Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie tlumočení povinný kurz (1/1) nMgr. studijní obor Tlumočnictví bloková výuka LS 2014/2015 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie tlumočení povinný kurz (1/1) nMgr. studijní obor Tlumočnictví bloková výuka LS 2014/2015 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková,"— Transkript prezentace:

1 Teorie tlumočení povinný kurz (1/1) nMgr. studijní obor Tlumočnictví bloková výuka LS 2014/2015 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

2 Základní informace  Povinný kurz Teorie tlumočení (1/1) bude probíhat v letním semestru 2014/2015 formou blokové výuky s prof. Čeňkovou, s hostujícími profesory a také s prezentacemi a referáty samotných studentů. Aktivní účast na všech blocích, zejména těch, jež budou s hostujícími profesory (v angličtině), ppt prezentace či referát, respektive seminární práce jsou nezbytnou podmínkou pro skládání atestace – tj. zkoušky, která se bude konat formou písemného testu v letním zkouškovém období.

3 Data konání TT – 1.  Pondělí 16. února: 17.30-cca19:00 (Čeňková – úvod, obsah kurzu, povinná a doporučená literatura, témata prezentací a referátů, úkoly na hostující profesory) 2 hod  Pondělí 2.března: 17:30-19:00 2 hod  (Čeňková, četba, diskuse)  Pondělí 9. března: 17:30- 19:00 2 hod  (Čeňková, ppt/ referát studenti – 3; diskuse)  Pondělí 16. března: 17:30-19:00 2 hod  (Čeňková, ppt/ referát studenti – 3; diskuse)

4 Data konání – 2.  Pondělí 23.března: 17:30-19:00 2 hod  (Čeňková, ppt/referát studenti-3; diskuse)  Pondělí 13.dubna: 17:30-19:00 2 hod  (Čeńková, referáty studenti-3; diskuse)  Pondělí 20.dubna: 15:30-17:00 a 17:30-19:00 (prof. Ebru Diriker, Istanbul-Bogazici Uni) 4 hod  Pondělí 27.dubna: 17:30-19:00 2 hod  (Čeńková, referáty studenti-3; diskuse)  Pondělí 4.května: 15:30-17:00 a 17:30-19:00  (prof. Sylvia Kalina, Heidelberg) 4 hod

5 Obsah kurzu TT-1  Důraz kladen na samostatnou přípravu studentů (sylabus předmětu + biblio – budou také vloženy na Intranet)  Povinná a doporučená literatura (viz sylabus TT v SIS) – výchozí publikace: F. Pöchhacker, Introducing Interpreting Studies, Routledge 2004. F. Pöchhacker, Introducing Interpreting Studies, Routledge 2004.  Literatura k nastudování jako příprava na hostující profesory a/nebo přímo zadaná hostujícími profesory (Sylvia Kalina, Ebru Diriker) – najdete také na Intranetu /bude vloženo nejpozději 26.2.2015 – do 23:59 )

6 Obsah kurzu TT -2  Přednášky prof. Sylvie Kaliny budou věnovány zejména tlumočnickým strategiím a kvalitě tlumočení (měření kvality, výzkum atd.)  Literatura k nastudování na přednášky prof. Sylvie Kaliny:  1) Kalina Sylvia (2005). Quality assurance for interpreting processes. In: Meta 50 (2005)2, 769-784. (Special Edition, Hanne Lee-Janke, ed.) http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/0 11017ar.html http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/0 11017ar.html http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/0 11017ar.html

7 Obsah kurzu TT - 3  2) Kalina Sylvia ( 2007). Microphone off – application of the process model of interpreting to the classroom. In: Kalbotyra (=Linguistics – Germanic and Romance Studies, Vilnius University Publishing House) 57(2007)3, 111-121. http://www.kalbotyra.flf.vu.lt/wp- content/uploads/2012/02/Kalbotyra_57_111- 121-psl.pdf http://www.kalbotyra.flf.vu.lt/wp- content/uploads/2012/02/Kalbotyra_57_111- 121-psl.pdf http://www.kalbotyra.flf.vu.lt/wp- content/uploads/2012/02/Kalbotyra_57_111- 121-psl.pdf

8 Obsah kurzu TT - 4  3) Kalina Sylvia (2012). Quality in Interpreting. In: Gambier, Yves & van Doorslaer, Luc (eds.). Handbook of Translation Studies, Volume 3 (2012, pp. 134–140) | DOI: 10.1075/hts.3.qua2 © 2010–2014 John Benjamins Publishing Company. An updated version of 2014 is online. | DOI: 10.1075/hts.3.qua2 © 2010–2014 John Benjamins Publishing Company. An updated version of 2014 is online.

