Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Druhé téma kurzu Evropská sociální politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Druhé téma kurzu Evropská sociální politika."— Transkript prezentace:

1 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Druhé téma kurzu Evropská sociální politika

2 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 2 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Přehled metod často užívaných při studiu sociální politiky Srovnávací analýza: principy, teorie, přístupy Příklad srovnávací analýzy: Reprezentativní studie 28 zemí: Kvalita života v Evropě

3 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 3 Přehled metod často užívaných při studiu sociální politiky Srovnávací analýza: principy, teorie, přístupy Příklad srovnávací analýzy: Reprezentativní studie 28 evropských zemí Přehled metod často užívaných při studiu sociální politiky Případové studie Analýza událostí Analýza statistických údajů Rozhovory Procesuální analýza Reprezentativní šetření / průzkumy veřejného mínění Expertní šetření / cílové skupiny Srovnávací analýza (spíše širší než hlubší přístup: popisnější studie) Případové studie mohou být kulturně specifičtější a poskytnout hlubší vhled a teoretická vysvětlení. Srovnávací analýza umožňuje učit se z experimentů, realizovaných jinými, a poučit se z jejich chyb či produktivních inovací. Je ale rigidnější a selektivnější co do zpracovávaných údajů.

4 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 4 Srovnávací analýza: principy a přístupy „Bez možnosti srovnání lidské myšlení neví, jak si počínat.“ Alexis de Tocqueville: Democracy in America „Porovnáním určité situace s jinou získáme lepší přehled o naší současné situaci a o našich možnostech a omezeních. Učíme se srovnáváním.“ „Srovnávací veřejná politika je o tom, jak, proč a za jakým účelem různé vlády vyvíjejí určité aktivity nebo naopak setrvávají v nečinnosti.“ Heidenheimer, Heclo, Adams: Comparative Public Policy „Pouze srovnávací empirické bádání dostatečně ozřejmí základní vlastnosti, které mají soudobé sociální státy společné nebo v čem se naopak liší.“ Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism

5 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 5 Srovnávací analýza: principy a přístupy Proč porovnávat různé sociální politiky Teoretické pohledy při srovnávání sociálních politik Základní problémy srovnávací analýzy Typy studií v oblasti srovnávací analýzy Analýza sociálního státu: různé výzkumné strategie Metodologické aspekty

6 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 6 Proč srovnávat různé sociální politiky: Abychom dospěli k hlubšímu pochopení toho, jak si počínají vlády a instituce při řešení sociálních problémů, jakou úlohu hrají ostatní aktéři a jaké jsou účinky sociální politiky. Záleží na sociální politice? Hledáme vodítka pro tvorbu lepší sociální politiky. Získáváme lepší přehled o harmonizaci a koordinaci národních sociálních politik v rámci Evropské unie. Srovnávací analýza se nalézá na půli cesty mezi čistou a aplikovanou vědou a uplatňuje se v politickém konzultantství a poradenství.

7 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 7 Úrovně srovnávání Teorie na makroúrovni  Systémová teorie: prvky, vztahy, vymezení, vnější faktory, zpětněvazební smyčky, černé schránky se vstupy a výstupy, otevřené versus uzavřené systémy… (Easton, Ashby, …kybernetika)  Strukturální funkcionalismus: státy a další instituce se vyvíjejí s identifikovatelnými strukturami a funkcemi: regulačními, distribučními, se zavedenými způsoby agregace diferencovaných zájmů atd. (Parsons, Coleman) Teorie na střední úrovni  Politické styly: vlády se liší ve své schopnosti nastavovat politické cíle a v odhodlání jednat preventivně a proaktivně (Richardson)  Teorie byrokracie: byrokratické systémy existují povýtce v podobných formátech, plní podobné funkce a rozvíjejí specifické vztahy s politickou třídaou (Weber, Blondel, Osborne-Gaebler)

8 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 8 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Socioekonomické modernizační teorie Wilensky Cutwright Jackmann Státy reagují na obecné procesy industrializace a modernizace v zásadě obdobnými typy sociální politiky. Teorie kulturní determinace Rimlinger King Caim-Caudle Almond Verba Vliv silně zakořeněných kulturních idejí a vzorů chování (např. občanská kultura), pramenící z různosti dějin, na sociální zabezpečení.

