Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zakládání a péče o zeleň v sídle i krajině,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zakládání a péče o zeleň v sídle i krajině,"— Transkript prezentace:

1 Zakládání a péče o zeleň v sídle i krajině,
možnosti financování z PRV Mgr.Vít Hrdoušek

2 Owocní stromové, mimo owoce také ten weliký užitek působí, že činí krajiny úrodnější a zdravější…. Poskytují rozličné druhy krásného dříví … stromořadí chrání pole také před přílišnými wysušujícími wětry a z luk prospěšnau úrodě stinnou pokrývkou. Pěstování a ošetřování owocného stromoví odjímá příležitost k zahálce a wyplývajícím z ní nepravostem, ožralství, chlípnosti, krádeže….To jest v jiném ohledu také znamenitý prostředek k ušlechtění a zdokonalení lidského ducha a srdce. František Pixa 1848

3

4 Ne všechny stromy se podařilo vytrhat, některé v nezájmu dnešní společnosti umírají bez povšimnutí v „zarostlých koutech“ naší krajiny.

5 Slovácko – je kulturní krajinou moravsko-slovenského pomezí již řadu století a jsou zde zachovány na poměrně malém území různé typy kultivované krajiny od nížin po hornatiny. Slovácko je průsečíkem tří přírodních oblastí: panonské, karpatské a hercinské i křižovatkou mnoha kulturních vlivů.

6 drobná parcelace tzv. „traťová plužina“ Historické mapy a zápisy –jsou významný nástroj pro sledování vývoje krajiny i pro obnovu území. Hospodaření v krajině bylo až do poloviny 20. století v drobné parcelaci o ploše do 0,5 ha průměrně děleno na: pole, sady, louky, remízy, lesy, vodní plochy a síť cest. Tato parcelace místy dodnes vytváří krajinu mozaikovou a ekologicky stabilní. Moderní hospodaření tuto mozaiku stírá a přináší mj.zvýšenou erozi a sucho v území.Výrazným indikátorem tradiční mozaikové krajiny je právě zeleň, především ovocné stromy! Strážnicko - Bílé Karpaty

7 Obnovu i další tvorbu krajinných struktur lze řešit především těmito nástroji:
UPD – obnova cestní sítě, funkčních celků v krajině i obci USES – biokoridory, biocentra a interakční prvky, KPU – společná opatření – cesty, poldry, meze ...

8 Kulturní krajina Slovácka
Hospodaření v nížinách – výrazná průmyslová strojní výroba na velkých scelených plochách orné půdy s malým podílem lidské práce ukazuje krajinu vzniklou v 60. letech 20.století. Ovocné stromy zde dožívají podél cest, vzácné zbytky sadů (štěpnic) a soliterů; města a vsi se zahradami s menším podílem ovocných stromů; Hospodaření na svazích – zčásti průmyslová výroba na zorněných svazích, v méně dostupných místech neudržované sady z 19. století, místy vinohrady, zarostlé meze, ulicové vsi s udržovanými ovocnými zahradami; Hospodaření v horách – louky po bývalých vesnicích ze 17. století strojně koseny s velkým podílem soliterů lesních i ovocných dřevin. Za státní hranicí je stále živé kopaničářské osídlení s udržovanými ovocnými sady, alejemi i solitery. ZPĚT

9 Projekty záchrany a obnovy zeleně v krajině na Strážnicku 2007 - 2013
V nížinné krajině zemědělských monokultur jsou i v rámci PPK i PRV od roku vysazovány aleje, remízy a sady v místech, kde historicky měla krajinná zeleň svou funkci. Výsadbou více jak 20 km interakčních prvků, biokoridorů a biocenter vznikají druhově bohatá společenstva 8 – 12 druhů dřevin včetně tradičních ovocných stromů (dlouhověké odrůdy hrušní, třešní, jeřábů aj.)

10 Projekty záchrany a obnovy zeleně v krajině na Strážnicku 2007 - 2013
Obnova a zpřístupnění kulturní krajiny starých sadů a vinohradů pro místní hospodáře i návštěvníky spočívá ve vybudování sítě naučných cyklostezek a místních komunikací včetně doprovodné zeleně s ovocnými dřevinami jako jsou např. jabloně, hrušně, ale i moruše, lísky, ořešáky či slívy durancie.

11 Projekty záchrany a obnovy zeleně v krajině na Strážnicku 2007 - 2013
Péče o zvláště chráněná území historické kulturní krajiny např. Bílých Karpat, to je kosení luk, likvidace náletu a ochrana semenáčků, přirozená obnova porostů s původními ovocnými dřevinami (třešeň, břek, oskeruše, dříň, hrušeň polnička apod.) a likvidace invazních dřevin.

