Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody citování Mgr. Anna Vitásková. Proč citovat? Aby o nás nepsali v novináchnovinách Abychom nedopadli jako PepinaPepina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody citování Mgr. Anna Vitásková. Proč citovat? Aby o nás nepsali v novináchnovinách Abychom nedopadli jako PepinaPepina."— Transkript prezentace:

1 Metody citování Mgr. Anna Vitásková

2 Proč citovat? Aby o nás nepsali v novináchnovinách Abychom nedopadli jako PepinaPepina

3 Citujeme podle: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000.

4 Jiné zdroje: BRATKOVÁ, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO690:2010 Materiály na UTB Zlín - http://iva.k.utb.cz/?page_id=34UTB Zlín http://iva.k.utb.cz/?page_id=34 Metodika tvorby bibliografických citací - http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodi ka/web/ebook_citace_2011.html

5 Smysl citování …. aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal.

6 Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně citujeme podle normy

7 bibliografická citace (bibliografický odkaz) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou

8 údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí:  titulní list  patitul (rub titulního listu)  tiráž  jiné části dokumentu

9 Citační styly ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 - česká verze mezinárodních norem pro tvorbu citací tradičních a elektronických dokumentů APA - citační styl vytvořený pro potřeby American Psychoogical Association, své uplatnění nachází zejména v psychologii a dalších příbuzných oborech APA MLA - citační styl využívaný v humanitních oborech (zejména jazykověda) MLA Chicago - citační styl pro potřeby společenských věd, popisuje také citování vysokoškolských kvalifikačních prací Chicago Harvard - citační styl Harvard Bussiness School Vancouver - norma obsahující citační styl pro publikování v časopisech zaměřených na lékařství, biomedicínu, lékařské technologie a zdravovědu Vancouver AMA - citační styl vytvořený American Medical association se využívá zejména v lékařství a oborech zaměřených na biologii CSE - citační styl nacházející uplatnění v přírodních vědách CSE

10 Citační software ZOTERO Zdarma dostupné rozšíření do Firefoxu, které umí získávat bibliografické údaje přímo z webové stránky. Takto získané údaje lze spravovat v interní databázi a případně je sdílet a exportovat. Interaktivní manuál ZOTEROInteraktivní manuál Connotea Systém pro správu odkazů z internetu a profesionálních databází. Citace je možné tagovat a sdílet. Connotea CiteULike Systém umožňuje správu citací. Citace je možné doplňovat o plné texty, tagovat, sdílet. Podporuje všechny významné citační styly mimo ISO 690. Uživatelé si mohou své citace sdílet a vystavovat pomocí RSS kanálů. CiteULike zdarma

11 Citační software RefWorks Jde o jeden z nejkvalitnějších citačních softwarů dostupných online. Refworks je obchodní jednotkou společnosti Proquest. Systém umožňuje mimo klasické správy citací také přímý import z téměř všech významných komerčních databází. Samozřejmostí je export do různých citačních stylů. Některé univerzity ho mají zakoupen pro své studenty. RefWorks EndNote Web Produkt společnosti Thomson Reuters. Mimo online správy citací a podpory velkého množství typů dokumentů a citačních stylů podporuje také import z profesionálních databází, bohužel ne vždy přímo, ale přes externí soubory. I zde platí, že ji mají některé univerzity zakoupenu pro své studenty (např. Masarykova univerzita). I volná verze EndNote WebI volná verze ProCite Další produkt společnosti Thomson Reuters. Narozdíl od EndNote Web jde o desktopovou aplikaci, kterou je nutné nainstalovat. Využití nachází zejména u profesionálů. K dispozici je i bezplatná zkušební verze. ProCite Reference Manager I tento produkt pochází od společnosti Thomson Reuters. Jde o desktopovou aplikaci, kterou je nutné nainstalovat. Oproti svým konkurentům umožňuje hledat plné texty záznamů na internetu nebo v profesionálních databázích a umožňuje sdílet databázi citací více uživateli. I zde je možné stáhnout si zkušební verzi. Reference Manager placené

12 Generátor citacícitací

13 Monografie Monografie (z řečtiny monos - jeden, grapho - píšu) je publikace (nebo její část) komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma (např. pojednává o jedné osobnosti, jednom problému, jedné vědecké otázce). Zpravidla se jedná o vědecké nebo jiné odborné dílo, které je komplexně zpracováno jedním autorem na vyšší odborné úrovni.řečtinypublikaceproblémuvědecké odborné úrovni

14 popis Autor. Název. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. Červeně povinný údaj Modře nepovinný údaj

15 příklady jeden autor ARCHALOUSOVÁ, Alexandra. Metodologie ošetřovatelské praxe s využitím ošetřovatelských teorií a modelů. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 64, [9] s. ISBN 978-80-87023-28-0. dva autoři HUDÁKOVÁ, Anna a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 115 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4772-9. tři autoři FRÖMEL, Karel, Jiří NOVOSAD a Zbyněk SVOZIL. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže: [monografie pro studijní účely]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 173 s. ISBN 80-7067-945-X.

