Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rozvoj obcí, měst a regionů Komunitní plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rozvoj obcí, měst a regionů Komunitní plánování."— Transkript prezentace:

1 1 Rozvoj obcí, měst a regionů Komunitní plánování

2 2 Vymezení termínu  Metoda posilující principy participativní demokracie v obci a kraji  Technický nástroj – jak integrovat veřejnost do rozhodování  Vypracovávání rozvojových materiálů v různých oblastech veřejného života  Důraz metody: - Zapojení všech kterých se opatření týkají -Dialog a vyjednávání -Opatření podporované většinou účastníků

3 3 Cíl komunitního plánování Systém takových služeb na místní nebo regionální úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány

4 4 Kdo zadává a zpracovává KP ?  Obec – KP vypracovává pracovník obce  Pověřený subjekt obcí– NO, definovat roli obce jako partnera – přijetí komunitního plánu obcí  KP kraje vychází z KP obcí – zaměřen na služby, které doplní služby obcí, služby kraje – širší, regionální působnost  MPSV – podpora vytváření KP (Bílá kniha sociálních služeb, Operační program rozvoje lidských zdrojů)

5 5 Kdo se účastní  Zapojení co nejširší veřejnosti: místní organizace, zájmové skupiny – nemocnice, úřady práce, školy, NO, policie, občanské iniciativy, etnické skupiny, sociálně izolované skupiny obyvatel  Čím vyšší zapojení organizací – tím vyšší efektivita procesu KP  Komunitní plán- dohoda na prioritách a cílech

6 6 Obsah komunitního plánu  Popis a analýza existujících zdrojů  Statistické, sociologické, demografické údaje apod.  Definici přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb  Stanovení priorit a budoucího zabezpečení služeb  Způsob, jak bude KP vypracován a sledován a hodnocen

7 7 Fáze komunitního plánování 1. krokS čím je potřeba začít -Vytvoření pracovní skupiny -Určení, kdo bude zapojen do KP -Způsob oslovení dalších účastníků -Plán získání politické podpory -Informační kampaň 2. krokVytvoření řídící skupiny -Zapojení všech účastníků -Vytvoření organizační a řídící struktury pro vytváření KP 3. krokPorozumění problémům v komunitě -Vytvoření a zveřejnění mechanismů pro aktivní zapojení veřejnosti -Provedení analýzy potřeb a zhodnocení zdrojů -SWOT 4. krokNávrh rozvoje služeb -Směr, kudy se budou služby ubírat -Cíl a priority -Překážky, které je nutné překonat -Regionální i jiné zdroje využitelné pro služby 5.krokStrategie rozvoje služeb -Plán postupných kroků a úkolů -Systém sledování realizace KP - předložení kulturní památky veřejnosti a zastupitelstvu -Schválení zastupitelstvem 6. krokOd plánování k provádění -Info veřejnosti o realizaci komunitního plánu -Průběžné vyhledávání dalších partnerů -Nástroje možných změn v KP

8 8 Komunitní plánování sociálních služeb  Plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů  Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů  Hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb  Podpora politické reprezentace

9 9 Realizované projekty  Rozšíření kapacity domova důchodců  Podpora soužití seniorů a mladších generací  Vzdělávací a kulturní programy pro seniory  Zajištění dopravy pro imobilní občany  Přechody pro chodce  Podpora bydlení pro soc. slabé občany  Terénní práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením  Zlepšení informovanosti občanů o soc. službách  Podpora NO

10 10 KP – veřejná prostranství  Zeleň a veřejná prostranství – identita místa, osobitý charakter  různé názory na veřejný prostor – vytvoření přátelského prostředí: zapojit lidi, obec,zahradníky, architekty, školy, občan. Sdružení… – kompromis!  Výstup projektu- „jejich“ park, hřiště…  Obecniny u Zlína – obnova původních dřevin na sídlišti  Velké Meziříčí – péče o zeleň

11 11 Principy KP  Partnerství mezi všemi účastníky  Zapojení místního společenství  Hledání nových lidských a finančních zdrojů  Práce s informacemi  Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument  Zohlednění vytvořené spolupráce  Kompromis přání a stížností

12 12 Výsledky komunitního plánování  Posílení sociální soudržnost komunity  Podpora sociálního začleňování a předcházení vyloučení jednotlivců a skupin  Podpora dialogu mezi jednotlivými subjekty v místě  Sdružení všech místních zdrojů – efektivita (poskytnutí jen těch služeb, které jsou žádané)  Rozšíření nabídky služeb - spolupráce subjektů při jejich zabezpečení

13 13 Instituce komunitního plánování  Místní sdružení  Nadace partnerství – program „Strom života“  Nadace Via  MŽP – Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí  EU - SF

14 14 Literatura  Komunitní plánování věc veřejná: jak zjistit co lidé opravdu chtějí? MPSV, 2002.  Komunitní plánování přinese i peníze. Moderní obec 8/2005.  Komunitní plánování po účinnosti zákona o sociálních službách. Moderní obec 1 a 2/2007.  www.mpsv.cz www.mpsv.cz  www.cpkp.cz www.cpkp.cz  www.milevsko-mesto.cz www.milevsko-mesto.cz  www.nadacepartnerstvi.cz www.nadacepartnerstvi.cz  www.nadacevia.cz

15 Komunitní plán Kladna  Základní socio-demografická analýza a prognóza  Anketa mezi uživateli soc. služeb a veřejností  Poskytovatelé, poskytující služby v dané oblasti  Analýza finančních zdrojů systému sociálních služeb 15

16 16 Priorita 1.: Zkvalitnění a zvýšení informovanosti v sociální oblasti Opatření 1.1. Vytvoření efektivního řetězce výměny informací mezi poskytovateli sociálních služeb Opatření 1.2. Zapojení zařízení nesociálního charakteru do systému toku informací o sociálních službách Opatření 1.3. Tvorba a tisk Propagačních materiálu a tiskovin Opatření 1.4. Aktualizace „Katalog u poskytovatelů sociálních služeb“ Opatření 1.5. Zajištění přístupného internetu Opatření 1.6. Vznik „Poradny pro sociální záležitosti“ Komunitní plán Kladna

17 17 Priorita 2. Zkvalitnění využívání a čerpání finančních prostředků v oblasti sociálních služeb Opatření 2. 1. Zajištění poradenství v oblasti čerpání prostředků ze SF EU Priorita 3. Prevence sociálně patologických jevu u dětí a mládeže Opatření 3.1. Realizace preventivních a volnočasových aktivit pro děti a mládež Opatření 3.2. Vznik nových a podpora stávajících nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Komunitní plán Kladna


Stáhnout ppt "1 Rozvoj obcí, měst a regionů Komunitní plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google