Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOTERAPIE Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOTERAPIE Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOTERAPIE Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno

2 Psychoterapie jako obor vědní disciplína, empirická a aplikovaná vědavědní disciplína, empirická a aplikovaná věda obecná část – teorie, metody, výzkumná dataobecná část – teorie, metody, výzkumná data speciální část – aplikace na jednotlivé typy poruchspeciální část – aplikace na jednotlivé typy poruch 10 základních uznávaných přístupů (ucelená teorie osobnosti a etiopatogeneze poruch, metody a techniky, výcvikové programy,..)10 základních uznávaných přístupů (ucelená teorie osobnosti a etiopatogeneze poruch, metody a techniky, výcvikové programy,..)

3 léčebné působení psychologickými prostředkyléčebné působení psychologickými prostředky léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomáliiléčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii je působením, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčinyje působením, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny v průběhu PST dochází ke změnám v prožívání a chování pacientav průběhu PST dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta klasická orientace + pozitivní zaměření na „napomáhání harmonickému rozvoji osobnosti“klasická orientace + pozitivní zaměření na „napomáhání harmonickému rozvoji osobnosti“ Psychoterapie jako činnost

4 dynamická PST – minulé zážitky, nevědomé procesy a jejich vliv na současné obtížedynamická PST – minulé zážitky, nevědomé procesy a jejich vliv na současné obtíže kognitivně – behaviorální PST – nácvik, učeníkognitivně – behaviorální PST – nácvik, učení humanistická PST – sebeuskutečňování, rozvoj vnitřního prožívání a vlastních možností, naplňování životního smysluhumanistická PST – sebeuskutečňování, rozvoj vnitřního prožívání a vlastních možností, naplňování životního smyslu individuální PST x skupinová PSTindividuální PST x skupinová PST Druhy psychoterapie Druhy psychoterapie

5 Stupně PST výkonů: Stupně PST výkonů: 1. podpůrná PST 2. odborná PST 3. systematická PST Cíle psychoterapie 1.odstranění chorobných příznaků 2.reedukace, resocializace, reorganizace, restrukturace, rozvoj či integrace pacientovy osobnosti

6 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Hlubinná psychoterapieHlubinná psychoterapie - Psychoanalýza – nevědomí, pudy a jejich uspokojování, vývoj libida, komplexy, obranné mechanismy - Adlerovská psychoterapie – ne pud, ale životní cíl; interakce jedince a společnosti; rodinné konstelace - Jungovská psychoterapie – komplex; analýza snů; aktivní imaginace; archetypy; socializace; individuace

7 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Dynamická a interpersonální psychoterapieDynamická a interpersonální psychoterapie - interpersonální vztahy; vlastní podíl na problémech; souvislost chování a dřívější zážitky, přezkoušení nového chování - Karen Horneyová - Harry Stack Sullivan - Franz Alexander - Gerald Klerman, M. Weissmanová

8 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Rogerovská psychoterapieRogerovská psychoterapie - terapie zaměřená na klienta, terapie rozhovorem; podněcuje samostatný rozvoj; neinterpretuje, neusměrňuje, respektuje člověka takového, jaký je; podporuje otevřené sebeprojevování; tendence k sebeuskutečňování – sebeaktualizace

9 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Behaviorální psychoterapieBehaviorální psychoterapie - studium procesů učení; poruchy lidského chování; staví na pozorovatelných faktech a objektivním popisu; podmiňování - H.J Eysenck - J. Wolpe

10 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Kognitivní psychoterapieKognitivní psychoterapie - poznávací procesy – myšlení; orientace na vědomou činnost, na přítomnost, na využívání racionální logické argumentace - Racionálně emoční terapie – Ellis - Kognitivní terapie – Beck – automatické myšlenky, kognitivní omyly, sokratovský dialog - Kognitivně – behaviorální PST – kombinace; uvědomění si dysfunkčního myšlení a jednání; přítomnost; konkrétní ohraničené problémy; stanovení funkčních cílů; nácvik změny

11 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Komunikační psychoterapieKomunikační psychoterapie - kalifornská škola v Palo Alto – Watzlawik - zaměření na vztahy, komunikaci – dvojná vazba Gestalt terapie – tvarová terapieGestalt terapie – tvarová terapie - expresivní terapie; přítomnost; prožívání a vyjadřování emocí; uvědomování si pocitů; respekt k individualitě; samostatná odpovědnost pacienta za vlastní myšlenky, emoce a činy - Pearls

