Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA) MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: 267122889

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA) MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: 267122889"— Transkript prezentace:

1 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA) MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: 267122889 Libor.dvorak@mzp.cz

2 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Pojmy a historie institutu EIA = Environmental Impact AssessmentEIA = Environmental Impact Assessment –Projekt/záměr SEA = Stategic Environmental AssessmentSEA = Stategic Environmental Assessment –Plán a program/koncepce RIA = Regulatory Impact AssessmentRIA = Regulatory Impact Assessment –Návrhy právních předpisů, dopady na dotčené subjekty (podnikatele, veřejnou správu apod.), konzultace USAUSA –1969 – NEPA (National Environmental Policy Act) E(H)SE(H)S –1985 – EIA směrnice (novely 1997, 2003), rozhodovací činnost ESD –2001 – SEA směrnice EIA dnes standardní nástroj u mezinárodních finančních institucí + při posuzování žádosti o podporu vývozu (v ČR např. EGAP)EIA dnes standardní nástroj u mezinárodních finančních institucí + při posuzování žádosti o podporu vývozu (v ČR např. EGAP)

3 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) EIA/SEA – obecně Nástroj horizontální (nadsložkové) ochrany ŽPNástroj horizontální (nadsložkové) ochrany ŽP Princip prevencePrincip prevence –Obecně – občanský zákoník –ŽP – specifické (některé škody na ŽP napravit nelze) Účel EIA/SEAÚčel EIA/SEA –Informace o vlivu projektu/plánu nebo programu na ŽP ještě před jejich povolením/schválením –Stanovit opatření k ochraně (nápravná, zmírňující, kompenzační apod.) –Možnost veřejnosti (odborné i laické) vyjádřit se k vlivům na ŽP + vzetí názoru veřejnosti v úvahu při rozhodovacím procesu

4 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 85/337/EHS Jeden z klíčových právních předpisů EU v oblasti ochrany ŽP, předpis výrazně procesní povahyJeden z klíčových právních předpisů EU v oblasti ochrany ŽP, předpis výrazně procesní povahy Implementační období – původně 1988, pro ČR 2004Implementační období – původně 1988, pro ČR 2004 Primární právoPrimární právo –Zejména princip prevence, dále náprava škody u zdroje, PPP (čl. 174/2 SES) Související směrniceSouvisející směrnice –Ptačí (79/409/EHS), habitatová (92/43/EHS), přístup k informacím (2003/4/ES), účast veřejnosti (2003/35/ES), IPPC (2008/1/ES), SEA (2001/42/ES) NovelyNovely –97/11/ES – rozšíření seznamu záměrů, screening (vliv rozsudků ESD), scoping, konzultace –2003/35/ES (Aarhus) – veřejnost/dotčená veřejnost, informace poskytované v EIA, konzultace, přístup k právní ochraně

5 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 85/337/EHS Předmět EIAPředmět EIA –Provádí se u záměrů, které by mohly mít závažné vlivy na ŽP (projects likely to have significant effects on the environment) VýjimkyVýjimky –Záměry sloužící cílům národní obrany (case-by-case) –Vyjmutí záměru zcela nebo zčásti z EIA – podmínky Vztah k dalším povolovacím procesůmVztah k dalším povolovacím procesům –Začlenění do stávajících X vytvoření nových, dalších procedur Kdy EIAKdy EIA –Před vydáním povolujícího rozhodnutí („before consent is given“)

6 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 85/337/EHS Příloha I – EIA vždyPříloha I – EIA vždy Příloha II – EIA pokud tak stanoví MSPříloha II – EIA pokud tak stanoví MS –Rozhodnutí o tom, zda ne/bude EIA – screening –Kritéria (criteria) a/nebo prahové hodnoty (thresholds) –„Semaforový“ přístup –inclusion or mandatory T or C – EIA ano (červená) –indicative or guidance T or C – screening ano (žlutá) –exclusion T or C – EIA ne (zelená) Modifikovaný semaforový přístup – nejsou-li exclusion T or CModifikovaný semaforový přístup – nejsou-li exclusion T or C –Rozhodovací činnost ESD (ECJ) The Dutch Dykes (C-72/95), Komise vs. Belgie (C-133/94), The Grosskrotzenburg case/Komise vs. SRN (C- 431/92), Komise vs. Irsko (C- 392/96)The Dutch Dykes (C-72/95), Komise vs. Belgie (C-133/94), The Grosskrotzenburg case/Komise vs. SRN (C- 431/92), Komise vs. Irsko (C- 392/96) Rozsudky ESD se následně promítly do dnes platné formulace čl. 4 odst. 2 – 4 (doplnila směrnice 97/11/ES)Rozsudky ESD se následně promítly do dnes platné formulace čl. 4 odst. 2 – 4 (doplnila směrnice 97/11/ES)

