Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU"— Transkript prezentace:

1 KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU
ANALÝZA – DIAGNOSTIKA – OPRAVA ŠKOD BALKONŮ A TERAS POMOCÍ MODERNÍCH SYSTÉMŮ PCI Detailní popis provedení spádové vyrovnávací vrstvy a potěru opraveného povrchu, příprava pro hydroizolaci a pokládku dlažby 126MGT – MANAGEMENT A VYPRACOVAL: LENKA STRÁNSKÁ ROK: 2012 / 2013

2 ÚVOD A VYSVĚTLENí Architektonický důraz při stavbě balkonů a teras je zřejmý při pohledu na jakékoli stavební dílo. Samotné balkony a terasy se čiší vysoké oblibě a jsou tak hojně využívány a to jak v případě menšího rodinného domku, tak i honosné vily. Tyto prvky zvyšují v domě kvalitu bydlení a jsou architektonickým dotvořením fasády a spolu s terasami tvoří tvář domu. Aby byla zajištěna bezproblémová funkce je nutné navrhovat balkony a terasy odpovídajícím osvědčeným způsobem. Ať se již jedná o novostavbu či rekonstrukci, je třeba vždy dbát na odborné provedení. Důležitým kritériem je nosnou desku nebo krakorcovou konstrukci vytvořit tak, aby spád plochy směrem k okraji byl minimálně 1,5 % a koncová hrana byla odvodněná. Tím se zabrání možným vznikům škod, které by způsobila hromadící se voda. U balkonů by se nemělo zapomenout na ukončovací profil s okapničkou. Důležité je také provedení hydroizolační vrstvy, která chrání podklad před vlhkostí. Dobře provedená izolace u sousedících stavebních částí má za cíl odstranit případné závažné problémy, které by mohla zapříčinit pronikající voda. Použité materiály musí mít osvědčení abychom se při rekonstrukci nebo novostavbě vyvarovali pozdějším chybám a vzniklým škodám a to zejména kvůli rozdílné roztažnosti jednotlivých použitých materiálů, které mohou později na konstrukci způsobovat trhliny a praskliny.

3 Vlivem působení mechanických, fyzikálních a chemických faktorů dochází často ke vzniku škod na betonových a potěrových plochách balkonů a teras. Přidáme-li k tomu chyby při zpracování jednotlivých materiálů, případně jejich nevhodné použití, vyskytnou se poruchy a vady konstrukcí. Škody znázorněné na obrázcích jsou důsledkem vadně provedené těsnosti povrchů, a proto se objevují opotřebovaná místa, místa s dutinami, štěrková hnízda, odlupování až po místa s obnaženou korodující výztuží s nejrůznějším stupněm škod. Správně provedená a trvanlivá rekonstrukce betonových částí předpokládá vypovídající diagnostiku škod, která se provádí vhodnými zkušebními metodami (příčina, stupeň a rozsah škody). Z vyhodnocení výsledků a místních podmínek lze určit druh a rozsah opatření pro přípravu podkladu. ANALÝZA ŠKOD

4 Alkalicko silikátový výkvět
Poruší-li se hydroizolace, může voda vniknout do spodní konstrukce stavby a dojde k provlhčení stavebního prvku. Při mrazu se voda přemění v led a zvětší svůj objem. Následkem této činnosti jsou dutá místa a odlupující se částečky. Při oteplení vlivem slunečního záření dochází v obkladu k odpařování vlhkosti, která proudí póry stavebního prvku, a to vede k alkalicko silikátovému výkvětu. Alkalická reakce Působením kyseliny křemičité jako přísady ve hmotě (dle směrnice německého výboru pro železobetonové konstrukce DafStb) dochází kvůli zvětšování objemu v betonové či potěrové struktuře k nakypření. Následkem jsou spečená (slinovaná) místa a jejich odlupování. Chloridová koroze Působením agresivních solí, jako např. chloridu sodného, vznikají na výztužích „vyžraná“ místa. V pokročilém stádiu mohou tyto chemické reakce vést k poškození únosnosti prvku. Karbonatace Při příliš malém krytí výztuže v betonu nebo potěru vzniká karbonatace, což je proces, který vede ke ztrátě aktivní ochrany výztuže. Následkem je koroze a odlupování.