9 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 9 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Rámec vztahu politických stran a státu Castles Rose Peters Schopnost politických institucí (vlád a politických stran) přenášet občanské preference do sociální politiky Teorie soupeření politických tříd Gough Offe Stephens Sociální stát je utvářen soutěží podnikatelských sil, hnaných kapitalistickou akumulací, a reprezentací pracovních sil

10 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 10 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Neokorporativismus Schmitter Lehmbruch Wilensky Schopnost vytvářet, koordinovat a implementovat sociální politiku závisí na silně organizovaných zájmových blocích (odbory, profesní sdružení, představitelé zaměstnavatelů) a institucích zprostředkujících zájmy. Institucionalismus Weyr Heclo Skocpol Olsen March Institucionální rámce (národní státy, sociální stát) ovlivňují tvorbu sociální politiky.

11 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 11 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Teorie sociálního kapitálu Putnam Občanská angažovanost lidí prostřednictvím občanských sdružení ovlivňuje fungování demokratických institucí a tedy i sociálního státu. Procesy tvorby a realizace sociální politiky Jones Peters Sociální politika je chápána jako sled identifikace problémů a tvorby, implementace a hodnocení sociální politiky Globalizace a evropeizace Wright Bouget Operační prostor evropských sociálních států je stále výrazněji definován vnějšími faktory ekonomické globalizace a právním a politickým rámcem Evropské unie.

12 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 12 Jak směšovat teorie? Příklad: model tvorby a implementace sociální politiky Kulturní tradice Politické ideologie FORMOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SOCIÁLNÍ POLIKY Postoje a chování populace Politické a ekonomické instituce Ekonomické zdroje

13 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 13 Základní problémy srovnávací analýzy Galtonův problém: jak oddělit rozdílnost kulturních nebo institucionálních vzorů od jiných příčin rozdílnosti/podobnosti Jak integrovat chování a jiné vlastnosti jednotlivců s charakteristikou kolektivních entit Jak vybírat případy:  Problém podobnosti/rozdílnosti: většina srovnávacích studií preferuje výběr co nejpodobnějších případů, ale Skocpol, Przeworski a Teune dávají přednost volbě co nejrozdílnějších případů.  Problém „relevance teorie“ Jak „co nejvíce zvýšit experimentální různorodost, snížit různorodost omylů a kontrolovat vnější různorodost“ (Peters) Jak aplikovat několik teorií na jeden poznávací problém

14 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 14 Typy studií v oblasti srovnávací politiky - dle Peterse (1998) Studie v rámci jedné země: (s odkazy na jiné země) Procesní a institucionální studie: cykly politických procesů, daňová politika Typologická studie: typologie sociálního státu Regionální statistická analýza: sociální státy v Západní Evropě, Latinské Americe, země v přechodném stádiu…; Eurostat, laekenské ukazatele Globální statistické studie: OSN, OECD, Světová banka, Světová zdravotní organizace, přehledy Mezinárodní organizace práce, Lucemburská příjmová studie

15 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 15 Srovnávání sociálních států: různé badatelské strategie Přístup sledující sociální výdaje (např. % HDP) Wilenski, Mahler, Katz Údaje jsou většinou snadno k dispozici. Tento přístup však nepokrývá nepeněžní služby, neanalyzuje hospodárnost sociálních programů a jejich reálné dopady na sociální situaci klientů. Přístup aplikující kritérium uznaných práv (úroveň peněžních dávek, kritéria opravňující k čerpání, rozsah selektivity a všeobecného pokrytí) Korpi, Palme, Kangas Přístup na základě teorie sociálních práv je velmi náročný co do dostupnosti údajů.

