Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA)"— Transkript prezentace:

1 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA)
MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.:

2 Pojmy a historie institutu
EIA = Environmental Impact Assessment Projekt/záměr SEA = Stategic Environmental Assessment Plán a program/koncepce RIA = Regulatory Impact Assessment Návrhy právních předpisů, dopady na dotčené subjekty (podnikatele, veřejnou správu apod.), konzultace USA 1969 – NEPA (National Environmental Policy Act) E(H)S 1985 – EIA směrnice (novely 1997, 2003), rozhodovací činnost ESD 2001 – SEA směrnice EIA dnes standardní nástroj u mezinárodních finančních institucí + při posuzování žádosti o podporu vývozu (v ČR např. EGAP) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

3 EIA/SEA – obecně Nástroj horizontální (nadsložkové) ochrany ŽP
Princip prevence Obecně – občanský zákoník ŽP – specifické (některé škody na ŽP napravit nelze) Účel EIA/SEA Informace o vlivu projektu/plánu nebo programu na ŽP ještě před jejich povolením/schválením Stanovit opatření k ochraně (nápravná, zmírňující, kompenzační apod.) Možnost veřejnosti (odborné i laické) vyjádřit se k vlivům na ŽP + vzetí názoru veřejnosti v úvahu při rozhodovacím procesu Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

4 Směrnice 85/337/EHS Jeden z klíčových právních předpisů EU v oblasti ochrany ŽP, předpis výrazně procesní povahy Implementační období – původně 1988, pro ČR 2004 Primární právo Zejména princip prevence, dále náprava škody u zdroje, PPP (čl. 174/2 SES) Související směrnice Ptačí (79/409/EHS), habitatová (92/43/EHS), přístup k informacím (2003/4/ES), účast veřejnosti (2003/35/ES), IPPC (2008/1/ES), SEA (2001/42/ES) Novely 97/11/ES – rozšíření seznamu záměrů, screening (vliv rozsudků ESD), scoping, konzultace 2003/35/ES (Aarhus) – veřejnost/dotčená veřejnost, informace poskytované v EIA, konzultace, přístup k právní ochraně Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

5 Směrnice 85/337/EHS Předmět EIA Výjimky
Provádí se u záměrů, které by mohly mít závažné vlivy na ŽP (projects likely to have significant effects on the environment) Výjimky Záměry sloužící cílům národní obrany (case-by-case) Vyjmutí záměru zcela nebo zčásti z EIA – podmínky Vztah k dalším povolovacím procesům Začlenění do stávajících X vytvoření nových, dalších procedur Kdy EIA Před vydáním povolujícího rozhodnutí („before consent is given“) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

6 Směrnice 85/337/EHS Příloha I – EIA vždy
Příloha II – EIA pokud tak stanoví MS Rozhodnutí o tom, zda ne/bude EIA – screening Kritéria (criteria) a/nebo prahové hodnoty (thresholds) „Semaforový“ přístup inclusion or mandatory T or C – EIA ano (červená) indicative or guidance T or C – screening ano (žlutá) exclusion T or C – EIA ne (zelená) Modifikovaný semaforový přístup – nejsou-li exclusion T or C Rozhodovací činnost ESD (ECJ) The Dutch Dykes (C-72/95), Komise vs. Belgie (C-133/94), The Grosskrotzenburg case/Komise vs. SRN (C- 431/92), Komise vs. Irsko (C-392/96) Rozsudky ESD se následně promítly do dnes platné formulace čl. 4 odst. 2 – 4 (doplnila směrnice 97/11/ES) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

7 Směrnice 85/337/EHS Scoping
Vymezení obsahu a rozsahu následně předkládaných informací s přihlédnutím k typu projektu, jeho umístění apod. Není obligatorní Informace předložené investorem (EIS, v ČR EIA dokumentace) Směrnice stanoví minimum informací, které musí investor předložit Popis projektu, hlavních vlivů na ŽP, zamýšlených opatření Nástin hlavních alternativních řešení zvažovaných investorem + hlavní důvody jeho volby s přihlédnutím k vlivům na ŽP Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru Účast veřejnosti Veřejnost – i jedna fyzická/právnická osoba Dotčená veřejnost Ovlivněná (i potencionálně) rozhodovacími postupy nebo má na těchto postupech zájem NGO podporující ochranu ŽP – vždy se u nich předpokládá zájem Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