5 Pnutí Beton se může následkem nuceného pnutí začít již po prvních dnech od betonování trhat. Příčinou bývá přetížení konstrukce, chybějící dilatační spáry nebo neexistující patřičné vyztužení. Nebezpečná pnutí se vyskytují i tam, kde je na sobě nashromážděno několik vrstev materiálů, jako jsou např. kovové plechy a potěr na okraji balkonu. Při extrémních změnách teplot vznikají kvůli jejich rozdílné roztažnosti silné deformace, což vede opakovaně ke tvorbě odlupování a trhlin. Pokud je překročena pevnost v tahu betonu, vede to ke vzniku trhlin. Aby se ochránila betonová směs, je třeba tyto trhliny účinně uzavřít, např. vtlačením injektážního prostředku. Poškozené spáry Díky poškozeným spárám může voda proudit do pórů stavební konstrukce. Při mínusových teplotách voda zmrzne a zvětší svůj objem. Následkem je odlupování. Vadná ukotvení stojek zábradlí Lícové upevnění konstrukce zábradlí do železobetonového krakorce může vést ke škodám vlivem koroze či tvorby trhlin. Proto musí být při projektování a následné výstavbě zohledněno, aby se balkonové zábradlí vždy uchycovalo do spodní železobetonové hrubé desky (např. hmoždinkami z reakční pryskyřice).

6 METODY ZKOUŠEK - DIAGNOSTIKA
Ke zjištění nejrůznějších příčin škod a určení skutečného stavu betonu jsou potřebné rozdílné metody zkoušek. Přehled ukazuje různé vady a příčiny škod, jejich metodu prověřování a sanační opatření.

7 OPRAVA BETONOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ
Trvanlivost opravených betonových stavebních prvků závisí především na způsobilosti navržených opravných systémů. Drolící se a volné části je třeba před opravou odstranit a podklad očistit. K vytvoření nosného podkladu je potřeba provést předběžnou úpravu povrchu, a to vysokotlakým tryskáním vzduchem, kombinovanou variantou tryskání vysokotlakou vodou s příměsí písku nebo obrokováním. Odstranění rzi a ochrana korodující ocelové výztuže Poškozená místa se zbaví rzi pomocí vysokotlakého pískovaní. Bezprostředně po odstranění rzi naneseme hloubkový nátěr ochranným prostředkem proti korozi PCI Legaran® RP nebo EMACO® Nanocrete AP. Po zaschnutí první vrstvy je třeba postup opakovat. Poddajné uzavření trhlin Povrch v blízkosti trhlin je třeba rozšířit na cca 5 mm (např. úhlovou bruskou) a vyčistit. Prach a nečistoty u trhlin v povrchu a u děr od vrtání vysajeme. Trhliny se plnohodnotně uzavřou zálivkou či impregnací pomocí pryskyřice PCI Apogel® F. Trhliny jdoucí do hloubky konstrukce se zatěsní nízko- či vysokotlakou injektážní hmotou PCI Apogel® F

8 OPRAVA BETONOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ
Poddajné uzavření trhlin Povrch v blízkosti trhlin je třeba rozšířit na cca 5 mm (např. úhlovou bruskou) a vyčistit. Prach a nečistoty u trhlin v povrchu a u děr od vrtání vysajeme. Trhliny se plnohodnotně uzavřou zálivkou či impregnací pomocí pryskyřice PCI Apogel® F. Trhliny jdoucí do hloubky konstrukce se zatěsní nízko- či vysokotlakou injektážní hmotou PCI Apogel® F. Oprava poškozených míst velkých rozměrů Předběžná oprava poškozených míst se musí provést větší vrstvou nátěru maltového spojovacího můstku PCI Repahaft®. Konečná náhrada (vyrovnání) betonu se provede nanesením v potřebné vrstvě metodou čerstvé do čerstvého maltou EMACO® Nanocrete R2, EMACO® Nanocrete R3, případně rychletvrdnoucí maltou PCI Novoment® M1 plus nebo maltou se zrychleným tvrdnutím PCI Novoment® M3plus. Poddajné uzavření trhlin pryskyřičnou zálivkou PCI Apogel®F.

