní oxidy : Ca, Ti, Cr, Sr, Zr, Mo, Nb, Ba, Ce, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Tb, Er, Ho, Yb, Tm, Hf, Lu, Ta, W, Th, U. Prvky tvořící 2x nabité ionty : Ca, Sc, Ti, Sr, Y, Zr, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, U.

69 Překryvy iontů oxidů

70 Překryvy iontů oxidů, hydroxidů a iontů X2+

71 Další polyatomické interference
Ar: monomer a dimer, kombinace mezi izotopy 36, 38 a 40. voda: O, OH, kombinace s Ar vzduch: N2, N2H, N kyseliny, Cl, S, kombinace s Ar, O, H Další specie.

72 Překryvy polyatomických iontů
Interference pozadí: argon, voda, kyseliny

73 Isobarické interference - Ar
m/z molekulové ionty analyt 40 Ar Ca 42 ArH2 52 ArC Cr 54 ArN Fe,Cr 55 ArNH Mn 56 ArO Fe 57 ArOH 75 ArCl As 77 Se 80 ArAr 91 ArOCl Zr 93 Nb

74 Spektrální překryvy - Se

75 Potlačení spektrálních interferencí
Použitím lepšího rozlišení Použitím « cold » podmínek v ICP pro snížení tvorby iontů s argonem. Použitím reakční/kolizní cely pro disociaci/odstranění rušících iontů

76 40Ar16O+ vs 56Fe+ Cold plasma: High resolution:
Snížení tvorby Ar+ a tedy i ArO+ High resolution: Separace píků ArO+ and Fe+ Reakce v plynné fázi/kolize v cele: ArO+ + NH3  ArO + NH3+

77 Rozlišení polyatomických interferencí

78 Podmínky „studeného (cold, cool)“ ICP
Nízký příkon, vysoký průtok nosného plynu. Vhodné pro roztoky s malým obsahem rozpuštěných látek. Eliminuje interference Ar+, ArO+, ArH+, ArCl+, ArC+, C2+. Zvyšuje úroveň MO+ z <1% až na >20%. Významné matrix efekty (nerobustní podmínky v ICP).

79 Separace signálů analytu a interferentu
Quadrupole ICP-MS High Resolution ICP-MS 56Fe ArO 56Fe/ArO ArOH/ 57Fe ArN/54Fe AMU AMU

80 Reakční/kolizní cely Reakce v rf-kvadrupólové cele (DRC, dynamic reaction cell, PE 6100), Kolize v rf- rf-hexapólové cele (Micromass Platform, TJA ExCell).

81 ELAN 6100DRC sampler vent skimmer prefilter reaction cell lens
mass analyzer detector Courtesy of S. Tanner

82 Kolizní cela, Micromass Platform
intermediate ion lens exit lens He, H2, Xe conversion dynode pre-filters 10-4 mbar quadrupole hexapole mbar Daly PMT 250 L/s Turbo pump 70 L/s Turbo pump 70 L/s Turbo pump from JAAS, 14(1999)1067

83 Selektivita reakce: 40Ar16O+ and 56Fe+
ArO+ + NH3  ArO + NH3+ s rychlostní konstantou 1.4  10-9 cm-3 s-1. Fe+ + NH3  Fe + NH3+ s rychlostní konstantou 0.91  cm-3 s-1. Reakce je tedy selektivní.

84 Meze detekce pro 56Fe+ jako funkce průtoku NH3 v reakční cele (S
Meze detekce pro 56Fe+ jako funkce průtoku NH3 v reakční cele (S. Tanner)

85 Dynamický rozsah Zvýšení dynamického rozsahu kombinací čítání pulsů a analogového měření. Použití dvoustupňového elektronového násobiče.

