Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy sociálního podnikání Ing. Milan Venclík, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy sociálního podnikání Ing. Milan Venclík, MBA."— Transkript prezentace:

1 Základní principy sociálního podnikání Ing. Milan Venclík, MBA

2  Sociální podnik poskytuje svými aktivitami prostor pro pracovní a sociální začleňování znevýhodněných osob (zdravotně či sociálně znevýhodněných)  Dále je také možné tyto podnikatelské aktivity provázat s podporou znevýhodněných osob v rámci sociálních služeb  Jedná se především o poskytování služby sociální rehabilitace Sociální podnikání - úvod

3  V ČR dochází k rozvoji sociálního podnikání  SP v ČR navazuje na trendy V EU – Lisabonská strategie  V ČR neexistuje speciální legislativa  Podniky se pohybují v podnikatelském prostředí a legislativě, ve kterém si musí umět nalézt svůj prostor pro vyvíjení sociálně podnikatelské činnosti.  V ČR není definována právní forma typického sociálního podniku Sociální podnikání - úvod

4  Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život  V sociálním podniku mohou velmi dobře probíhat aktivity v rámci pracovní rehabilitace probíhající v režimu zákona o zaměstnanosti (od § 69) a vyhlášky týkající se pracovní rehabilitace (518/2004 Sb.) Sociální podnikání - úvod

5 V legislativním rámci těchto zákonů:  Občanský zákoník (dříve zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník )  zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a jeho novelizace k 1.1.2009  zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a další Sociální podnikání - legislativa

6  Neziskové společnosti – ústavy, občanská sdružení  Družstva  Společnosti s ručením omezeným  Nadace a nadační fondy Sociální podnikání - formy

7  Evropskou unií prostřednictvím MPSV ČR v rámci operačních programů  Granty poskytovanými soukromými donátory či nadacemi  Dotacemi poskytovanými krajskými úřady či obcemi  Dotacemi v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, např. dotace na podporu chráněných dílen a chráněných pracovních míst, úhradou nákladů v rámci pracovní rehabilitace Sociální podnikání - finanční nástroje

8  osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti;  děti, mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let;  etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;  cizinci – občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR, žijí na území ČR zpravidla nejméně po dobu jednoho roku;  osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí;  osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody;  oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané;  osoby pečující o osobu blízkou osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách Sociální podnikání – cílové skupiny

9  Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu  Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál  Specifické financování a použití zisku  Místní rozměr  Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje. Podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni. Sociální podnikání – principy sociálního podniku

10  Koncept fungování sociálního podniku je postaven na partnerství veřejného a soukromého sociálního sektoru při poskytování veřejných služeb a prosazování veřejné politiky zaměstnanosti a dalších aktivit  Každý sektor má své priority a záměry, včetně mechanismů jeho tvorby a fungování:  pochopení  kompromis Sociální podnikání – partnerství veřejného a soukromého sektoru

11 Nutná spolupráce:  Veřejný sektor  Soukromý sektor  Občanský sektor Sociální podnikání – partnerství veřejného, občanského a soukromého sektoru

12 Veřejný sektor  Veřejná správa  Veřejné finance  Legislativa  Regulace  Veřejné statky  Vzdělání, inovace Sociální podnikání

13 Soukromý sektor  Soukromé finance  Trh – konkurence  Zaměstnanost  Technologie – inovace  Marketing  Efektivita – návratnost investic Sociální podnikání

14 Občanský sektor  Pracovní síla  Kultura  Vzdělávání  Nemateriální hodnoty  Společenské prostředí (dobrá nebo blbá nálada)  Životní prostředí Sociální podnikání

15 Pro funkční nastavení tohoto prostředí musí dojít k vzájemnému střetávání všech tří sektorů. Musí společně:  Komunikovat  Znát své limity  Sjednotit vize a cíle  Mít úctu odborným autoritám  Dané závěry implementovat Sociální podnikání - síťování

16 Pro úspěšnost realizace sociálního podnikání je nutné vytvořit funkční partnerskou síť mezi: Municipální úrovní Regionální úrovní Příslušnými orgány státní správy především MPSV přes UP, ale i MP a MŠMT Podnikatelskou samosprávou Neziskovým sektorem Sociální podnikání - síťování

17 Vzhledem ke praktickým zkušenostem se síťováním obdobné infrastruktury v oblasti vědy a výzkumu si klade Komora sociálních podniků za cíl vytvoření obdobné funkční infrastruktury v JMK. Sociální podnikání - závěr

18 Děkuji za pozornost Milan Venclík venclik.milan@seznam.cz Sociální podnikání


Stáhnout ppt "Základní principy sociálního podnikání Ing. Milan Venclík, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google