7 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 85/337/EHS ScopingScoping –Vymezení obsahu a rozsahu následně předkládaných informací s přihlédnutím k typu projektu, jeho umístění apod. –Není obligatorní Informace předložené investorem (EIS, v ČR EIA dokumentace)Informace předložené investorem (EIS, v ČR EIA dokumentace) –Směrnice stanoví minimum informací, které musí investor předložit Popis projektu, hlavních vlivů na ŽP, zamýšlených opatřeníPopis projektu, hlavních vlivů na ŽP, zamýšlených opatření Nástin hlavních alternativních řešení zvažovaných investorem + hlavní důvody jeho volby s přihlédnutím k vlivům na ŽPNástin hlavních alternativních řešení zvažovaných investorem + hlavní důvody jeho volby s přihlédnutím k vlivům na ŽP Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteruVšeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru Účast veřejnostiÚčast veřejnosti –Veřejnost – i jedna fyzická/právnická osoba –Dotčená veřejnost Ovlivněná (i potencionálně) rozhodovacími postupy nebo má na těchto postupech zájemOvlivněná (i potencionálně) rozhodovacími postupy nebo má na těchto postupech zájem NGO podporující ochranu ŽP – vždy se u nich předpokládá zájemNGO podporující ochranu ŽP – vždy se u nich předpokládá zájem

8 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 85/337/EHS –Formy účasti veřejnosti InformovanostInformovanost –Od počátku posuzování, podrobnosti ponechány na MS Aktivní účast (vyjádření, připomínky)Aktivní účast (vyjádření, připomínky) –Dle směrnice má pouze dotčená veřejnost –Musí být umožněna v době, kdy jsou všechny možnosti otevřeny („when all options are open“) Přeshraniční EIA (Espoo)Přeshraniční EIA (Espoo) –Při možnosti závažného ovlivnění ŽP v jiném MS –Zaslání informací, možnost se vyjádřit, konzultace –Post-projektová analýza Závěr EIAZávěr EIA –Výsledky musí být vzaty do úvahy v povolovacím procesu –Náležitosti povolujícího rozhodnutí („development consent“)

9 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 85/337/EHS Nový čl. 10a – Přezkum rozhodnutí soudem nebo jiným orgánemNový čl. 10a – Přezkum rozhodnutí soudem nebo jiným orgánem –Oprávnění dotčené veřejnosti, která má dostatečný zájem nebomá dostatečný zájem nebo namítá porušování práva (je-li to předběžná podmínka)namítá porušování práva (je-li to předběžná podmínka) –Podrobnosti – MS, ale musí být dodržen cíl (poskytnout dotčené veřejnosti široký přístup k právní ochraně) –NGO podle směrnice Zájem je dostatečnýZájem je dostatečný Předpokládá se, že mají práva, která mohou být porušovánaPředpokládá se, že mají práva, která mohou být porušována Řízení o porušení SES proti ČRŘízení o porušení SES proti ČR –Nedostatečný přístup dotčené veřejnosti k právní ochraně, úzké vymezení účastníků řízení –Náprava – návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. –Posun v judikatuře NSS – při přezkumu rozhodnutí vždy plně přezkoumávat i stanovisko EIA, žalobám vždy přiznávat odkladný účinekNSS – při přezkumu rozhodnutí vždy plně přezkoumávat i stanovisko EIA, žalobám vždy přiznávat odkladný účinek

10 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 2001/42/ES 2 fáze rozhodovacího procesu2 fáze rozhodovacího procesu –Strategická – při ní provádět SEA –Projektová – při ní provádět EIA Espoo (1991) – aplikovat zásady přeshraniční EIA ve vhodné míře i na politiky, plány a programyEspoo (1991) – aplikovat zásady přeshraniční EIA ve vhodné míře i na politiky, plány a programy Aarhus (1998) – aplikace některých ustanovení i na přípravu plánů a programůAarhus (1998) – aplikace některých ustanovení i na přípravu plánů a programů SEA Protokol (2003)SEA Protokol (2003) Počátky SEA v Evropě – Nizozemí (1987, SEIA), UK (1991, environmental appraisal), ČR (1992)Počátky SEA v Evropě – Nizozemí (1987, SEIA), UK (1991, environmental appraisal), ČR (1992) Primární právoPrimární právo –Princip prevence (čl. 174/2, do SES doplnil JEA) –Zásada integrace (čl. 6, do SES doplnila Amsterodamská smlouva)

