Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 1. přednáška. Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 1. přednáška. Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 1. přednáška

2 Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku. Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku. Majetek podniku (klasifikace majetku, majetková struktura). Kapitál a jeho formy v podniku (základní klasifikace kapitálu v podniku, charakteristika a formy vlastního a cizího kapitálu). Majetek podniku (klasifikace majetku, majetková struktura). Kapitál a jeho formy v podniku (základní klasifikace kapitálu v podniku, charakteristika a formy vlastního a cizího kapitálu). Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (náklady, jejich klasifikace, způsoby snižování; výnosy a tržby, jejich klasifikace, způsoby zvyšování výnosů; hospodářský výsledek, jeho formy, význam, užití). Modelování nákladů, bod zvratu. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (náklady, jejich klasifikace, způsoby snižování; výnosy a tržby, jejich klasifikace, způsoby zvyšování výnosů; hospodářský výsledek, jeho formy, význam, užití). Modelování nákladů, bod zvratu. Financování podniku (cíle a úkoly, zásady finančního řízení). Časová hodnota peněz ( úrokování složené a jednoduché, princip současné hodnoty a její výpočet, umořovací plán; aplikace v různých situacích finančního řízení (4.-6. př.) Financování podniku (cíle a úkoly, zásady finančního řízení). Časová hodnota peněz ( úrokování složené a jednoduché, princip současné hodnoty a její výpočet, umořovací plán; aplikace v různých situacích finančního řízení (4.-6. př.)

3 1. přednáška Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického a makroekonomického), právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku, cíle podniku, okolí podniku Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického a makroekonomického), právní aspekty vzniku, činnosti a zániku podniku, cíle podniku, okolí podniku

4 Podnikání z ekonomického hlediska: z ekonomického hlediska: - účelné spojení ekonomických zdrojů za účelem zvýšením jejich původní hodnoty (vytváření přidané hodnoty). z právního hlediska: z právního hlediska: - soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku - soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku z hlediska psychologického : z hlediska psychologického : - prostředek k dosažení seberealizace (vycházející z potřeby něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco) Ze sociologického hlediska: Ze sociologického hlediska: - zvyšování blahobytu pro všechny zainteresované, hledání cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytváření pracovních míst a příležitostí apod.

5 Základní rysy podnikání Vložení kapitálu Vložení kapitálu Snaha zhodnotit vložený kapitál, hospodárnost Snaha zhodnotit vložený kapitál, hospodárnost Prodej vlastních výrobků a služeb jako prostředek dosahování zisku Prodej vlastních výrobků a služeb jako prostředek dosahování zisku Existence podnikatelského rizika Existence podnikatelského rizika

6 Bariéry podnikání Interní bariéry Interní bariéry ( člověk nechce podnikat, člověk neumí podnikat, člověk nemůže podnikat ) ( člověk nechce podnikat, člověk neumí podnikat, člověk nemůže podnikat ) Externí bariéry – Externí bariéry – - existují objektivně, člověk je nemůže ovlivnit: tržní, - existují objektivně, člověk je nemůže ovlivnit: tržní, regionální, legislativní, sociální aj.) regionální, legislativní, sociální aj.)

7 Předpoklady úspěšného podnikání silná motivace k využívání disponibilního lidského i technického potenciálu, silná motivace k využívání disponibilního lidského i technického potenciálu, tvořivost (invence a následně inovace), tvořivost (invence a následně inovace), odbornost, odbornost, ochota se vzdělávat, ochota se vzdělávat, strategické myšlení, strategické myšlení, originální způsob oslovení zákazníků, originální způsob oslovení zákazníků, vytrvalost, vytrvalost, flexibilita, flexibilita, odolnost proti stresům, odolnost proti stresům, odpovídající rodinné zázemí, odpovídající rodinné zázemí, dobrý zdravotní stav, dobrý zdravotní stav, akceptace podnikatelského rizika, akceptace podnikatelského rizika, morální hodnoty, morální hodnoty, respektování okolní reality respektování okolní reality

8 Právní úprava podnikání Základní legislativní úpravu podnikání obsahuje: Obchodní zákoník Obchodní zákoník Živnostenský zákon Živnostenský zákon Podnikání má právní formu: podnikání fyzických osob, podnikání fyzických osob, podnikání právnických osob podnikání právnických osob

9 Podnikání fyzických osob osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu, osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu, osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci. soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci.

