Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 *. 2 V O D A I O N T Y © Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 *. 2 V O D A I O N T Y © Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010."— Transkript prezentace:

1 1 *

2 2 V O D A I O N T Y © Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

3 3 ECTICT celková tělesná voda CTV 60 % hmotnost Celková tělesná voda : (méně obvykle: u žen počítáno s 55 % hmotností)

4 4 ECTICT extracelulární tekutina intracelulární tekutina celková tělesná voda 1/32/3 ECT a ICT :

5 5 IST ICT extracelulární tekutina intracelulární tekutina IVT 1/4 z ECT Intravazální tekutina (IVT) : = plazma krevní, = ¼ objemu ECT. Zbylé ¾ objemu ECT tvoří intersticiální tekutina (IST) 3/4 z ECT

6 6 Rekapitulace objemů tekutin vzhledem k hmotnosti : hmotnost (100 %) 70 kg CTV (60 %) 42 l ECT (20 %) 14 l ICT (40 %) 28 l plazma krevní = IVT (5 %) 3,5 l „transcelulární“ tekutina (viz dále) nepočítá se do CTV intersticiální tekutina = IST (15 %) 10,5 l

7 7 „Transcelulární“ tekutina - poznámka : Trávicí šťávy: sliny 0,75 l. d -1 žaludeční šťáva 2,5 l. d -1 žluč 0,7 l. d -1 pankreatická šťáva 0,7 l. d -1 střevní šťáva 3 l. d -1 (7,85 l. d -1 ) Transcelulární prostor (také „terciární“ prostor) zahrnuje tekutinu ve střevech, v močových a žlučových cestách a v tělních dutinách. U dospělého za normálních podmínek  cca 2 l tekutiny  cca 2 - 3% tělesné hmotnosti. Transcelulární tekutina nabývá významu za některých patologických stavů (výpotek atd.), kdy event. může být po určitou dobu nerozpoznána. Údaje o transcelulární tekutině (aktuální údaj pro daný okamžik) je nutno odlišit od (dynamických) údajů, týkajících se „obratu“ za 24 h – viz příklad:

8 8 CTV – změny s věkem : % tělesné hmotnosti novorozenec ~ 79 (!) 1 rok~ 65 10 – 50 let~ 60 nad 50 letpokles o 4 - 6 Pro značně vysoký obsah vody jsou malé děti extrémně citlivé na ztráty/nedostatek tekutin, které mohou poměrně snadno ohrozit jejich život !

9 9 Na + = 140 mmol. l -1 K + = 4,4 mmol. l -1 Cl - = 100 mmol. l -1 Na + = 10 mmol. l -1 K + = 155 mmol. l -1 Cl - = 8 mmol. l -1 ICT ECT Ionty v ECT a ICT : Ca 2+ = 0,001 mmol. l -1 (cytosol) Mg 2+ = 15 mmol. l -1 HCO 3 - = 10 mmol. l -1 HPO 4 2- + H 2 PO 4 - = 65 mmol. l -1 (větší část v org. formě) SO 4 2- = 10 mmol. l -1 org. kyseliny = 2 mmol. l -1 proteiny = 6 mmol. l -1 pH = 7,20 Ca celkový = 2,5 mmol. l -1 Mg 2+ = 1 mmol. l -1 HCO 3 - = 24 mmol. l -1 HPO 4 2- + H 2 PO 4 - = = 1 mmol. l -1 SO 4 2- = 0,5 mmol. l -1 org. kyseliny = 4 mmol. l -1 proteiny = 2 mmol. l -1 pH = 7,40

10 10

11 11

12 12

13 13 0,7 – 1 „1“ Mg 2+ mmol. l -1 2 – 3 2,5 Ca total mmol. l -1 21 – 27 24 95 -107 101 (100) 4,0 – 5,5 4,4 130 – 143 137 (140) rozpětí průměr HCO 3 - mmol. l -1 Cl - mmol. l -1 K + mmol. l -1 Na + mmol. l -1 Krevní plasma Koncentrace elektrolytů v plasmě :