9 Obsah kurzu TT- 5  Příprava na přednášky prof. Ebru Diriker:  Below are two links that are related to the dissertation topic: http://download2.hermes.asb.dk/archive/download/Herm es-42-5-diriker_net.pdf http://www.enl.auth.gr/gramma/gramma11/Diriker.pdf http://download2.hermes.asb.dk/archive/download/Herm es-42-5-diriker_net.pdf http://www.enl.auth.gr/gramma/gramma11/Diriker.pdf http://download2.hermes.asb.dk/archive/download/Herm es-42-5-diriker_net.pdf http://www.enl.auth.gr/gramma/gramma11/Diriker.pdf  + číst 2 články (budou vloženy na Intranet k tomuto kurzu TT pro nMgr.) - o konferenčním tlumočení a o simultánním tlumočení

10 Obsah kurzu TT- 6  Tlumočnická praxe a profese  Základní pojmy a definice  Druhy tlumočení  Vývoj disciplíny a její akademizace  Základní teoretické a empirické přístupy k oboru tlumočnictví, rozhraní s dalšími obory, základní paradigmata tlumočení a jejich vývoj

11 Obsah kurzu TT- 7  Modely tlumočení  Proces tlumočení – tlumočení jako vysoce specializovaná dovednost (psychologie expertízy)  Produkt tlumočení  Kvalita v procesu tlumočení  Teoretické a empirické aspekty tlumočení  Sociologické aspekty tlumočení  Psychologické aspekty tlumočení  Tlumočení do jazyka B  Problematika interdisciplinarity

12 Témata prezentací a referátů či seminárních prací  T émata a pokyny budou vloženy do Intranetu nejpozději v pondělí 26.2.2015 ve 23:59).  3-členné týmy si vyberou prezentaci či referát – a nahlásí se na mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz - nejpozději do 4.března 2015 do 20:00). Prezentace a referáty budou probíhat 9. března, 16. března a 23.března 2015. ivana.cenkova@ff.cuni.cz  Referáty a diskuse k zadané literatuře na hostující profesorky: 13.dubna a 27.dubna 2015.  Jednotliví studenti přihlásí svou seminární práci (dle pokynů, jež budou na Intranetu nejpozději 26.2.2015 ve 23:59). Konkrétní téma si zvolí sami – nahlásí se mailem nejpozději do 4.4.2015 - 20:00). Práci je nutné odevzdat nejpozději 11.května t.r. do 20:00 v tištěné i elektronické podobě.

13 Písemná zkouška z TT  (přednášky – zejména hostujících profesorů, načtená základní i doporučená literatura)  2 části:  A) pět otázek– krátké odpovědi (znalosti)  B) písemné zpracování tématu (schopnost se zamyslet)  Podmínkou pro skládání zkoušky jsou buď odprezentovaná ppt či referát nebo odevzdaná seminární práce.

14 Cíl kurzu Teorie tlumočení  Seznámit se více do hloubky s tlumočením jako akademickou disciplínou a předmětem výzkumu  Nastínit hlavní oblasti teoretického a empirického výzkumu  Naučit se o tlumočení přemýšlet na teoretické úrovni  Rozvoj obecných schopností práce s odbornou literaturou (čtení, psaní)  Naučit se pracovat s časovými lhůtami

15 Definice – Co je tlumočení?  Tlumočení je způsob převodu, kdy vznikne první a jediná verze v jiném (cílovém) jazyce na základě jediné prezentace projevu ve výchozím jazyce.  (Pöchhacker, 2000:11)  Nebo…..