8 Směrnice 85/337/EHS Přeshraniční EIA (Espoo) Závěr EIA
Formy účasti veřejnosti Informovanost Od počátku posuzování, podrobnosti ponechány na MS Aktivní účast (vyjádření, připomínky) Dle směrnice má pouze dotčená veřejnost Musí být umožněna v době, kdy jsou všechny možnosti otevřeny („when all options are open“) Přeshraniční EIA (Espoo) Při možnosti závažného ovlivnění ŽP v jiném MS Zaslání informací, možnost se vyjádřit, konzultace Post-projektová analýza Závěr EIA Výsledky musí být vzaty do úvahy v povolovacím procesu Náležitosti povolujícího rozhodnutí („development consent“) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

9 Směrnice 85/337/EHS Nový čl. 10a – Přezkum rozhodnutí soudem nebo jiným orgánem Oprávnění dotčené veřejnosti, která má dostatečný zájem nebo namítá porušování práva (je-li to předběžná podmínka) Podrobnosti – MS, ale musí být dodržen cíl (poskytnout dotčené veřejnosti široký přístup k právní ochraně) NGO podle směrnice Zájem je dostatečný Předpokládá se, že mají práva, která mohou být porušována Řízení o porušení SES proti ČR Nedostatečný přístup dotčené veřejnosti k právní ochraně, úzké vymezení účastníků řízení Náprava – návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. Posun v judikatuře NSS – při přezkumu rozhodnutí vždy plně přezkoumávat i stanovisko EIA, žalobám vždy přiznávat odkladný účinek Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

10 Směrnice 2001/42/ES 2 fáze rozhodovacího procesu
Strategická – při ní provádět SEA Projektová – při ní provádět EIA Espoo (1991) – aplikovat zásady přeshraniční EIA ve vhodné míře i na politiky, plány a programy Aarhus (1998) – aplikace některých ustanovení i na přípravu plánů a programů SEA Protokol (2003) Počátky SEA v Evropě – Nizozemí (1987, SEIA), UK (1991, environmental appraisal), ČR (1992) Primární právo Princip prevence (čl. 174/2, do SES doplnil JEA) Zásada integrace (čl. 6, do SES doplnila Amsterodamská smlouva) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

11 Směrnice 2001/42/ES Cíl – vysoká úroveň ochrany ŽP Předmět SEA
Plány nebo a programy (PP), které mohou mít závažné vlivy na ŽP Jde o PP na všech úrovních + jejich změny SEA vždy PP zpracovávané ve vyjmenovaných oblastech, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů podle příloh I a II EIA směrnice PP podle směrnice o stanovištích (92/43/EHS) SEA pokud tak stanoví členské státy – screening PP stanovící využití menších oblastí na místní úrovni + menší změny PP Formy screeningu Case-by-case přezkum Určení typů PP nebo Kombinace obojího Stanoví MS, ale vždy nutno brát v úvahu kritéria podle přílohy II Nutnost zveřejnit závěr – včetně důvodů, proč se SEA nevyžaduje Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

12 Směrnice 2001/42/ES Obecně Environmental report (ER)
SEA během přípravy PP a před jejich přijetím/předáním do legislativního procesu Začlenění do stávajících procesů pro přijetí PP vs. vytvoření dalších procedur Respektovat postavení daného PP v hierarchii plánů a programů (tiering), zamezení opakovanému posuzování téhož Environmental report (ER) Určí, popíše a zhodnotí možné významné vlivy na ŽP Náležitosti – příloha I Oproti EIA silnější důraz na varianty („reasonable alternatives“) MS sdělí komisi opatření k zajištění dostatečné kvality ER Při rozhodování o jejím obsahu a úrovni podrobností – vždy konzultovat dotčené orgány Scoping – podle SEA směrnice vždy Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