11 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 2001/42/ES Cíl – vysoká úroveň ochrany ŽPCíl – vysoká úroveň ochrany ŽP Předmět SEAPředmět SEA –Plány nebo a programy (PP), které mohou mít závažné vlivy na ŽP –Jde o PP na všech úrovních + jejich změny SEA vždySEA vždy –PP zpracovávané ve vyjmenovaných oblastech, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů podle příloh I a II EIA směrnice –PP podle směrnice o stanovištích (92/43/EHS) SEA pokud tak stanoví členské státy – screeningSEA pokud tak stanoví členské státy – screening –PP stanovící využití menších oblastí na místní úrovni + menší změny PP –Formy screeningu Case-by-case přezkumCase-by-case přezkum Určení typů PP neboUrčení typů PP nebo Kombinace obojíhoKombinace obojího –Stanoví MS, ale vždy nutno brát v úvahu kritéria podle přílohy II –Nutnost zveřejnit závěr – včetně důvodů, proč se SEA nevyžaduje

12 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 2001/42/ES ObecněObecně –SEA během přípravy PP a před jejich přijetím/předáním do legislativního procesu –Začlenění do stávajících procesů pro přijetí PP vs. vytvoření dalších procedur –Respektovat postavení daného PP v hierarchii plánů a programů (tiering), zamezení opakovanému posuzování téhož Environmental report (ER)Environmental report (ER) –Určí, popíše a zhodnotí možné významné vlivy na ŽP –Náležitosti – příloha I –Oproti EIA silnější důraz na varianty („reasonable alternatives“) –MS sdělí komisi opatření k zajištění dostatečné kvality ER –Při rozhodování o jejím obsahu a úrovni podrobností – vždy konzultovat dotčené orgány –Scoping – podle SEA směrnice vždy

13 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Směrnice 2001/42/ES Účast veřejnosti a dotčených orgánůÚčast veřejnosti a dotčených orgánů –K návrhu PP a k ER –Včasná a účinná příležitost, přiměřená lhůta Přeshraniční konzultacePřeshraniční konzultace –Při možnosti závažného ovlivnění ŽP v jiném MS –Zaslání kopie návrhu PP + ER dotčenému MS –Podrobnosti konzultací dohodnou MS Rozhodovací proces – v úvahu nutno vždy vzítRozhodovací proces – v úvahu nutno vždy vzít –ER, vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti –Případné výsledky přeshraničních konzultací Informace zveřejněné po schválení PPInformace zveřejněné po schválení PP –Jak byly aspekty ochrany ŽP začleněny do PP, proč byla zvolena daná alternativa apod. MonitoringMonitoring –Vždy monitorovat významné vlivy na ŽP spojené s prováděním PP

14 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Právní úprava v ČR Zákon č. 17/1992 Sb., federální právní předpisZákon č. 17/1992 Sb., federální právní předpis Zákon ČNR č. 244/1992 Sb.Zákon ČNR č. 244/1992 Sb. vztahoval se téměř výlučně jen na záměry, na koncepce pouze § 14vztahoval se téměř výlučně jen na záměry, na koncepce pouze § 14 příslušným úřadem MŽP a OÚ/KÚpříslušným úřadem MŽP a OÚ/KÚ všechny záměry uvedené v příloze č. 1 a 2 podléhaly celému procesu, zákon neznal zjišťovací řízenívšechny záměry uvedené v příloze č. 1 a 2 podléhaly celému procesu, zákon neznal zjišťovací řízení EIA není součástí povolovacího řízení, není správním řízenímEIA není součástí povolovacího řízení, není správním řízením Biologické hodnocení („malá EIA“) - § 67 114/1992 Sb.Biologické hodnocení („malá EIA“) - § 67 114/1992 Sb. Vlivy zamýšleného zásahu pouze na rostliny a živočichyVlivy zamýšleného zásahu pouze na rostliny a živočichy Oprávněny zpracovávat autorizované osoby podle § 45iOprávněny zpracovávat autorizované osoby podle § 45i Neuloží se, pokud je EIA (komplexní)Neuloží se, pokud je EIA (komplexní)