86 Příklad dynamického rozsahu (Elan 6100)

87 Použitelné koncentrace rozpuštěného vzorku
Prakticky použitelné limitní koncentrace 0.1% AlCl3 0.3% NaCl 20% ve vodě rozpustné organiky Postupné blokování konusů způsobuje drift; lze jej ovlivnit: Minimalizovat vhodnou délkou proplachu zmlžovače Kompenzovat porovnávacím prvkem Eliminovat použitím Flow injection

88 Isotopové poměry QMS je sekvenční, kdežtoTOF-MS a multikolector SFMS jsou simultánní. Nejlepší %RSD: ICP-QMS: < 0.1% ICP-TOFMS: < 0.1% ICP-MC-SFMS: < 0.01%

89 Meze detekce (g/L) pro Fe

90 Meze detekce (g/L) pro Ni

91 Meze detekce (g/L) pro Pb

92 Trend meze detekce U (ng/L) s vývojem nových technik

93 Snižování mezí detekce v ICP -MS
Ztráty analytu v ICP - MS (účinnosti jednotlivých částí): *      zmlžování 10-2 *      skimmer 10-2 *          ion. opt.+quad  faktor ztráty atomů analytu 107 až 108, m.d. = atomů Zvýšení účinnosti využití vzorku: laserová ablace in situ, 103 zvýšení signálu, 3 elektrotermická vaporizace ultrazvukový zmlžovač pneumat. zmlžovač, průtoky l min-1(„starvation“) izolované kapky 4, suchý monodispersní aerosol 5 3 Liu, X. R., Horlick, G., Spectrochim. Acta, Part B, 1995, 50, 537. 4 Bastiaans, G. J., Hieftje, G. M., Anal. Chem., 1994, 45,1973. 5 Olesik, J. W., Hobbs, S. E., Anal. Chem., 1994, 66, 3371.

94 LA-ICP-MS ICP laser ICP-MS Ar 0,7 l/min Nd:YAG laser Excimer lase lens
sample laser ablation cell positioning x-y

95 Zhodnocení instrumentace
ICP-QMS je „workhorse“: spolehlivý, relativně levný, víceúčelový, cold plasma, kolizní / reakční cela. ICP-SFMS: Při nízkém RP: bezkonkurenční LOD Při vysokém RP: řešení polyatomických interferencí multikolektor: nejpřesnější izotopové poměry. ICP-TOFMS: ideální pro transientní signály.

96 ICP-MS: prvkově selektivní detektor
Ideální analyzátor: maximum informací o vzorku – speciace: oxidační číslo stupeň komplexace počet a typ asociovaných atomů typ chemické vazby prostorové rozložení atomů izotopové složení nanotechnologie - charakterizace individuálních atomů Hieftje, G. M., J. Anal. At. Spectrom., 1996, 11, 613 Hieftje, G. M., Plenární přednáška, 1996 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Fort Lauderdale, FL, USA, , 1996.

97 Speciace prvků pomocí ICP-MS
Aplikace ICP-MS v analýze vzorků životního prostředí a v biologických materiálech

98 Prvková analýza tzv. „WHOWHO analysis“ Prvková analýza znamená
ověření přítomnosti prvku (analýza kvalitativní) stanovení obsahu prvku (analýza kvantitativní) identifikaci struktury (analýza strukturní) identifikaci sloučeniny, v níž je prvek obsažen (speciace) tzv. „WHOWHO analysis“ what (qualitative) how much (quantitative) where (structure) how bound (speciation) Cílem je nalezení vztahu mezi složením a vlastnostmi látek

99 Speciace prvků Stanovení celkového obsahu kovů (fg) – standardní možnosti anorganické prvkové analýzy: úroveň pozadí Pt v krvi Au v mořské vodě Pb z doby před 2000 lety v arktickém ledu a sněhu Realita – nikoli volné ionty, ale součást specií, které vystupují v biochemických a geochemických procesech

100 Celkové obsahy kovů – spektroskopické metody - specie způsobují nekvantitativní výsledky některých metod: Roztokové metody - chování volných iontů jiné než vázaných Elektrotermická atomizace pro AAS – nejednotné vypaření v atomizátoru Excitace/ionizace v plameni závisí na specii Specie je nositelem informace o biodostupnosti  toxicita a esencialita (chemie ŽP, pracovní lékařství, eko- a klinická toxikologie, potraviny, farmacie, energetika)