12 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Existenciální a humanistická psychoterapieExistenciální a humanistická psychoterapie - jedinečnost každé osobnosti; podporování osobního růstu; zdůrazňuje seberealizaci, uskutečňování individuálních hodnot, životní poslání - Logoterapie – Frankl – smysl života; existenciální frustrace; dělení hodnot - Humanistická psychoterapie – snaží se pochopit vnitřní zážitky jedince a naučit jej, aby byl sám schopen své poznané zážitky ovládat a tak se stal odolný proti manipulacím zvenčí; pomoc v duchovním růstu a v realizaci vlastního duševního potenciálu – Maslow

13 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Transpersonální psychoterapieTranspersonální psychoterapie - Grof – neobvyklé zážitky překonávající hranice prostoru a času, náboženské praktiky starověkých i současných kultur, neobvyklé stavy vědomí, zážitky provázející smrt a návrat z klinické smrti, setkání s mimozemskými bytostmi, studium mnohočetných osobností, parapsychologie

14 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY Eklektická psychoterapieEklektická psychoterapie - kombinované využívání různých metod bez ohledu na jejich původní teoretické východisko, podle volby terapeuta Integrativní psychoterapieIntegrativní psychoterapie - přístup pokoušející se sjednotit různé teoretické přístupy do vyššího celku nebo vytvořit teorii jim nadřazenou

15 Společné faktory v různých PST směrech: 1. vztah mezi pacientem a terapeutem 2. výklad poruchy 3. emoční uvolnění 4. konfrontace s vlastními problémy 5. posílení

16 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE –KBT 70. léta70. léta - kombinace, integrace přístupu behaviorálního – teorie učení a kognitivního - důraz na funkci rozumu a myšlení - Mahoney a Meichenbaum - terapeut pomáhá pacientovi, aby si uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a dysfunkčního jednání - pak pomocí systematického rozhovoru a behaviorálních úkolů pomáhá měnit jak zkreslené myšlenky, tak dysfunkční jednání - terapie je časově omezená, směřuje k dosažení předem dohodnutých cílů

17 1. krátkost a časová omezenost – do 20 sezení1. krátkost a časová omezenost – do 20 sezení 2. otevřená aktivní spolupráce2. otevřená aktivní spolupráce 3. východisko v teoriích učení3. východisko v teoriích učení 4. zaměření na přítomnost4. zaměření na přítomnost 5. zaměření na konkrétní ohraničené problémy5. zaměření na konkrétní ohraničené problémy 6. zaměření na to, co je pozorovatelné a vědomé6. zaměření na to, co je pozorovatelné a vědomé 7. stanovení konkrétních funkčních cílů7. stanovení konkrétních funkčních cílů 8. směřování k soběstačnosti klienta – procvičováním získává dovednosti, zvládá situace8. směřování k soběstačnosti klienta – procvičováním získává dovednosti, zvládá situace 9. sbírá konkrétní fakta; měří frekvenci, trvání i míru závažnosti problémového chování; vytváří hypotézy a ty pak empiricky prověřuje9. sbírá konkrétní fakta; měří frekvenci, trvání i míru závažnosti problémového chování; vytváří hypotézy a ty pak empiricky prověřuje

18 Techniky a metody KBT Biologická zpětná vazba – biofeedbackBiologická zpětná vazba – biofeedback - člověk dostává pomocí přístrojů pokud možno kontinuální informace o průběhu některé fyziologické funkce, jehož si běžně není vědom - člověk dostává pomocí přístrojů pokud možno kontinuální informace o průběhu některé fyziologické funkce, jehož si běžně není vědom - může se takto naučit ovlivňovat tělesné funkce řízené autonomním nervovým systémem, které se tradičně považovaly za mimovolní - může se takto naučit ovlivňovat tělesné funkce řízené autonomním nervovým systémem, které se tradičně považovaly za mimovolní Nácvik asertivityNácvik asertivity 1. otevřeně vyjadřovat vlastní pocity 2. navazovat rozhovor 3. mluvit před více lidmi 4. požádat o laskavost 5. prosazovat oprávněné požadavky 6. důsledně odmítnout to, co si nepřeje

19 Systematická desenzibilizace a expozice - desenzibilizace – strach se utlumuje tím, že se záměrně vzbuzují představy obávaných situací, sdružují se s nácvikem relaxace a uvolnění - od nejméně strach vzbuzující situace po nejvíce obávanou

20 Expozice vystavení situaci, které se člověk vyhýbal vystavení situaci, které se člověk vyhýbal - důležité, aby člověk snášel situaci tak dlouho, až strach dosáhne maximální hodnoty a postupně začne opadávat a mizet - tuto skutečnost si pacient musí prožít, a proto není účelné mu pomáhat strach nějak zmenšovat, např. odpoutáváním pozornosti nebo umožněním úniku

21 Zaplavení – flooding pacienta konfrontujeme hned naplno s nejvíce obávanou situací, aby se vyprovokoval maximální strach, přičemž setrvání v ní musí trvat tak dlouho, až se pacient přesvědčí, že po kulminaci strach sám odezní