15 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Právní úprava EIA/SEA Účinnost k 1. 1. 2002, dosud 5 novelÚčinnost k 1. 1. 2002, dosud 5 novel EIA – záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit ŽP a veřejné zdravíEIA – záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit ŽP a veřejné zdraví Komplexnost EIA/SEA – rozsah posuzováníKomplexnost EIA/SEA – rozsah posuzování Vlivy na ŽP a na veřejné zdraví + vzájemné působení a souvislostiVlivy na ŽP a na veřejné zdraví + vzájemné působení a souvislosti ŽP – zahrnuje i vlivy na krajinu, hmotný majetek a kulturní památkyŽP – zahrnuje i vlivy na krajinu, hmotný majetek a kulturní památky Od r. 1992 (244, 100) – úplná oddělenost EIA od povolovacích procedurOd r. 1992 (244, 100) – úplná oddělenost EIA od povolovacích procedur EIA probíhá před zahájením povolovacího řízeníEIA probíhá před zahájením povolovacího řízení EIA není správním řízením (hlava IV správního řádu)EIA není správním řízením (hlava IV správního řádu) Příslušný úřad je odlišný od správního úřaduPříslušný úřad je odlišný od správního úřadu Částečná změna – úprava v novém stavebním zákoněČástečná změna – úprava v novém stavebním zákoně EIA je zásadně objektivním odborným podkladem pro další (správní) řízení, stanovisko je správním aktem sui generisEIA je zásadně objektivním odborným podkladem pro další (správní) řízení, stanovisko je správním aktem sui generis

16 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Předmět EIA Záměry podle přílohy č. 1Záměry podle přílohy č. 1 Záměry vždy posuzované (kategorie I + některé změny)Záměry vždy posuzované (kategorie I + některé změny) Záměry posuzované, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (kategorie II + změny záměrů)Záměry posuzované, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (kategorie II + změny záměrů) Další případyDalší případy –Podlimitní záměry – pre-screening –Naturové záměry –Záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska Negativní vymezení předmětu posuzováníNegativní vymezení předmětu posuzování Důvody – obrana, národní bezpečnost, nepředvídatelné událostiDůvody – obrana, národní bezpečnost, nepředvídatelné události Pouze na základě konkrétního rozhodnutí vlády, nelze u mezistátních záměrůPouze na základě konkrétního rozhodnutí vlády, nelze u mezistátních záměrů Vždy informační povinnost vůči veřejnosti a Evropské komisi, zvážení možnosti jiného posuzování + informovanost veřejnostiVždy informační povinnost vůči veřejnosti a Evropské komisi, zvážení možnosti jiného posuzování + informovanost veřejnosti Upuštění od posuzování ze strany příslušného úřadu (§ 23 odst. 7)Upuštění od posuzování ze strany příslušného úřadu (§ 23 odst. 7) Informační systém EIA a SEAInformační systém EIA a SEA –www.ceu.cz/eia/is, www.ceu.cz/eia/sea www.ceu.cz/eia/iswww.ceu.cz/eia/seawww.ceu.cz/eia/iswww.ceu.cz/eia/sea –přístupné rovněž z webu MŽP www.env.cz www.env.cz

17 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Oznámení Oznamovatel – osoba soukromého práva, veřejnoprávní korporace (včetně státu)Oznamovatel – osoba soukromého práva, veřejnoprávní korporace (včetně státu) Podlimitní záměrPodlimitní záměr zjednodušené oznámení (příloha č. 3a)zjednodušené oznámení (příloha č. 3a) není vyjadřování DSÚ, DÚSC a veřejnostinení vyjadřování DSÚ, DÚSC a veřejnosti sdělení příslušného úřadu do 15 dnů, jeho zveřejnění na internetusdělení příslušného úřadu do 15 dnů, jeho zveřejnění na internetu Předběžné projednáníPředběžné projednání –Pouze požaduje-li oznamovatel, –s příslušným úřadem, doporučení předběžného projednání s DSÚ, DÚSC, popř. s dalšími subjekty Důvodné pochybnosti o záměru, resp. o jeho zařazení – § 23 odst. 3 (podnět k vyjádření MŽP)Důvodné pochybnosti o záměru, resp. o jeho zařazení – § 23 odst. 3 (podnět k vyjádření MŽP) Varianty – zpracování není obligatorníVarianty – zpracování není obligatorní Možnost urychleníMožnost urychlení –oznámení s náležitostmi dokumentace –předložení přímo dokumentace Vyjádření – DSÚ, DÚSC a veřejnostVyjádření – DSÚ, DÚSC a veřejnost

