Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„RISKUJ “ CHEMICKÁ VAZBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„RISKUJ “ CHEMICKÁ VAZBA"— Transkript prezentace:

1 „RISKUJ “ CHEMICKÁ VAZBA
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Alena Laubeová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Krystaly 1000 2000 3000 4000 5000 Typy vazeb 1000 2000 3000 4000 5000 Sigma, nebo pí? 1000 2000 3000 4000 5000 Základní pojmy 1000 2000 3000 4000 5000 Vazebné hrátky 1000 2000 3000 4000 5000 Je to pravda? 1000 2000 3000 4000 5000

3 Krystaly Prémie Atomové krystaly jsou tvořeny kovalentně vázanými atomy. Celý krystal je jedinou obrovskou molekulou. Uveďte příklad takového krystalu. SiO2, diamant, Si, Ge, BN

4 Krystaly 1000 Který typ chemické vazby se vyskytuje v krystalu NaCl?
iontová vazba

5 Krystaly 2000 Jmenujte alespoň 5 vlastností kovů (kovových krystalů).
lesk, neprůhlednost, tažnost, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, některé mají magnetické vlastnosti (Fe, Co, Ni)

6 Krystaly 3000 Rozpouštějí se iontové krystaly ve vodě, v benzínu nebo v obou těchto látkách? ve vodě

7 Krystaly 4000 Vysvětlete rozdíl mezi látkou amorfní a krystalickou, ke každé z nich uveďte jeden příklad. Amorfní látky nemají ostrý bod tání, nemají pravidelné uspořádání částic, které je tvoří. Krystalické látky tají při zcela určité teplotě (teplota tání) a mají pravidelné uspořádání částic, které je tvoří. Amorfní: sklo, vosk, asfalt, pryskyřice, polymery ad. Krystalické: NaCl, KCl, diamant ad.

8 Krystaly 5000 K vrstevnatým krystalům patří například grafit. Jakou vazbou jsou spojeny atomy uhlíku ve vrstvě a jaká vazba (interakce) spojuje jednotlivé vrstvy mezi sebou? ve vrstvě: kovalentní nepolární, mezi vrstvami: van der Waalsovy síly

9 Typy vazeb Prémie Příkladem mezimolekulových sil jsou vodíkové můstky (vazby). Vyjmenujte alespoň dva prvky tvořící s vodíkem sloučeniny, mezi jejichž molekulami vznikají vodíkové můstky. dusík, kyslík, fluor

10 Typy vazeb 1000 Z následujících látek vyberte ty, které mají mezi atomy kovovou vazbu: diamant, mosaz, železo, tuha mosaz, železo

11 Typy vazeb 2000 Jaký typ chemické vazby je mezi atomy uhlíku a vodíku v methanu? Hodnoty elektronegativity jsou: X(C) = 2,5; X(H) = 2,2 kovalentní nepolární, neboť rozdíl elektronegativit je 0,3

12 Typy vazeb 3000 Uveďte typ mezimolekulové síly, kterou jsou spojeny jednotlivé molekuly vody. vodíkové můstky (vazby)

13 Typy vazeb 4000 Z následujících látek vyberte ty, které mají mezi atomy vazbu polárně kovalentní. Cl2, KCl, HCl HCl

14 Typy vazeb 5000 U kterého typu vazby se vyskytují pojmy donor a akceptor? Uveďte též české ekvivalenty těchto dvou pojmů. Koordinačně kovalentní, dativní nebo donor-akceptorová vazba; donor = dárce (elektronu) akceptor = příjemce (elektronu)

15 Sigma, nebo pí? Prémie Vyberte správnou odpověď: Překryvem orbitalů p vzniká vazba … a) jen σ b) jen π c) může vzniknout vazba σ i vazba π, záleží na prostorové orientaci p orbitalů c)

16 Sigma, nebo pí? 1000 Vyberte správnou odpověď: Překryvem orbitalů s vzniká vazba … a) jen σ b) jen π c) může vzniknout vazba σ i vazba π, záleží na prostorové orientaci s orbitalů a)

17 Sigma, nebo pí? 2000 Vyberte správnou odpověď: Jednoduchá vazba je tvořena vazbou … a) jen σ b) jen π c) vazbou σ a vazbou π a)

18 Sigma, nebo pí? 3000 Kolik σ vazeb a kolik π vazeb tvoří dvojnou vazbu? jedna σ a jedna π vazba

19 Sigma, nebo pí? 4000 Kolik σ vazeb a kolik π vazeb tvoří trojnou vazbu? jedna σ a dvě π vazby

20 Sigma, nebo pí? 5000 Která z těchto dvou typů vazeb vzniká překryvem valenčních orbitalů na spojnici jejich středů, kde je také největší elektronová hustota? σ

21 Základní pojmy Prémie Vysvětlete pojem chemická vazba a uveďte dvě podmínky jejího vzniku. Spojení atomů prvků v molekule prostřednictvím vnějších (valenčních) elektronů. Soudržné síly mezi atomy v molekulách či makromolekulách. Podmínky: 1. vhodné uspořádání valenčních elektronů 2. atomy musí mít dostatek energie

22 Základní pojmy 1000 Co je to vaznost atomu?
Vaznost je číslo, které udává, kolik kovalentních vazeb vytváří atom prvku v určité sloučenině.