22 KBT používá tréninkové metodypoužívá tréninkové metody symptomatická léčba, ne kauzálnísymptomatická léčba, ne kauzální nepřihlíží k hlubším kořenům pacientových obtížínepřihlíží k hlubším kořenům pacientových obtíží úspěšná v krátké doběúspěšná v krátké době efektivní pouze na určité druhy potížíefektivní pouze na určité druhy potíží

23 Skupinová psychoterapie Cíle a struktura skupinyCíle a struktura skupiny –dosáhnout vhledu do problematiky jedinců a pomoci jim pochopit nesprávné postoje –změnit maladaptivní vzorce chování –zprostředkovat poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů jako podklad k efektivnějšímu a harmoničtějšímu jednání s lidmi –podpořit zrání osobnosti ve smyslu rozvinutí vlastního potenciálu a dosažení optimální výkonnosti i pocitu štěstí –odstranit chorobné příznaky ať přímým nácvikem a přecvičováním, nebo nepřímo vyřešením interpersonálních či intrapsychických konfliktů

24 Druhy skupin otevřená – členové přichází a odcházíotevřená – členové přichází a odchází uzavřená – stále stejní členové, noví se v průběhu psychoterapie nepřijímajíuzavřená – stále stejní členové, noví se v průběhu psychoterapie nepřijímají

25 Stádia vývoje uzavřené skupiny orientace a závislost – kladení otázek po smyslu, dožadování se nejrůznějších informací, podceňování ostatních ve skupině, obracení se pouze na terapeutaorientace a závislost – kladení otázek po smyslu, dožadování se nejrůznějších informací, podceňování ostatních ve skupině, obracení se pouze na terapeuta konflikty a protest – konflikty mezi členy i mezi členy a formálním vůdcem, negativní komentáře, kritika, snaha o odchod ze skupiny, vznik hostility, protestů proti terapeutovi, přenášení zodpovědnosti ze zklamání na terapeutakonflikty a protest – konflikty mezi členy i mezi členy a formálním vůdcem, negativní komentáře, kritika, snaha o odchod ze skupiny, vznik hostility, protestů proti terapeutovi, přenášení zodpovědnosti ze zklamání na terapeuta

26 Stádia vývoje uzavřené skupiny vývoj koheze a kooperace – snížení napětí, hlavním zájmem skupiny je intimita, blízkost a vzájemný soulad, otevřené vyjadřování se, prohloubený širší pohled na věc, zamýšlení se nad podstatou i charakterem procesů a změn probíhajících u každého ze členůvývoj koheze a kooperace – snížení napětí, hlavním zájmem skupiny je intimita, blízkost a vzájemný soulad, otevřené vyjadřování se, prohloubený širší pohled na věc, zamýšlení se nad podstatou i charakterem procesů a změn probíhajících u každého ze členů cílevědomá činnost – skupina funguje jako integrovaná pracovní skupina, zamýšlí se, radí, kritizuje, povzbuzuje, přijímá rozhodnutícílevědomá činnost – skupina funguje jako integrovaná pracovní skupina, zamýšlí se, radí, kritizuje, povzbuzuje, přijímá rozhodnutí

27 Organizace terapeutické skupiny počet osob – 7-10 členůpočet osob – 7-10 členů frekvence sezení – docházková X hospitalizacefrekvence sezení – docházková X hospitalizace trvání sezení – 90 min.trvání sezení – 90 min.

28 Zásady práce skupiny 1.zásada otevřenosti a upřímnosti 2.možnost říci NE 3.zásada zodpovědnosti v jednání 4.zásada dodržování důvěrnosti – nic se nevynáší 5.zásada tolerantnosti

29 Role terapeuta role aktivního vůdcerole aktivního vůdce role analytikarole analytika role komentátorarole komentátora role moderátora a expertarole moderátora a experta role autentické osobyrole autentické osoby kůže mít pomocníka - koterapeutkůže mít pomocníka - koterapeut

30 Účinné faktory ve skupinové psychoterapii členství ve skupiněčlenství ve skupině emoční podporaemoční podpora pomáhání jinýmpomáhání jiným sebeexplorace a sebeprojevenísebeexplorace a sebeprojevení odreagováníodreagování zpětná vazba, konfrontacezpětná vazba, konfrontace náhlednáhled korektivní emoční zkušenostkorektivní emoční zkušenost zkoušení a nácvik nového chovánízkoušení a nácvik nového chování získání nových informací a sociálních dovednostízískání nových informací a sociálních dovedností

31 Literatura Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha, Portál, 1997.Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha, Portál, 1997. Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha, Galén, 1995.Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha, Galén, 1995.


Stáhnout ppt "PSYCHOTERAPIE Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google