Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody citování Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody citování Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 Metody citování Mgr. Anna Vitásková

2 Citujeme podle: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Třídící znak ČSN ISO ( ). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.

3 Jiné zdroje: BRATKOVÁ, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO690:2010 Materiály na UTB Zlín -

4 Bibliografické citace
jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně citujeme podle normy

5 bibliografická citace (bibliografický odkaz)
odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou

6 údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu
zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí: titulní list patitul (rub titulního listu) tiráž jiné části dokumentu

7 Generátor citací

8 Monografie Monografie (z řečtiny monos - jeden, grapho - píšu) je publikace (nebo její část) komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma (např. pojednává o jedné osobnosti, jednom problému, jedné vědecké otázce). Zpravidla se jedná o vědecké nebo jiné odborné dílo, které je komplexně zpracováno jedním autorem na vyšší odborné úrovni.

9 popis Autor. Název. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. Červeně povinný údaj Modře nepovinný údaj

10 příklady jeden autor ARCHALOUSOVÁ, Alexandra. Metodologie ošetřovatelské praxe s využitím ošetřovatelských teorií a modelů. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, , [9] s. ISBN dva autoři HUDÁKOVÁ, Anna a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, s. Sestra. ISBN tři autoři FRÖMEL, Karel, Jiří NOVOSAD a Zbyněk SVOZIL. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže: [monografie pro studijní účely]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN X.

11 příklady víc než tři autoři
BRÍMOVÁ, Pavlína a kol. Ošetřovatelská péče v oční chirurgii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, s. ISBN VYTEJČKOVÁ, Renata et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, s., xvi s. obr. příl. Sestra. ISBN editoři MAREŠ, Jiří,ed. a Jaroslava PEČENKOVÁ, ed. Sborník k 20. výročí trvání bakalářského studia ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. 1. vyd. Hradec Králové [i.e. Brno]: MSD ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, s. ISBN bez autora Lidské tělo: atlas. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., s. ISBN

12 2 nebo 3 tvůrci Uvádí se oba, první v pořadí Příjmení, jméno. Jméno druhého a dalšího se zaznamenávají v přímém pořadí (je-li to žádoucí). Mezi posledním a předposledním autorem je spojka „a“ „and“ KONOPÁSEK, Jan a Josef ULICA NOVÁK, Vít, Karel ZHOŘ a Petr KROC

13 více než 3 tvůrci Měla by být uvedena všechna jména, pokud je to možné. Pokud jsou některá jména vynechána uvádí se jméno prvního a po něm následuje: „aj“ nebo „et al.“

14 E-kniha - popis Autor. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa

15 E-kniha, příklad kniha na CD-ROM
KISVETROVÁ, Helena a Lenka MACHÁLKOVÁ, eds. Profesionalita v ošetřovatelství [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN on-line kniha Clinical gated cardiac SPECT [online]. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Futura, ©2006 [cit ]. Dostupné z:

16 Sborník Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).

17 popis Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Strany. ISBN (nebo ISSN).

18 příklad ARCHALOUSOVÁ, Alexandra, ed. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV.: sborník příspěvků z konference. Opava: Slezská univerzita. Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, s. ISBN Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství: sborník příspěvků I. slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. ISBN

19 E- sborník Inovativní přístupy v nelékařských oborech: IV. liberecká konference nelékařských oborů s regionální účastí a mezinárodní sekcí a V. studentská konference - mezinárodní den pro studenty: [Severočeské muzeum v Liberci, ] [CD-ROM]. 1. vyd. V Liberci: Technická univerzita, Ústav zdravotnických studií, [2012]. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN

20 Stať ve sborníku Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.

21 popis Autor kapitoly. Název kapitoly. In: Autor knihy. Název knihy. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání : nakladatel, rok, lokace v knize (strany od-do). ISBN.