18 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Zjišťovací řízení, autorizace Tzv. obligatorní záměry – scoping, Tzv. fakultativní záměry – screeningTzv. obligatorní záměry – scoping, Tzv. fakultativní záměry – screening Kritéria zjišťovacího řízení – příloha č. 2Kritéria zjišťovacího řízení – příloha č. 2 Oznámení s náležitostmi dokumentace – není-li nesouhlas, může se považovat za dokumentaciOznámení s náležitostmi dokumentace – není-li nesouhlas, může se považovat za dokumentaci Závěr zjišťovacího řízeníZávěr zjišťovacího řízení –Možnost navrhnout varianty řešení záměru, možnost podmínek (§ 10 odst. 5) Autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředíAutorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí –Pro zpracování dokumentace, posudku, popř. i oznámení (§ 7 odst. 4), a pro zpracování vyhodnocení (SEA) –Zvláštní autorizovaná osoba pro zpracování části dokumentace o vlivech na veřejné zdraví – vyhláška č. 353/2004 Sb. –Zvláštní autorizovaná osoba pro tzv. naturové posouzení (část dokumentace i posudku) – § 45i odst. 3-7 zákona č. 114/1992 Sb. + vyhláška –Podmínky udělení autorizace, zkouška odborné způsobilosti – vyhláška č. 457/2001 Sb. –Udělení a odejmutí autorizace – správní řízení, autorizace na 5 let, možnost prodloužení

19 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Dokumentace, posudek DokumentaceDokumentace –Zpracování zcela v rukou oznamovatele, náležitosti – příloha č. 4 –Splňuje-li náležitosti Rozeslání a zveřejněníRozeslání a zveřejnění Doručení zpracovateli posudkuDoručení zpracovateli posudku Neprodlené doručování vyjádření zpracovateli posudkuNeprodlené doručování vyjádření zpracovateli posudku –Nesplňuje-li náležitosti Vrácení oznamovateliVrácení oznamovateli Doplnění dokumentace (ne v případě přepracování) – možnost rozeslání k vyjádření až s posudkemDoplnění dokumentace (ne v případě přepracování) – možnost rozeslání k vyjádření až s posudkem PosudekPosudek –Odborná oponentura k dokumentaci –Zpracování zajišťuje příslušný úřad –Náležitosti – příloha č. 5 (mj. návrh stanoviska) –Posudek obdrží příslušný úřad – rozeslání, zveřejnění, vyjádření k němu (30 dnů)

20 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Veřejné projednání, stanovisko Veřejné projednáníVeřejné projednání –Nemusí-se konat, nejsou li připomínky k dokumentům –Předmětem posudek a dokumentace; na VP nezbytná přítomnost oznamovatele, zpracovatele dokumentace či posudku –Zajišťuje příslušný úřad (podrobnosti vyhláška č. 457/2001 Sb.), pořizuje zápis z VP StanoviskoStanovisko –Není správním rozhodnutím ani závazným stanoviskem podle správního řádu –Náležitosti – příloha č. 6 –Lhůta pro vydání – do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku –Po vydání rozeslání a zveřejnění (internet i úřední desky)

21 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Stanovisko –Platnost – 2 roky, možnost prodloužení (i opakovaného), zjišťovací řízení sui generis – kritéria uvedena v § 10/3 –Závaznost stanoviska – hledisko formálně-procesní (§ 10 odst. 4) –Účel – odborný podklad pro následná povolující řízení (stavební úřad, báňský úřad apod.) –Stanovisko je podkladem mj. pro rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměrurozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru –Územní rozhodnutí –Stavební povolení, stanovení dobývacího prostoru, povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami apod. –Povolení IPPC –163/2006 – zveřejnění žádosti o vydání povolujícího rozhodnutí – ne novela dalších předpisů, nutno informovat o tom, že byla žádost předložena

22 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) EIA a stavební zákon Možnosti sloučení postupů podle StZ s postupy EIAMožnosti sloučení postupů podle StZ s postupy EIA Regulační plánRegulační plán –Stanovuje-li podmínky pro provedení záměru Spojení pořizování RP s EIA („postupy při EIA“)Spojení pořizování RP s EIA („postupy při EIA“) –je-li příslušným úřadem KÚ Územní řízeníÚzemní řízení –Jedná-li se o záměr podle 100/2001 Sb. EIA probíhá před územním řízením (žadatel připojí k žádosti o vydání ÚR stanovisko)EIA probíhá před územním řízením (žadatel připojí k žádosti o vydání ÚR stanovisko) EIA probíhá souběžně s územním řízením (žadatel připojí k žádosti o vydání ÚR dokumentaci)EIA probíhá souběžně s územním řízením (žadatel připojí k žádosti o vydání ÚR dokumentaci) –je-li příslušným úřadem KÚ a nejsou-li varianty

