Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protipovodňová ochrana a její organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protipovodňová ochrana a její organizace"— Transkript prezentace:

1 Protipovodňová ochrana a její organizace

2 HLÁSNÁ STANICE – stanice (vodočetná, srážkoměrná, aj
HLÁSNÁ STANICE – stanice (vodočetná, srážkoměrná, aj.), která zjištěné jevy nebo změřené hydrologické prvky hlásí v daných časových intervalech nebo na výzvu do sběrných středisek (musí být vybavena telekomunikačním zařízením) HYDROLOGICKÁ PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBA – jejím úkolem je vydávání všech druhů hydrologických předpovědí, zejména varovných informací za mimořádných odtokových situací HLÁSNÁ SLUŽBA – systém organizací a orgánů, které předávají nebo zajišťují varovné zprávy za povodní podle předem dohodnutého postupu POVODŇOVÁ SLUŽBA – systém organizací a orgánů, které provádějí preventivní technické zásahy, jakož i záchranné práce za povodní PŘEDPOVĚDNÍ PROFIL – profil toku, pro který se vydává předpověď HLÁSNÝ PROFIL – ke kterému hlásná stanice získává údaje

3 Terminologie k povodním a povodňovým nebezpečím
POVODEŇ – přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta LEDOVÁ POVODEŇ – povodeň způsobená zmenšením průtočnosti koryta v důsledku chodu ledu a tvoření ledových zácp nebo nápěchů HISTORICKÁ POVODEŇ - významná povodeň známá z historie NEJVĚTŠÍ ZNÁMÁ POVODEŇ – největší povodeň, která se vyskytla na toku za dobu pozorování INUNDACE – jev zaplavení území přilehlého k toku INUNDAČNÍ ÚZEMÍ – území zaplavované při povodních ZÁPLAVOVÁ ČÁRA – průsečnice hladiny vody s terénem při povodni ZÁTOPOVÁ ČÁRA – průsečnice uměle vzduté maximální hladiny s terénem PRŮTOKOVÁ VLNA – 1. přechodné zvětšení a následující pokles průtoků a vodních stavů, vyvolané dešti, táním sněhu nebo umělým zásahem

4 Terminologie k povodním a povodňovým nebezpečím –pokračování
2. časový průběh jevu podle bodu 1 v určitém profilu toku – znázorňuje se graficky 3. Průběh jevu podle bodu 1 v trati toku v daném okamžiku - znázorňuje se graficky

5 POVODŇOVÁ VLNA – průtoková vlna s charakterem povodně
PRŮLOMOVÁ VLNA – průtoková vlna způsobená havárií hydrotechnické stavby

6 KATEGORIE HLÁSNÝCH PROFILŮ
kategorie A – základní hlásné profily (ČHMÚ, Povodí) kategorie B – doplňkové hlásné profily (zřizují OÚ, provozují obce) kategorie C – pomocné hlásné profily (obce, závody) Základní hlásné profily – většinou profesionálně pozorované vodoměrné stanice ČHMÚ nebo podniků Povodí, které jsou nebo budou automatizovány. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální nebo národní úrovni a jsou využívány pro předpovědní a povodňovou službu. Doplňkové hlásné profily – profily jsou pozorovány pouze při nebezpečí povodně a za povodně. Pomocné hlásné profily – jsou účelové profily, které si mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci povodní ohrožených nemovitostí.

7 NETERMÍNOVANÁ PŘEDPOVĚĎ – není v ní stanoveno konkrétně datum a uskutečnění předpovídané události (jev nemusí ani nastat), příkladem jsou stanovení N-letého průtoku v určitém profilu toku TERMÍNOVANÁ PŘEDPOVĚĎ – obsahuje konkrétní stanovení doby a místa předpovídaného jevu (očekávaný stav hladiny při průchodu vlny) HYDROMETRICKÁ PŘEDPOVĚĎ – je založena na zákonitostech, jimiž se řídí hydrologické procesy probíhající v říční síti, podklady jsou hydrometrické údaje (vodní stavy, průtoky) HYDROMETEOROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ – je založena na zákonitostech hydrologických a meteorologických procesů, podklady jsou: odtok, srážky, teplota vzduchu, výpar, rozbor synoptických situací) VODOČETNÝ VZTAH – graficky nebo analyticky vyjádřená závislost mezi odpovídajícími si vodními stavy na dvou nebo více vodočtech v téže říční soustavě

8 RYCHLOST POSTUPU PRŮTOKOVÉ VLNY (w) – rychlost, kterou se pohybuje vrchol průtokové vlny v toku nebo nádrži ČELO PRŮTOKOVÉ VLNY – část průtokové vlny v trati toku, charakterizovaná rychlým vzestupem průtoku VELKÁ VODA – všeobecné označení pro průtoky za stavu povodně, v užším významu pro kulminační průtoky ČÁRA HLADINY VELKÉ VODY – spojnice nadmořských výšek odpovídajících kulminačním vodním stavům téže velké vody v podélném profilu HYDROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ – vědecky opodstatněné stanovení hydrologických prvků nebo jevů na určitou dobu dopředu DOBA PŘEDSTIHU PŘEDPOVĚDI – doba, která uplyne od okamžiku vydání předpovědi do okamžiku uskutečnění předpovídaného jevu

9 Hromadné sdělovací prostředky Povodňové služby sousedních států
Schéma přenosu informací hlásné a předpovědní služby Základní hlásné profily kategorie A Doplňkové hlásné profily kategorie B Doplňkové hlásné profily kategorie C OPIS HZS HÚCO RÚCO VD TBD MŽP ČR ÚPK ČR PKUP OkÚ-OPK CPP/RPP ČHMÚ VHD Povodí Hromadné sdělovací prostředky Povodňové služby sousedních států Obecní úřad Přenos informací za normální situace (první informace o nebezpečí povodně) při nebezpečí povodně a za povodně

10 Použité zkratky OPIS HZS- Operační a informační středisko hasičských záchranných sborů VD TBD –Technicko-bezpečnostní dohled na vodních dílech HÚCO –Hlavní úřad civilní ochrany ÚPK – Ústřední povodňová komise RÚCO – Regionální útvar civilní ochrany PKUP – Povodňové komise ucelených povodí CPP/RPP – Centrální (regionální) předpovědní pracoviště ČHMÚ VHD – Vodohospodářské dispečinky podniků Povodí

11 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
1. STUPEŇ „BDĚLOST“ – nastává při nebezpečí povodně, vodnímu toku je věnována zvýšená pozornost, svojí činnost zahajují hlídková a hlásná služba, tento stav vzniká i varováním předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. 2. STUPEŇ „POHOTOVOST“ – příslušný povodňový orgán jej vyhlašuje pokud nebezpečí povodně přejde ve skutečný jev, nedochází však k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vývoj situace se pozorně sleduje a aktivizují se povodňové orgány a složky povodňové služby, prostředky zabezpečovacích prací jsou v pohotovosti, jsou činěna opatření ke zmírnění průběhu povodně. 3. STUPEŇ „OHROŽENÍ“ – příslušný povodňový orgán jej vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby i záchranné práce.


Stáhnout ppt "Protipovodňová ochrana a její organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google