Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody citování Mgr. Anna Vitásková. Citujeme podle: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody citování Mgr. Anna Vitásková. Citujeme podle: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Metody citování Mgr. Anna Vitásková

2 Citujeme podle: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.

3 Jiné zdroje: BRATKOVÁ, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO690:2010 Materiály na UTB Zlín - http://iva.k.utb.cz/?page_id=34UTB Zlín

4 Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně citujeme podle normy

5 bibliografická citace (bibliografický odkaz) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou

6 údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí:  titulní list  patitul (rub titulního listu)  tiráž  jiné části dokumentu

7 Generátor citacícitací

8 Monografie Monografie (z řečtiny monos - jeden, grapho - píšu) je publikace (nebo její část) komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma (např. pojednává o jedné osobnosti, jednom problému, jedné vědecké otázce). Zpravidla se jedná o vědecké nebo jiné odborné dílo, které je komplexně zpracováno jedním autorem na vyšší odborné úrovni.řečtinypublikaceproblémuvědecké odborné úrovni

9 popis Autor. Název. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. Červeně povinný údaj Modře nepovinný údaj

10 příklady jeden autor ARCHALOUSOVÁ, Alexandra. Metodologie ošetřovatelské praxe s využitím ošetřovatelských teorií a modelů. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 64, [9] s. ISBN 978-80-87023-28-0. dva autoři HUDÁKOVÁ, Anna a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 115 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4772-9. tři autoři FRÖMEL, Karel, Jiří NOVOSAD a Zbyněk SVOZIL. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže: [monografie pro studijní účely]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 173 s. ISBN 80-7067-945-X.

11 příklady víc než tři autoři BRÍMOVÁ, Pavlína a kol. Ošetřovatelská péče v oční chirurgii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7013-552-5. VYTEJČKOVÁ, Renata et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s., xvi s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3420-0. editoři MAREŠ, Jiří,ed. a Jaroslava PEČENKOVÁ, ed. Sborník k 20. výročí trvání bakalářského studia ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. 1. vyd. Hradec Králové [i.e. Brno]: MSD ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, 2013. 101 s. ISBN 978-80-7392-210-8. bez autora Lidské tělo: atlas. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2011. 224 s. ISBN 978- 80-256-0519-6.

12 2 nebo 3 tvůrci Uvádí se oba, první v pořadí Příjmení, jméno. Jméno druhého a dalšího se zaznamenávají v přímém pořadí (je-li to žádoucí). Mezi posledním a předposledním autorem je spojka „a“ „and“ KONOPÁSEK, Jan a Josef ULICA NOVÁK, Vít, Karel ZHOŘ a Petr KROC

13 více než 3 tvůrci Měla by být uvedena všechna jména, pokud je to možné. Pokud jsou některá jména vynechána uvádí se jméno prvního a po něm následuje: „aj“ nebo „et al.“

14 E-kniha - popis Autor. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa

15 E-kniha, příklad kniha na CD-ROM KISVETROVÁ, Helena a Lenka MACHÁLKOVÁ, eds. Profesionalita v ošetřovatelství [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-244-3291-5. on-line kniha Clinical gated cardiac SPECT [online]. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Futura, ©2006 [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10236675

16 Sborník Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).

17 popis Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Strany. ISBN (nebo ISSN).

18 příklad ARCHALOUSOVÁ, Alexandra, ed. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV.: sborník příspěvků z konference. Opava: Slezská univerzita. Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, 2009. 187 s. ISBN 978-80-7248- 521-5. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství: sborník příspěvků I. slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. 122 s. ISBN 80-7248- 388-9.

19 E- sborník Inovativní přístupy v nelékařských oborech: IV. liberecká konference nelékařských oborů s regionální účastí a mezinárodní sekcí a V. studentská konference - mezinárodní den pro studenty: [Severočeské muzeum v Liberci, 15.11.2012] [CD-ROM]. 1. vyd. V Liberci: Technická univerzita, Ústav zdravotnických studií, [2012]. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7372-921-9.

20 Stať ve sborníku Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.

21 popis Autor kapitoly. Název kapitoly. In: Autor knihy. Název knihy. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání : nakladatel, rok, lokace v knize (strany od-do). ISBN.

22 příklad FARKAŠ, Andrej. Filosofie změny v ošetřovatelství. In: Vybrané problémy ve zdravotnictví. Ostrava: Knižní expres, [2008?]. s. 27-35. ISBN 978-80-7347-032-6. i elektronická verze VOKÁLOVÁ, Júlia, Iveta KRJAKOVÁ a Daniela DŽUGANOVÁ. Akademická knižnica - učiaca (sa) organizácia. In: INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodnéhoinformatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenskych knihovníkov, 2001, s. 302-309. ISBN 80-85165-84-8. Dostupny také z: http://www.aib.sk/infos/infos2001/38.htm

23 Příspěvek v online sborníku DUDEK, Petr. Řízení korporací. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek- petr2.pdf

24 Časopis Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od novin se časopisy odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, tím, že vycházejí méně často (nebo i stejně – týdně), zpravidla vyšší cenou, menším formátem s větším (většinou) počtem stran a lepší grafickou úpravou. Časopisy vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně.periodická publikacenovin

25 Článek Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu.

