Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno
PSYCHOTERAPIE Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno

2 Psychoterapie jako obor
vědní disciplína, empirická a aplikovaná věda obecná část – teorie, metody, výzkumná data speciální část – aplikace na jednotlivé typy poruch 10 základních uznávaných přístupů (ucelená teorie osobnosti a etiopatogeneze poruch, metody a techniky, výcvikové programy,..)

3 Psychoterapie jako činnost
léčebné působení psychologickými prostředky léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii je působením, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny v průběhu PST dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta klasická orientace + pozitivní zaměření na „napomáhání harmonickému rozvoji osobnosti“

4 Druhy psychoterapie dynamická PST – minulé zážitky, nevědomé procesy a jejich vliv na současné obtíže kognitivně – behaviorální PST – nácvik, učení humanistická PST – sebeuskutečňování, rozvoj vnitřního prožívání a vlastních možností, naplňování životního smyslu individuální PST x skupinová PST

5 Stupně PST výkonů: Cíle psychoterapie 1. podpůrná PST 2. odborná PST
3. systematická PST Cíle psychoterapie odstranění chorobných příznaků reedukace, resocializace, reorganizace, restrukturace, rozvoj či integrace pacientovy osobnosti

6 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Hlubinná psychoterapie - Psychoanalýza – nevědomí, pudy a jejich uspokojování, vývoj libida, komplexy, obranné mechanismy -  Adlerovská psychoterapie – ne pud, ale životní cíl; interakce jedince a společnosti; rodinné konstelace - Jungovská psychoterapie – komplex; analýza snů; aktivní imaginace; archetypy; socializace; individuace

7 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Dynamická a interpersonální psychoterapie - interpersonální vztahy; vlastní podíl na problémech; souvislost chování a dřívější zážitky, přezkoušení nového chování -         Karen Horneyová -         Harry Stack Sullivan -         Franz Alexander -         Gerald Klerman, M. Weissmanová

8 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Rogerovská psychoterapie - terapie zaměřená na klienta, terapie rozhovorem; podněcuje samostatný rozvoj; neinterpretuje, neusměrňuje, respektuje člověka takového, jaký je; podporuje otevřené sebeprojevování; tendence k sebeuskutečňování – sebeaktualizace

9 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Behaviorální psychoterapie - studium procesů učení; poruchy lidského chování; staví na pozorovatelných faktech a objektivním popisu; podmiňování -         H.J Eysenck -         J. Wolpe

10 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Kognitivní psychoterapie - poznávací procesy – myšlení; orientace na vědomou činnost, na přítomnost, na využívání racionální logické argumentace -  Racionálně emoční terapie – Ellis - Kognitivní terapie – Beck – automatické myšlenky, kognitivní omyly, sokratovský dialog - Kognitivně – behaviorální PST – kombinace; uvědomění si dysfunkčního myšlení a jednání; přítomnost; konkrétní ohraničené problémy; stanovení funkčních cílů; nácvik změny

11 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Komunikační psychoterapie - kalifornská škola v Palo Alto – Watzlawik - zaměření na vztahy, komunikaci – dvojná vazba Gestalt terapie – tvarová terapie - expresivní terapie; přítomnost; prožívání a vyjadřování emocí; uvědomování si pocitů; respekt k individualitě; samostatná odpovědnost pacienta za vlastní myšlenky, emoce a činy -   Pearls

12 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Existenciální a humanistická psychoterapie - jedinečnost každé osobnosti; podporování osobního růstu; zdůrazňuje seberealizaci, uskutečňování individuálních hodnot, životní poslání -   Logoterapie – Frankl – smysl života; existenciální frustrace; dělení hodnot -   Humanistická psychoterapie – snaží se pochopit vnitřní zážitky jedince a naučit jej, aby byl sám schopen své poznané zážitky ovládat a tak se stal odolný proti manipulacím zvenčí; pomoc v duchovním růstu a v realizaci vlastního duševního potenciálu – Maslow   

13 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Transpersonální psychoterapie - Grof – neobvyklé zážitky překonávající hranice prostoru a času, náboženské praktiky starověkých i současných kultur, neobvyklé stavy vědomí, zážitky provázející smrt a návrat z klinické smrti, setkání s mimozemskými bytostmi, studium mnohočetných osobností, parapsychologie

14 PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY
Eklektická psychoterapie - kombinované využívání různých metod bez ohledu na jejich původní teoretické východisko, podle volby terapeuta Integrativní psychoterapie - přístup pokoušející se sjednotit různé teoretické přístupy do vyššího celku nebo vytvořit teorii jim nadřazenou

15 Společné faktory v různých PST směrech:
1.    vztah mezi pacientem a terapeutem 2.    výklad poruchy 3.    emoční uvolnění 4.    konfrontace s vlastními problémy 5.    posílení

16 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE –KBT
70. léta - kombinace, integrace přístupu behaviorálního – teorie učení a kognitivního - důraz na funkci rozumu a myšlení - Mahoney a Meichenbaum - terapeut pomáhá pacientovi, aby si uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a dysfunkčního jednání - pak pomocí systematického rozhovoru a behaviorálních úkolů pomáhá měnit jak zkreslené myšlenky, tak dysfunkční jednání - terapie je časově omezená, směřuje k dosažení předem dohodnutých cílů

