Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Evropských fondů k Operačním programům. Odborný profil Frkové vzhledem k předmětu Členka hodnotící komise programu OPPI Bývalá členka Monitorovacího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Evropských fondů k Operačním programům. Odborný profil Frkové vzhledem k předmětu Členka hodnotící komise programu OPPI Bývalá členka Monitorovacího."— Transkript prezentace:

1 Od Evropských fondů k Operačním programům

2 Odborný profil Frkové vzhledem k předmětu Členka hodnotící komise programu OPPI Bývalá členka Monitorovacího výboru OPPI Externí hodnotitelka projektů programu COST - The COST EEP (External Expert Panel Brusel) Řešitelka za ČR mezinárodního projektu ENESCOM financovaného z programu Inteligent Energy Europe (+ Hromada, + Rohlena) Řešitelka projektu REU financovaného z LLLP Jean Monnet Spoluřešitelka za ČR mezinárodního projektu SME and regional development financovaného z programu COST Spoluřešitel v GAČRu Spoluřešitel Výzkumného záměru MŠMT

3 Odkud se berou finance v EU Státy každoročně přispívají do Rozpočtu EU (příjmová stránka je tvořena příspěvky členských států) – bude samostatná přednáška Výdaje jsou rozvrstveny (90%) do Fondů. Z nich se financují v jednotlivých zemím tzv. Operační programy a Země, které si země spravují samy. Operační programy se člení na Prioritní osy a ty na jednotlivé Oblasti podpory – na něž jsou vypisovány výzvy k předkládání projektů. Část peněz je přímo vyčleněna do tzv. Komunitárních programů financovaných přímo Evropskou Komisí. Projekty řeší minimálně 3 řešitelé z různých členských států. (ENESCOM – 14 řešitelů)

4 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) – 90% rozpočtu - je jich celkem 5 1) EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) - Cílem vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. Určen na financování tzv. Hard projektů. (Innovation and research; The digital agenda; Support for small and medium-sized enterprises (SMEs); The low-carbon economy.) 2) ESF (Evropský sociální fond) - podpora zaměstnanosti a kvalitního zaměstnání, mobilita pracovních sil, vzdělávání, rovnosti pohlaví, nediskriminace a podpora sociálního začleňování a boj s chudobou, tzv. Soft projekty; 3) FS (Fond soudržnosti) zaměřuje se na podporu rozvoje chudších států (jejichž HDP je nižší než 90 % EU27), nikoli regionů. Financuje investiční (infrastrukturní) projekty se zaměřením na dopravu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, životní prostředí….) Tyto tři fondy představují 50% rozpočtu

5 „Evropské strukturální a investiční fondy“ (ESIF) pokračování 4) EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) - podpora zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a rozvoj venkova; 5) ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) – v ČR zaměřen na podporu akvakultury (rybářství, podpora pobřežní komunity…). V součtu tyto dva představují 40 % EU rozpočtu.

6

7 │ 7│ 7 Programovací období EU je sedmileté. Nyní se nacházíme na přelomu období – struktura rozčleněných výdajů. Fony 1+2+3 Fondy 4+5

8

9

10 Programovací období 2014 - 2020

11 Rozdělení financí z fondů EU do oblastí podpory (ČR)

12 12 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) – vyspělost 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) – vyspělost

13 Míra spolufinancování projektů Maximální míra příspěvku EU na jednotlivé akce (projekty): Nepřesáhne 50 % celkových nákladů na konkrétní akci. Ale! V členských státech s HDP méně než 90 % EU průměru - tj. týká se i ČR), se příspěvek Unie zvyšuje na 75 %. Přitom: 5 % musí vždy přispět státní rozpočet znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů U některých projektů (výzkum, vzdělávání, ŽP….) dotace pro příjemce může činit až 100 % znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů │ 13

