Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Facility Management TZB Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Facility Management TZB Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1 Facility Management TZB Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Vzduchotechnika – kolaudace a předaní do provozu splněny podmínky ze stavebního povolení hygienické vyhlášky ze zákona o zdraví lidu základní podmínky:  zaregulování vzduchotechniky na projektované parametry  měření hluku (uvnitř i vně stavby)  komplexním vyzkoušení

3 Vzduchotechnika – kolaudace a předaní do provozu podle náročnosti stavby mohou být požadovány další zkoušky  ověření třídy čistoty (A-D)  měření vibrací  předložení provozního řádu a servisních prohlídek  ověření teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu  obrazy proudění  zkouška přetlaku nebo podtlaku

4 Vzduchotechnika – hlavní zkoušky

5 Vzduchotechnika – provozování  jedním z nejsložitějších zařízeních v budovách  obsluha a údržba kvalifikovanými a technicky erudovanými osobami  provozovatel je povinen vytvořit provozní předpis zařízení  provozní předpis vzduchotechniky – součást provozní dokumentace objektu základ správného a hospodárného provozování budovy

6 Vzduchotechnika – provozní řád  použité a související vyhlášky ČÚBP, technické normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády  seznam zařízení, instalované příkony a potřeby energie  skladbu a funkční popis zařízení, výkonové parametry, provozní režimy  popis regulace  popis bezpečnostních a ochranných prvků a funkcí zařízení

7 Vzduchotechnika – provozní řád  požadavky na kvalifikaci obsluhy  pokyny pro obsluhu zařízení v běžných provozních a havarijních stavech  zvláštnosti provozu závislé na klimatických podmínkách (zima - léto)  harmonogram revizí, kontrol a údržby včetně soupisu kontrolních úkonů a způsobů evidence

8 Vzduchotechnika – obsluha zařízení  závisí na složitosti a počtu zařízení  minimálně se provádí preventivní kontroly (2x do roka – přechod na zimní nebo letní provoz)  v rozsáhlých strojovnách, kde na stavu zařízení významně závisí kvalita vnitřního prostředí, nebo kde je při poruše ohroženo zdraví nebo technologického procesu – vizuální a akustické prohlídky týdně či denně  mimořádné kontroly – při poruše, odeznění živelné pohromy, havarijních situacích

9 Vzduchotechnika – doporučené servisní úkony

10

11 Vzduchotechnika - filtry Četnost zanesení záleží na:  délkou provozní doby zařízení;  znečištěním prostředí, kde se stavba nachází;  umístěním sání venkovního vzduchu;  druhem instalovaného zařízení (směšovací nebo větrací režim apod.);  stářím filtrační vložky, tj. výrobce filtru určuje a garantuje trvanlivost čistého filtru (v průměru od různých výrobců se tato doba životnosti čistého filtru pohybuje kolem 1 roku).

12 Vzduchotechnika - filtry průměrný interval výměny  v ČR – 3 měsíce (4x do roka)  při použití předfiltrů je to dvojnásobek  v extrémních prašnostech zkrácení na ½ (sání u vozovky a pod.) špatný stav filtrů  znečištění potrubí – čistitelnost je omezená

13 Vzduchotechnika – havarijní stavy  systémy měření a regulace monitorují chod  základní poruchy jsou detekovány a signalizovány v místě nepřetržité obsluhy generování e-mailů nebo SMS pro servisní firmy  při závažné poruše je zařízení automaticky odstaveno  rychlost zásahu ovlivní míru případných škod

14 Vzduchotechnika – hlavní poruchová hlášení

15 Výtahy  v ČR je 85 tisíc osobních a nákladních výtahů  11 000 bylo opraveno, aby odpovídaly současným předpisům EU  15 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné po 1. říjnu 1999  9 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné od 1. ledna 1993 do 1. října 1999  50 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné před 1. lednem 1993 (tyto výtahy patří k nejrizikovějším)

16 Výtahy - zásady pro zvýšení bezpečnosti  Vybavit klec výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy klece.  Prohlédnout lana zavěšení klece a poškozená lana nahradit.  Upravit řízení zastavování klece výtahu za účelem dosažení vysokého stupně přesnosti úrovně zastavení klece a postupného zpomalování.  Vytvořit pochopitelné a uživatelsky snadné ovládání výtahu v klecích a nástupištích pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu.  Samočinné dveře vybavit detektory přítomnosti osob nebo zvířat.

17 Výtahy - zásady pro zvýšení bezpečnosti  Výtahy, jejichž rychlost je větší než 0,6 m.s -1, vybavit zachycovači se systémem dovolujícím přijatelné zpomalení při vybavení (aktivaci).  Upravit systémy ALARM zřízením stálého dorozumívacího zařízení se servisem odstraňujícím poruchy.  Odstranit azbest z brzdových systémů.  Střechu klece vybavit zařízením zabraňujícím neřízeným pohybům klece výtahu.  Zajistit bezpečnostní osvětlení klecí, které působí v případě selhání hlavního zdroje elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby.