23 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Účast veřejnosti v povolovacích řízeních Obecně – SpŘ a zvláštní předpisy (např. StZ)Obecně – SpŘ a zvláštní předpisy (např. StZ) 244 – občanská iniciativa/občanské sdružení v EIA, občanské sdružení účastníkem řízení244 – občanská iniciativa/občanské sdružení v EIA, občanské sdružení účastníkem řízení § 23 odst. 9§ 23 odst. 9 Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, obec dotčená záměremMístně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, obec dotčená záměrem Současné splnění 3 podmínek (poslední jen pro občanské sdružení)Současné splnění 3 podmínek (poslední jen pro občanské sdružení) Další ustanovení o účasti veřejnosti v povolovacích řízeníchDalší ustanovení o účasti veřejnosti v povolovacích řízeních –např. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., § 115 odst. 6 vodního zákona Žalobní legitimace – § 65 a násl. SŘSŽalobní legitimace – § 65 a násl. SŘS Zkrácení na právech přímo nebo v důsledku porušení práv v předchozím řízeníZkrácení na právech přímo nebo v důsledku porušení práv v předchozím řízení NGO nepovažovány za nositele subjektivních věcných právNGO nepovažovány za nositele subjektivních věcných práv Aarhus není self-executing, NGO nemají žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmuAarhus není self-executing, NGO nemají žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu

24 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Historie institutu SEA v ČR Stavební zákon (1976) a prováděcí vyhláškaStavební zákon (1976) a prováděcí vyhláška –soustava územně technických podkladů Zákon č. 17/1992 Sb. – federální předpisZákon č. 17/1992 Sb. – federální předpis Zákon č. 244/1992 Sb. – § 14Zákon č. 244/1992 Sb. – § 14 Předmětem oborové celostátní koncepce, ÚPD a směrný vodohospodářský plánPředmětem oborové celostátní koncepce, ÚPD a směrný vodohospodářský plán Povinnosti – dokumentace (součást návrhu koncepce), zveřejnění koncepce, bez stanoviska MŽP nebylo možno koncepci projednat a schválitPovinnosti – dokumentace (součást návrhu koncepce), zveřejnění koncepce, bez stanoviska MŽP nebylo možno koncepci projednat a schválit ÚPD – po vzniku krajů spory o posuzování ÚPD VÚCÚPD – po vzniku krajů spory o posuzování ÚPD VÚC 2000 – SEA součást vládního návrhu zákona, ale vypuštěna, pouze novela zákona č. 244/1992 Sb. (+ změna názvu zákona)2000 – SEA součást vládního návrhu zákona, ale vypuštěna, pouze novela zákona č. 244/1992 Sb. (+ změna názvu zákona) 20042004 –Novela zákona č. 100/2001 Sb. (transpozice směrnice 2001/42/ES), díl 3 –SEA a EIA opět v jednom předpisu

25 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Předmět úpravy Pojem koncepcePojem koncepce –vždy jde o koncepce spojené s rozhodovací činností veřejné správy (i při zadání zpracování koncepce soukromému subjektu) Předmět posuzováníPředmět posuzování –Oborové koncepce, které stanoví „rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1“ –Koncepce podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. –Koncepce spolufinancované z prostředků fondů ES Lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovyLesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy Obligatorní posuzování x posuzování na základě zjišťovacího řízení (místní/obecní koncepce, změny koncepcí)Obligatorní posuzování x posuzování na základě zjišťovacího řízení (místní/obecní koncepce, změny koncepcí) Negativní vymezení předmětu posuzování – SEA neNegativní vymezení předmětu posuzování – SEA ne –koncepce v oblasti obrany státu, pro případ mimořádných událostí, finanční a rozpočtové koncepce