16 Klasifikace tlumočení  Podle kontextu (obchodní jednání, diplomatické tlumočení, soudní tlumočení, tlumočení na konferenci….)  Podle vztahu účastníků (instituce-jedinec, bilaterální- multilaterální, zajištění komunikace – zajištění práv…)  Podle modality (mluvený jazyk, znakový jazyk, tlumočení pro hluchoslepé, simultánní titulkování (live subtitling, respeaking)  Podle způsobu tlumočení (simultánní, z listu, šušotáž, konsekutivní ….)  Podle směru (z B, C do A, z A do B, pilotáž, obousměrné tlumočení)

17 Kdo je tlumočník?  Profesionalizace: znalosti/dovednosti, které příslušníky jasně vydělí (obzvláště je-li nutné vzdělávání)  Znalosti: jazyky, rozhled, znalost různých témat (terminologie apod., prostředí – např. soudy apod.)  Kognitivní dovednosti, osobnostní a morální rysy  Etika  regulace přístupu k profesi: certifikace / kvalifikace

18 Vývoj disciplíny - 1  Úzce souvisí s akademizací = výchovou profesionálních konferenčních tlumočníků v rámci univerzitních vzdělávacích programů  Institucionální zakotvení – publikace prvních učebnic (Herbert 1952, Rozan 1956, van Hoof 1962)  První magisterská práce –Eva Paneth, 1957

19 Vývoj disciplíny- 2  60.léta: zájem psychologů (simultánní tlumočení)  1969 – první disertace – Ingrid Pinter/Kurz  Henri Barik, USA, David Gerver GB – psychologie  60.-70. léta: první velká tlumočnická teorie (Danica Seleskovitch – teorie smyslu…)  Autorka i teorie (tzv. pařížská škola) dominovaly disciplíně až do 80.let.

20 Vývoj disciplíny - 3  80.léta:  Soudní tlumočení  Zárodky komunitního tlumočení  První disertace v tlumočení do znakového jazyka  1992 vznik Interpreting Studies jako samostatné /pod/disciplíny v rámci Translation Studies

21 Vývoj disciplíny - 4  1995.- první Critical Link – vznik mezinárodní komunity, institucionalizace výzkumu  1996 – časopis Interpreting, první recenzované odborné periodikum věnované čistě tlumočení

22 Vývoj disciplíny - 5  Kdo se věnuje teorii a výzkumu tlumočení?  Primárně profesionální tlumočníci  Kde: několik center: Ženeva, Terst, Turku, Monterey, Moskva, Granada, Montreal…  Konferenční tlumočení – především Evropa  Komunitní tlumočení, tlumočení do znakového jazyka – USA, Kanada, Evropa, Austrálie

23 Vývoj disciplíny - 6  Roztříštěnost: paralelní vývoj konferenčního, komunitního tlumočení a tlumočení do znakového jazyka, velmi málo interakce  Dáno částečně odlišnými primárními zájmy: konferenční tlumočení - didaktika, psychologie, sociologie  Komunitní tlumočení – sociologie  Tlumočení do znakového jazyka – sociologie, deaf culture

24 K čemu je teorie tlumočení?  - čím se zabývá?  Čím by se měla zabývat?  K čemu je (pokud je k něčemu?)

25 Co teorie tlumočení studuje

26

27 Četba (ISS)  kapitola 8: 8.1-8.4  kapitola 1: 1.2-1.5  kapitola 2 soustředit se na obrázky!!!  kapitola 3: 3.1-3.2  kapitola 4  články: Pöchhacker, F. (2009) The turns of interpreting studies. In G. Hansen, A. Chesterman a H. Gerzymisch-Arbogast (red.) Efforts and Models in Interpreting and Translation Research, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, str. 25-46. Gile, D. (2006) Interpreting studies as an academic discipline: sociological and scientific aspects. In GU Zhengkun & SHI Zhongyi (eds). West and East: Developments in Translation Studies (in Chinese). Tianjin, China: Baihua Literature and Art Publishing House, str. 283-301. Shlesinger, M.(1995) Stranger in paradigms: what lies ahead for simultaneous interpreting research. Target 7:1, str. 7-28.

28 Pro zájemce  Norimberský soudní proces http://www.youtube.com/watch?v=cvY_1bMAZW Y&gl=BE http://www.youtube.com/watch?v=cvY_1bMAZW Y&gl=BE http://aiic.net/page/983/the-nuremberg- trial/lang/1 http://aiic.net/page/983/the-nuremberg- trial/lang/1  rozhovor s Jesúsem Baigorrim http://www.youtube.com/watch?v=O9KGmDGlt4 o http://www.youtube.com/watch?v=O9KGmDGlt4 o

29 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Ráda odpovím na Vaše dotazy….


Stáhnout ppt "Teorie tlumočení povinný kurz (1/1) nMgr. studijní obor Tlumočnictví bloková výuka LS 2014/2015 prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google