9 OPRAVA BETONOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ
Oprava potěrů na místech výskytu dutin Místa, kde se vyskytují dutiny v potěru, je třeba vysekat a ošetřit nátěrem maltového spojovacího můstku PCI Repahaft®. Oprava těchto míst se provede rychletvrdnoucí maltou PCI Novoment® M1 plus nebo maltou ze zrychleným tvrdnutím PCI Novoment® M3 plus. Alternativou k výše popsanému postupu může být zainjektování míst s dutinami. Provedou se vývrty, u kterých se odsaje prach a nečistoty a v rozestupu asi 50 cm se nasadí vrtané pakry. Injektáž přes pakry se Provádí pryskyřicí PCI Apogel® F. Po vytvrdnutí se díry po vrtání zastěrkují maltou PCI Polyfix® 5 min, nebo maltou PCI Repafix®. Oprava odlomených hran a míst se škodami menších rozměrů, popřípadě reprofilace menších nerovností Odlomené hrany se zarovnají opravnou maltou PCI Repafix® nebo vylehčenou maltou EMACO® Nanocrete R3, případně univerzální maltou EMACO® Nanocrete R2. Pohledové plochy betonu se zahladí maltou PCI Polycret® 5 (síla vrstvy do 5 mm).

10 OPRAVA BETONOVÝCH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
Oprava betonových svislých lícových ploch (poprsníků) a krakorcových desek Na betonových poprsníkových dílcích a krakorcových deskách se poškozená místa až do hloubky 50 mm opraví nátěrem spojovacího můstku PCI Repahaft®, který se metodou čerstvé do čerstvého prolne s nanášenou vrstvou malty. Až do hloubky 75 mm lze pracovat s maltou EMACO® Nanocrete R3, resp. do hloubky 100 mm s maltou EMACO® Nanocrete R2. Následně se vrstva překryje jemnou maltovou stěrkou EMACO® Nanocrete FC. Reprofilace pomocí malty EMACO® R2 Jemná vyrovnávka pomocí malty EMACO® Nanocrete FC

11 PROVEDENÍ SPÁDOVÉ VYROVNÁVACÍ VRSTVY A POTĚRU
Veškeré opravní práce vzniklých škod byly provedeny za použití moderních materiálů BASF – PCI. Detailněji se však budeme věnovat pouze provedení spádové vyrovnávací vrstvy a potěru. POUŽITÉ MATERIÁLY: PCI Repahaft® - Spojovací můstek na cementové bázi pro spojovací potěry a cementové opravné malty, mezi dvě betonové vrstvy. PCI Novoment® M1 plus - Rychle tuhnoucí hotová malta pro rychle tvrdnoucí cementové potěry Vlastnosti • Obklady lze pokládat po 1 dni, pochůzný již po 3 hodinách. • Hotová malta, tudíž není nutné na stavbách přidávat písek. • Dlouhá doba zpracovatelnosti, i přes krátkou dobu vytvrzování lze maltu zpracovávat a roztírat po dobu 1 hod. • Teplotní odolnost od –30 °C do +80 °C, proto je vhodná na balkóny, terasy, garáže a průmyslové podlahy čištěné horkou párou. • Není citlivá na vlhkost, proto se hodí do trvale vlhkých prostor. • Omezuje průhyb (průkazní zkouška podle 6.2 DIN ), proto snižuje tloušťku vrstvy na 30 mm Vlastnosti produktu • Vytváří velmi silný spoj na správně ošetřených podkladech. •Voděodolný a mrazuvzdorný, univerzálně použitelný v interiéru i exteriéru.

