Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 XI. podzimní konference AEM Budoucnost českého teplárenství Miroslav Krejčů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 XI. podzimní konference AEM Budoucnost českého teplárenství Miroslav Krejčů."— Transkript prezentace:

1 1 XI. podzimní konference AEM Budoucnost českého teplárenství Miroslav Krejčů

2 2 Základní body:  Teplárenské sdružení ČR  české teplárenství ve zkratce  podmínky, problémy, rizika  budoucnost

3 3 Je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství a bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti dálkového zásobování tepelnou energií. Jeho členy jsou  výrobci a distributoři tepla,  výrobci a dodavatelé technologií pro teplárenství,  vysoké školy, projektové a jiné organizace se vztahem k dálkovému zásobování teplem. Sdružení má aktuálně 100 členů.

4 4  sjednocuje zájmy výrobců a distributorů tepla, zákazníků, široké odborné i laické veřejnosti a státu  prosazuje a propaguje KVET a dálkové zásobování teplem  podílí se na tvorbě a připomínkování příslušné legislativy  je členem evropského sdružení teplárenských asociací Euroheat & Power se sídlem v Bruselu

5 5 Teplárenství v ČR  roční spotřeba tepla v ČR činí cca 380 PJ  ze zdrojů CZT je dodáváno cca 210 PJ  z ostatních zdrojů pak cca 170 PJ  dálkově je teplem zásobováno 1,6 mil. bytů

6 6 Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro cca 1,2 miliónu domácností u nás. 21 našich největších měst má více než 50 000 obyvatel. Členové TS ČR dodávají teplo ve všech těchto městech. Dohromady v nich žije přes 3,3 miliónu obyvatel. Teplem je v nich zásobováno kolem 820 000 bytů. To je zhruba 2,5 mil. obyvatel.

7 7 Vedle největších měst dodávají členové Sdružení teplo i v desítkách dalších měst a obcí v ČR. Mapa lokalit vytápěných členy Teplárenského sdružení ČR

8 8

9 9 Podíl členů TS ČR na výrobě tepla (členové TS ČR zásobují teplem 1,2 miliónu domácností)

10 10 Podíl TS ČR na výrobě elektřiny (39 členů TS ČR včetně ČEZ jsou také výrobci elektřiny)

11 11 Meziroční růst cen dálkového tepla (DPH - daň z přidané hodnoty, SED - spotřební ekologická daň, ceny v Kč/GJ)

12 12 Rozložení průměrných konečných cen tepla dle statistik ERÚ (2006)

13 13 Průměrné ceny tepla v krajích dle ERÚ a podíl uhlí na palivu (2006)

14 14 V celé Evropě je teplem dálkově zásobována třetina domácností. TS ČR je členem evropského sdružení Euroheat & Power. Z jeho údajů byla sestavena následující tabulka:

15 15 Rozšíření dálkového vytápění v Evropě

16 16 Energetická koncepce I.  V ČR je platná Státní energetická koncepce schválená vládou v r. 2004.  Pracuje Nezávislá energetická komise.  Ze zveřejněných předběžných výstupů komise vyplynulo, že problematika teplárenství je komisí vnímána jako jeden ze zásadních problémů z pohledu nutnosti zajištění paliv pro výrobu tepelné energie.  Bylo zpracováno Stanovisko TS ČR ve věci zajištění primárních paliv pro zabezpečení dodávek tepelné energie s cílem prosazovat dlouhodobou podporu dalšího rozvoje teplárenství a KVET v ČR a vyvolat diskusi o zrušení limitů těžby uhlí.

17 17 Energetická koncepce II.  Podpora KVET a dálkového zásobování teplem je ve Státní energetické koncepci formálně vyjádřena.  Zelená kniha EU –Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii - zajištění dostatku energie v Evropě a zlepšování životního prostředí - prioritou je výstavba jaderných zdrojů a zdrojů KVET a OZE  Shoda cílů s platnou SEK ČR.

18 18 Podpora KVET a CZT  Směrnice 2004/8/ES o prosazování KVET založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu. V ČR byla implementována do Energetického zákona a je prováděna vyhláškou 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z KVET a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů.  Novela č.110/2008 Sb. poškozuje výrobce v KVET.  Obecně pro podporu KVET a dálkového zásobování teplem chybí konkrétní kroky (ohodnocení výroby elektřiny v KVET, nastavení ekologických daní, nedostatek emisních povolenek).

19 19 Energetický zákon  Provozovatel DS má právo změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben v případech uvedených v zákoně. To znemožňuje výrobcům uskutečnit sjednané dodávky odběratelům a tím ho vystavují možnému postihu z titulu neplnění smluvních závazků ze strany odběratele. Řešením je zavést odpovědnost DS za škody takto způsobené výrobci.  Při novele provedené zákonem č. 670/2004 Sb., byla do § 78 vložena držiteli licence povinnost zajistit v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství TUV pro účely poměrného rozúčtování nákladů na TE na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa. Přitom evropská legislativa obdobnou povinnost nepožaduje. Požadujeme proto tuto povinnost zrušit.