22 příklad FARKAŠ, Andrej. Filosofie změny v ošetřovatelství. In: Vybrané problémy ve zdravotnictví. Ostrava: Knižní expres, [2008?]. s ISBN i elektronická verze VOKÁLOVÁ, Júlia, Iveta KRJAKOVÁ a Daniela DŽUGANOVÁ. Akademická knižnica - učiaca (sa) organizácia. In: INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenskych knihovníkov, 2001, s ISBN Dostupny také z:

23 Příspěvek v online sborníku
DUDEK, Petr. Řízení korporací. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit ]. Dostupné z:

24 Časopis Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od novin se časopisy odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, tím, že vycházejí méně často (nebo i stejně – týdně), zpravidla vyšší cenou, menším formátem s větším (většinou) počtem stran a lepší grafickou úpravou. Časopisy vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně.

25 Článek Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu.

26 popis Autor článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, ročník, číslo, strany. ISSN.

27 příklad článek v časopise
JELÍNEK, Petr. Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela ( ). Časopis Matice moravské. 2012, 131(1), ISSN X. Nebo JELÍNEK, Petr. Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela ( ). Časopis Matice moravské. 2012, Roč. 131, Č. 1, s ISSN X.

28 příklad článek z novin - příloha POLÁČEK, Michal. Pomáhá i slunce, říká ředitel centra pro nevidomé. Mladá fronta Dnes. 2011, 22(122). Olomoucký Dnes. s. B/5. ISSN Supplementum ŘEHULOVÁ, Alena et al. Kvalita života dětí a dospívajících s diabetem mellitem 1. typu. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie – Výživa. 2012, Roč. 15, Suppl. 1, s. 22. ISSN:

29 Článek v e-periodiku KOTRLOVÁ, Jindřiška, Ivan PFEIFER a Petr STRUK. Impaktované časopisy v etice a medicínské etice. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2013, 17(6) [cit ]. ISSN Dostupné z:

30 Normy Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok.
ČSN EN ISO Textilie - Symboly pro ošetřování. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Třídící znak

31 Zákony – norma nespecifikuje
ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 66  České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství. In: Sbírka zákonů České socialistické republiky Částka 22, s ISSN ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA Vyhláška č. 75 Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. In: Sbírka zákonů České socialistické republiky Částka 24, s ISSN ČESKO, LEKS, Jaroslav a Elvíra RENDULOVÁ, eds. Zákon o rodině: [prováděcí předpisy a předpisy související: aktualizováno k Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. Právní předpisy v platném znění; 14. ISBN

32 LEDVINKOVÁ, Jana. Daň z přidané hodnoty 2013: úplné znění zákona o DPH od 1. ledna 2013 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 6. vyd. Praha: VOX, s. Daně. ISBN ČESKO. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG). In: Sbírka zákonů České republiky Částka 118, s ISSN

33 Bakalářské, diplomové práce
NOVOTNÝ, Jan. Urgentní medicína v praxi. Praha, Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. NOVOTNÝ, Jan. Urgentní medicína v praxi. Praha, Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. Dostupný také z digitálního archivu (URI):http://digitool.is.cuni.cz/R/-?

34 Příspěvek na webovém sídle
Elektrokardiogram. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, , naposledy edit [cit ]. Česká verze. Dostupné z: Zdravotnická statistika. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. © ÚZIS ČR [cit ]. Dostupné z: Creative Commons na ÚZIS

35 Chybějící údaje Datum vydání – pokud není uvedeno, mělo by se zjistit nebo odhadnout. Uvádí se [ca. 1950] nebo [16. století?] Pokud není možný odhad mělo by být uvedeno [b.r.] nebo [s.a.] sine anno

36 Chybějící údaje Není uvedeno místo vydání
Použijeme zkratku [s.l.] sine loco Není uveden nakladatel Použijeme zkratku [s.n.] sine nomine (ISBN neuvedeno) po roce 1989

37 Seznam recenzovaných časopisů
Slovenské recenzované časopisy – České recenzované časopisy -

38 Použité zdroje: ČSN ISO 690


Stáhnout ppt "Metody citování Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google