101 Speciační analýza kovů a metaloidů – předřazení separace vlastní detekci (AS nebo MS). On-line spojení separační techniky s vysokým rozlišením s prvkově specifickou detekcí Chromatografie Elektroforéza Frakcionace Atomová absorpční spektrometrie Atomová emisní spektrometrie Plazmová hmotnostní spektrometrie

102 Kořeny speciační analýzy
Biochemie-účinky esenciálních prvků (kovů) ve spojení s určitými ligandy Ekologické katastrofy: Biomethylace rtuti: otrava rybami, 50 mrtvých, Japonsko, Minamata Butylcín z nátěrů lodních trupů: vyhynutí ústřic, pobřeží jižní Francie Tetraalkylolovo ve Středozemním moři: havárie M/S Cavtat Vývoj instrumentace: GC s prvkově selektivní detekcí v 60. letech: MIP-OES pro stanovení organicky vázané síry a halogenů

103 Speciace prvků Proč? Co? Kde? Jak?
Termín „speciace“zavedli spektroskopisté: hledání „nových“ analytů jako východisko z neuspokojivě malého počtu prvků periodického systému ☻ Speciace prvků Proč? Co? Kde? Jak?

104 Proč speciace? Hodnocení rizik v životním prostředí Ekotoxikologie
Potravinářský průmysl Hygiena a zdraví v pracovním prostředí Klinická chemie a medicína Průmyslová analýza

105 Hodnocení rizik v životním prostředí
Monitorování složek životního prostředí (vzduch, voda, půdy, sedimenty, biota) z hlediska antropogenního znečištění toxickými speciemi: Organoolovem z dříve používaného benzínu Organocínem z nátěrů lodních trupů Toxickými redoxními stavy některých iontů: Cr(VI), Sb(III) produkty biometylace kovů (Hg, As, Se) Studium biogeochemických procesů, mechanismů transportu a interakcí org. látek s ionty kovů pro účely řízení skládek odpadů a remediace půd

106 Ekotoxikologie Sledování esenciálních (Zn, Cu) a toxických (Cd, Hg, As) prvků a jejich specií, zejména metalothioneinů Metylace rtuti Tvorba arsenobetainu a arsenocukrů v mořské fauně

107 Potravinářský průmysl
Kontaminace potravin Hg, Sn, Pb: Ústřice a škeble organicky vázaným cínem Ryby organicky vázanou rtutí Vína alkylolovem z provozu motorových vozidel Legislativní opatření na základě speciace: ryby, měkkýši a víno jsou významné komodity. Arsen – v potravinách obsažen převážně ve formě netoxického arsenobetainu Arsen v aditivech v krmivech pro zvířata Organicky vázaný cín se uvolňuje z obalového materiálu PVC Biologická dostupnost Cu, Fe, Se z výživových zdrojů závisí na jejich speciaci

108 Hygiena a zdraví v pracovním prostředí
Toxicita prvku závisí na jeho chemické formě Identifikace těkavých forem a vdechnutelných částic Příklad sledovaného parametru v průmyslové hygieně: Cr(VI) v prachových částicích při svařování oceli Studium kinetiky vylučování stopových prvků

109 Klinická chemie a medicína
Nejslibnější obor pro speciační analýzu Metaloproteiny (regulace, ukládání, katalýza, transport): Ferritin (Fe, Cu, Zn), ß-amyláza (Cu), anhydráza kys. uhličité (Cu, Zn), alkoholdehydrogenáza (Cd, Zn) Oxidační stavy těchto prvků Esenciální prvky v mateřském mléce a v syntetické výživě Terapeutické preparáty: Tc-merkaptoacetyl glycin pro zobrazování (ledviny, srdce, mozek, rakovina) Cytostatika: na bázi Pt, Au: cis-platina, auranofin Antiarthritika: Au: aurithiomalat, aurothioglukóza Doplňky stravy: kontrola Co, Cr, Fe, Se, Zn Dialýza: Al, Cr nečistoty, vázané na malé molekuly