12 PCI Repahaft® Rozsah použití: • Pro vnitřní a vnější použití.
• Na stěny a podlahy. • Spojovací můstek pro pevné spojení cementových podkladů se správkovou maltou PCI Repament®, Emaco® Nanocrete R3 s rychlovaznými cementovými potěry PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment ® M3 plus, s vodopropustnou podkladovou maltou PCI Pavifix® DM a s cementovými maltami. • Spojovací můstek v systému opravy betonu a pod rychlovazný potěr PCI Novoment® Z1 a PCI Novoment ® Z3 a s běžnými cementovými potěry. • Spojovací můstek pod obklady v průmyslových objektech apod., spádové potěry na balkónech a terasách. • Spojovací můstek při pokládce přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvování a které nejsou průsvitné. Technická data:

13 PCI Repahaft® Příprava podkladu
Podklad musí být čistý, pevný, s otevřenými póry, savý a také dostatečně drsný. U vysoce namáhaných spojovacích potěrů a obkladů musí být kvalita betonových podkladů min. v třídě C 20/25. Vysoce hutné, hladké povrchy, nenosné vrstvy a poškozené betonové povrchy musí být odstraněny vhodným způsobem např. otryskáním pískem, obrokováním nebo vysokotlakým vodním paprskem. Při reprofilaci vylomených míst se musí okrajové části seříznout pod úhlem 30° až 60°. Takto předem připravený cementový podklad před nanášením PCI Repahaft® je nutno nejlépe 24 hod., nejméně však 2 hod. předem dostatečně navlhčit a udržovat vlhký. Před nanášením musí být povrch matně vlhký, nesmí však být mokrý. Zamezit tvorbě louží. Zpracování 1. Do nádoby se nalije nejdříve pouze 2/3 záměsové vody (viz tabulka Údaje o zpracování/ technická data). Potom se přidá odpovídající množství PCI Repahaft® a míchá se cca 3 min. do vzniku homogenní směsi. Po skončení míchání přidat zbytek vody a promíchat. Množství do 25 kg je možné míchat vhodným míchacím nástrojem nebo míchadlem nasazeným na pomaluběžnou vrtačku (cca 500 ot./min.), větší množství pak v míchačce s nuceným oběhem. 2. Namíchaná směs PCI Repahaft® se nanáší ihned na předem připravenou plochu a pomocí kartáče se intenzivně vpraví do podkladu. Adhezní můstek se nanáší celoplošně a nesmí se nechat zaschnout. 3. Ihned po nanesení PCI Repahaft® se nanese potěrová malta nebo cementový potěr metodou čerstvý do čerstvého a zhutní se.

14 PCI Novoment® M1 plus Rozsah použití • Pro vnitřní a venkovní použití.
• K přímému použití. • Vhodná pro prostory, které jsou trvale vystavovány vlhkostí. • Pro rychle tvrdnoucí spojovací potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách. • Jako opravná malta k rychlým opravám průmyslových podlah. • Pro tloušťky vrstev od 20 do 80 mm.

15 PCI Novoment® M1 plus Zpracování PCI Novoment M1 plus
Při zpracování malty PCI Novoment M1 plus je nutno dodržovat normy DIN a DIN 1. Míchání 1. 1 Větší množství míchat v míchačce s nuceným oběhem! PCI Novoment M1 plus se přidá do míchačky a za stálého míchání se smíchá s vodou a míchá se cca 1 min do vzniku plastické konzistence. Na 25 kg balení PCI Novoment M1 plus je potřeba cca 2,0 l vody. 1.2 Jednotlivá balení lze rovněž míchat míchadlem nasazeným na pomaluběžnou vrtačku ve vhodné pracovní nádobě. Přidat odpovídající množství vody, přidat PCI Novoment M1 plus a míchat rovněž do vzniku plastické konzistence. 2. Zpracování Malta se nanáší lžící, hladítkem nebo raklí, zhutní se, stáhne se latí a upraví příp. uhladí dřevěným hladítkem. Čerstvě nanesený potěr chránit před příliš rychlým vyschnutím. Obecné pokyny k přípravě rychle tuhnoucích cementových potěrů Je nutné zhotovit plasticky hutnou konzistenci malty. V případě zhotovení vazké konzistence malty příp. hmoty s vyšším podílem vody, dosahuje potěr nižší pevnosti. Může dojít ke vzniku trhlin a boule a ustálené vlhkosti je dosaženo později. Pro pevnost a pro pochůznost je důležitá malá zbytková vlhkost, která závisí na těchto faktorech: 1.Zhutnění čerstvé malty Nedostatečné zhutňování čerstvé potěrové malty způsobuje nízkou pevnost. 2.Teplota a vlhkost vzduchu Nižší teplota při zpracování a teplota podkladu nebo vyšší vlhkost prodlužují doby vytvrzování a schnutí (srovnání při teplotách do +20°C). Během vytvrzování by relativní vlhkost vzduchu neměla být vyšší než 70%. V zásadě je nutné před pokládáním parotěsnými obklady zkontrolovat zbytkovou vlhkost. 3.Tloušťka vrstvy Požadovaná tloušťka potěru se řídí normou DIN