12 Výsadby zeleně v sídlech na Strážnicku 2007 - 2013
V sídlech zeleň určuje kvalit bydlení a života v obci . Obecní úřad je hlavním hybatelem v péči o zeleň na veřejných prostranství v obci V rámci PRV jsou od roku 2007 vysazovány návesní aleje, ovocné školní zahrady, naučné stezky …. s výsadbou keřů a stromů s důrazem na tradiční užitné druhy a odrůdy: lísky, mandloně, mišpule, kdoule, dříny, růže, trvalky - léčivky aj.

13 Zeleň, základní síť krajiny …
Stromová a keřová zeleň by měl vytvářet síť v krajině i obci a být základní sítí stability území.

14 Zeleň pro lidi … Veřejná prostranství, školní zahrady i zeleň v blízkém okolí obce mohou být prostorem pro vzdělávání, turistiku i odpočinek a také zdroj plodů pro zpracování.

15 Zeleň nejen na parádu… V zájmu každé obce by mělo být vlastnictví půdy pro vytváření funkčních ploch s výsadbami, ale i pro využit místních malozemědělců, kteří nemají s velkými podniky konkurenci.

16 Malozemědělci ve výsadbě a péči o zeleň Strážnicka
Projekty záchrany a obnovy ovocných stromů na Strážnicku Obnova tradičního využívání krajiny - v areálu Salaš Travičná, jsou po zaniklém průmyslovém zemědělství obnoveny pastviny a sad tradičních odrůd ovoce v rámci ekologického výletního centra ve stylu kopaničářského osídlení, které tu bývalo. Bylo zde objeveno několik ovocných stromů včetně staré odrůdy hrušně krvavky.

17 Dobrovolnictví ve výsadbě a péči
o zeleň Strážnicka

18 Dobrovolnictví ve výsadbě a péči o zeleň v obcích Strážnicka

19 Strom pamětník - Oskeruše (Sorbus domestica) dožívající se i přes 500 let jsou snad nejstaršími a nejmohutnějšími původními ovocnými stromy v Evropě.

20 Strom pamětník – v místech kde dříve byla cesta s alejí, vinohrad či sad, dnes povětšinou zůstávají jen solitery oskeruší. Plody oskeruše jsou největší jeřabiny na světě a velké stromy plodí i 1 tunu ovoce. ZPĚT

21 Objevme jejich pozapomenutý význam pro dnešní dobu!
Mišpule (Mespilus germanica L.) Dřín obecný (Cornus mas) Slíva durancie Staré odrůdy hrušní Moruše bílá (Morus alba) V každé obci, každém katastru jsou zajímavé zapomenuté druhy a odrůdy stromů, které lze využít i v tvorbě užitkové zeleně. Objevme jejich pozapomenutý význam pro dnešní dobu!

22 Malozemědělci i dobrovolníci v péči o zeleň pomohli obci
Tvarožná Lhota získat ocenění European Entente florale 2008.

23 MAS Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek Info tel : 724 162 265
Slavnost oskoruší ve Tvarožné Lhotě MAS Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek Info tel : www. straznicko.cz ZPĚT

24 Ořešák královský – Juglans regia
polopapírky – středně pevná (Apollo, Jupiter, Mars, Saturn) samosprašné i cizosprašné, větrosnubné roubování na 2letý semenáč – polokmeny, spon výsadby: 8 – 10 x 6 – 7 m (6 x 6 m) Mandloň – Amygdalus communis do rodu řadíme 25 druhů – aridní oblasti přední Asie, význam má pouze A.communis cizosprašná, plod – chlupatá ze stran smáčknutá peckovice, užitkovou částí je semeno zvané mandle (1 strom: 30 – 40 kg) světlá, teplá stanoviště, řez a tvarování jako u broskvoní zákrsek, čtvrtkmen se sponem 5 – 7 x 5 m lehké, záhřevné půdy s dostatkem Ca sortiment shromážděn ve Veselém při Piešťanoch udržovací šlechtění ŠS Valtice Sladkoplodá krajová, Hustopeče VII Líska – Corylus avellana cizosprašná, větrosnubná 15 druhů, mírné pásmo severní polokoule plod: oříšek (tyky, bílkoviny, vit. skup. B), dozrává v ½ VIII. až X., (z 1 keře 2 – 3 kg plodů) dorůstá 3 – 5 m výsadba sazenic se 3. – 6. větvemi 0,6 m dlouhými, do sponu 4 x 4 m, pro plot vzdálenost 1,5 až 2 m Typy Lombardská – podlouhlý oříšek, Zellská – kulatý oříšek (Hallská obrovská) .


Stáhnout ppt "Zakládání a péče o zeleň v sídle i krajině,"

Podobné prezentace


Reklamy Google