Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika v České republice a Evropské unii 6 Nástroje regionální politiky v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika v České republice a Evropské unii 6 Nástroje regionální politiky v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika v České republice a Evropské unii 6 Nástroje regionální politiky v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Nástroje regionální politiky v České republice Česká regionální politika si nevytvořila žádné vlastní specifické nástroje a využívá standardní ekonomické a finanční nástroje. Vývoj nástrojů používaných k podpoře regionálního rozvoje v devadesátých letech v podstatě úzce souvisí s budováním institucionálního a legislativního rámce české regionální politiky. Po vstupu ČR do Evropské unie, se více využívají regionálně diferencované nástroje než dosud. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Nástroje regionální politiky v České republice Spektrum schválených a reálně používaných nástrojů českou regionální politikou se v průběhu posledních patnácti letech poměrně dost výrazně měnilo. Ke změnám docházelo jednak v důsledku formování svébytné české regionální politiky, jednak díky různým inspiracím jak z teoretické sféry, tak i z praktického uplatňování různých typů nástrojů v zahraniční, jednak pod vlivem měnící se hospodářské politiky státu a odvětvových politik, a v neposlední řadě, zejména v posledních cca 7-8 letech v důsledku nezbytnosti kompatibility s komunitární regionální politikou. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené v Zásadách regionální politiky vlády – rok 1992 V zásadách byly uvedeny níže uvedené druhy nástrojů : –regionální pobídky typu finančního i fiskálního: - z finančních jsou uvedeny: podpory úvěrování podnikatelů poskytováním záruk za komerční úvěry a změkčováním úvěrových podmínek, dále investiční granty, zvýhodnění při reinvestování zisku a rekvalifikační dotace, - z fiskálních jsou uvedeny oba základní druhy, a to zrychlené odpisy a daňové úlevy, –regionální plánování, uvedena je podpora informačních a regionálních studií, –využití veřejných zakázek, –jako zvláštní opatření je uvedena decentralizace státních orgánů a institucí. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené v Zásadách regionální politiky vlády – rok 1998 Schválené zásady regionální politiky vlády České republiky z roku 1998 deklarovaly, že je možno využívat k zabezpečování základního cíle regionální politiky standardní, existující a fungující ekonomické a finanční nástroje, které současně nebudou narušovat hospodářskou soutěž a konzervovat zastaralou regionální ekonomickou strukturu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené ve Strategii regionálního rozvoje – rok 2000 Ve Strategii regionálního rozvoje ČR z roku 2000 je prezentován úzký vějíř nástrojů. Uvádí se v ní, že regionální politika tedy nebude mít vlastní specifické nástroje a bude využívat standardních ekonomických a finančních nástrojů s tím, že v odůvodněných případech budou regionálně diferencované, např. podpora podnikatelských aktivit, nebo aplikované s větší intenzitou ve vybraných regionech, např. podpora veřejného sektoru. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Nástroje regionální politiky v České republice Pobídkové nástroje (finanční pobídky a podpora; nástroje regionální politiky v užším smyslu) Institucionální nástroje (informace a poradenství; měkká infrastruktura) Programování (není ve Strategii regionálního rozvoje ČR explicitně uvedeno jako nástroj, i když z kontextu jako nástroj vyplývá) Zabezpečování infrastruktury Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Nástroje k podpoře RP stanovené v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v aktuálním znění Od roku 2001 je možno poskytnout finanční podporu na opatření obsažená ve státním programu regionálního rozvoje nebo v programu rozvoje územního obvodu kraje v souladu se zákonem ve formě: a) dotací, například obchodním společnostem a ostatním právnickým osobám na investiční rozvoj přinášející nová pracovní místa nebo obcím na technickou a investiční přípravu průmyslových ploch, b) úvěrů se zvýhodněnou úvěrovou sazbou a dobou splatnosti, případně jinou formou, c) návratných finančních výpomocí. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené v SRR ČR – rok 2006 Strategie regionálního rozvoje se opírá o operační programy strukturálních fondů: regionální operační programy (zpracovávané a implementované regiony soudržnosti), integrovaný operační program, sektorové operační programy (připravované jednotlivými resorty, avšak explicitně respektující i regionální dimenzi problému), operační programy přeshraniční spolupráce, operační program Praha. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené v SRR ČR – rok 2006 Strategie explicitně uvádí nástroje u vybraných typů regionů (viz §4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v aktuálním znění): a)regiony se soustředěnou podporou státu - strukturálně postižené regiony, b)regiony se soustředěnou podporou státu - hospodářsky slabé regiony, c)ostatní regiony - regiony s vyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti, než je průměrná úroveň v České republice. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené v SRR ČR – rok 2006 Zaměření podpory ve strukturálně postižených regionech: na přilákání nových podnikatelských aktivit, do oblasti vzdělávání, celoživotního učení, školení, do technické infrastruktury vyššího řádu (pro firmy v oblasti high-tech, výzkumu, vývoje technologií). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené v SRR ČR – rok 2006 Zaměření podpory v hospodářsky slabých regionech: investice do vzdělávání, rozvoj malého a středního podnikání, výstavbu technické infrastruktury, zejména dopravní, informační apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Nástroje k podpoře regionální politiky uvedené ve Strategii regionálního rozvoje ČR – rok 2006 Zaměření podpory v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností: místní malé a střední podnikání a služby, technickou infrastrukturu, opatření k rozvoji venkova, základní sociální infrastrukturu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Komparace nástrojů české RP s nástroji používanými v regionálních politikách členských zemí EU Infrastrukturní pomoc Finanční podněty Restriktivní prostředky Decentralizace vládních úřadů Regionální alokace veřejných investic a vládních zakázek Regionální rozvojové agentury Makropolitické nástroje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Regionální politika v České republice a Evropské unii 6 Nástroje regionální politiky v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google