Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantová schémata Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Seminář k 2. kolu výzvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantová schémata Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Seminář k 2. kolu výzvy."— Transkript prezentace:

1 Grantová schémata Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Seminář k 2. kolu výzvy

2 Co je grantové schéma??? Program kraje, v jehož rámci jsou podporovány jednotlivé akce. Program kraje, v jehož rámci jsou podporovány jednotlivé akce. GS je financován z více zdrojů GS je financován z více zdrojů - Strukturální fondy (ERDF, ESF) - Strukturální fondy (ERDF, ESF) - krajský rozpočet - krajský rozpočet - státní rozpočet - státní rozpočet - vlastní podíl žadatele. - vlastní podíl žadatele. Poskytování informací zajišťuje Oddělení grantových schémat. Poskytování informací zajišťuje Oddělení grantových schémat.

3 Oddělení grantových schémat KÚ Každé grantové schéma má svého manažera: 4.1.2 Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji Michaela Reiserová Michaela Reiserová 4.1.2 Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji Ing. Jan Přibáň Ing. Jan Přibáň 1.1 Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje Ing. Jan Přibáň Ing. Jan Přibáň

4 4.1.2. Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruch v Plzeňském kraji Vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu ve vazbě na: Vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu ve vazbě na: - zvýšení atraktivity regionu pro rekreaci a turistiku, - zvýšení atraktivity regionu pro rekreaci a turistiku, - zvýšení počtu osob využívajících služby cestovního ruchu v regionu a - zvýšení počtu osob využívajících služby cestovního ruchu v regionu a - prodloužení délky jejich pobytu a - prodloužení délky jejich pobytu a - s tím související zvýšení ekonomických přínosů z cestovního ruchu. - s tím související zvýšení ekonomických přínosů z cestovního ruchu.

5 Kdo může být žadatelem? obce; obce; svazky obcí; svazky obcí; organizace zřizované obcí nebo krajem; organizace zřizované obcí nebo krajem; neziskové organizace – především provozovatelé kulturních a sportovních zařízení; neziskové organizace – především provozovatelé kulturních a sportovních zařízení; kraj kraj Hospodářská komora ČR. Hospodářská komora ČR.

6 Financování akce Finanční podpora je v celkovém objemu 6 418 652,72 Kč z prostředků Strukturálních fondů (75%) a státního rozpočtu (9%) Finanční podpora je v celkovém objemu 6 418 652,72 Kč z prostředků Strukturálních fondů (75%) a státního rozpočtu (9%)  podíl této částky tedy činí maximálně 84% z celkových uznatelných nákladů akce  16% podíl financování zajišťují koneční uživatelé podpory Minimální výše podpory celkových uznatelných nákladů na jednu akci je 420 tis. Kč (celkový objem uznatelných nákladů musí činit min. 500 tis. Kč), maximální 5 mil. Kč. Minimální výše podpory celkových uznatelných nákladů na jednu akci je 420 tis. Kč (celkový objem uznatelných nákladů musí činit min. 500 tis. Kč), maximální 5 mil. Kč.

7 Podporované aktivity a) Podpora realizace a marketingu soustředěné nabídky produktů  vytváření nových produktů (především integrovaná řešení složená z více akcí);  nákupy služeb marketingu a propagace subjektů zajišťujících nabídku a prodej produktů cestovního ruchu v Plzeňském kraji;  úhrada aktivní účasti na veletrzích cestovního ruchu;  úhrada prostor pro inzerci v médiích;  marketingové studie;  organizace návštěvnicky atraktivních akcí.

8 b) Akce zajištění místních turistických informačních center s komplexními službami  nákup a pořízení tiskovin, map, propagačních a marketingových materiálů;  poplatky za účast v elektronických rezervačních systémech  nákup služeb internetových prezentací  nákup speciálního programového vybavení jako např. SW na zakázku;  organizace návštěvnicky atraktivních akcí apod.