20 20 Ekologické zákony I.  Směrnice 2003/96/ES stanovuje minimální sazby daně pro elektřinu a paliva.  Platná znění zákonů v ČR způsobují energetickému sektoru podstatné zvýšení nákladů na palivo pro teplárny. Ekologická daň na uhlí např. způsobila zvýšení ceny uhlí o 50 – 100 %.  V českých zákonech je využito minima výjimek ze zdanění pro výrobu elektřiny a tepla v kombinované výrobě.

21 21 Ekologické zákony II.  Zákon o dani z pevných paliv: - osvobozeno je palivo pro KVET pokud je teplo z KVET dodáváno domácnostem (ne výtopenské zdroje).  Zákon o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů: - osvobozen je plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách (x blokové kotelny). Od daně by měla být osvobozena všechna paliva pro výrobu v KVET. Zdanění paliv pro KVET přitom Směrnice nevyžaduje a umožňuje jejich osvobození od daně.  Zákon o dani z elektřiny: - není osvobozena elektřina z KVET.

22 22 Regulace cen tepelné energie  Tepelná energie je regulována od roku 1990. Po otevření energetických trhů a uvolnění regulace pro elektřinu a plyn teplárenské společnosti očekávaly, že regulace cen u tepla bude výrazně uvolněna, popř. zrušena, což se nestalo.  Regulace cen tepelné energie svoji úlohu již splnila a podnikání teplárenským společnostem spíše komplikuje a omezuje jejich podnikatelské aktivity.  Snaha o zrušení regulace (v rámci novely EZ).

23 23 Zpráva kontrolního výboru PS PČR  22.7. vyšla tisková zpráva konstatující, že stávající kontrolní systém věcně usměrňovaných cen tepla nesplňuje požadavek minimálních cen tepla pro odběratele odpovídající ekonomicky oprávněným nákladům.  Stanovisko Teplárenského sdružení ČR - obecný a účelový materiál znevažující práci ERÚ, SEI a image teplárenských společností, - kontroly cen tepla probíhají dle platné legislativy a ceny tepla jsou jedny z nejvíce regulovaných cen u nás, - ceny dálkového tepla jsou vystaveny konkurenci ostatních druhů vytápění. Proč poslanci parlamentu najednou poukazují na to, že výroba tepla je činností ve veřejném zájmu, když podobný argument tepláren při prosazování některých pravidel, která by byla ku prospěchu jejich odběratelům, odmítají?

24 24 Národní alokační plán 2008 - 12  Požadavky a potřeby teplárenského sektoru byly v návrhu NAP řešeny pouze částečně, zachovány nebyly bonusy, vyřešena nebyla otázka klimatických vlivů a přepojen í existujících zdrojů nespadajících pod NAP na zdroje pod alokaci spadající.  Snížení limitu na hodnotu 86,8 mil. tun a způsob rozdělení povolenek může ohrozit zabezpečení dodávek tepelné energie z centrálních zdrojů.  III. období NAP – navrhováno zavedení aukcí na emisní povolenky (uvažováno po určitou dobu pro zdroje KVET povolenky přidělovat).

25 25 Rizika pro teplárenství  zhoršující se dostupnost uhlí (omezené kapacity, růst cen, územní limity)  nejasná koncepce pro dálkové zásobování teplem  ekologická daňová reforma – zatížení centrálních zdrojů  Národní alokační plán – nejsou brána v potaz specifika teplárenství; III. období (nákup povolenek)  tarify cen zemního plynu nepodporující centrální zdroje

26 26 Budoucnost českého teplárenství  Teplárenství je významnou součástí české energetiky.  Elektřinu lze dovézt či vyrábět z jádra, teplo dovážet nelze.  Nelze v rozumné době provést přechod na jiná paliva v teplárnách.  Přechod na plyn výrazně zvýší cenu tepelné energie z centrálních zdrojů.  OZE a jiná alternativní paliva jsou dobrá, nelze jimi však nahradit celkovou potřebu tepla.  Hrozí i riziko postupného rozpadu teplárenských soustav se všemi ekonomickými i ekologickými dopady.

27 27 B U D O U C N O S T ???

28 28 “Přijatelnou tepelnou pohodu za přiměřenou cenu, při zachování rovnováhy v přírodě”. Teplárenské sdružení České republiky Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice telefon: +420 466 414 440 fax: +420 466 412 737 e-mail: tscr@tscr.cz www:tscr.cztscr@tscr.cz TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky


Stáhnout ppt "1 XI. podzimní konference AEM Budoucnost českého teplárenství Miroslav Krejčů."

Podobné prezentace


Reklamy Google