Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 XVII. Seminář energetiků Aktuální situace a řešené problémy v teplárenství ČR Miroslav Krejčů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 XVII. Seminář energetiků Aktuální situace a řešené problémy v teplárenství ČR Miroslav Krejčů."— Transkript prezentace:

1 1 XVII. Seminář energetiků Aktuální situace a řešené problémy v teplárenství ČR Miroslav Krejčů

2 2 Podpora KVET I. Zelená kniha EU – „Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku“. Cíle Zelené knihy, tj. úspora primárních paliv a snížení závislosti EU na dovozu energie beze zbytku naplňují KVET a dálkové zásobování teplem. Státní energetická koncepce – hovoří o podpoře KVET. Směrnice 2004/8/ES o prosazování kogenerace založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu. V ČR je implementována do EZ (458/2000 Sb.) a prováděna vyhláškou 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení způsobu množství elektřiny z KVET a určení elektřiny z DZE (je vyplácen příspěvek za každou MWh).

3 3 Podpora KVET II. Pravidla pro implementaci Směrnice 2004/8/ES. ČR odmítla referenční hodnoty oddělené výroby elektřiny a tepla navrhované v EU. Byla vyjádřena žádost o bilaterální jednání za ČR o zachování současných principů podpory KVET podle kritérií ve vyhl. 439/2005 Sb., neboť hodnoty stanovené EU by nebyly nápomocny rozvoji KVET v ČR. Naše požadavky na změnu referenčních hodnot nebyly ze strany EU vyslyšeny. V současné době je prověřována možnost výjimky z platnosti evropských referenčních hodnot pro ČR. Studie „Ocenění elektřiny z KVET“, jejíž výstupy zohledňují přínosy KVET a navrhují ocenění této elektřiny, v praxi však není využito a příspěvek stanovený ERÚ považujeme za velmi nízký a neodpovídající přínosům tohoto způsobu výroby elektřiny a tepla a přínosům k ochraně životního prostředí.

4 4 Národní alokační plán I. Energetika je nejvýznamnějším sektorem, kterého se alokace dotýká. V NAP I bylo v sektoru veřejné energetiky množství přidělovaných povolenek restriktivnější oproti jiným odvětvím. Při tvorbě návrhu alokace povolenek pro 2. období jsme požadovali zachování bonusů EA, bonusů pro CZT a bonusů pro KVET a nepřipustit jejich krácení. Dále jsme požadovali řešit především: a) závislost dodávek tepla na vývoji vnějších podmínek, b) možnosti přidělení povolenek při připojení nového odběratele, c) zvýšení instalovaného výkonu v průběhu výměny nebo rekonstrukce zařízení, změně způsobu provozování zařízení, poskytování PpS.

5 5 Národní alokační plán II. Nedostatečné množství povolenek pro teplárenský sektor může způsobit růst cen tepla a ohrozit rozvoj systémů dálkového zásobování teplem. Potřeby teplárenského sektoru byly vyřešeny pouze částečně, zachovány byly bonusy, řešena byla otázka klimatických vlivů a přepojení existujících zdrojů nespadajících pod NAP. Nevyřešena zůstala otázka nových připojení (sídlištních celků apod.) a změna způsobu provozování. Otázka povolenek při poskytování PpS byla ošetřena korekcí, která pouze částečně kryje rizika nedostatku povolenek při nárůstu výroby silové elektřiny. Vláda schválila předložit v Bruselu NAP II ve výši 101,9 mil. tun.

6 6 Ekologická daňová reforma I. Směrnice 2003/96/ES stanovuje minimální sazby daně pro elektřinu a paliva a jejich zavedení v ČR má být k 1.1.2008. V ČR neexistuje platný návrh Ekologické daňové reformy, počátkem roku byly vládou ČR schváleny základní principy a harmonogram zavádění ekologických daní. Navrhovány jsou 3. etapy zavádění ekologických daní, v I. etapě ve výši požadavků EU, v dalších se uvažuje se zvyšováním daní. V principech je uvažováno osvobození (nulová daň) ze zdanění pro elektřinu z KVET, OZE a DZE. Vzhledem k ekologickým efektům vznikajícím při těchto způsobech výroby elektřiny a dálkově dodávaného tepla, které jsou požadovány považujeme toto osvobození za žádoucí a nezbytné.

7 7 Ekologická daňová reforma II. Požadujeme, aby ekologické daně byly zavedeny pouze ve výši požadované EU a nebyly v dalších etapách zvyšovány a aby bylo v maximální míře využito možných osvobození ze zdanění, která Směrnice EU umožňuje. MF ČR připravuje návrh zákona o zdanění tuhých paliv a zákona o zdanění elektřiny, kde je v I. etapě navrhováno zdanění ve výši dle požadavků evropské Směrnice včetně uvedených osvobození. Zvyšování ekologických daní považujeme za hrozbu a příčinu možné stagnace rozvoje KVET a dálkového zásobování teplem.

8 8 Daň z přidané hodnoty Teplo je nyní zatíženo 5 %. sazbou DPH. Výjimka EU platí do 31. 12.2007. ČR se v rámci EU podařilo ve spolupráci s dalšími státy prosadit podmínky pro zachování 5 % DPH u tepla na neomezenou dobu. Zachování 5% daně po 31.12.2007 není zatím do české legislativy zapracováno. Zvýšení sazby DPH by zpomalilo žádoucí rozvoj KVET a dálkového zásobování teplem a způsobilo nárůst počtu individuálních zdrojů s negativními vlivy na životní prostředí. Narostlo by zatížení domácností o 3,3 mld. Kč, tj. průměrně 2 200,- Kč/byt/rok (sociální dopady).

9 9 Podmínky dalšího rozvoje KVET a dálkového vytápění v ČR  ohodnocení elektřiny z KVET způsobem odpovídajícím ekonomickým a ekologickým přínosům tohoto způsobu využívání primárních paliv  zohlednění potřeb teplárenských společností při alokaci povolenek v NAP II  nepřipuštění nesmyslné výše ekologických daní  zachování snížené sazby daně z přidané hodnoty pro tepelnou energii *** Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 XVII. Seminář energetiků Aktuální situace a řešené problémy v teplárenství ČR Miroslav Krejčů."

Podobné prezentace


Reklamy Google