16 příklady víc než tři autoři BRÍMOVÁ, Pavlína a kol. Ošetřovatelská péče v oční chirurgii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7013-552-5. VYTEJČKOVÁ, Renata et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s., xvi s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3420-0. editoři MAREŠ, Jiří,ed. a Jaroslava PEČENKOVÁ, ed. Sborník k 20. výročí trvání bakalářského studia ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. 1. vyd. Hradec Králové [i.e. Brno]: MSD ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové, 2013. 101 s. ISBN 978-80-7392-210-8. bez autora Lidské tělo: atlas. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2011. 224 s. ISBN 978- 80-256-0519-6.

17 2 nebo 3 tvůrci Uvádí se oba, první v pořadí Příjmení, jméno. Jméno druhého a dalšího se zaznamenávají v přímém pořadí (je-li to žádoucí). Mezi posledním a předposledním autorem je spojka „a“ „and“ KONOPÁSEK, Jan a Josef ULICA NOVÁK, Vít, Karel ZHOŘ a Petr KROC

18 více než 3 tvůrci Měla by být uvedena všechna jména, pokud je to možné. Pokud jsou některá jména vynechána uvádí se jméno prvního a po něm následuje: „aj“ nebo „et al.“

19 Anonymní díla – „Anon“ u (jméno-datum) U číselných odkazů - název díla Dlouhý název – můžeme zkrátit a nahradit … Údaje o vydání včetně symbolů jak je v prameni informací. (2. přeprac. dopl. vyd.) Údaj o 1. vyd. se nemusí uvádět

20 E-kniha - popis Autor. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa

21 E-kniha, příklad kniha na CD-ROM KISVETROVÁ, Helena a Lenka MACHÁLKOVÁ, eds. Profesionalita v ošetřovatelství [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-244-3291-5. on-line kniha Clinical gated cardiac SPECT [online]. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Futura, ©2006 [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10236675

22 Sborník Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).

23 popis Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Strany. ISBN (nebo ISSN).

24 příklad ARCHALOUSOVÁ, Alexandra, ed. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV.: sborník příspěvků z konference. Opava: Slezská univerzita. Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, 2009. 187 s. ISBN 978-80-7248- 521-5. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství: sborník příspěvků I. slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. 122 s. ISBN 80-7248- 388-9.

25 E- sborník Inovativní přístupy v nelékařských oborech: IV. liberecká konference nelékařských oborů s regionální účastí a mezinárodní sekcí a V. studentská konference - mezinárodní den pro studenty: [Severočeské muzeum v Liberci, 15.11.2012] [CD-ROM]. 1. vyd. V Liberci: Technická univerzita, Ústav zdravotnických studií, [2012]. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7372-921-9.

26 Stať ve sborníku Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.

27 popis Autor kapitoly. Název kapitoly. In: Autor knihy. Název knihy. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání : nakladatel, rok, lokace v knize (strany od-do). ISBN.

28 příklad FARKAŠ, Andrej. Filosofie změny v ošetřovatelství. In: Vybrané problémy ve zdravotnictví. Ostrava: Knižní expres, [2008?]. s. 27-35. ISBN 978-80-7347-032-6. i elektronická verze VOKÁLOVÁ, Júlia, Iveta KRJAKOVÁ a Daniela DŽUGANOVÁ. Akademická knižnica - učiaca (sa) organizácia. In: INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodnéhoinformatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenskych knihovníkov, 2001, s. 302-309. ISBN 80-85165-84-8. Dostupny také z: http://www.aib.sk/infos/infos2001/38.htm

29 Příspěvek v online sborníku DUDEK, Petr. Řízení korporací. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek- petr2.pdf

30 Časopis Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od novin se časopisy odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, tím, že vycházejí méně často (nebo i stejně – týdně), zpravidla vyšší cenou, menším formátem s větším (většinou) počtem stran a lepší grafickou úpravou. Časopisy vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně.periodická publikacenovin

31 popis Název: podnázev seriálu. Vydání. Místo: Nakladatel, Datum publikování, číslování seriálu. Standardní identifikátor(y) ISSN.

32 příklad Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 1995-, roč. 1-. ISSN 1335-1532. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, roč. 1, č. 1. ISSN 0862-7487. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, 1(1). ISSN 0862-7487.

33 Článek Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu.

34 popis Autor článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, ročník, číslo, strany. ISSN.

35 příklad článek v časopise JELÍNEK, Petr. Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela (1740-1780). Časopis Matice moravské. 2012, 131(1), 3-38. ISSN 0323-052X. Nebo JELÍNEK, Petr. Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela (1740-1780). Časopis Matice moravské. 2012, Roč. 131, Č. 1, s. 3-38. ISSN 0323-052X.

36 příklad článek z novin - příloha POLÁČEK, Michal. Pomáhá i slunce, říká ředitel centra pro nevidomé. Mladá fronta Dnes. 2011, 22(122). Olomoucký Dnes. s. B/5. ISSN 1210- 1168. Supplementum ŘEHULOVÁ, Alena et al. Kvalita života dětí a dospívajících s diabetem mellitem 1. typu. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie – Výživa. 2012, Roč. 15, Suppl. 1, s. 22. ISSN: 1211-9326.

