Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová. Lidé s handicapem Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová. Lidé s handicapem Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha."— Transkript prezentace:

1 Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová

2 Lidé s handicapem Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: ◦ Vada, porucha je narušení psychické, anatomické či fyziologické struktury nebo funkce. ◦ Postižení znamená omezení nebo ztrátu schopností vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za normální. ◦ Znevýhodnění, handicap se projevuje jako omezení vyplývající pro jedince z jeho vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro něj s přihlédnutím k jeho věku, pohlaví a sociálním či kulturním činitelům normální.

3  Do vzdělávacího systému ◦ Integrace do běžných základních škol – IVP, asistent pedagoga, pomůcky, stavební úpravy ◦ Speciální školy ◦ Základní školy praktické  Na trh práce ◦ Chráněné dílny ◦ Chráněné pracovní místo ◦ Sociální firma ◦ Integrace do běžného pracovního procesu Integrace handicapovaných I.

4  Do společnosti ◦ Chráněné bydlení ◦ Podporované bydlení ◦ Sociální služby – osobní asistence, tlumočení, pečovatelské služby ◦ Společenský přístup Integrace handicapovaných II.

5  https://www.youtube.com/watch?v=zySJhjBPU2 g&list=PL51A89A6543B2D549 https://www.youtube.com/watch?v=zySJhjBPU2 g&list=PL51A89A6543B2D549 Chodicí lidé

6

7

8

9 Posuzování zdravotního stavu  Zdravotní stav posuzuje příslušný úřad práce na základě žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností, který rozhoduje o dávkách, nikoliv sám žadatel  Na základě tohoto posouzení je rozhodnuto o zařazení žadatele do některé z následujících skupin (vyhláška č. 388/2011 Sb. ): ◦ TP ◦ ZTP ◦ ZTP/P

10  Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání  Příprava k práci  Rekvalifikace - specializované rekvalifikační kurzy - podpora v případě, že uchazeč není v evidenci uchazečů o zaměstnání činí 60% z průměrného měsíčního čistého výdělku (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo náhradu mzdy) - náklady rekvalifikace hradí ÚP ČR Uplatnění OZP na trhu práce

11 příspěvek na nákup vybavení potřebného pro vytvoření nového místa pro osobu se zdravotním postižením. Tzv. chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel na základě písemné dohody s ÚP ČR. Příspěvek může získat i osoba se zdravotním postižením, která se rozhodla vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. ÚP ČR jí přispěje na pořízení vybavení potřebného pro zahájení podnikání Chráněné pracovní místo

12  Zřízená společensky účelná pracovní místa zaměstnavatel může získat příspěvek na zřízení místa pro zdravotně postiženého uchazeče, kterého přijal do pracovního poměru z evidence ÚP ČR. Příspěvek firma dostává na pořízení vybavení, které potřebuje pro vytvoření místa.  Vyhrazená společensky účelná pracovní místa V tomto případě lze získat příspěvek až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnance přijatého z evidence ÚP ČR. Příspěvky se poskytují na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR.

13  Pokud u zaměstnavatele pracuje více než 50 % osob se zdravotním postižením, má podle zákona nárok na příspěvek na podporu jejich zaměstnávání. Náleží mu ve výši 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, maximálně však 8 000 Kč měsíčně na jednoho pracovníka. Podmínkou je, že musí pracovat na chráněných pracovních místech. Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnavatel čtvrtletně zpětně krajské pobočce ÚP ČR podle sídla firmy. Další podpora práce OZP od státu

14  Zkrácené pracovní úvazky Podpora zkrácených pracovních úvazků je poskytována například prostřednictvím veřejně prospěšných prací nebo společensky účelných pracovních míst. Zaměstnavatel si vytipuje vhodného uchazeče o zaměstnání (případně mu ho doporučí ÚP ČR) a požádá o příspěvek. Úředníci posoudí, zda se uvedený uchazeč o zaměstnání na místo hodí a zda splňuje kritéria pro poskytnutí podpory  Podpora mladých lidí - přednostně

15 Každá firma, jež má v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, musí podle zákona zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4 %. A to: zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením nebo od osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných, odvodem do státního rozpočtu Povinný podíl zaměstnávání OZP

16 Sociální služby Sociální služby zákon č. 108/2006 Sb.  Sociální poradenství  Raná péče  Osobní asistence  Pečovatelská služba  Průvodcovské a pečovatelské služby  Podpora samostatného bydlení  Odlehčovací služby  Centra denních služeb  Denní a týdenní stacionáře  Domovy pro osoby se zdravotním postižením  Chráněné bydlení  Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením  Sociálně terapeutické dílny

17  SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, o. s. Kontakty na Střediska rané péče podle zdroje www.ranapece.cz. www.ranapece.cz. Raná péče je především terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.  Další portály zabývající se ranou péčí: www.ranapece.eu www.rana-pece.cz www.dorea.cz www.dumrodin.cz www.ranapece.eu www.rana-pece.cz www.dorea.cz www.dumrodin.cz . Organizace a sdružení I.

18  SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA (SPC) Zdroj informací: www.apspc.cz www.apspc.cz  REGISTR POSKYTOVATELOCŮ SIÁLNÍCH SLUŽEB Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem, obsah je uveden v prováděcí vyhlášce MPSV č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. http://iregistr.mpsv.cz http://iregistr.mpsv.cz Organizace a sdružení II.