13 Směrnice 2001/42/ES Účast veřejnosti a dotčených orgánů
K návrhu PP a k ER Včasná a účinná příležitost, přiměřená lhůta Přeshraniční konzultace Při možnosti závažného ovlivnění ŽP v jiném MS Zaslání kopie návrhu PP + ER dotčenému MS Podrobnosti konzultací dohodnou MS Rozhodovací proces – v úvahu nutno vždy vzít ER, vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti Případné výsledky přeshraničních konzultací Informace zveřejněné po schválení PP Jak byly aspekty ochrany ŽP začleněny do PP, proč byla zvolena daná alternativa apod. Monitoring Vždy monitorovat významné vlivy na ŽP spojené s prováděním PP Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

14 Právní úprava v ČR Zákon č. 17/1992 Sb., federální právní předpis
Zákon ČNR č. 244/1992 Sb. vztahoval se téměř výlučně jen na záměry, na koncepce pouze § 14 příslušným úřadem MŽP a OÚ/KÚ všechny záměry uvedené v příloze č. 1 a 2 podléhaly celému procesu, zákon neznal zjišťovací řízení EIA není součástí povolovacího řízení, není správním řízením Biologické hodnocení („malá EIA“) - § /1992 Sb. Vlivy zamýšleného zásahu pouze na rostliny a živočichy Oprávněny zpracovávat autorizované osoby podle § 45i Neuloží se, pokud je EIA (komplexní) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

15 Právní úprava EIA/SEA Účinnost k 1. 1. 2002, dosud 5 novel
EIA – záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit ŽP a veřejné zdraví Komplexnost EIA/SEA – rozsah posuzování Vlivy na ŽP a na veřejné zdraví + vzájemné působení a souvislosti ŽP – zahrnuje i vlivy na krajinu, hmotný majetek a kulturní památky Od r (244, 100) – úplná oddělenost EIA od povolovacích procedur EIA probíhá před zahájením povolovacího řízení EIA není správním řízením (hlava IV správního řádu) Příslušný úřad je odlišný od správního úřadu Částečná změna – úprava v novém stavebním zákoně EIA je zásadně objektivním odborným podkladem pro další (správní) řízení, stanovisko je správním aktem sui generis Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

16 Předmět EIA Záměry podle přílohy č. 1 Další případy
Záměry vždy posuzované (kategorie I + některé změny) Záměry posuzované, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (kategorie II + změny záměrů) Další případy Podlimitní záměry – pre-screening Naturové záměry Záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska Negativní vymezení předmětu posuzování Důvody – obrana, národní bezpečnost, nepředvídatelné události Pouze na základě konkrétního rozhodnutí vlády, nelze u mezistátních záměrů Vždy informační povinnost vůči veřejnosti a Evropské komisi, zvážení možnosti jiného posuzování + informovanost veřejnosti Upuštění od posuzování ze strany příslušného úřadu (§ 23 odst. 7) Informační systém EIA a SEA přístupné rovněž z webu MŽP Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

17 Oznámení Oznamovatel – osoba soukromého práva, veřejnoprávní korporace (včetně státu) Podlimitní záměr zjednodušené oznámení (příloha č. 3a) není vyjadřování DSÚ, DÚSC a veřejnosti sdělení příslušného úřadu do 15 dnů, jeho zveřejnění na internetu Předběžné projednání Pouze požaduje-li oznamovatel, s příslušným úřadem, doporučení předběžného projednání s DSÚ, DÚSC, popř. s dalšími subjekty Důvodné pochybnosti o záměru, resp. o jeho zařazení – § 23 odst. 3 (podnět k vyjádření MŽP) Varianty – zpracování není obligatorní Možnost urychlení oznámení s náležitostmi dokumentace předložení přímo dokumentace Vyjádření – DSÚ, DÚSC a veřejnost Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