26 popis Autor článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, ročník, číslo, strany. ISSN.

27 příklad článek v časopise JELÍNEK, Petr. Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela (1740-1780). Časopis Matice moravské. 2012, 131(1), 3-38. ISSN 0323-052X. Nebo JELÍNEK, Petr. Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela (1740-1780). Časopis Matice moravské. 2012, Roč. 131, Č. 1, s. 3-38. ISSN 0323-052X.

28 příklad článek z novin - příloha POLÁČEK, Michal. Pomáhá i slunce, říká ředitel centra pro nevidomé. Mladá fronta Dnes. 2011, 22(122). Olomoucký Dnes. s. B/5. ISSN 1210- 1168. Supplementum ŘEHULOVÁ, Alena et al. Kvalita života dětí a dospívajících s diabetem mellitem 1. typu. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie – Výživa. 2012, Roč. 15, Suppl. 1, s. 22. ISSN: 1211-9326.

29 Článek v e-periodiku KOTRLOVÁ, Jindřiška, Ivan PFEIFER a Petr STRUK. Impaktované časopisy v etice a medicínské etice. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2013, 17(6) [cit. 2013- 09-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/impaktovane- casopisy-v-etice-a-medicinske-etice

30 Normy Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok. ČSN EN ISO 3758. Textilie - Symboly pro ošetřování. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. Třídící znak 80 0005.

31 Zákony – norma nespecifikuje ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 66 České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství. In: Sbírka zákonů České socialistické republiky. 1986. Částka 22, s. 484-485. ISSN 0322- 8037. ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA Vyhláška č. 75 Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. In: Sbírka zákonů České socialistické republiky. 1986. Částka 24, s. 513-520. ISSN 0322-8037. ČESKO, LEKS, Jaroslav a Elvíra RENDULOVÁ, eds. Zákon o rodině: [prováděcí předpisy a předpisy související: aktualizováno k 2.4.2004. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 115 s. Právní předpisy v platném znění; 14. ISBN 80-251-0166-5.

32 LEDVINKOVÁ, Jana. Daň z přidané hodnoty 2013: úplné znění zákona o DPH od 1. ledna 2013 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 6. vyd. Praha: VOX, 2013. 342 s. Daně. ISBN 978-80-87480-14-4. ČESKO. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG). In: Sbírka zákonů České republiky. 2010. Částka 118, s. 4587. ISSN 1211-1244.

33 Bakalářské, diplomové práce NOVOTNÝ, Jan. Urgentní medicína v praxi. Praha, 1999. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. NOVOTNÝ, Jan. Urgentní medicína v praxi. Praha, 2006. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. Dostupný také z digitálního archivu (URI):http://digitool.is.cuni.cz/R/-?

34 Příspěvek na webovém sídle Elektrokardiogram. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy edit. 2013-09-14 [cit. 2013-12-28]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram Zdravotnická statistika. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. © ÚZIS ČR 2010-2013. [cit. 2011- 04-26]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka -statistika http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka -statistika Creative CommonsCreative Commons na ÚZIS

35 Chybějící údaje Datum vydání – pokud není uvedeno, mělo by se zjistit nebo odhadnout. Uvádí se [ca. 1950] nebo [16. století?] Pokud není možný odhad mělo by být uvedeno [b.r.] nebo [s.a.] sine anno

36 Chybějící údaje Není uvedeno místo vydání Použijeme zkratku [s.l.] sine loco Není uveden nakladatel Použijeme zkratku [s.n.] sine nomine (ISBN neuvedeno) po roce 1989

37 Seznam recenzovaných časopisů Slovenské recenzované časopisy – http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/ editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/S lovenske_recenzovane_biomedicinske_casopisy.pdf České recenzované časopisy - http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska- knihovna/2010/lk2010-3-4/recenzovana- neimpaktovana-periodika-z-oblasti-lekarskych- ved-r.-2010

38 Použité zdroje: http://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni- stranka/jednotlive-typy-dokumentu- %E2%80%93-definice/ http://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni- stranka/jednotlive-typy-dokumentu- %E2%80%93-definice/ ČSN ISO 690


Stáhnout ppt "Metody citování Mgr. Anna Vitásková. Citujeme podle: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google