110 Průmyslová analýza Prvořadý zájem o
geometaloporfyriny obsahující Fe, V, Co a Ni, jejichž chování je při destilaci a rafinaci ropy podstatně odlišné od chování jednoduchých anorganických iontů těchto prvků, což zvyšuje riziko otravy katalyzátorů Analytická kontrola uvolňování organických sloučenin cínu, které se používají jako: katalyzátory při výrobě farmak stabilizátory při výrobě polymerů.

111 Definice cílových specií je problematická, např
Definice cílových specií je problematická, např. rtuť v biologických materiálech: Hg2+ a CH3Hg+ jsou různé kationty, ale oba se mohou vázat v kovalentních sloučeninách a tvořit koordinační sloučeniny s aminokyselinami prostřednictvím –SH skupin, vázat se na cystein v metalothioneinech Termodynamická stabilita Kinetika Výpočty s využitím rovnovážných konstant

112 Speciace – jak? Jistota, že je stanovována určitá specie a ne jiná (selektivita) Dostatečně nízká mez detekce Speciačně selektivní techniky (Moessbauer spekt., XPS, ESR, MS a MS/MS mají v přítomnosti matrice reálných vzorků nedostatečné meze detekce Nespecifické detektory separačních technik (UV, FID) mají malou citlivost a velký šum

113 Prvkově selektivní detektory ICP-OES/MS
Jistota, že je stanovována určitá specie a ne jiná (selektivita) Dostatečně nízká mez detekce Speciačně selektivní techniky (Moessbauer spekt., XPS, ESR, MS a MS/MS selhávají při stanovení ultrastop v reálné matrici

114 Děkuji Vám za pozornost

115 Market: Element (Finnigan)

116 Market: Perkin-Elmer

117

118 Prostorové rozdělení emise v ICP
Axiální rozdělení emise LATERÁLNÍ POZOROVÁNÍ 30 mm Laterální rozdělení emise Výška pozorování T Intenzita čáry NAZ Intenzita čáry 4mm IRZ 0 mm PHZ Intenzita pozadí Ar Intenzita pozadí Ar Směr pozorování cívka LATERÁLNÍ POZOROVÁNÍ Směr pozorování

119 Stanovitelné prvky Meze detekce
ICP-OES ICP-MS ETAAS FAAS 73 75 cca 30 67 S, P, X izotopy Meze detekce ICP-OES ICP-MS ETAAS FAAS ng/ml 1-10 0,01-1 1-100

120 Common molecular overlaps (with Cl)
Ion Abund. (%) Interfered Isotope 35 Cl 16 O 75.3 51 V 99.76 17 0.03 52 Cr 83.76 18 0.15 53 9.55 1 H 54 Fe 5.82 2.38 37 24.4 0.01

121 Cold plasma sensitivity on 56Fe+ (HP 4500)
LOD < 1 ppt Courtesy of Agilent

122 Energetická bilance ICP
Do plazmové hlavice 75 % energie z generátoru. 25 % je rozptýleno v podobě tepla v obvodech oscilátoru a v indukční cívce. Bilance příkonu do plazmové hlavice je 0,75 Pg = Pt = Pp + Ps + Pc + Pw Pg – příkon generátoru 1000 W Pt – příkon do plazmové hlavice 750 W Pp – příkon na udržení kinetické teploty plynu 3500 K (65 W) a na spojité záření plazmatu (25 W) Ps – odpaření, disociace, atomizace, ionizace a excitace: 25 W vodné roztoky, 2OO W org. roz. Pc – konvekce proudem Ar, Pw – kondukce stěnou hlavice Teoreticky postačuje výkon generátoru W W


Stáhnout ppt "Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS"

Podobné prezentace


Reklamy Google