Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K.Vary leden 20031 Patří balneologie do 21. století? Vladimír Řehák, Lázně Luhačovice, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K.Vary leden 20031 Patří balneologie do 21. století? Vladimír Řehák, Lázně Luhačovice, a.s."— Transkript prezentace:

1 K.Vary leden 20031 Patří balneologie do 21. století? Vladimír Řehák, Lázně Luhačovice, a.s.

2 K.Vary leden 2003 2 Úvod Lázeňská léčba má v České republice dlouhodobou tradici a stala se pevnou součástí léčebných plánů mnohých chorob, zvláště v revmatologii. Přesto se v poslední době projevují kritické hlasy pochybující o jejím významu a oprávněnosti v systému zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění.

3 K.Vary leden 2003 3 Úvod 2 Navíc dochází k transformaci a reformě systému zdravotní péče, při které je nutné znovu zvažovat postavení a potřebnost jednotlivých součástí tohoto systému. Prodlužuje se věk a nastává převaha starších lidí s chronickými chorobami. převaha starších lidí s chronickými chorobami.

4 K.Vary leden 2003 4 Úvod 3  Neefektivita mnohé lázeňské léčby netkví často ve fyzioterapii ( v nejširším slova smyslu) jako prostředku k aktivizaci a podpoře obnovy, ale v jejím nesprávném, necíleném použití a její účinek je tak mnohonásobně zhacen. G. Rudoph: 100 Jahre wissenschaftlicher Balneologie

5 K.Vary leden 2003 5 Dvě funkce lázeňských míst  Lázeňská místa mají být středisky pro léčbu chronicky nemocných za využívání preventivní a rehabilitační strategie  Lázeňská místa jsou centry pro stabilizaci zdraví organizováním rekreace zaměřené na posílení zdraví

6 K.Vary leden 2003 6 Funkce lázeňství v poskytování zdravotní péče  Preventivní:  primární prevence: udržení zdraví  sekundární prevence: zábrana recidiv  Léčebná:  zpomalení průběhu nemoci  zlepšení funkce  prevence komplikací Volně podle P.Dvořák,R. Švandrlík Balneoekonomické kolokvium

7 K.Vary leden 2003 7 Funkce lázeňství v poskytování zdravotní péče 2  Rehabilitační (doléčovací):  obnova plné funkční schopnosti  zlepšení funkční schopnosti Volně podle P.Dvořák,R. Švandrlík Balneoekonomické kolokvium

8 K.Vary leden 2003 8 Charakteristika balneologie  Důraz na využití přírodních léčivých zdrojů  Vázanost na místo:  přírodní léčivé zdroje  klima  vybavení  odbornost personálu  léčebná zařízení  možnosti doplňkových programů pod lékařským dohledem- funkční diagnostika

9 K.Vary leden 2003 9 Charakteristika lázeňské léčby  Intenzivní lékařský dozor  Diferencovaná fyzikální léčba  Cílená balneoterapie  Cílená pohybová léčba  Zdravotní výchova, edukace  Psychologická péče  Snížení dávky léků

10 K.Vary leden 2003 10 Je balneologie moderní léčebnou metodou ?  Vychází z tradice nebo z poznání?  Efekty dokumentuje pozorováním nebo exaktním měřením?  Je orientována na výsledky?  krátkodobé: úleva v akt. potížích  dlouhodobé: snížení nemocnosti, zvýšení kvality života, zabránění dalšímu zhoršování zdravotního stavu

11 K.Vary leden 2003 11 Příčiny nízké prestiže balneologie:  malá atraktivita lázní pro vědecky orientované a vzdělané lékaře  stárnutí lázeňského lékařského stavu  setrvávání na diagnostických a terapeutických postupech, které neodpovídají současnému stavu vědy  rostoucí obliba paramedicínských léčebných postupů R. Günther:Handbuch der natürlichen Heilmittel Österreichs