26 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Způsob posuzování SEA probíhá současně s tvorbou koncepceSEA probíhá současně s tvorbou koncepce Standardní obsah každé koncepceStandardní obsah každé koncepce –Popis stavu a vývoje, SWOT analýza, vize, konkrétní cíle, priority, opatření, implementační plán, monitoring, finance TieringTiering –Odstranit případy opakovaného posuzování –Využít údaje z jiného posuzování, odpovídají-li údajům podle zákona č. 100/2001 Sb. VariantyVarianty –nejsou obligatorní, –je-li jich více, posuzují se všechny OznámeníOznámení –podává ten, kdo předkládá „podnět ke zpracování koncepce“ –stav ŽP v době podání oznámení je rozhodný, nutno brát v úvahu vlivy jiných koncepcí a záměrů

27 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Průběh posuzování Zjišťovací řízeníZjišťovací řízení –forma screeningu a/nebo scopingu –závěr ZŘ může stanovit zpracování „v úvahu připadajících variant“ a navrhne průběh posuzování (VP) PosuzovatelPosuzovatel –zpracovatel tzv. vyhodnocení, vždy autorizovaná osoba –povinnost předkladatele spolupracovat s posuzovatelem (předávání vyjádření) Vyhodnocení (SEA dokumentace)Vyhodnocení (SEA dokumentace) –nedílná součást koncepce, obsahuje i souhrnné vypořádání připomínek k předchozím verzím –možnost vrácení vyhodnocení k doplnění Veřejné projednáníVeřejné projednání –zajišťuje předkladatel koncepce, předmětem návrh celé koncepce –může jich být více (celostátní koncepce) StanoviskoStanovisko –formálně-právní závaznost ve vztahu ke schválení koncepce

28 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Průběh posuzování –může být záporné, může navrhnout doplnění návrhu koncepce Po schválení koncepce povinnost zveřejnitPo schválení koncepce povinnost zveřejnit –schválenou koncepci –odůvodnění (proč požadavky k ochraně ŽP nezahrnuty) –monitoring Zvláštní ustanovení (§ 10j)Zvláštní ustanovení (§ 10j) –celostátní koncepce, pokud je schvaluje vláda –MŽP zajišťuje proces SEA –Ústřední správní úřad zajišťuje SEA vyhodnocení, zveřejnění návrhu koncepce a konání veřejného projednání –Náklady nese ústřední správní úřad, který koncepci předkládá vládě –Vyhodnocení vyjádření a připomínek, stanovisko Informační systém EIA a SEAInformační systém EIA a SEA –web (www.ceu.cz/eia/is, www.ceu.cz/eia/sea), přístupné rovněž z webu MŽP www.env.cz www.ceu.cz/eia/iswww.ceu.cz/eia/sea www.env.czwww.ceu.cz/eia/iswww.ceu.cz/eia/sea www.env.cz

29 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Koncepce podle stavebního zákona Platný stavební zákon – zákon č. 183/20006 Sb.Platný stavební zákon – zákon č. 183/20006 Sb. –Nová systematika nástrojů územního plánování Územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán)Územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán) Politika územního rozvoje (PÚR)Politika územního rozvoje (PÚR) –Celostátní (republikové, přeshraniční a mezinárodní souvislosti) –Koordinující funkce pro ostatní koncepce –Pořizuje MMR, schvaluje vláda –SEA vždy Zásady územního rozvoje (ZÚR)Zásady územního rozvoje (ZÚR) –Plochy/koridory nadmístního významu, možnost území rezervy –Pořizuje KÚ, schvaluje („vydává“) zastupitelstvo, forma – OOP –SEA vždy

30 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Koncepce podle stavebního zákona Územní plán (ÚP)Územní plán (ÚP) –Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot apod. –Pořizuje úřad územního plánování (OÚ obce III) – pro své území + na žádost obcí ve svém správním obvodu, schvaluje („vydává“) zastupitelstvo, forma – OOP –SEA pokud tak požaduje dotčený orgán ve stanovisku k návrhu zadání Regulační plán (RP)Regulační plán (RP) –Posuzovány jako záměry (EIA) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíVyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území –Vyhodnocení vlivů na ŽP je jeho součástí, náležitosti viz příloha zákona Nové znění § 10i zákona č. 100/2001 Sb. – příslušné úřady stanovíNové znění § 10i zákona č. 100/2001 Sb. – příslušné úřady stanoví –požadavky na rozsah a obsah vyhodnocení (PÚR, ÚPD – scoping) –požadavek na zpracování vyhodnocení (ÚP obce)