14 14 pH K+K+ pH = 6,8 ~ 7,0 mmol K + / l pH = 7,4 ~ 4,4 mmol K + / l pH = 7,7 ~ 3,5 mmol K + / l Koncentraci K + lze hodnotit jen se znalostí pH : Uvedeny jsou krajní dosažitelné hodnoty pH a jeho normální hodnota. Zásoba K + v těle při změně pH zůstává zpočátku shodná, mění se však distribuce K + v kompartmentech. Hyperkalemie při acidóze později vede k renálním ztrátám K +. Je to deplece K + při současné hyperkalemii (!!!)

15 15 K 2 HPO 4 K+K+ H+H+ KH 2 PO 4 H+H+ K+K+ Směna K + / H + mezi buňkou a ECT (1) : formálně antiport v buněčné membráně zachování elektroneutrality homeostasa pH v ECT (viz dále)

16 16 Směna K + / H + mezi buňkou a ECT (2) : [HPO 4 2- ] [H 2 PO 4 - ] 4 1 = (pro pH = 7,40) K 2 HPO 4 K+K+ H+H+ KH 2 PO 4  znázorněná směna je podporována alkalémií OH - neutralizace H2OH2O  důsledek bude hypokalemie  porucha je „hypokalemická alkalóza“  opačně: za acidémie/acidózy bude hyperkalemie (viz následující přednášky)

17 17 pH = 7,4 ~ 1,25 mmol Ca 2+ / l pH Ca 2+ [Ca 2+ ] ≈ 1/2 [Ca total ] Ionizovaný vápník a pH (1) :

18 18 Ionizovaný vápník a pH (2) : kyselé prostředí („nadbytek“ H + iontů) : H + se váží na všechny funkční skupiny, kde je to dle rovnovážných konstant možné → nedostává se vazebných míst pro Ca 2+ → [Ca 2+ ] je vysoká. zásadité prostředí („nedostatek“ H + iontů) : H + disociují z funkčních skupin, kde byly navázány → na takto uvolněná vazebná místa se váží Ca 2+ → [Ca 2+ ] je nízká. Při stanovení ionizovaného vápníku se proto často provádějí korekce na pH a na koncentraci albuminu v plasmě.

19 19 Zákon elektroneutrality :  shoda v součtu kladných a záporných nábojů (krevní plazma, zjednodušeně). Pokud jsou přítomny ionty s více náboji, není součet molárních koncentrací totožný se součtem nábojů ! kation molarita (mmol. l -1 ) anion molarita (mmol. l -1 ) kation(+) nábojanion(-) náboj Na + K + Ca 2+ Mg 2+ - 140 4 2,5 1 140 4 5 2 Cl - HCO 3 - prot - HPO 4 2- SO 4 2- org. kyseliny 100 24 2 1 0,5 4 100 24 ~ 20 2 1 4 celkový kladný náboj: 151 celkový záporný náboj: 151

20 20 Anionty v plazmě krevní: chloridy 100 mmol. l -1 hydrogenuhličitany 24 mmol. l -1 (proteináty ~ 16 mmol. l -1 ) (reziduální anionty ~ 10 mmol. l -1 )  = cca 150 mmol. l -1 znázorněny jsou látkové koncentrace záporného náboje !

21 21 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - Hydrogenuhličitan („bikarbonát“): svojí koncentrací rychle „přizpůsobitelný“ anion NaHCO 3 + H 2 O H 2 CO 3 + Na + + OH - v důsledku hydrolýzy zásaditě reagující látka (Kyselina uhličitá v elipse symbolizuje slabý, tedy prakticky nedisociovaný elektrolyt. Hydroxid sodný je silný, tj. téměř zcela disociovaný elektrolyt - ve vodném roztoku vzniká přebytek OH - iontů, podmíňující zásaditou reakci.)