12 K.Vary leden 2003 12 Charakteristika alternativních terapeutických přístupů:  Jsou vyvíjeny a prosazovány v izolaci od uznávaných vědeckých společností  Zdůvodnění účinku často zneužívá data z vědecké literatury  Jejich tvůrci a propagátoři jsou často na jejich používání přímo finančně zainteresováni  Jsou zveřejňovány obvykle mimo oficiální vědecké a klinické společenství, podrobnosti často nejsou zveřejněny

13 K.Vary leden 2003 13 Příčiny problémového postavení balneologie 1:  Není jednoznačně vymezena funkce lázeňské péče v rámci celého zdravotnického systému  Nedostatečné integrální zařazení lázeňství ve struktuře zdravotnických zařízení Volně podle P.Dvořák,R. Švandrlík Balneoekonomické kolokvium

14 K.Vary leden 2003 14 Problémy lázeňství jako medicínského systému  Potřeba operativního přizpůsobení indikací aktuální medicínské potřebě a medicínské efektivnosti balneoterapie u jednotlivých chorob  Medicínsky zdůvodněná diferenciace délky a formy pobytu  Optimalizace výběru pacientů k lázeňské léčbě Volně podle P.Dvořák,R. Švadrlík Balneoekonomické kolokvium

15 K.Vary leden 2003 15 Je balneologie samostatný obor?  Charakteristika vědního oboru:  Zkoumání jevů okolního světa nezaujatým pozorováním a experimenty  vlastní vědecká základna, publikace  Vlastní léčebné postupy  Pre- i postgraduální školení v oboru  Terapeutické efekty založené na důkazech (evidence- based medicine)

16 K.Vary leden 2003 16 Léčebný postup má být:  Indikovaný  Účinný a terapeuticky efektivní  Bezpečný (s minimem vedlejších účinků)  Individualizovaný  Vědecky zdůvodněný  Ekonomicky efektivní  Pokud možno příjemný

17 K.Vary leden 2003 17 Účinnost léčebných postupů se prokazuje studiemi:  Které odpovídají jasně na vytýčené otázky  Které prošly recenzním řízením nezávislých expertů  Které jsou provedeny na dostatečně velkém počtu pacientů a jsou správně statisticky vyhodnoceny  Které mají kontrolní skupinu a hodnotí vzájemně srovnatelné soubory  Které jsou zaslepené (event. dvojitě)

18 K.Vary leden 2003 18 První pojednání o léčebných účincích minerálních vod  První písemné zmínky o účínku a použití minerálních vod jsou ze středověku  Václav Pajer- Karlovy Vary  Thomas Jordan  Clement von Gratz

19 K.Vary leden 2003 19 Vědecké zázemí balneologie v českých zemích  1834: Balneologie se začala přednášet na pražské univerzitě  1882: Balneologie jako vědecký obor  až do roku 1960? se přednášela na lékařských fakultách  1957 zřízen VÚB (zanikl 1990?)  1971 ustavení FBLR

20 K.Vary leden 2003 20 Zakladatelé moderní české balneologie  Prof. Vladislav Mladějovský  Prof. Králík  Prof. Eduard Cmunt  Prof. Franfišek Lenoch a poslední český profesor balneologie  Prof. Jaroslav Benda

21 K.Vary leden 2003 21 Současné vědecké zázemí balneologie  Katedry balneologie na našich lékařských fakultách nejsou ani žádné jiné akademické pracoviště  Balneologie nemá v ČR profesora  Rakousko: pracoviště na universitě ve Vídni, Štýrském Hradci, Innsbrucku  SRN: Mnichov, Freiburg, Bad Elster  Polsko:Poznaň

22 K.Vary leden 2003 22 Testy z vnitřního lékařství  Obsahují také kapitolu testů z balneologie, autorem je prim. Vladimír Křížek z VÚB  - testy by bylo třeba aktualizovat  - jsou používány při 2. Atestaci z interny?