18 Zjišťovací řízení, autorizace
Tzv. obligatorní záměry – scoping, Tzv. fakultativní záměry – screening Kritéria zjišťovacího řízení – příloha č. 2 Oznámení s náležitostmi dokumentace – není-li nesouhlas, může se považovat za dokumentaci Závěr zjišťovacího řízení Možnost navrhnout varianty řešení záměru, možnost podmínek (§ 10 odst. 5) Autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí Pro zpracování dokumentace, posudku, popř. i oznámení (§ 7 odst. 4), a pro zpracování vyhodnocení (SEA) Zvláštní autorizovaná osoba pro zpracování části dokumentace o vlivech na veřejné zdraví – vyhláška č. 353/2004 Sb. Zvláštní autorizovaná osoba pro tzv. naturové posouzení (část dokumentace i posudku) – § 45i odst. 3-7 zákona č. 114/1992 Sb. + vyhláška Podmínky udělení autorizace, zkouška odborné způsobilosti – vyhláška č. 457/2001 Sb. Udělení a odejmutí autorizace – správní řízení, autorizace na 5 let, možnost prodloužení Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

19 Dokumentace, posudek Dokumentace Posudek
Zpracování zcela v rukou oznamovatele, náležitosti – příloha č. 4 Splňuje-li náležitosti Rozeslání a zveřejnění Doručení zpracovateli posudku Neprodlené doručování vyjádření zpracovateli posudku Nesplňuje-li náležitosti Vrácení oznamovateli Doplnění dokumentace (ne v případě přepracování) – možnost rozeslání k vyjádření až s posudkem Posudek Odborná oponentura k dokumentaci Zpracování zajišťuje příslušný úřad Náležitosti – příloha č. 5 (mj. návrh stanoviska) Posudek obdrží příslušný úřad – rozeslání, zveřejnění, vyjádření k němu (30 dnů) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

20 Veřejné projednání, stanovisko
Nemusí-se konat, nejsou li připomínky k dokumentům Předmětem posudek a dokumentace; na VP nezbytná přítomnost oznamovatele, zpracovatele dokumentace či posudku Zajišťuje příslušný úřad (podrobnosti vyhláška č. 457/2001 Sb.), pořizuje zápis z VP Stanovisko Není správním rozhodnutím ani závazným stanoviskem podle správního řádu Náležitosti – příloha č. 6 Lhůta pro vydání – do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku Po vydání rozeslání a zveřejnění (internet i úřední desky) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

21 Stanovisko Platnost – 2 roky, možnost prodloužení (i opakovaného), zjišťovací řízení sui generis – kritéria uvedena v § 10/3 Závaznost stanoviska – hledisko formálně-procesní (§ 10 odst. 4) Účel – odborný podklad pro následná povolující řízení (stavební úřad, báňský úřad apod.) Stanovisko je podkladem mj. pro rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru Územní rozhodnutí Stavební povolení, stanovení dobývacího prostoru, povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami apod. Povolení IPPC 163/2006 – zveřejnění žádosti o vydání povolujícího rozhodnutí – ne novela dalších předpisů, nutno informovat o tom, že byla žádost předložena Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

22 EIA a stavební zákon Územní řízení
Možnosti sloučení postupů podle StZ s postupy EIA Regulační plán Stanovuje-li podmínky pro provedení záměru Spojení pořizování RP s EIA („postupy při EIA“) je-li příslušným úřadem KÚ Územní řízení Jedná-li se o záměr podle 100/2001 Sb. EIA probíhá před územním řízením (žadatel připojí k žádosti o vydání ÚR stanovisko) EIA probíhá souběžně s územním řízením (žadatel připojí k žádosti o vydání ÚR dokumentaci) je-li příslušným úřadem KÚ a nejsou-li varianty Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

23 Účast veřejnosti v povolovacích řízeních
Obecně – SpŘ a zvláštní předpisy (např. StZ) 244 – občanská iniciativa/občanské sdružení v EIA, občanské sdružení účastníkem řízení § 23 odst. 9 Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, obec dotčená záměrem Současné splnění 3 podmínek (poslední jen pro občanské sdružení) Další ustanovení o účasti veřejnosti v povolovacích řízeních např. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., § 115 odst. 6 vodního zákona Žalobní legitimace – § 65 a násl. SŘS Zkrácení na právech přímo nebo v důsledku porušení práv v předchozím řízení NGO nepovažovány za nositele subjektivních věcných práv Aarhus není self-executing, NGO nemají žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