19  ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, o. s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., je otevřeným občanským sdružením s celorepublikovou působností. Prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám. www.arpzpd.cz www.arpzpd.cz Organizace a sdružení III.

20  SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE Informace o organizaci, aktuality, služby, informace pro osoby se zdravotním postižením: www.svaztp.czwww.svaztp.cz  ALFABET – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením Alfa Human Service, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením.www.alfabet.cz www.alfabet.cz  INFORMAČNÍ PORTÁL HELPNET Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení., tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. www.helpnet.cz www.helpnet.cz Organizace a sdružení IV.

21  Příspěvek na mobilitu  Příspěvek na zvláštní pomůcku  Příspěvek na péči  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama- doma/5612-archiv-clanku/?clanek=9685 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama- doma/5612-archiv-clanku/?clanek=9685 Dávky pro OZP

22 Rodiny se členem se zdravotním postižením a jejich možné situace (problémy?): 1) dospělá osoba pečuje o zdravotně postižené dítě 2) dospělá osoba pečuje o jiného dospělého zdravotně postiženého člena rodiny, nejčastěji seniora 3) sama dospělá osoba (rodič) je osobou se zdravotním postižením. Národní koncepce rodinné politiky 2005 - 2009

23  Podpora pracovního uplatnění zdravotně postiženého člena rodiny a slučitelnosti profesní role pečující osoby a péče o tohoto člena rodiny  Kompenzace nákladů na péči o osobu zdravotně postiženou  Prevence sociálního vyloučení rodin se zdravotně postiženým členem.  Prevence domácího násilí páchaného na osobách zdravotně postižených Z hlediska rodin se členem se zdravotním postižením je třeba se v rámci rodinné politiky zaměřit na tyto oblasti:

24  Zlepšovat podmínky pro osoby pečující o zdravotně postižené členy rodiny.  Proškolovat zaměstnavatele a personalisty/personalisty k tomu, aby brali ohled na potřeby osob zdravotně postižených a osob pečujících o zdravotně postiženého členarodiny a nevystavovali je diskriminaci při přijímání do zaměstnání.  Vypracovat odbornou studii ohledně dostupnosti odlehčovacích, asistenčních služeb, center denních služeb a rané péče a dalších služeb podobného charakteru. Navrhovaná opatření

25  Podporovat domácí péči o osobu zdravotně postiženou.  V rámci dotačních řízení podporovat neziskové organizace, které poskytují asistenční a odlehčovací služby, nebo které se věnují jiné podpoře rodin se zdravotně postiženým nebo dlouhodobě vážně nemocným členem (pečovatelská služba, home care, hospice, respitní péče).  Zmapovat existenci společenských a fyzických překážek, které brání zdravotně postiženým a jejich rodinám v aktivní účasti na životě společnosti.  Navrhnout opatření k účinné prevenci domácího násilí páchaného na osobách zdravotně postižených s ohledem na zvýšené riziko sociální izolace těchto osob.

26  Odstranit omezení přivýdělku osob pečujících o zdravotně postiženého člena rodiny při zachování nároku na pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou - vládní návrh zákona o sociálních službách, který uvedenou problematiku řeší, byl schválen vládou a předložen do PSP ČR.  Vytvořit ucelený a kvalitní legislativní rámec pro podporu rozvoje zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb, včetně zajištění jejich financování – návrh zákona o sociálních službách byl schválen vládou a předložen do PSP ČR Realizovaná opatření

27 K nižší životní úrovni rodin se zdravotně postiženým členem významně přispívá znevýhodněné postavení zdravotně postižených na trhu práce, a s tím spojená vysoká míra nezaměstnanosti (v 1. čtvrtletí 2005 bylo přes 70 000 nezaměstnaných OZP). Statistické údaje o počtu rodin se členem se zdravotním postižením v ČR nejsou k dispozici ale odhady o počtu osob se zdravotním postižením v rámci EU se pohybují kolem 10% populace. Zajímavosti

28  Co stojí za to navštívit? Interaktivní výstavu Naše cesta  Kde a kdy se koná? Od 1. října až 30.listopadu na výstavišti v Praze – Holešovicích (Křižíkův pavilon B) Otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin  Pro koho je výstava vytvořena? Je zaměřena na děti ve školním věku a celé školní skupiny, ale i pro dospělé Tipy pro VÁS

29  Co nás návštěvníky čeká? Speciálně upravený byt, s možností vyzkoušení si manipulaci s ortopedickým vozíkem, orientaci na ulici bez kontroly zrakem nebo pocity člověka, … sporty, hry i různé každodenní činnosti z pohledu člověka s omezením pohybu nebo bez využití některého ze smyslů, seznámí se s různými nástroji, pomůckami a přístupy, které lidé s postižením v takových situacích používají. To vše s odborným doprovodem a dohledem!  http://vystavanasecesta.cz/ http://vystavanasecesta.cz/

30  SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 160 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-333.  www.portal.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz  www.sancedetem.cz www.sancedetem.cz  www.mpsv.cz (Příručka OZP) www.mpsv.cz  www.chodicilide.cz www.chodicilide.cz  www.vystavanasecesta.cz www.vystavanasecesta.cz Použité zdroje


Stáhnout ppt "Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová. Lidé s handicapem Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha."

Podobné prezentace


Reklamy Google