9 4.1.2. Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji Cílem grantového schématu je vyšší nabídka produktů cestovního ruchu pro turisty a návštěvníky kraje a tím prodloužení jejich pobytu. Cílem grantového schématu je vyšší nabídka produktů cestovního ruchu pro turisty a návštěvníky kraje a tím prodloužení jejich pobytu. Předmětem podpory jsou neinvestiční akce vyvolávající příznivé synergické efekty v rozvoji cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Předmětem podpory jsou neinvestiční akce vyvolávající příznivé synergické efekty v rozvoji cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

10 Kdo může být žadatelem?  podnikající fyzické nebo právnické osoby (definované obchodním zákoníkem) splňující tyto předpoklady:  zaměstnávají méně než 250 osob,  jejich aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo mají čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR,  splňují i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 a č. 364/2004,  podnikají v oblasti cestovního ruchu nebo jejichž předmět podnikání se vztahuje k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro cestovní ruch,  mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední 2 účetní roky nebo jsou to nové podnikatelské subjekty založené subjekty splňujícími podmínku předchozí existence (tedy min. 2 roky).

11 Financování akce Formou finanční podpory je (neinvestiční) dotace, která je poskytována jako podíl na celkových uznatelných nákladech akce. Formou finanční podpory je (neinvestiční) dotace, která je poskytována jako podíl na celkových uznatelných nákladech akce.  celkový objem finančních prostředků grantového schématu k rozdělení v rámci 2. výzvy je 25 544 026,- Kč  výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů akce, min. výše dotace na jednu akci je 92.000,- Kč (aby tyto dvě podmínky byly splněny, minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jednu akci musí činit 200.000,-- Kč),  celkové náklady akce nejsou omezeny, avšak 1 akce může získat podporu maximálně do výše 3.000.000,-- Kč.

12 Podporované aktivity a) Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených na zábavu a volný čas pro návštěvníky Šumavy, Českého lesa a Plzně  Podpora se zaměřuje na vytváření, marketing a realizaci integrovaných produktů zábavy a trávení volného času Podporovány budou činnosti vázané na výsledný produkt (nikoli jednotlivě). Podporovány budou činnosti vázané na výsledný produkt (nikoli jednotlivě).

13 b) Zlepšení nabídky návštěvnicky atraktivních akcí v místech s vyšší návštěvností mimo Šumavu, Český les a Plzeň  Podpora dlouhodobých, popř. opakujících se akcí, spojených se zajímavými místy s vyšší návštěvností nebo místy s provozovaným turistickým cílem. Podporovány budou činnosti vázané na výsledný produkt (nikoli jednotlivě). Podporovány budou činnosti vázané na výsledný produkt (nikoli jednotlivě).

14 1.1. Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje Cílem grantového schématu je rozvoj stávajících podniků a vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Plzeňského kraje. Cílem grantového schématu je rozvoj stávajících podniků a vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Plzeňského kraje.  rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábějících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti  zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti v podnicích, jejichž stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu

15 Definice žadatele   drobní, malí a střední podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví min. za poslední 3 roky (podpora není určena začínajícím podnikatelům) Přípustné OKEČ: 15, 17 -37Zpracovatelský průmysl 45Stavebnictví 50.2Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel 72Zpracování dat a související činnosti 73.1Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 74,3 Technické zkoušky a analýza

16 Definice žadatele Drobní podnikatelé : Zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců Aktiva nebo čistý obrat nepřesahují 2 mil. EUR Malí a střední podnikatelé Zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců Aktiva nepřesahují 43 mil. EUR nebo čistý obrat nepřesahuje 50 mil. EUR

17 Podporované regiony Projekty musí být realizovány v následujících vybraných problémových regionech: Území bývalého okresu Tachov – spádové obvody pověřených obcí: Tachov, Planá, Bor, Stříbro, Bezdružice Spádové obvody pověřených obcí Kašperské hory, Sušice, Poběžovice, Kralovice, Manětín, Všeruby (ORP Nýřany) a Radnice