18 Výtahy - modernizace  Zvýšení bezpečnosti provozu – odstranění provozních rizik dle ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011  Snížení poruchovosti výtahu  Snížení hlučnosti výtahu  Zlepšení technických parametrů a užitné hodnoty  Zlepšení a zjednodušení údržby výtahu  Zlepšení dopravní obslužnosti budovy  Dosažení lepšího vzhledu výtahu  Úspory nákladů na servis vlivem snížení ceny paušálu za opravy, kterou po modernizaci poskytujeme  Úspory spotřeby elektrické energie

19 Výtahy - modernizace nosnost cca 320 kg, počet stanic 5, dopravní rychlost 0,63 m/sec  550 - 750 tisíc korun (bez stavebních úprav) 250 kg/8 stanic  600 000 Kč 500 kg/8 stanic  800 000 Kč

20 Výtahy – provoz a servis Zajištění a udržování odpovídající technické dokumentace výtahu, dokladů a pokynů pro provoz výtahu Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu - prostřednictvím servisní firmy Předání informací servisní firmě o všech událostech souvisejících s provozem výtahu (nesprávná funkce, vznik nebezpečné situace, zajištění inspekčních prohlídek a odborných zkoušek)

21 Výtahy - zkoušky v provozu Zkouška po opravě  pracovníkem servisní firmy Odborná zkouška  zkušební technik  Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů - 3 roky  Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů a malé nákladní výtahy - 6 let

22 Výtahy - zkoušky v provozu Inspekční prohlídka  inspektor inspekčního orgánu  uvedené do provozu před 1993 - 3 roky  uvedené do provozu před 1999 - 6 let  uvedené do provozu po 1999 - 9 let Zkouška po podstatných změnách  shodu provedených změn s platnými předpisy  přezkoušet funkci jednotlivých částí

23 Plynové spotřebiče, komíny Povinnosti vlastníka (správce) objektu  umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů - zajistit volný a bezpečný přístup ke komínům  odstranit závady komínů, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů,  zajistit, aby se nepoužívaly komíny, u nichž byla zjištěna závada bránicí bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění,  opatřit orientační náčrtek všech průduchů,  zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

24 Plynové spotřebiče, komíny Povinnosti provozovatele spotřebičů  ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv  odstranit závady spotřebičů paliv, které byly zjištěny při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů  zajistit, aby se nepoužívaly spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání  zajistit zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu a před změnou druhu paliva.

25 Plynové spotřebiče, komíny Povinnosti kominické firmy  na základě smlouvy  čistit komíny ve stanovených lhůtách,  zkoušet komíny,  čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná,  kontrolovat, zda stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou.

26 Plynové spotřebiče, komíny Lhůty pro čistění komínů  výkon připojeného spotřebiče paliv do 50kW pevná (celoroční provoz) a kapalná paliva – 3x za rok pevná paliva (sezonní provoz) – 2x za rok plynná – 1x za rok  výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50kW pevná paliva - 2x za rok kapalná a plynná paliva – 1x za rok

27 TZB - prohlídky - souhrn Vodovod  Kontrola uzavíracích ventilů od hlavního uzávěru v domě až po ventily před bateriemi v bytech.  Ověření funkčnosti uzavíracích prvků, pohledem zjistíme protékání vody.  V technickém podlaží domu - kontrola stavu spojů a izolací. Zjištěné "rosení" potrubí je nutné okamžitě odstranit, tzn. oznámit správci nebo pozvat odbornou firmu.  Vodoměry pouze zkontrolujeme, zda reagují na průtok vody, ověřování ("cejchování") je práce pro odbornou firmu.

28 TZB - prohlídky - souhrn Plynovod  Nikdy v rámci preventivních prohlídek nezavíráme hlavní uzávěr v domě!!!  Pravidelnou kontrolu plynovodu v domě provádí revizní technik.  Obyvatelé domu jsou povinni hlásit správci domu (případně správci sítě) veškeré úniky plynu, když ucítí charakteristický zápach.

29 TZB - prohlídky - souhrn Kanalizace  Uživatelé bytů by měli hlásit zpomalené odtékání vody z van, umývadel, dřezů a WC.  Poruchu signalizuje i objevení pěny v odtoku vany nebo sprchového koutu.  Při pravidelných kontrolách prohlížíme, zda při splachování WC nebo vypouštění van nepodtékají zápachové uzavírky ("sifony") nebo hrdla kanalizace.

30 TZB - prohlídky - souhrn Vytápěcí soustava  Závady na vytápění obvykle hlásí uživatelé bytů okamžitě.  Bohužel již méně se zajímají o fungování regulačních ventilů.  Stejně je třeba prověřit regulační a uzavírací prvky v technickém podlaží.

31 TZB - prohlídky - souhrn Výtahy  Pravidelně kontrolovány výtahovým technikem  Uživatelé bytů by měli v zájmu vlastní bezpečnosti hlásit servisní firmě veškeré zjištěné závady.  Nepřehlížíme chyby při ovládání výtahu, nepřesné dojezdy kabiny apod.  Životu nebezpečné mohou být poruchy otevírání dveří.

32 TZB - prohlídky - souhrn Větrání  Kromě revizí elektrické soustavy, které provádí revizní technik, bychom měli prověřit i stav mechanických částí. Základní informaci nám dá hlučnost při provozu. Elektřina  Laici nemají mnoho možností, jak zkontrolovat stav elektrického vedení v domě  Odpovědnost leží na revizním technikovi  Uživatelé bytů mohou upozornit např. na závady v mechanických částech vypínačů, přehřívání namáhaných částí sítě.


Stáhnout ppt "Facility Management TZB Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google