10 Podnikání právnických osob Mezi právnické osoby patří Mezi právnické osoby patří - osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) - kapitálové společnosti ( - kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným,akciová společnost) - družstva - méně častá právní forma

11 Charakteristika podniku Hledisko makroekonomické: Hledisko makroekonomické: základní jednotka, v níž probíhá výrobní činnost společnosti základní jednotka, v níž probíhá výrobní činnost společnosti Hledisko mikroekonomické: Hledisko mikroekonomické: institucionalizované podnikání (instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti) institucionalizované podnikání (instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti)

12 Výroba širší pojetí (makroekonomické, celospolečenské): širší pojetí (makroekonomické, celospolečenské): souhrn všech činností spojených se zajišťováním statků a služeb k uspokojení potřeb konečného spotřebitele souhrn všech činností spojených se zajišťováním statků a služeb k uspokojení potřeb konečného spotřebitele užší pojetí (mikroekonomické): užší pojetí (mikroekonomické): zpracování surovin a materiálu do finálního výrobku (hmotného výsledku) zpracování surovin a materiálu do finálního výrobku (hmotného výsledku)

13 Cíl výroby v makroekonomickém pojetí: v makroekonomickém pojetí: uspokojování potřeb konečných spotřebitelů uspokojování potřeb konečných spotřebitelů v mikroekonomickém pojetí v mikroekonomickém pojetí dosahování zisku (prostřednictvím uspokojování potřeb konečných spotřebitelů) dosahování zisku (prostřednictvím uspokojování potřeb konečných spotřebitelů)

14 Potřeby - požadavek,který si subjekt uvědomuje a snaží se jej uspokojit (subjekt: jedinec, skupina, podnik, obec, stát…) různé klasifikace potřeb : - zbytné x nezbytné - hmotné x nehmotné (duchovní) - individuální x společenské - složitý,mnohostranný, dynamický - složitý,mnohostranný, dynamický

15 Prostředky uspokojování potřeb a) statky b) služby Obecná charakteristika: omezené množství nutnost porovnávat vynaložené nutnost porovnávat vynaložené prostředky s dosaženým výsledkem prostředky s dosaženým výsledkem v uspokojování potřeb = hospodařit v uspokojování potřeb = hospodařit

16 Podnik a jeho funkce obecná rovina: Funkce společenská – spoluúčast na výrobě v celospolečenském měřítku Funkce společenská – spoluúčast na výrobě v celospolečenském měřítku Funkce individuální – zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem Funkce individuální – zhodnocovat prostředky (kapitál) vložený zakladatelem

17 Podnik a jeho funkce Podle dílčích činností: Podle dílčích činností: a)Funkce výrobní (tvorba výkonů) výkonů) prodejní prodejní zásobovací zásobovací personální personální investiční investiční věd.-technická věd.-technická finanční finanční správní správní Podle stránek činnosti´: b) Funkce ekonomická, sociální, sociální, technická, technická, právní právní

18 Obecné cíle podniku Dosahovat zisku na základě uspokojování potřeb spotřebitelů (projevující se koupě- schopnou poptávkou) – spíše krátkodobá strategie Dosahovat zisku na základě uspokojování potřeb spotřebitelů (projevující se koupě- schopnou poptávkou) – spíše krátkodobá strategie Uspokojovat potřeby spotřebitelů (koupě- schopnou poptávku) a tím dosahovat zisku Uspokojovat potřeby spotřebitelů (koupě- schopnou poptávku) a tím dosahovat zisku - dlouhodobá strategie - dlouhodobá strategie

19 Struktura cílů podniku Cíle vrcholové x podřazené Cíle vrcholové x podřazené Cíle krátkodobé x dlouhodobé (strategické) Cíle krátkodobé x dlouhodobé (strategické) Cíle souhrnné x dílčí Cíle souhrnné x dílčí Cíle ekonomické x technické x sociální Cíle ekonomické x technické x sociální ekonomické: výkonové, finanční, ekonomické: výkonové, finanční, výsledkové výsledkové Cíle komplementární x konkurenční x Cíle komplementární x konkurenční x indiferentní indiferentní

20 Hospodaření (ekonomie) podstata: - porovnávání vynaložených prostředků s dosaženými výsledky, snaha o dosažení optimálního poměru (prostředky x výsledek) projev: 1. s danými prostředky co nejlepších výsledků (výtěžnost) 2. daných výsledků s co nejnižším vynaložením prostředků (úspornost)