23 K.Vary leden 2003 23 Možná východiska  výuka na lékařských fakultách  postgraduální výuka na licencovaných balneologických pracovištích

24 K.Vary leden 2003 24 Počty prací na ISMH 33 - 1998 podle zemí původu- Karlovy Vary 1998

25 K.Vary leden 2003 25 Témata ústních sdělení 1998

26 K.Vary leden 2003 26 Témata českých ústních sdělení 1998

27 K.Vary leden 2003 27 Počty prací na ISMH 34 - 2002 podle zemí původu - Budapest 2002

28 K.Vary leden 2003 28 Témata ústních sdělení 2002

29 K.Vary leden 2003 29 Prokázané efekty PLZ:   antiinflamatorní efekt   imunomodulační efekt   antioxidační efekt   ovlivnění KV systému   antilithogenní

30 K.Vary leden 2003 30 Závěr 1  Je prokázaný účinek balneoterapeutických prostředků a často i jeho mechanismus  Nesleduje se trvání efektu, vliv na proklamované cíle:  zábrana invalidity  zábrana přechodu do chronicity

31 K.Vary leden 2003 31 Závěr 2  vliv na nemocnost, pracovní neschopnost, snížení dávek léků,  potřebu opakovaných hospitalizací  morbiditu a mortalitu u preventivních programů (AIM)

32 K.Vary leden 2003 32 Závěr 3  Lázně s různými léčivými zdroji mívají na stejnou chorobu stejnou účinnost  Efekt v závislosti na délce pobytu.  Efekt u nemocných vs rekreace  Rušivé nemedicínské faktory

33 K.Vary leden 2003 33 Efekt balneoterapie je podmíněn:  Specifickým účinkem přírodních léčivých zdrojů  Placebo efektem  genius loci  kouzlo terapeutů  kouzlo prostředí R. Günther:Handbuch der natürliche Heilquelle Österreichs

34 K.Vary leden 2003 34 Dlouhodobý efekt ? Vede (opakovaná) lázeňská léčba k dlouhodobému ovlivnění kvality života měřené např. metodou QUALY, že opravňuje úhradu z veřejných prostředků? Za jakých podmínek? Kdo o tom rozhodne?

35 K.Vary leden 2003 35 Co se změnilo od středověku  Lepší balneoterapuetická technika  Zvýrazněný medicinský přístup  Menší důraz na zábavu (snad)

36 K.Vary leden 2003 36 Možné směry dalšího vývoje balneoterapie  Vázanost na místo  Funkční orientace bez pevné vazby na vztah k přírodním léčivým zdrojům

37 K.Vary leden 2003 37 Indikace k lázeňské léčbě v ČR  Doléčování (úrazy, operace)  Zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti  Minimalizace rozsahu invalidity  Léčba chronicky nemocných

38 K.Vary leden 2003 38 Varianty řešení medicínské funkce lázeňství  Převážně činnost léčebná  Převážně činnost rehabilitační  Převážně činnost preventivní  Kombinace všech tří činností

39 K.Vary leden 2003 39 Důsledky specializace lázeňských zařízení:  Vytvoření specializovaných ústavů pro léčebnou a rehabilitační péči a  jejich začlenění do struktury zdravotnického systému  rozhodnutí o podílu úhrady lázeňské péče pro jednotlivé subsystémy

40 K.Vary leden 2003 40 Důsledky specializace lázeňských zařízení 2:  Zařízení pro sekundární prevenci (režim, zdravotnický dohled)  Zařízení pro primární prevenci  lázeňské hotely (nemusí mít nutně výlučně zdravotnický charakter)  Zařízení pro trávení volného času  hotely

41 K.Vary leden 2003 41 Možné uplatnění balneoterapie ve 21. století  U revmatických chorob:  Součást podpůrné nefarmakologické léčby zejména u degenerativních onemocnění  U nemocí zažívacího traktu:  Funkční poruchy s nutností návyku na životosprávu  U nemocí dýchacích cest:  Chronická onemocnění dýchacích cest při dodržení nekouření

42 K.Vary leden 2003 42 Možné uplatnění balneoterapie ve 21. století  U kardiovaskulárních onemocnění  zejména v primární se sekundární prevenci(ovlivnění a redukce rizikových faktorů)  U metabolických onemocnění:  Podpůrná léčba se zaměřením na edukaci, úpravu životosprávy, ovlivnění rizikových faktorů AS, ovlivnění diabetických neuropatií

