Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mělník 22.-23.6. 2009 Kdy skončí české teplárenství?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mělník 22.-23.6. 2009 Kdy skončí české teplárenství?"— Transkript prezentace:

1 Mělník 22.-23.6. 2009 Kdy skončí české teplárenství?

2 V ČR je teplem dálkově zásobováno přes 1,6 mil. bytů. Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro více než 1,195 miliónu domácností u nás. 21 našich největších měst má více než 50 000 obyvatel. Členové TS ČR dodávají teplo ve všech těchto městech. Dohromady v nich žije přes 3,340 miliónu obyvatel. Teplem je v nich zásobováno kolem 822 000 bytů. To je zhruba 2,465 mil. obyvatel, tedy 73 % bytů.

3 Mapa lokalit dodávek dálkového tepla od členů TS ČR

4

5 Meziroční růst cen dálkového tepla (DPH - daň z přidané hodnoty, SED - spotřební ekologická daň, ceny v Kč/GJ)

6 Výroba tepla v České republice

7 Podíly primárních paliv na vytápění

8 Podíly na vytápění bytů v ČR celkem (bez domovních kotelen je podíl tepláren a výtopen 41 %)

9 Původ dálkového teplo z tepláren

10 Podíl vyrobené elektřiny z KVET v uhelných elektrárnách

11 Rozšíření dálkového vytápění v Evropě

12 Co nás trápí? Legislativa - 1 Při novele provedené zákonem č. 670/2004 Sb., byla do § 78 vložena držiteli licence povinnost zajistit v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na teplo na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa. § 78, odst.6 (stávající): Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká. § 78, odst.6 (návrh novely): Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 1. září 2011 v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.

13 Při projednávání v Hospodářském výboru došlo k přijetím pozměňovacího návrhu – doplnění § 86 „Přeložky rozvodných tepelných zařízení“ v odst. č. 2: Odst. (2) Přeložky rozvodných tepelných zař í zen í zaji š ťuje jejich vlastn í k na n á klady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud nedojde k jin é dohodě. Stavebn í k, který vyvolal přeložku, nese n á klady nezbytn é ú pravy dotčen é ho rozvodn é ho tepeln é ho zař í zen í a to na ú rovni st á vaj í c í ho technick é ho ře š en í. N á klady souvisej í c í s modernizac í či zvý š en í m přenosov é kapacity rozvodn é ho tepeln é ho zař í zen í nese vlastn í k tohoto zař í zen í. V př í padech, kdy bylo věcn é břemeno k rozvodn é mu tepeln é mu zař í zen í zř í zeno ze z á kona a bylo bez ú platn é a potřeba přeložky je vyvol á na jiným využit í m nemovitosti ze strany jej í ho vlastn í ka, hrad í n á klady přeložky vlastn í k tohoto zař í zen í. Vlastn í k rozvodn é ho tepeln é ho zař í zen í je povinen sezn á mit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem proveden í přeložky a n á klady na jej í proveden í. N á klady na proveden í přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutn é n á klady. Co nás trápí? Legislativa - 2

14 Co nás trápí? Legislativa - 3 V letních měsících se objevila zpráva Kontrolního výboru PS PČR k teplárenství a cenám tepelné energie, která tvrdí, že teplárny okrádají své odběratele. V celé Zpravodajské zprávě přitom nejsou uvedeny žádné podklady ze kterých se vycházelo u analýzy stávajícího stavu. Nejsou uvedeny ani žádná porovnání či jiné číselné údaje které by šlo ověřit. Materiál předem obecně předjímá, že teplárny okrádají odběratele, že současná legislativa znevýhodňuje odběratele a že cenová regulace je výrobci tepla a distributory porušována a je proto potřeba změn v energetickém zákoně i samotné kontrole cen tepelné energie. Teplárenské společnosti se domnívají, že stávající systém regulace a kontroly cen tepla u nás je dostatečný a průkazný a že stanovování dalších opatření je zcela zbytečné. Úpravy energetického zákona považujeme za účelový a neopodstatněný zásah do podnikatelského prostředí. Je těžko obhajitelné, aby v rámci jednoho zákona byl zaváděn zvláštní režim pro teplárenství a zbývající oblasti nebyly nikterak dotčeny.

15 Co nás trápí? Legislativa - 4 V ČR je platná Státní energetická koncepce schválená vládou v r. 2004. Pracovala Nezávislá energetická komise i oponentní komise. Ze zveřejněných výstupů vyplynulo, že problematika teplárenství byla vnímána jako jeden z významných problémů z pohledu nutnosti zajištění paliv pro výrobu tepelné energie. Bylo zpracováno Stanovisko TS ČR ve věci zajištění primárních paliv pro zabezpečení dodávek tepelné energie s cílem prosazovat dlouhodobou podporu dalšího rozvoje teplárenství a KVET v ČR a vyvolat diskusi o zrušení limitů těžby uhlí. MPO ČR byl zpracován návrh aktualizované energetické koncepce ČR.

16 Co nás trápí? Zelený teror 1 Emisní povolenky – včera, dnes a zítra Co a jak bude po roce 2012?

17 Co nás trápí? Zelený teror 2 Obnovitelné zdroje Stanovení cen energií z OZE cenovým rozhodnutím ERU

18 Co nás trápí? Zelený teror 3 Těžební limity Dlouhodobé smlouvy na dodávky paliv Regulace těžby pro potřeby teplárenství

19 Co musí udělat teplárníci? Audity jednotlivých zdrojů – zvýšení účinnosti spalovacího procesu Palivový mix (uhlí, biomasa, TAP, upravený komunální odpad) Investice do rozvoje a rekonstrukce tepelných sítí

20 Děkuji za pozornost Tomáš Drápela Plzeňská teplárenská,a.s. www.pltep.cz


Stáhnout ppt "Mělník 22.-23.6. 2009 Kdy skončí české teplárenství?"

Podobné prezentace


Reklamy Google