17 1. krátkost a časová omezenost – do 20 sezení
2.  otevřená aktivní spolupráce 3.  východisko v teoriích učení 4.  zaměření na přítomnost 5.  zaměření na konkrétní ohraničené problémy 6.  zaměření na to, co je pozorovatelné a vědomé 7.  stanovení konkrétních funkčních cílů 8. směřování k soběstačnosti klienta – procvičováním získává dovednosti, zvládá situace 9. sbírá konkrétní fakta; měří frekvenci, trvání i míru závažnosti problémového chování; vytváří hypotézy a ty pak empiricky prověřuje

18 Techniky a metody KBT Biologická zpětná vazba – biofeedback
- člověk dostává pomocí přístrojů pokud možno kontinuální informace o průběhu některé fyziologické funkce, jehož si běžně není vědom - může se takto naučit ovlivňovat tělesné funkce řízené autonomním nervovým systémem, které se tradičně považovaly za mimovolní    Nácvik asertivity 1. otevřeně vyjadřovat vlastní pocity 2. navazovat rozhovor 3. mluvit před více lidmi 4.  požádat o laskavost 5. prosazovat oprávněné požadavky 6.  důsledně odmítnout to, co si nepřeje

19 Systematická desenzibilizace a expozice
- desenzibilizace – strach se utlumuje tím, že se záměrně vzbuzují představy obávaných situací, sdružují se s nácvikem relaxace a uvolnění - od nejméně strach vzbuzující situace po nejvíce obávanou

20 Expozice vystavení situaci, které se člověk vyhýbal
- důležité, aby člověk snášel situaci tak dlouho, až strach dosáhne maximální hodnoty a postupně začne opadávat a mizet - tuto skutečnost si pacient musí prožít, a proto není účelné mu pomáhat strach nějak zmenšovat, např. odpoutáváním pozornosti nebo umožněním úniku

21 Zaplavení – flooding pacienta konfrontujeme hned naplno s nejvíce obávanou situací, aby se vyprovokoval maximální strach, přičemž setrvání v ní musí trvat tak dlouho, až se pacient přesvědčí, že po kulminaci strach sám odezní

22 KBT používá tréninkové metody symptomatická léčba, ne kauzální
nepřihlíží k hlubším kořenům pacientových obtíží úspěšná v krátké době efektivní pouze na určité druhy potíží

23 Skupinová psychoterapie
Cíle a struktura skupiny dosáhnout vhledu do problematiky jedinců a pomoci jim pochopit nesprávné postoje změnit maladaptivní vzorce chování zprostředkovat poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů jako podklad k efektivnějšímu a harmoničtějšímu jednání s lidmi podpořit zrání osobnosti ve smyslu rozvinutí vlastního potenciálu a dosažení optimální výkonnosti i pocitu štěstí odstranit chorobné příznaky ať přímým nácvikem a přecvičováním, nebo nepřímo vyřešením interpersonálních či intrapsychických konfliktů

24 Druhy skupin otevřená – členové přichází a odchází
uzavřená – stále stejní členové, noví se v průběhu psychoterapie nepřijímají

25 Stádia vývoje uzavřené skupiny
orientace a závislost – kladení otázek po smyslu, dožadování se nejrůznějších informací, podceňování ostatních ve skupině, obracení se pouze na terapeuta konflikty a protest – konflikty mezi členy i mezi členy a formálním vůdcem, negativní komentáře, kritika, snaha o odchod ze skupiny, vznik hostility, protestů proti terapeutovi, přenášení zodpovědnosti ze zklamání na terapeuta

26 Stádia vývoje uzavřené skupiny
vývoj koheze a kooperace – snížení napětí, hlavním zájmem skupiny je intimita, blízkost a vzájemný soulad, otevřené vyjadřování se, prohloubený širší pohled na věc, zamýšlení se nad podstatou i charakterem procesů a změn probíhajících u každého ze členů cílevědomá činnost – skupina funguje jako integrovaná pracovní skupina, zamýšlí se, radí, kritizuje, povzbuzuje, přijímá rozhodnutí

27 Organizace terapeutické skupiny
počet osob – 7-10 členů frekvence sezení – docházková X hospitalizace trvání sezení – 90 min.

28 Zásady práce skupiny zásada otevřenosti a upřímnosti možnost říci NE
zásada zodpovědnosti v jednání zásada dodržování důvěrnosti – nic se nevynáší zásada tolerantnosti

29 Role terapeuta role aktivního vůdce role analytika role komentátora
role moderátora a experta role autentické osoby kůže mít pomocníka - koterapeut

30 Účinné faktory ve skupinové psychoterapii
členství ve skupině emoční podpora pomáhání jiným sebeexplorace a sebeprojevení odreagování zpětná vazba, konfrontace náhled korektivní emoční zkušenost zkoušení a nácvik nového chování získání nových informací a sociálních dovedností

31 Literatura Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha, Portál, 1997.
Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha, Galén, 1995.


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google