23 Základní pojmy 2000 Vysvětlete pojem disociační energie.
Energie, kterou je potřeba dodat k rozštěpení chemické vazby.

24 Základní pojmy 3000 Vysvětlete pojem excitovaný stav atomu.
Excitovaný stav nebo též vzbuzený je stav atomu po excitaci. Ta nastane dodáním energie (tepelné, světelné) atomu zvnějšku. Elektron přitom přeskočí z energeticky nižšího do energeticky vyššího orbitalu.

25 Základní pojmy 4000 Jaký je rozdíl mezi disociační a vazebnou energií?
Číselná hodnota je až na znaménko stejná. Disociační energie = energie, kterou je nutno dodat k rozštěpení chemické vazby. Vazebná energie = energie, která se uvolní při vzniku chemické vazby.

26 Základní pojmy 5000 Co je elektronový plyn? Který typ vazby je spojen s tímto pojmem? Elektronový plyn jsou sdílené valenční elektrony volně se pohybující kolem kationtů, které tvoří krystal kovu. Souvisí s kovovou vazbou.

27 Vazebné hrátky Prémie Který prvek na šest písmen tvořící kovový krystal ve svém názvu obsahuje (po přesmyknutí) slovo OBLAK? KOBALT

28 Vazebné hrátky 1000 Přesmyknutím písmen slova označujícího lesního ptáka získáte řecké písmeno, které se používá k označení parciálních nábojů. DATEL → DELTA

29 Vazebné hrátky 2000 Seřaďte za sebe značku vanadu, první a poslední písmeno abecedy a značku barya. Který pojem získáte? VAZBa → VAZBA

30 Vazebné hrátky 3000 Přidejte značku draslíku za výraz pro druh paliva. Získáte prvek, jehož atomy v nejtěsnějším uspořádání spojené kovalentní nepolární vazbou tvoří nejtvrdší nerost. UHLÍ + K = UHLÍK

31 Vazebné hrátky 4000 Ke slovu TRYSKA přidejte písmeno L a přesmykněte písmena. Získáte označení pro látku s pravidelnou strukturou. TRYSKA + L → KRYSTAL

32 Vazebné hrátky 5000 V názvu vysokoškolského titulu se zkratkou Mgr. přesmykněte prvních pět písmen. Získáte označení pro jednoduchou vazbu. MAGISTR → MAGIS → SIGMA

33 Je to pravda? Prémie Z vazby jednoduché, dvojné a trojné je nejsilnější vazba trojná, protože má nejmenší disociační energii a je nejdelší. Je to pravda? NE, trojná vazba má největší disociační energii a je nejkratší.

34 Je to pravda? 1000 Iontové látky se vyznačují mimo jiné vysokou teplotou tání a varu a dobrou rozpustností v polárních rozpouštědlech. Je to pravda? ANO

35 Je to pravda? 2000 Při vzniku dvojné vazby vzniká nejprve vazba σ, teprve potom vazba π. Je to pravda? ANO

36 Je to pravda? 3000 Je-li rozdíl elektronegativit dvou atomů tvořících vazbu v rozmezí 0,4 až 1,7, pak se jedná o vazbu kovalentní nepolární. Je to pravda? NE, jedná se o polární kovalentní vazbu.

37 Je to pravda? 4000 V chloridu fosforečném je atom fosforu pětivazný a atomy chloru jsou jednovazné. Je to pravda? ANO

38 Je to pravda? 5000 Kovalentní vazba je nejsilnější, van der Waalsovy síly a vodíkové můstky mají přibližně stejnou sílu. Je to pravda? NE, vodíkové můstky jsou silnější než van der Waalsovy síly.

39 Přeji příjemnou zábavu!

40 Citace [1] ŠRÁMEK, V.; KOSINA, L.: Chemie obecná a anorganická. Olomouc : FIN, ISBN [2] VACÍK, J. et al.: Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Alena Laubeová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "„RISKUJ “ CHEMICKÁ VAZBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google