43 K.Vary leden 2003 43 Děkuji za pozornost. „Radost je půl zdraví. Půst ještě nikoho neuzdravil. To potom nemocný vůbec nemyslí, jenom na svou nemoc.“

44 K.Vary leden 2003 44 Hlavní použité zdroje Křížek V.: Obrazy z dějin lázeňství, Avicenum 1987 Rudolph G.: Zwei Beiträge zur Geschichte der Balneologie, Kassel 1982 Marktl W. u.a.: Handbuch der natürlichen Heilmittel Österreichs, Bohman Verlag 1985 Epstein M.: Physiol. Rew. 1992 Pratzel H.G.: Thalasso- Balneo- und Klimatherapie, ISMH 2002 Dvořák P., Švandrlík R.: Vývojové tendence postavení lázeňství, 1984 Abstrakta33 a 34 World Cogress of ISMH 1998, 2002 Abstrakta 4. Konference CO2 plus: Sv. Mořic 2000 Křížek V.: Obrazy z dějin lázeňství, Avicenum 1987 Rudolph G.: Zwei Beiträge zur Geschichte der Balneologie, Kassel 1982 Marktl W. u.a.: Handbuch der natürlichen Heilmittel Österreichs, Bohman Verlag 1985 Epstein M.: Physiol. Rew. 1992 Pratzel H.G.: Thalasso- Balneo- und Klimatherapie, ISMH 2002 Dvořák P., Švandrlík R.: Vývojové tendence postavení lázeňství, 1984 Abstrakta33 a 34 World Cogress of ISMH 1998, 2002 Abstrakta 4. Konference CO2 plus: Sv. Mořic 2000

45 K.Vary leden 2003 45 Lázeňský pobyt může sloužit  A: obecně k zotavení:  prostý odpočinek (dovolená)  harmonizace denního rytmu  vyloučení škodlivých klimatických faktorů  zdravá výživa  omezení až vyloučení nesprávných návyků W. Müller cit. G. Rudolph

46 K.Vary leden 2003 46 Lázeňský pobyt může sloužit  B: k léčbě:  balneoterapie  klimatoterapie  dietoterapie  fyzikální léčba  aktivní  pasivní W. Müller cit. G. Rudolph

47 K.Vary leden 2003 47 Historický exkurs  starověk: mýty, hygiena, společnost  středověk: zdravotní zásady  18-19. století: využití nových poznatků přírodních věd, vznik vědeckého oboru balneologie  20. století: vznik zdůvodněných indikací (začátek)- počínající převaha rekreace (konec)  současnost: pokles odborného zázemí, inklinace k turistice

48 K.Vary leden 2003 48 Jsou balneoterapeutické postupy dokázané?  Efektivita metod, počet a kvalita provedených studií  Míra s níž byly provedeny nezávislé průkazy efektivity  Možná rizika a nebezpečí pro pacienty

49 K.Vary leden 2003 49 Požadavky na nový léčebný postup  Léčba musí mít definován způsob účinku.  Účinek musí být testován na určité onemocnění.  Musí být určena doba účinku.  Účinek musí být opakovatelný.  Účinek musí být prokázán u lidí. Testy na zvířatech neopravňují k odvozování účinku u člověka.  Ibn Sina [981-1037]

50 K.Vary leden 2003 50 Léčebné metody podle prokázaného účinku  Zjevně účinné  Účinné pro určitou skupinu pacientů  S neznámým nebo nevyzkoušeným, ale možným efektem  Zjevně neúčinné

51 K.Vary leden 2003 51 Druhy lázeňských pobytů v ČR  Komplexní lázeňská léčba  Do 3 měsíců  Do 6 měsíců  Příspěvková lázeňská léčba  Ústavní  ambulantní  Lázeňská léčba dětí  Rekondiční pobyty- z popudu zaměstnavatele  Komerční pobyty


Stáhnout ppt "K.Vary leden 20031 Patří balneologie do 21. století? Vladimír Řehák, Lázně Luhačovice, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google