22 22 Hypochlor(id)emická alkalóza: normální stav hypochlor(id)émie úbytek chloridů (žlutě) kompenzován zvýšením zásaditých hydrogenuhličitanů (modře), ostatní anionty nezměněny ( např. pooperační odsávání žaludeční šťávy = ztráta HCl )

23 23 Hyperchlor(id)emická acidóza: normální stav hyperchlor(id)émie nadbytek chloridů (žlutě) kompenzován snížením zásaditých hydrogenuhličitanů (modře), ostatní anionty nezměněny ( např. delší podávání fyziologického roztoku )

24 24 Normochlor(id)emická acidóza: nadbytek reziduálních aniontů (zeleně) kompenzován snížením zásaditých hydrogenuhličitanů (modře), ostatní anionty nezměněny ( z reziduálních aniontů např. zvýšení laktátu nebo ketolátek = acetoacetát, hydroxybutyrát ) normální stav zvýšení reziduálních aniontů

25 25 Blood plasma

26 26 (význam: pro ev. odhad ztrát sondou neb drénem) (significance: for the possible estimate of losses by sound or drain) Složení trávicích šťáv: The composition of digestive juices : stomach pancreas bile intestine

27 27 „Silné ionty“ (1): Jsou to ionty (většinou silných) kyselin a zásad, které nemají za fyziologického pH krve (~ 7,4) pufrační schopnost. „Silné“ kationty: Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ „Silné“ anionty: Cl -, SO 4 2-... Mezi „silné anionty“ patří rovněž tak zv. neměřené/nestanovované anionty – UA - * ). Ty zahrnují anionty kyselin (zvýšené) za metabolické acidózy (MAc) : anionty organických kyselin: laktát -, acetoacetát -, 3-hydroxybutyrát -, při intoxikacích ev. formiát -, salicylát -,... anionty silných anorganických kyselin: sulfát - (u chronické ledvinové insuficience...) *) UA - = unidentified anions ['anai,dentifaid,aen'aiəns]

28 28 „Silné ionty“ (2): pK A hodnoty organických kyselin (ze skupiny UA - ) jsou zpravidla o 3 řády (~ 1.000násobek !) nižší než je pH krve. Kyseliny jsou tedy v krvi disociovány > 99,9 % a jejich anionty tak splňují vlastnosti „silných iontů“. Tím, že jsou organické kyseliny „drženy“ (v prostředí krve) ve stavu úplné disociace, „ztratily“ své vlastnosti slabých kyselin (jak je známe z vodného prostředí) a tedy i pufrační schopnost. (Pufrační schopnost je vodném prostředí dána pH = pK A ± 1. V krvi jsme při pH ~ 7,4 v oblasti, která pro organickou kyselinu přesahuje pK A + 3 !! - viz tabulku dále). Původní rovnováha disociace slabé organické kyseliny (známá z jejího vodného roztoku) v prostředí krve zanikla - pufrační systémy krve udržují pH, které má za následek prakticky úplnou disociaci organické kyseliny.

29 29 „Silné ionty“ (3): kyselinapK A pH = 7,40disociace salicylová + )3,00pK A + 4,40 > 99,9 % acetoctová3,52pK A + 3,92 > 99,9 % mravenčí + )3,75pK A + 3,65 > 99,9 % mléčná3,86pK A + 3,54 > 99,9 % β-hydroxymáselná4,70pK A + 2,7 Při pH = pK A, je kyselina disociována z 50 %, je-li pH > (pK A + 3), je kyselina disociována z > 99,9 % + ) kyseliny přítomné při při intoxikaci

30 30 „Silné ionty“ (4): (- ještě jinak, „nechemicky“:) ● „dobře vychovaná“ organická kys. „ví“, že nemá své okolí zbytečně obtěžovat uvolňováním H + iontů. Byla ovšem „vychována“ v neutrálním vodném prostředí (kde má opravdu jen malou disociaci, odpovídající její disociační konstantě K a pro slabou kyselinu) ! ● pokud se kyselina ocitne v pufračním systému krve, zapomene svého „dobrého vychování“ a „utrhne se ze řetězu“: vzhledem k rozdílu svého pK a a pH krve úplně uvolní své H + ionty tj. chová se jako silná kyselina (úplná disociace) ! Proto (chemicky vzato „hodné“, tj.) slabé nebo středně silné kyseliny mohou být při svém nahromadění děsivým acidifikujícím problémem pro organismus … (hypoxická laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza, intoxikace….)

