Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelské modely sociální ekonomiky Mezinárodní vědecká konference Banská Bystrice 29. – 30. 5. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelské modely sociální ekonomiky Mezinárodní vědecká konference Banská Bystrice 29. – 30. 5. 2008."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelské modely sociální ekonomiky Mezinárodní vědecká konference Banská Bystrice 29. – 30. 5. 2008

2 Podnikatelské modely sociální ekonomiky Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra podnikové ekonomiky jaroslava.syrovatkova@tul.cz

3 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální ekonomika spočívá v činnosti organizací veřejných a soukromých.

4 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Tyto organizace  zajišťují sociální začlenění obyvatel,  vytvářejí nová pracovní místa,  rozvíjejí dovednosti, znalosti a pracovní návyky marginalizovaných a pracovní návyky marginalizovaných skupin. skupin.

5 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Tyto organizace se začleňují do tzv. komunitního sektoru, který zahrnuje  nestátní neziskové organizace,  malé místní podniky,  živnostníky,  neformální vůdce,  rozmanité aktivisty.

6 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální ekonomika je tvořena v České republice z hlediska právních forem fyzickými i právnickými osobami, které mají řadu právních forem  obchodní společnosti,  družstva,  neziskové organizace např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby. např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby.

7 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor V sociální ekonomice nelze přesně stanovit počet subjektů, které do ní spadají, ani vyčíslit podíl těchto subjektů na hrubém domácím produktu.

8 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Mezi základní hodnoty subjektů sociální ekonomiky patří  solidarita,  sociální soudržnost,  sociální zodpovědnost,  demokratické řízení,  participace občanů  autonomie.

9 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Prosazování sociální ekonomiky v České republice brání  nejasnost pojmu sociální ekonomika,  nedostatek profesionality pracovníků v neziskových organizacích,  neexistence vstupního kapitálu,  drahá pracovní síla,  nedůvěra sponzorů k sociální ekonomice, nebo k organizaci, která má vlastní příjmy,  malá kreativita v typech podnikatelských aktivit,  neochota MV ČR registrovat občanská sdružení, která mají ve statutu vlastní výdělečnou činnost,

10 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor  nedostatečné propojení NNO a podnikatelských subjektů,  není jasné vymezení veřejné podpory,  chybí propojení podpory malého a středního podnikání s dalšími oblastmi podpory,  celkově nestabilní podnikatelské prostředí,  omezené možnosti v oblasti alternativních pracovních úvazků,  netransparentnost a složitost právního systému (velký počet výjimek),  neexistence dalších druhů vlastnictví – vlastnictví soukromé kolektivní.

11 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální podnik je tržně orientovaný podnik založený za účelem vytvoření kvalitních pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce.

12 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální podnik je vymezován jako podnik s primárně sociálními cíly, jehož nadhodnota je reinvestována za tímto účelem zpět do podniku.

13 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální podniky nejsou určeny právní formou, ale především svou povahou, svými vlastnostmi, tzn. svými cíly a výsledky, tím jak je jejich sociální poslání zabudováno do struktury a systému řízení a způsobem, jak využívají své zisky z podnikatelské činnosti.

14 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální podniky mohou mít formu  výrobních a spotřebitelských družstev, které začleňují znevýhodněné skupiny obyvatelstva,  občanských sdružení,  jiných neziskových organizací poskytujících služby nebo mající výrobní program,  organizací prosazujících principy místního udržitelného rozvoje se šetrným využitím místních zdrojů.

15 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor V České republice mezi sociální podniky patří  sociální družstva,  charity a diakonie,  ostatní firmy zaměstnávající pracovníky s horším uplatněním na trhu práce,  nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby.

16 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Sociální družstva  malé podniky,  jejich předmět činnosti nevyžaduje velké kapitálové vstupy,  opírají se o tržní požadavky místní a regionální.

17 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Vznik sociální družstev podporují  místní (obecní nebo regionální struktury, zastupitelstva),  státní orgány,  samosprávná sdružení,  podnikatelské svazy.

18 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Přínosem sociálních družstev je řešení zaměstnanosti, nejen zdravotně handicapovaných, ale i absolventů a problémových skupin obyvatel.

19 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Charity a diakonie  svým charakterem odpovídají institucím sociální ekonomiky.

20 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Provozují různá zařízení sociálního charakteru, např.  azylové domy,  chráněné bydlení,  domy na půl cesty,  nízkoprahová denní centra,  občanské poradny,  krizovou pomoc,  telefonickou krizovou pomoc,  atd.

21 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Firmy zaměstnávající pracovníky s horším uplatněním na trhu práce  V České republice neexistuje oficiální registr či rejstřík firem zaměstnávajících pracovníky s horším uplatněním na trhu práce.

22 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Zaměstnavatelé vytváří pro osoby se zdravotním postižením, na základě písemné dohody s úřadem práce, chráněné pracovní místo, které musí být provozováno po dobu nejméně dvou let.

23 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Pracoviště přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců, se nazývá chráněnou pracovní dílnou. I tato dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let.

24 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Hlavní problémy chráněných dílen  nedostatek financí,  úbytek výrobních programů.

25 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor V současné době existuje v České republice  49 družstev,  155 společností s ručením omezeným,  10 akciových společností,  56 veřejně obchodních společností,  136 fyzických osob – podnikatelů,  17 občanských sdružení,

26 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor  10 církevních právnických osob,  7 obecně prospěšných společností,  1 příspěvková organizace,  zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.

27 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Jakým způsobem mohou sociální podniky eliminovat svá podnikatelská rizika? 1. předem zajištěným odběrem svých výrobků nebo služeb, 2. produkováním takových výkonů, které jsou skutečně na trhu žádány.

28 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor 3. výrobní program proto musí být dobře stanoven. Měl by být neotřelý a nový. Sociální podniky se zatím především zaměřují na tradiční výrobu, jako je např. keramika, košíky, textilie, svíčky apod.

29 Rizika sociálního podnikání pro neziskový sektor Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podnikatelské modely sociální ekonomiky Mezinárodní vědecká konference Banská Bystrice 29. – 30. 5. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google