Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. Ekologie a životní prostředí 2014 Petr Vybral Původní základ prezentace: Barbora Kněžínková, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. Ekologie a životní prostředí 2014 Petr Vybral Původní základ prezentace: Barbora Kněžínková, 2011."— Transkript prezentace:

1 Zákon o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. Ekologie a životní prostředí 2014 Petr Vybral Původní základ prezentace: Barbora Kněžínková, 2011

2 EIA – Environmental Impact Assessment posuzování vlivů záměrů na ŽP tzv. projektová EIA (např. bioplynové stanice, nákupní centra, silnice, prům. výroby,...) SEA – Strategic Environmental Assessment posuzování vlivů koncepcí na ŽP tzv. strategická EIA (např. územní plány, krajské plány odpad. hospodářství,...)

3 EIA předmět posuzování posuzování vlivů na veřejné zdraví a ŽP (i na hmotný majetek a kulturní památky) může se týkat i již existujících zařízení (např. rozšíření, navýšení kapacity, změna technologie výroby,...) příloha č. 1 – seznam záměrů, které je nutné posuzovat KATEGORIE I – záměry vždy podléhající posouzení KATEGORIE II – záměry vyžadující zjišťovací řízení (podléhají posouzení jen pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení) předmětem posuzování není záměr provedený za nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu

4 EIA způsob posuzování přímé + nepřímé vlivy na ŽP vlivy provedení + vlivy neprovedení záměru na ŽP vlivy samostatně jednotlivých etap + vlivy celku na ŽP vlivy běžného provozu + vlivy havárie na ŽP návrh opatření k předcházení jednotlivým vlivům

5 Schéma procesu EIA, dle zákona 100/2001 Sb.

6 EIA oznámení předkládá ten, kdo chce provést záměr, příslušnému úřadu (Ministerstvo ŽP nebo kraje) náležitosti oznámení podlimitního záměru - kategorie II -„malá EIA“ – jako dokumentace stačí oznámení, při nesouhlasném vyjádření -> úřad může uložit zjišťovací řízení a na základě toho i posuzování -> „velká EIA“ náležitosti dokumentace kategorie I – příloha č. 4příloha č. 4 přílohy (např. vyjádření stavebního úřadu (ÚPD), stanovisko orgánu ochrany přírody, obrazové a grafické přílohy) elektronická i písemná podoba povinnost úřadu zveřejnit oznámení (zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP), kdokoli může poslat písemné vyjádření

7 EIA zjišťovací řízení cílem je upřesnit informace, které je vhodné uvést do dokumentace + zjištění, zda záměr má významný vliv na ŽP příslušný úřad přihlíží k povaze a rozsahu záměru limitním hodnotám obdrženým vyjádřením veřejnosti, úřadů, samosprávných celků zásady pro zjišťovací řízení : příloha č. 2 tohoto zákona

8 EIA posudek zpracování posudku oprávněnou osobou zajistí příslušný úřad posudek na základě dokumentace a všech vyjádření k nim (zpracovatel posudku může požadovat doplnění dokumentace) – příloha č. 5 tohoto zákonapříloha č. 5 oznamovatel se nesmí podílet zpracovatel má na vytvoření posudku 60 dnů k posudku může každý poslat vyjádření nejsou odůvodněná nesouhlasná vyjádření – úřad může upustit od veřejného projednávání zpracovatel obdrží vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednávání a může upravit návrh stanoviska

9 vydává úřad na základě dokumentace, posudku a veřejného projednávání - příloha 6 úřad rozešle zúčastněným platnost 5 let (+ 5 let možnost prodloužit) rozhodnutí musí akceptovat posudek a jeho návrhy opatření na ochranu ŽP – pokud ne, musí uvést odůvodnění EIA stanovisko

10 SEA posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí podobný průběh jako EIA výstup: stanovení omezujících podmínek, opatření a limitů, na které se pak správy a samosprávy zaměří a budou je v budoucnu sledovat a vyhodnocovat

11 Ustanovení společná a přechodná předběžné projednání co a kde všude musí úřady zveřejňovat veřejné projednání (termíny, kdy může být zrušeno a do kdy musí být vyhlášeno nové) náklady (hradí oznamovatel), veř. projednávání a poskytování informací – úřady odměna zpracovateli posudku – platí oznamovatel skrze úřad (stanovena podle obchodního zákoníku)

12 Výkon státní správy Ministerstvo životního prostředí (příloha 1 – kategorie záměrů – sloupec A) kraje (příloha 1 – kategorie záměrů – sloupec B)

13 Autorizace ke zpracování dokumentace a posudků bezúhonnost odborná způsobilost (VŠ min. bakalářského směru, doklad o zkoušce odborné způsobilosti) praxe v oboru nejméně 3 roky plná způsobilost k právním úkonům na 5 let (pak lze o dalších 5 let prodloužit) Ministerstvo může autorizaci odejmout (porušení podmínek) zkouška odborné způsobilosti: 3000 Kč Vyhláška č. 457/2001 Sb.

14 Domácí úkol www.cenia.czwww.cenia.cz -> posuzování vlivů na ŽP (EIA) -> on-line zdroje: Informační systém EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. (v případě zájmu může být i SEA) vybrat záměr ve fázi stanoviska (něco ve vašem okolí, co znáte) projít posudek (hlavně jeho závěr) a stanovisko co vás zaujalo, co vám přišlo zajímavé, co vás zarazilo, zvládli byste posudek? -> odevzdávárna (do 30.11.2014) -> min půl A4 textu (bez nadpisu, hlavičky, atd.; písmo 12, řádkování 1- 1,5) -> uvést i kód vybraného záměru

15 Podrobnější informace Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – a jeho přílohy Proces EIA - online učebnice: http://ucebnice-eia.zf.mendelu.cz/http://ucebnice-eia.zf.mendelu.cz/


Stáhnout ppt "Zákon o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. Ekologie a životní prostředí 2014 Petr Vybral Původní základ prezentace: Barbora Kněžínková, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google