31 31 Titrační křivka a schopnost pufrace „pK A ± 1“

32 32 Nezávisle proměnné veličiny určující stav ABR (1): 1/ pCO 2 2/ diference silných iontů ( SID ) Je to rozdíl mezi sumou všech silných kationtů (plně disociovaných, chemicky nereagujících) ( Na + + K + + Ca 2+ + Mg 2+ ) a všemi silnými anionty ( Cl - + další silné anionty ) 3/ celková koncentrace netěkavých slabých kyselin ( A tot ) tj. suma látkových koncentrací negativních nábojů albuminu (Alb - ) a anorganického fosforu ( P i - ) nezávisle proměnné veličiny se mohou měnit primárně a navzájem nezávisle

33 33 Nezávisle proměnné veličiny (2) : mění se nezávisle na sobě systém ABR 1/ ovlivňují systém zvenčí X 2/ X 3/ jsou nezávislé na změnách uvnitř systému 4/ ovlivňují (určují) veličiny závisle proměnné. (Pouze změny v nezávisle proměnných veličinách mohou změnit veličiny závislé!) závisle proměnné veličiny: [H + ], pH [HCO 3 - ], BE nezávisle proměnné veličiny: pCO 2, SID, [Alb - ], [P i - ]  „netěkavé slabé kyseliny“ ( Toto je zcela abstraktní model sestavený pro systém acidobazické rovnováhy ! Zobrazuje výhradně vztahy jednotlivých veličin)

34 34 Nezávisle proměnné veličiny určující stav ABR (3): SID = ( [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] ) – ( [Cl - ] + [UA - ] ) A tot = [Alb - ] + [P i - ] 1/ pCO2 2/ diference silných iontů ( SID ) 3/ celková koncentrace netěkavých slabých kyselin ( A tot )

35 35 [UA - ] = ( [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] ) – ( [Cl - ] + [Alb - ] + [P i - ] + [HCO 3 - ] ) Neměřené / nestanovované anionty UA - :  ~ 12~ 2 „ 3 “ Do některých vzorců jsou (pro zjednodušení) za součet [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] dosazovány 3 a oba kationty tak nemusí být měřeny. U [Alb - ] a [P i - ] pro informaci uvádíme průměrné normální hodnoty látkové koncentrace jejich záporného náboje. Všechny rozměry: mmol. l -1

36 36 Žádná z dalších acidobazických proměnných (tj. pH, [HCO 3 - ], BE ) se nemůže změnit primárně. Jsou to závislé hodnoty („závisle proměnné“), které se mění pouze v závislosti na změně nezávisle proměnných veličin. Mohou se měnit všechny současně, ale pouze pokud se změní jedna/více nezávisle proměnných. Závisle proměnné veličiny určující stav ABR : zdokonalený postup hodnocení parametrů ABR vypracovali : Peter A. Stewart (Kanada) Vladimír Fencl (ČR)

37 37 Poznámka: 1/ u následujících „modrých grafů“ není zachována proporcionalita jednotlivých složek ve sloupci. Je použito pouze schematické znázornění. 2/ je rozdíl mezi způsobem výpočtu určitého ukazatele a mezi jeho obsahem (a tedy i významem): Např. rozdíl silných iontů (SID): vypočítá se: SID = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2 + ] + [Mg 2 + ] - [Cl - ] - [UA - ] jeho obsah tvoří: SID = [HCO 3 - ] + [Alb - ] + [P i - ]

38 38 Na + K+K+ Ca 2+ Mg 2+ HCO 3 - Alb - UA - Pi-Pi- Diference silných iontů - SID SID = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] – ([Cl - ] + [UA - ]) SID = [HCO 3 - ] + 0,28. [Alb - ] g.l -1 + 1,8.[P i - ] mmol.l -1 Cl - SID = strong ion difference : SID = [HCO 3 - ] + [Alb - ] + [P i - ]