16 PCI Novoment® M1 plus Obecné pokyny k použití u vytápěných potěrů
Dle normy DIN a DIN Potěr PCI Novoment M1 plus lze vytápět až po 3 dnech po zpracování. První vytápění nesmí po dobu 3 dnů překročit teplotu +25 °C. Poté se po dobu 4 dnů vytápí max. počáteční teplotou. Potom je možno teplotu volně regulovat. Během tohoto vytápění a ochlazování je nutno zabezpečit dokonalé provzdušnění a odvzdušnění systému. Nevětrat! Při ochlazení nesmí teplota prostoru klesnout pod +15 °C a teplota povrchu potěru pod +18 °C. Po prvním vytápění a před uvedením do provozu je nutno vypracovat předávací protokol s těmito údaji: 1. Datum začátku vytápění s vyznačením počátečních teplot. 2. Dosažená maximální teplota vytápění. 3. Provozní poměry a vnější teploty při předání. 4. Datum uvedení do provozu. Na takto připravený vytápěný potěr lze pokládat různé druhy obkladu. Důležitá upozornění • PCI Novoment M1 plus nezpracovávat při teplotě podkladu nižší než +5°C a vyšší než +25°C. • Pro provádění prací platí všeobecně uznávané směrnice pro cementové potěry. Je nutné přitom dávat pozor na rychlé tvrdnutí cementu PCI Novoment M1 plus. • Zpracovávat pouze celá balení PCI Novoment M1 plus. • Do PCI Novoment M1 plus se nesmí přidávat cement, přísady, rychle tuhnoucí prostředky, hotové potěry, suché maltové směsi ani jiné stavební hmoty či přísady. • Maltu PCI Novoment M1 plus zpracovat po zamíchání do cca 50 min (při teplotě cca +20°C). Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto doby. • Již zavadlou maltu PCI Novoment M1 plus nemíchat s vodou ani s čerstvým PCI Novoment M1 plus. • Ve venkovním prostoru čerstvě nanesený potěr zakrýt před rychlým vysycháním, před deštěm a silným větrem až do pochůznosti fólií. • Nářadí a míchací nádoby ihned po použití očistit vodou, v zaschlém stavu čistění vodou již není možné.

17 PCI Novoment® M1 plus Bezpečnostní pokyny
• PCI Novoment M1 plus obsahuje cement. Cement reaguje s vlhkostí nebo záměsovou vodou alkalicky; proto může podráždit kůži popř. poleptat sliznici (např. očí). • Hrozí vážné poškození zraku, proto je nutné zabránit očnímu kontaktu a dlouhodobému kontaktu s kůží. • Při vniknutí do očí, důkladně vypláchnout postižené místo vodou a vyhledat lékaře. • Špinavý, potřísněný oděv ihned svléknout. • Při potřísnění opláchnout vodou a mýdlem. • Nosit pracovní rukavice a ochranné brýle. • Při spolknutí ihned vyhledat lékařskou pomoc. • Chránit před dětmi! • Nízký obsah chromátů. Výrobce PCI Augsburg GmbH prohlašuje, že dle Směrnice na stavební materiály 89/106/EEC, je výrobek PCI Novoment M1plus vyroben dle EN CT-C50-F7-A9 v souladu s EN 13813: a splňuje požadavky pro označení CE podle přílohy ZA3.2 evropské normy EN 13813: Takto opravený podklad je připravený pro nános hydroizolace a následné položení nášlapné povrchové vrstvy.

18 SOUBOR VRSTEV NA OPRAVENÉM PODKLADU


Stáhnout ppt "KONTROLA TECHNICKÉHO DOZORU"

Podobné prezentace


Reklamy Google