Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Facility Management TZB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Facility Management TZB"— Transkript prezentace:

1 Facility Management TZB
Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Vzduchotechnika – kolaudace a předaní do provozu
splněny podmínky ze stavebního povolení hygienické vyhlášky ze zákona o zdraví lidu základní podmínky: zaregulování vzduchotechniky na projektované parametry měření hluku (uvnitř i vně stavby) komplexním vyzkoušení

3 Vzduchotechnika – kolaudace a předaní do provozu
podle náročnosti stavby mohou být požadovány další zkoušky ověření třídy čistoty (A-D) měření vibrací předložení provozního řádu a servisních prohlídek ověření teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu obrazy proudění zkouška přetlaku nebo podtlaku

4 Vzduchotechnika – hlavní zkoušky

5 Vzduchotechnika – provozování
jedním z nejsložitějších zařízeních v budovách obsluha a údržba kvalifikovanými a technicky erudovanými osobami provozovatel je povinen vytvořit provozní předpis zařízení provozní předpis vzduchotechniky – součást provozní dokumentace objektu základ správného a hospodárného provozování budovy

6 Vzduchotechnika – provozní řád
použité a související vyhlášky ČÚBP, technické normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády seznam zařízení, instalované příkony a potřeby energie skladbu a funkční popis zařízení, výkonové parametry, provozní režimy popis regulace popis bezpečnostních a ochranných prvků a funkcí zařízení

7 Vzduchotechnika – provozní řád
požadavky na kvalifikaci obsluhy pokyny pro obsluhu zařízení v běžných provozních a havarijních stavech zvláštnosti provozu závislé na klimatických podmínkách (zima - léto) harmonogram revizí, kontrol a údržby včetně soupisu kontrolních úkonů a způsobů evidence

8 Vzduchotechnika – obsluha zařízení
závisí na složitosti a počtu zařízení minimálně se provádí preventivní kontroly (2x do roka – přechod na zimní nebo letní provoz) v rozsáhlých strojovnách, kde na stavu zařízení významně závisí kvalita vnitřního prostředí, nebo kde je při poruše ohroženo zdraví nebo technologického procesu – vizuální a akustické prohlídky týdně či denně mimořádné kontroly – při poruše, odeznění živelné pohromy, havarijních situacích

9 Vzduchotechnika – doporučené servisní úkony

10 Vzduchotechnika – doporučené servisní úkony

11 Vzduchotechnika - filtry
Četnost zanesení záleží na: délkou provozní doby zařízení; znečištěním prostředí, kde se stavba nachází; umístěním sání venkovního vzduchu; druhem instalovaného zařízení (směšovací nebo větrací režim apod.); stářím filtrační vložky, tj. výrobce filtru určuje a garantuje trvanlivost čistého filtru (v průměru od různých výrobců se tato doba životnosti čistého filtru pohybuje kolem 1 roku).

12 Vzduchotechnika - filtry
průměrný interval výměny v ČR – 3 měsíce (4x do roka) při použití předfiltrů je to dvojnásobek v extrémních prašnostech zkrácení na ½ (sání u vozovky a pod.) špatný stav filtrů znečištění potrubí – čistitelnost je omezená

13 Vzduchotechnika – havarijní stavy
systémy měření a regulace monitorují chod základní poruchy jsou detekovány a signalizovány v místě nepřetržité obsluhy generování ů nebo SMS pro servisní firmy při závažné poruše je zařízení automaticky odstaveno rychlost zásahu ovlivní míru případných škod

14 Vzduchotechnika – hlavní poruchová hlášení

15 Výtahy v ČR je 85 tisíc osobních a nákladních výtahů
bylo opraveno, aby odpovídaly současným předpisům EU se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné po 1. říjnu 1999 9 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné od 1. ledna 1993 do 1. října 1999 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné před 1. lednem 1993 (tyto výtahy patří k nejrizikovějším)

16 Výtahy - zásady pro zvýšení bezpečnosti
Vybavit klec výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy klece. Prohlédnout lana zavěšení klece a poškozená lana nahradit. Upravit řízení zastavování klece výtahu za účelem dosažení vysokého stupně přesnosti úrovně zastavení klece a postupného zpomalování. Vytvořit pochopitelné a uživatelsky snadné ovládání výtahu v klecích a nástupištích pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu. Samočinné dveře vybavit detektory přítomnosti osob nebo zvířat.

17 Výtahy - zásady pro zvýšení bezpečnosti
Výtahy, jejichž rychlost je větší než 0,6 m.s-1, vybavit zachycovači se systémem dovolujícím přijatelné zpomalení při vybavení (aktivaci). Upravit systémy ALARM zřízením stálého dorozumívacího zařízení se servisem odstraňujícím poruchy. Odstranit azbest z brzdových systémů. Střechu klece vybavit zařízením zabraňujícím neřízeným pohybům klece výtahu. Zajistit bezpečnostní osvětlení klecí, které působí v případě selhání hlavního zdroje elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby.