14 Nové programovací období odstartovala Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 podepsaná mezi vládou ČR a EK. „Dohoda o partnerství“ je dokument vypracovaný členským státem EU, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit (230 stran). Obsahuje návrh operačních programů a rozdělení financí ve výši cca 23,8 mld. EUR

15

16 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ v programovacím období 2007-2013 ● http://www.strukturalni-fondy.cz/http://www.strukturalni-fondy.cz/

17 Schválená nová struktura 8 tématických operačních programů včetně řídících orgánů (v minulosti 25) na období 2014-2020 (zmizely ROPy): OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT OP Doprava (EFRR+FS) – MD OP Životní prostředí (EFRR+FS) – MŽP OP Zaměstnanost (ESF) – MPSV Integrovaný operační program (EFRR) – MMR OP Praha – pól růstu ČR (EFRR+ESF) – Praha OP Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) – MMR V gesci MZ zůstávají nadále programy financované z prostředků zemědělského fondu: Program rozvoje venkova (EZFRV) OP Rybářství (ENRF)

18

19 Nadále pokračují programy v rámci územní spolupráce OP Česká republika – Polsko OP Svobodný stát Sasko – Česká republika OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika OP Rakousko – Česká republika OP Slovensko – Česká republika Jde o podporu integrovaného regionálního rozvoje území tvořeného regiony úrovně NUTS III nacházejícími se podél státních hranic.

20 20 Kdo řídí operační programy? Institucionální zabezpečení operačních programů v ČR Kdo řídí operační programy? Institucionální zabezpečení operačních programů v ČR V rámci decentralizovaného systému řízení strukturálních a investičních fondů EU spočívá celková odpovědnost za implementaci a monitorování na jednotlivých členských státech. V ČR je MMR je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU. Pro každý operační program je určen: - Řídící orgán/zprostředkující subjekt - Monitorovací výbor Platební a certifikační orgán na MF zajišťuje profinancování prostředků z fondů EU

21 21 Operační programy řídí tzv. Řídící orgán (ministerstvo) nebo zastupující orgán (např. Czechinvest) Úkolem řídícího orgánu je zajistit provádění operačních programů: Vyhlásit výzvu k předkládání projektů Projekty ohodnotit Vybrat kvalitní projekty Uzavřít smlouvy s realizátory vybraných projektů a profinancovat Kontrolovat realizaci projektů

22 Souhrn info o OP na https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana konkrétně na https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni- programyhttps://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni- programy

23 Operační program Životní prostředí PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, PO4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, PO5: Energetické úspory, PO6: Technická pomoc.

24 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“ Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

25 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků Specifický cíl 1: Posílení excelence ve výzkumu Specifický cíl 2: Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (technické a přírodovědné obory)

26 IROP

27 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014–2020 http://www.strukturalni- fondy.cz/getmedia/cf177bdf-81e7-4a72-8a70- 2d189f1165e1/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf http://www.strukturalni- fondy.cz/getmedia/cf177bdf-81e7-4a72-8a70- 2d189f1165e1/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf

28

29 IROP pro všechny NUTS II regiony kromě Prahy

30 Program rozvoje venkova OSA I - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA II - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA (např. Podpora cestovního ruchu). OSA IV – LEADER Místní akční skupiny (MAS) - navrhují ucelenou strategii místního rozvoje, resp. Strategický plán Leader a odpovídají za jeho provádění. Vybírají projekty, které budou v souladu se Strategickým plánem Leader v rámci PRV financovány. Jde o maximální přiblížení MAS k místním projektům.

31 Charakteristika opatření Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení. Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou vleků a lanovek), budování a značení turistických stezek včetně naučných, odpočinkových míst a nákup a výsadba doprovodné zeleně.

32


Stáhnout ppt "Od Evropských fondů k Operačním programům. Odborný profil Frkové vzhledem k předmětu Členka hodnotící komise programu OPPI Bývalá členka Monitorovacího."

Podobné prezentace


Reklamy Google