18 Lokalizace podpory na území Plzeňského kraje

19 Finanční podpora forma podpory – nevratná přímá pomoc (dotace), která může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů forma podpory – nevratná přímá pomoc (dotace), která může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů Minimální výše dotace pro drobné podnikatele je Minimální výše dotace pro drobné podnikatele je 230 000 Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu 500 000 Kč) Minimální výše dotace pro malé a střední podnikatele je Minimální výše dotace pro malé a střední podnikatele je 920 000 Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu 2 000 000 Kč Drobní podnikatelé mohou získat podporu max. 3 mil. a malí a střední podnikatelé max. 10 mil. Kč Drobní podnikatelé mohou získat podporu max. 3 mil. a malí a střední podnikatelé max. 10 mil. Kč

20 Vytvoření nových pracovních míst Projekt se musí týkat investičního rozvojového záměru podniku spojeného s vytvářením nových pracovních míst - závazek zvýšit počet zaměstnanců u podniku: do 9 zaměstnanců - min. 1 pracovní místo do 9 zaměstnanců - min. 1 pracovní místo od 10 do 49 zaměstnanců - min. 3 pracovní místa od 10 do 49 zaměstnanců - min. 3 pracovní místa od 50 do 250 zaměstnanců - min. 10 pracovních míst od 50 do 250 zaměstnanců - min. 10 pracovních míst

21 Předkládání žádostí Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: GS 1.1. 1. 9. 2005 – 30. 11. 2005 do 14.00 GS 4.1.2 MSP 1. 8. 2005 – 17. 10. 2005 do 14.00 GS 4.1.2 VS 1. 9. 2005 – 27. 10. 2005 do 14.00 Osobně na KÚPK, Odbor fondů a programů EU (v případě grantové schématu 1.1. Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech PK → CzechInvest - Regionální kancelář, budova BCB, Anglické nábřeží 1, Plzeň) Osobně na KÚPK, Odbor fondů a programů EU (v případě grantové schématu 1.1. Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech PK → CzechInvest - Regionální kancelář, budova BCB, Anglické nábřeží 1, Plzeň) V zalepené obálce s následujícími požadavky: V zalepené obálce s následujícími požadavky:  na místech spojů je obálka opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele;  v levém horním rohu je uveden název a adresa žadatele;  v levém dolním rohu je uveden název grantového schématu + nápis ŽÁDOST  adresa KÚPK – OFP EU, číslo Výzvy a název akce.

22 Obálka se žádostí vždy obsahuje: Obálka se žádostí vždy obsahuje:  CD (disketu) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení);  3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);  2 paré seznamu povinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 1x prostá kopie);  2 paré povinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie).

23 ELZA – Elektronická žádost

24 Postup administrace Kontrola formálních nále ž itostí Kontrola p ř ijatelnosti Hodnocení kvality akce Výb ě rová komise Rada Plze ň ského kraje Zastupitelstvo Plze ň ského kraje Podpis Smlouvy o financování akce

25 Osobní konzultace je možno sjednat kdykoli v předem dohodnutém termínu. Osobní konzultace je možno sjednat kdykoli v předem dohodnutém termínu. Podrobné a informace pro kvalitně zpracovanou žádost jsou obsaženy v Pokynech pro žadatele a metodických postupech uveřejněných na www stránkách Plzeňského kraje. Podrobné a informace pro kvalitně zpracovanou žádost jsou obsaženy v Pokynech pro žadatele a metodických postupech uveřejněných na www stránkách Plzeňského kraje.

26 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat, Škroupova 18, 306 13 Plzeň www.plzensky-kraj.cz DĚKUJEME ZA POZORNOST  Michaela Reiserová, michaela.reiserova@kr-plzensky.cz, tel: 377 195 319 michaela.reiserova@kr-plzensky.czmichaela.reiserova@kr-plzensky.cz  Ing. Jan Přibáň, jan.priban@kr-plzensky.cz, tel: 377 195 667 jan.priban@kr-plzensky.czjan.priban@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Grantová schémata Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Seminář k 2. kolu výzvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google