18 Výtahy - modernizace Zvýšení bezpečnosti provozu – odstranění provozních rizik dle ČSN a ČSN Snížení poruchovosti výtahu Snížení hlučnosti výtahu Zlepšení technických parametrů a užitné hodnoty Zlepšení a zjednodušení údržby výtahu Zlepšení dopravní obslužnosti budovy Dosažení lepšího vzhledu výtahu Úspory nákladů na servis vlivem snížení ceny paušálu za opravy, kterou po modernizaci poskytujeme Úspory spotřeby elektrické energie

19 Výtahy - modernizace nosnost cca 320 kg, počet stanic 5, dopravní rychlost 0,63 m/sec tisíc korun (bez stavebních úprav) 250 kg/8 stanic 500 kg/8 stanic

20 Výtahy – provoz a servis
Zajištění a udržování odpovídající technické dokumentace výtahu, dokladů a pokynů pro provoz výtahu Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu - prostřednictvím servisní firmy Předání informací servisní firmě o všech událostech souvisejících s provozem výtahu (nesprávná funkce, vznik nebezpečné situace, zajištění inspekčních prohlídek a odborných zkoušek)

21 Výtahy - zkoušky v provozu
Zkouška po opravě pracovníkem servisní firmy Odborná zkouška zkušební technik Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů - 3 roky Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů a malé nákladní výtahy - 6 let

22 Výtahy - zkoušky v provozu
Inspekční prohlídka inspektor inspekčního orgánu uvedené do provozu před roky uvedené do provozu před let uvedené do provozu po let Zkouška po podstatných změnách shodu provedených změn s platnými předpisy přezkoušet funkci jednotlivých částí

23 Plynové spotřebiče, komíny
Povinnosti vlastníka (správce) objektu umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů - zajistit volný a bezpečný přístup ke komínům odstranit závady komínů, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, zajistit, aby se nepoužívaly komíny, u nichž byla zjištěna závada bránicí bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění, opatřit orientační náčrtek všech průduchů, zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

24 Plynové spotřebiče, komíny
Povinnosti provozovatele spotřebičů ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv odstranit závady spotřebičů paliv, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů zajistit, aby se nepoužívaly spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

25 Plynové spotřebiče, komíny
Povinnosti kominické firmy na základě smlouvy čistit komíny ve stanovených lhůtách, zkoušet komíny, čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná, kontrolovat, zda stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou.

26 Plynové spotřebiče, komíny
Lhůty pro čistění komínů výkon připojeného spotřebiče paliv do 50kW pevná (celoroční provoz) a kapalná paliva – 3x za rok pevná paliva (sezonní provoz) – 2x za rok plynná – 1x za rok výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50kW pevná paliva - 2x za rok kapalná a plynná paliva – 1x za rok

27 TZB - prohlídky - souhrn
Vodovod Kontrola uzavíracích ventilů od hlavního uzávěru v domě až po ventily před bateriemi v bytech. Ověření funkčnosti uzavíracích prvků, pohledem zjistíme protékání vody. V technickém podlaží domu - kontrola stavu spojů a izolací. Zjištěné "rosení" potrubí je nutné okamžitě odstranit, tzn. oznámit správci nebo pozvat odbornou firmu. Vodoměry pouze zkontrolujeme, zda reagují na průtok vody, ověřování ("cejchování") je práce pro odbornou firmu.

28 TZB - prohlídky - souhrn
Plynovod Nikdy v rámci preventivních prohlídek nezavíráme hlavní uzávěr v domě!!! Pravidelnou kontrolu plynovodu v domě provádí revizní technik. Obyvatelé domu jsou povinni hlásit správci domu (případně správci sítě) veškeré úniky plynu, když ucítí charakteristický zápach.

29 TZB - prohlídky - souhrn
Kanalizace Uživatelé bytů by měli hlásit zpomalené odtékání vody z van, umývadel, dřezů a WC. Poruchu signalizuje i objevení pěny v odtoku vany nebo sprchového koutu. Při pravidelných kontrolách prohlížíme, zda při splachování WC nebo vypouštění van nepodtékají zápachové uzavírky ("sifony") nebo hrdla kanalizace.

30 TZB - prohlídky - souhrn
Vytápěcí soustava Závady na vytápění obvykle hlásí uživatelé bytů okamžitě. Bohužel již méně se zajímají o fungování regulačních ventilů. Stejně je třeba prověřit regulační a uzavírací prvky v technickém podlaží.

31 TZB - prohlídky - souhrn
Výtahy Pravidelně kontrolovány výtahovým technikem Uživatelé bytů by měli v zájmu vlastní bezpečnosti hlásit servisní firmě veškeré zjištěné závady. Nepřehlížíme chyby při ovládání výtahu, nepřesné dojezdy kabiny apod. Životu nebezpečné mohou být poruchy otevírání dveří.

32 TZB - prohlídky - souhrn
Větrání Kromě revizí elektrické soustavy, které provádí revizní technik, bychom měli prověřit i stav mechanických částí. Základní informaci nám dá hlučnost při provozu. Elektřina Laici nemají mnoho možností, jak zkontrolovat stav elektrického vedení v domě Odpovědnost leží na revizním technikovi Uživatelé bytů mohou upozornit např. na závady v mechanických částech vypínačů, přehřívání namáhaných částí sítě.


Stáhnout ppt "Facility Management TZB"

Podobné prezentace


Reklamy Google