16 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 16 Srovnávání sociálních států: různé badatelské strategie Dekomodifikační koncepce Esping-Andersen Analýza závislosti nároků na dostupnosti prostřednictvím trhu. Čím univerzálnější dávky, tím dekomodifikovanější sociální stát. „Vynikajícím kritériem sociálních práv je zřejmě to, do jaké míry umožňují lidem zbavit jejich životní podmínky závislosti na čistě tržních silách.“ (The Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990:3) Případové studie určitého časového období (např. národní monografie systému sociálního zabezpečení) Hloubková analýza vývoje určitého případu (většinou státu) založená na kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod

17 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 17 Srovnávání sociálních států: různé badatelské strategie Smíšený přístup Výběr klíčových ukazatelů podle poznávacího problému, kombinovaný s institucionálním přístupem nebo s přístupem z hlediska práv Příklad: soubor proměnných umožňujících analyzovat podobnosti a rozdíly v poskytování sociálních služeb v Německu, Dánsku a Nizozemsku  Regulační struktura  Struktura financování  Struktura poskytování služeb  Spotřebitelé (Alber) Víte, jakou badatelskou strategii zvolíte při přípravě své studie?

18 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 18 Metodologické aspekty Jaké dimenze má srovnání: Předměty (národy, regiony, „přirozené skupiny“, sektory služeb, rozsah jejich poskytování, práva, výdaje, programy, režimy sociálního státu…) Časová období Kombinace předmětů a časových období Zásadní otázky: Jak nalézt identické entity ke srovnávání v různých zemích (předměty, jazyk) Jak nastavit ukazatele, aby reprezentovaly analyzované společenské jevy Jak se vyrovnat s rychlou změnou podmínek Jak si poradit se složitými otázkami (jinak řečeno, jak zjednodušovat bez neudržitelného zkreslování)

19 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 19 Příklad srovnávací analýzy: Reprezentativní průzkum „Kvalita života v Evropě“ Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko realizovala reprezentativní celoevropskou empirickou studii (náhodné vzorky, cca 1000 respondentů starších 18 let z každé země) v létě 2003. Průzkum zahrnul 28 evropských zemí: http://www.eurofound.ie/publications/files/EF04105EN.pdf

20 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 20 Kvalita života v Evropě Kvalita života je koncept o mnoha dimenzích, vztahuje se k životní situaci každého jedince a je měřena objektivními i subjektivními ukazateli. Pokrývá šest základních oblastí:  zaměstnanost  ekonomické zdroje  rodinu a domácnost  život komunity a sociální participaci  zdraví a zdravotní péči  znalosti, vzdělání a odbornou přípravu

21 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 21 HDP na hlavu podle zemí (Zdroj: Evropská komise 2004, Fahey, T. 2004)

22 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 22 Chudoba domácností (% rizika chudoby) na národní a unijní úrovni – pod 60% průměru zemí a EU25 Zdroj: údaje EQLS, Fahey, T. (2004)

23 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 23 Životní spokojenost (Zdroj: Böhnke, 2004)

24 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 24 Štěstí (Zdroj: Böhnke, 2004)

25 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 25 Odcizení (Zdroj: Böhnke, 2004)

26 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 26 Subjektivní blahobyt ve skupinách zemí (Zdroj: Böhnke, 2004)

27 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 27 Životní spokojenost a HDP na hlavu (Zdroj Böhnke, 2004)

28 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 28 Štěstí a HDP na hlavu (Zdroj: Böhnke, 2004)

29 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 29 Odcizení a HDP na hlavu (Zdroj: Böhnke, 2004)

30 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 30 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Základní literatura: Munková, G. a kol. (2004) Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum. Quality of Life in Europe. Série výzkumných zpráv ze srovnávacího výzkumu kvality života v Evropě. Dostupné na http://www.eurofound.ie/publications/files/


Stáhnout ppt "Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Druhé téma kurzu Evropská sociální politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google