39 39 Na + K+K+ Ca 2+ Mg 2+ HCO 3 - Alb - UA - Pi-Pi- Diference silných iontů - SID SID = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] – ([Cl - ] + [UA - ]) Cl - SID = strong ion difference : SID SID je nezávisle proměnná veličina. Proto se ji snažíme vypočítat co nej- přesněji. Pokud ji počítáme z rozdílu ve sloupcích iontů, pak zbylé aniontové veličiny ( [Cl - ] a [UA - ] ) korigujeme (na normální [Na + ] ) ! korekce

40 40 Na + K+K+ Ca 2+ Mg 2+ HCO 3 - Alb - UA - Pi-Pi- Anion gap, „aniontové okénko“ - AG (výpočet) AG = [Na + ] + [K + ] – ( [Cl - ] + [HCO 3 - ] ) AG lze vypočítat i z upravené koncentrace Alb Cl - Anion gap AG : AG = [Alb - ] + [P i - ] + [UA - ] (obsah) Aniontové okénko je obvykle počítáno jako rozdíl mezi součtem dvou nejvíce zastoupených kationtů (Na + + K + ) a dvou nejvíce zastoupených aniontů (Cl - + HCO 3 - ) v plazmě krevní (viz dole) AG = cca 18 mmol. l -1 AG > cca 25 mmol. l -1  MAc

41 41 Na + K+K+ Ca 2+ Mg 2+ HCO 3 - Alb - UA - Pi-Pi- Neměřené anionty UA - (výpočet) [UA - ] = [Na + ] + [K + ] + [Ca 2+ ] + [Mg 2+ ] – ( [Cl - ] + SID ) Cl - Neměřené / nestanovované anionty UA - : SID (obsah) [UA - ]

42 42 Pufrové báze séra BB S : BB s < 38  metabolická acidóza hyperchlor(id)emická BB s > 46  metabolická alkalóza hypochlor(id)emická BB s = [Na + ] + [K + ] – [Cl - ] = 42 ± 4 mmol. l -1 z těchto iontů se nejčastěji mění [Cl - ], proto

43 43 140 [Na + ] Koncentrace plasmatických iontů, korigované na normální natrémii : 1/ pro hodnocení ABR (Stewart, Fencl) se koriguje změřená koncentrace chloridů - [Cl - ] vypočítaná koncentrace nestanovovaných/neměřených aniontů - [UA - ] 2/ korekce se provádí přenásobením hodnotou 140 / [Na + ] 3/ ideální natrémie (střed normálního rozpětí) stanovená koncentrace Na + v plasmě 4/ rozměr všech hodnot: mmol. l -1

44 44 Výpočet určuje, jak by se při aktuální hypo-, resp. hypernatrémii, změnila hodnota plazmatických (sérových) chloridů, kdyby došlo k normalizaci natrémie. Výpočtem se tedy zjišťuje, zda při aktuální dysbalanci natrémie je hodnota chloridů změněna více nebo méně, než odpovídá změně natrémie. Korigovaná koncentrace Cl - aniontu [Cl - ] korig : [Cl - ] korig = [Cl - ] · 140 [Na + ]

45 45 Korigovaná koncentrace neměřených/nestanovovaných aniontů [UA - ] korig : [UA - ] korig. = ( [Na + ] + [K + ] + [Ca 2 + ] + [Mg 2 + ] - [Cl - ] - SID ) · 140 [Na + ]

46 46 AG = [UA - ] + [Alb - ] + [P i - ] SID = [HCO 3 - ] + [Alb - ] + [P i - ] Obsah (výpovědní hodnota) počítaných ukazatelů : netěkavé slabé kyseliny n e z á v i s l e p r o m ě n n é v e l i č i n y pCO 2 [Alb - ] ~ 12 [P i - ] ~ 2 [HCO 3 - ] ~ 24 (mmol / l)

47 47


Stáhnout ppt "1 *. 2 V O D A I O N T Y © Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google