24 Historie institutu SEA v ČR
Stavební zákon (1976) a prováděcí vyhláška soustava územně technických podkladů Zákon č. 17/1992 Sb. – federální předpis Zákon č. 244/1992 Sb. – § 14 Předmětem oborové celostátní koncepce, ÚPD a směrný vodohospodářský plán Povinnosti – dokumentace (součást návrhu koncepce), zveřejnění koncepce, bez stanoviska MŽP nebylo možno koncepci projednat a schválit ÚPD – po vzniku krajů spory o posuzování ÚPD VÚC 2000 – SEA součást vládního návrhu zákona, ale vypuštěna, pouze novela zákona č. 244/1992 Sb. (+ změna názvu zákona) 2004 Novela zákona č. 100/2001 Sb. (transpozice směrnice 2001/42/ES), díl 3 SEA a EIA opět v jednom předpisu Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

25 Předmět úpravy Pojem koncepce Předmět posuzování
vždy jde o koncepce spojené s rozhodovací činností veřejné správy (i při zadání zpracování koncepce soukromému subjektu) Předmět posuzování Oborové koncepce, které stanoví „rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1“ Koncepce podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. Koncepce spolufinancované z prostředků fondů ES Lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy Obligatorní posuzování x posuzování na základě zjišťovacího řízení (místní/obecní koncepce, změny koncepcí) Negativní vymezení předmětu posuzování – SEA ne koncepce v oblasti obrany státu, pro případ mimořádných událostí, finanční a rozpočtové koncepce Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

26 Způsob posuzování SEA probíhá současně s tvorbou koncepce
Standardní obsah každé koncepce Popis stavu a vývoje, SWOT analýza, vize, konkrétní cíle, priority, opatření, implementační plán, monitoring, finance Tiering Odstranit případy opakovaného posuzování Využít údaje z jiného posuzování, odpovídají-li údajům podle zákona č. 100/2001 Sb. Varianty nejsou obligatorní, je-li jich více, posuzují se všechny Oznámení podává ten, kdo předkládá „podnět ke zpracování koncepce“ stav ŽP v době podání oznámení je rozhodný, nutno brát v úvahu vlivy jiných koncepcí a záměrů Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

27 Průběh posuzování Zjišťovací řízení Posuzovatel
forma screeningu a/nebo scopingu závěr ZŘ může stanovit zpracování „v úvahu připadajících variant“ a navrhne průběh posuzování (VP) Posuzovatel zpracovatel tzv. vyhodnocení, vždy autorizovaná osoba povinnost předkladatele spolupracovat s posuzovatelem (předávání vyjádření) Vyhodnocení (SEA dokumentace) nedílná součást koncepce, obsahuje i souhrnné vypořádání připomínek k předchozím verzím možnost vrácení vyhodnocení k doplnění Veřejné projednání zajišťuje předkladatel koncepce, předmětem návrh celé koncepce může jich být více (celostátní koncepce) Stanovisko formálně-právní závaznost ve vztahu ke schválení koncepce Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

28 Průběh posuzování Po schválení koncepce povinnost zveřejnit
může být záporné, může navrhnout doplnění návrhu koncepce Po schválení koncepce povinnost zveřejnit schválenou koncepci odůvodnění (proč požadavky k ochraně ŽP nezahrnuty) monitoring Zvláštní ustanovení (§ 10j) celostátní koncepce, pokud je schvaluje vláda MŽP zajišťuje proces SEA Ústřední správní úřad zajišťuje SEA vyhodnocení, zveřejnění návrhu koncepce a konání veřejného projednání Náklady nese ústřední správní úřad, který koncepci předkládá vládě Vyhodnocení vyjádření a připomínek, stanovisko Informační systém EIA a SEA web (www.ceu.cz/eia/is, přístupné rovněž z webu MŽP Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

29 Koncepce podle stavebního zákona
Platný stavební zákon – zákon č. 183/20006 Sb. Nová systematika nástrojů územního plánování Územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán) Politika územního rozvoje (PÚR) Celostátní (republikové, přeshraniční a mezinárodní souvislosti) Koordinující funkce pro ostatní koncepce Pořizuje MMR, schvaluje vláda SEA vždy Zásady územního rozvoje (ZÚR) Plochy/koridory nadmístního významu, možnost území rezervy Pořizuje KÚ, schvaluje („vydává“) zastupitelstvo, forma – OOP Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