31 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na území NATURA 2000 NATURA 2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblastiNATURA 2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. –transpozice čl. 6 směrnice 92/43/EHS 6/3 – hodnocení důsledků plánů a projektů na lokality6/3 – hodnocení důsledků plánů a projektů na lokality –Návrh jakéhokoli P/P – pravděpodobně významný vliv na lokalitu –Odpovídající posouzení důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany –Možnost schválení P/P – nebude nepříznivý účinek na celistvost (the integrity) lokality 6/4 – kompenzační opatření6/4 – kompenzační opatření –Negativní posouzení, P/P musí být realizován (naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu), není alternativa –Uvědomit EK o přijatých kompenzačních opatřeních –Návrh koncepce a záměru – orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít sám o o sobě nebo ve spojení s jinými významný vliv na lokality

32 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na území NATURA 2000 –Významný vliv záměr/koncepce se posuzuje podle § 45i a zákona č. 100/2001 Sb.záměr/koncepce se posuzuje podle § 45i a zákona č. 100/2001 Sb. –Negativní vliv oznamovatel/předkladatel musí v rámci posouzení zpracovat varianty řešení s cílem vyloučit negativní vlivy nebo je alespoň zmírnitoznamovatel/předkladatel musí v rámci posouzení zpracovat varianty řešení s cílem vyloučit negativní vlivy nebo je alespoň zmírnit –Posouzení mohou provádět pouze osoby se zvláštní autorizací –Koncepci lze schválit/záměr povolit, jen pokud nebudou mít negativní vliv na lokality, popř. pouze při splnění zákonem stanovených podmínek (naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, současné uložení kompenzačních opatření) Novela zákona č. 114/1992 Sb. (sněmovní tisk 632)Novela zákona č. 114/1992 Sb. (sněmovní tisk 632) LHP/LHOLHP/LHO –Zrušení výjimky, jejich posuzování bude v rámci řízení o vydání závazného stanoviska, nebude aplikován zákon č. 100/2001 Sb. § 45i – vždy nutno hledat řešení s menším negativním vlivem, i v případě nalezení takového řešení nutno provést kompenzační opatření§ 45i – vždy nutno hledat řešení s menším negativním vlivem, i v případě nalezení takového řešení nutno provést kompenzační opatření

33 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Mezinárodní smlouvy v oblasti EIA/SEA 1991 – Espoo úmluva1991 – Espoo úmluva –Pro ČR platná od 27. 5. 2001, doposud 2 dodatky (Sofie 2001, Cavtat 2004) –Předmětem činnosti (activities) v příloze I, činnosti neuvedené – čl. 2 odst.5 –Základní zásady – všeobecná ustanovení –Proces přeshraniční EIA Oznámení (notification) – dokumentace – konzultace – konečné rozhodnutí – post-projektová anylýzaOznámení (notification) – dokumentace – konzultace – konečné rozhodnutí – post-projektová anylýza –Protokol o strategickém posuzování vlivů na ŽP, tzv. SEA Protokol (2003) Brát v úvahu hlediska ochrany ŽP + zdraví při přípravě plánů a programů + přihlížet k nim i při přípravě politik (policies) a legislativyBrát v úvahu hlediska ochrany ŽP + zdraví při přípravě plánů a programů + přihlížet k nim i při přípravě politik (policies) a legislativy Základem SEA směrnice, obsahuje i další prvky (aspekty zdraví, účast dotčené veřejnosti při screeningu a scopingu apod.)Základem SEA směrnice, obsahuje i další prvky (aspekty zdraví, účast dotčené veřejnosti při screeningu a scopingu apod.)

34 Právní úprava a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Mezinárodní smlouvy v oblasti EIA/SEA 1998 – Aarhuská úmluva1998 – Aarhuská úmluva –Pro ČR platná od 4. 10. 2004, dodatek (Almaty, 2005) –3 pilíře Přístup k informacím o ŽPPřístup k informacím o ŽP Účast veřejnosti na rozhodováníÚčast veřejnosti na rozhodování Přístup k právní (soudní) ochraněPřístup k právní (soudní) ochraně –Definice veřejnosti a dotčené veřejnosti NGO´s – předpoklad zájmu při rozhodování ve věcech životního prostředí (čl. 2 odst. 5)NGO´s – předpoklad zájmu při rozhodování ve věcech životního prostředí (čl. 2 odst. 5) –čl. 6 – účast veřejnosti při rozhodování o tzv. specifických činnostech (příloha I) –čl. 7 – účast veřejnosti při přípravě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí –čl. 9 – přístup k právní ochraně


Stáhnout ppt "POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA, SEA) MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: 267122889"

Podobné prezentace


Reklamy Google