21 Hospodaření podniku výsledek činnosti podniku (optimálně) = vyšší objem majetku => přírůstek majetku (kapitálu) = zisk => přírůstek majetku (kapitálu) = zisk Hospodárnost, tj.úroveň hospodaření, kterou podnik dosahuje, je měřena poměr výsledku (nejčastěji zisku) ke vkládaným prostředkům zisk zisk → rentabilita = ----------------------------- → rentabilita = ----------------------------- vložené prostředky vložené prostředky Př. zisk 100, vložené prostředky a) 1 000 rent. = 0,10 = 10% b) 10 000 rent. = 0,01 = 1 % b) 10 000 rent. = 0,01 = 1 % zisk = rozdíl mezi výnosy a náklady, přírůstek majetku (kapitálu) za období vložené prostředky = různé úrovně: - vložený kapitál - celkový vložený kapitál (vlastní i cizí - celkový vložený kapitál (vlastní i cizí

22 Okolí podniku Výkony a hospodářské výsledky podniku ovlivňuje okolní prostředí Např. právní předpisy, přírodní prostředí, úroveň vzdělanosti, kulturní tradice, úroveň vzdělanosti, kulturní tradice, historický vývoj aj. historický vývoj aj.

23 Okolí podniku rozlišuje se : - ekonomické - právní - sociální - technické - ekologické - kulturně historické, etické - geografické - politické

24 Nauka o podniku = vědní disciplína – první práce z přelomu 19 a 20. stol. - zakladateli němečtí ekonomové - 20. stol. - nové směry v praxi a odraz v teorii (Ford, Baťa) – německý (kontinentální) model – německý (kontinentální) model - anglosaský model - anglosaský model - japonský model - japonský model

25 Podnik a jeho druhy Z hlediska právní formy: Z hlediska právní formy: a) p. jednotlivce a) p. jednotlivce b) osobní společnosti b) osobní společnosti c) kapitálové c) kapitálové společnosti společnosti d) družstva d) družstva e) veř.(státní) podniky e) veř.(státní) podniky Z hlediska sektorů a odvětví: Z hlediska sektorů a odvětví: a) průmyslový (strojí- a) průmyslový (strojí- renský, hutnický) renský, hutnický) b) zemědělský b) zemědělský c) stavební c) stavební d) dopravní d) dopravní e) služeb e) služeb f) ….. f) …..

26 Podnik a jeho druhy Podle velikosti: - malé - malé - střední - střední - velké - velké (EU ještě tzv. (EU ještě tzv. mikropodniky) mikropodniky) Hledisko: počet zaměst- nanců,velikost obratu, velikost kapitálu, zisku velikost kapitálu, zisku Podle typu výroby: - se zakázkovou - se zakázkovou výrobou výrobou - s kusovou výrobou - s kusovou výrobou - se sériovou výrobou - se sériovou výrobou - s hromadnou - s hromadnou výrobou výrobou

27 Podnik a jeho druhy podle druhu činnosti (odvětví): podle druhu činnosti (odvětví): - průmyslové, - stavební, - zemědělské, - dopravní, - služeb, - obchodní …. Podle výkonů: - podniky výrobní - podniky služeb a řada dalších členění

28 Podnik a jeho druhy Velké podniky : - obvykle mnoho oborů činnosti Malé podniky : - Jedna činnost, buď komplexní činnost (pekárna, krejčovství) nebo dílčí operace (subdodávky velkým společnostem)

29 Úkoly a příklady 1): Uveďte příklady podniků Uveďte příklady podniků a) Se zakázkovou výrobou b) S hromadnou výrobou c) Se seriovou výrobou d) S hromadnou výrobou

30 Úkoly a příklady 2): Uveďte příklady podnikových cílů: Uveďte příklady podnikových cílů: a) ekonomických a) strategických a) ekonomických a) strategických b) sociálních b) krátkodobých b) sociálních b) krátkodobých c) technických c) technických a) komplementárních, konkurenčních a a) komplementárních, konkurenčních a indiferentních indiferentních b) souhrnných a dílčích b) souhrnných a dílčích c) vrcholových a podřazených c) vrcholových a podřazených

31 Úkoly a příklady 3): Uveďte příklad ze svého okolí: Uveďte příklad ze svého okolí: - Akciové společnosti - Společnosti s ručením omezeným - Komanditní společnosti - Veřejné obchodní společnosti - Družstva a uveďte obor jejich činnosti.


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 1. přednáška. Osnova předmětu Podnik a jeho charakteristika (z hlediska mikroekonomického i makroekonomického) právní aspekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google