30 Koncepce podle stavebního zákona
Územní plán (ÚP) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot apod. Pořizuje úřad územního plánování (OÚ obce III) – pro své území + na žádost obcí ve svém správním obvodu, schvaluje („vydává“) zastupitelstvo, forma – OOP SEA pokud tak požaduje dotčený orgán ve stanovisku k návrhu zadání Regulační plán (RP) Posuzovány jako záměry (EIA) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů na ŽP je jeho součástí, náležitosti viz příloha zákona Nové znění § 10i zákona č. 100/2001 Sb. – příslušné úřady stanoví požadavky na rozsah a obsah vyhodnocení (PÚR, ÚPD – scoping) požadavek na zpracování vyhodnocení (ÚP obce) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

31 Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na území NATURA 2000
NATURA 2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. transpozice čl. 6 směrnice 92/43/EHS 6/3 – hodnocení důsledků plánů a projektů na lokality Návrh jakéhokoli P/P – pravděpodobně významný vliv na lokalitu Odpovídající posouzení důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany Možnost schválení P/P – nebude nepříznivý účinek na celistvost (the integrity) lokality 6/4 – kompenzační opatření Negativní posouzení, P/P musí být realizován (naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu), není alternativa Uvědomit EK o přijatých kompenzačních opatřeních Návrh koncepce a záměru – orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít sám o o sobě nebo ve spojení s jinými významný vliv na lokality Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

32 Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na území NATURA 2000
Významný vliv záměr/koncepce se posuzuje podle § 45i a zákona č. 100/2001 Sb. Negativní vliv oznamovatel/předkladatel musí v rámci posouzení zpracovat varianty řešení s cílem vyloučit negativní vlivy nebo je alespoň zmírnit Posouzení mohou provádět pouze osoby se zvláštní autorizací Koncepci lze schválit/záměr povolit, jen pokud nebudou mít negativní vliv na lokality, popř. pouze při splnění zákonem stanovených podmínek (naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, současné uložení kompenzačních opatření) Novela zákona č. 114/1992 Sb. (sněmovní tisk 632) LHP/LHO Zrušení výjimky, jejich posuzování bude v rámci řízení o vydání závazného stanoviska, nebude aplikován zákon č. 100/2001 Sb. § 45i – vždy nutno hledat řešení s menším negativním vlivem, i v případě nalezení takového řešení nutno provést kompenzační opatření Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

33 Mezinárodní smlouvy v oblasti EIA/SEA
1991 – Espoo úmluva Pro ČR platná od , doposud 2 dodatky (Sofie 2001, Cavtat 2004) Předmětem činnosti (activities) v příloze I, činnosti neuvedené – čl. 2 odst.5 Základní zásady – všeobecná ustanovení Proces přeshraniční EIA Oznámení (notification) – dokumentace – konzultace – konečné rozhodnutí – post-projektová anylýza Protokol o strategickém posuzování vlivů na ŽP, tzv. SEA Protokol (2003) Brát v úvahu hlediska ochrany ŽP + zdraví při přípravě plánů a programů + přihlížet k nim i při přípravě politik (policies) a legislativy Základem SEA směrnice, obsahuje i další prvky (aspekty zdraví, účast dotčené veřejnosti při screeningu a scopingu apod.) Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

34 Mezinárodní smlouvy v oblasti EIA/SEA
1998 – Aarhuská úmluva Pro ČR platná od , dodatek (Almaty, 2005) 3 pilíře Přístup k informacím o ŽP Účast veřejnosti na rozhodování Přístup k právní (soudní) ochraně Definice veřejnosti a dotčené veřejnosti NGO´s – předpoklad zájmu při rozhodování ve věcech životního prostředí (čl. 2 odst. 5) čl. 6 – účast veřejnosti při rozhodování o tzv. specifických činnostech (příloha I) čl. 7 – účast veřejnosti při přípravě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí čl. 9 – přístup k právní ochraně Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)


Stáhnout ppt "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA)"

Podobné prezentace


Reklamy Google