37 Článek v e-periodiku KOTRLOVÁ, Jindřiška, Ivan PFEIFER a Petr STRUK. Impaktované časopisy v etice a medicínské etice. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2013, 17(6) [cit. 2013- 09-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/impaktovane- casopisy-v-etice-a-medicinske-etice

38 Normy Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok. ČSN EN ISO 3758. Textilie - Symboly pro ošetřování. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. Třídící znak 80 0005.

39 Zákony – norma nespecifikuje ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 66 České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství. In: Sbírka zákonů České socialistické republiky. 1986. Částka 22, s. 484-485. ISSN 0322- 8037. ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA Vyhláška č. 75 Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. In: Sbírka zákonů České socialistické republiky. 1986. Částka 24, s. 513-520. ISSN 0322-8037. ČESKO, LEKS, Jaroslav a Elvíra RENDULOVÁ, eds. Zákon o rodině: [prováděcí předpisy a předpisy související: aktualizováno k 2.4.2004. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 115 s. Právní předpisy v platném znění; 14. ISBN 80-251-0166-5.

40 LEDVINKOVÁ, Jana. Daň z přidané hodnoty 2013: úplné znění zákona o DPH od 1. ledna 2013 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 6. vyd. Praha: VOX, 2013. 342 s. Daně. ISBN 978-80-87480-14-4. ČESKO. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG). In: Sbírka zákonů České republiky. 2010. Částka 118, s. 4587. ISSN 1211-1244.

41 Bakalářské, diplomové práce NOVOTNÝ, Jan. Urgentní medicína v praxi. Praha, 1999. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. NOVOTNÝ, Jan. Urgentní medicína v praxi. Praha, 2006. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. Dostupný také z digitálního archivu (URI):http://digitool.is.cuni.cz/R/-?

42 Příspěvek na webovém sídle Elektrokardiogram. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy edit. 2013-09-14 [cit. 2013-12-28]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram Zdravotnická statistika. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. © ÚZIS ČR 2010-2013. [cit. 2011- 04-26]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka -statistika http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/zdravotnicka -statistika Creative CommonsCreative Commons na ÚZIS

43 Chybějící údaje Datum vydání – pokud není uvedeno, mělo by se zjistit nebo odhadnout. Uvádí se [ca. 1950] nebo [16. století?] Pokud není možný odhad mělo by být uvedeno [b.r.] nebo [s.a.] sine anno

44 Chybějící údaje Není uvedeno místo vydání Použijeme zkratku [s.l.] sine loco Není uveden nakladatel Použijeme zkratku [s.n.] sine nomine (ISBN neuvedeno) po roce 1989

45 více míst vydání, uvádí se v citaci buď místo, které je typograficky zvýrazněno, nebo místo, které je uvedeno jako první více nakladatelů, uvádějí se v bibliografické citaci nakladatelské údaje typograficky nejvýraznějšího z nich nebo toho nakladatele, který je uveden na prvním místě

46 stránkování Podle normy ČSN ISO 690 platné od 1. 4. 2011 není povinné tento údaj o rozsahu (tj. počet stran nebo svazků monografické publikace) v bibliografické citaci uvádět. Uvádí se však vždy, pokud se popisuje jen část dokumentu. Zkratku označující strany je možné uvést i u zahraniční publikace česky (s.) nebo v jazyce originálu (např. anglicky p., pages). Doporučuje se zápis v jazyce dokumentu, pro který jsou bibliografické citace vytvářeny. Je-li v knize použito dvojí stránkování, pak se uvádějí v údajích o rozsahu uvést oba údaje, například takto: xii, 285 s.

47 Citační styly - příklady AMA (American Medical Association) Referenční seznam Ubon R, Kongsombat B, Tangsatirapakdee S, Banchonglikitkul C. BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CAJANUS CAJAN ETHANOLIC EXTRACTS. Thai Journal Of Pharmaceutical Sciences [serial online]. January 2014;38:112-114. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA. Accessed March 23, 2014.

48 APA (American Psychological Association) Reference Ubon, R., Kongsombat, B., Tangsatirapakdee, S., & Banchonglikitkul, C. (2014). BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CAJANUS CAJAN ETHANOLIC EXTRACTS. Thai Journal Of Pharmaceutical Sciences, 38112-114. Harvard Reference Ubon, R, Kongsombat, B, Tangsatirapakdee, S, & Banchonglikitkul, C 2014, 'BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CAJANUS CAJAN ETHANOLIC EXTRACTS', Thai Journal Of Pharmaceutical Sciences, 38, pp. 112-114, Academic Search Complete, EBSCOhost, viewed 23 March 2014.

49 MLA (Modern Language Association) Citované práce Ubon, Rerk-am, et al. "Biological Activities Of Cajanus Cajan Ethanolic Extracts." Thai Journal Of Pharmaceutical Sciences 38.(2014): 112-114. Academic Search Complete. Web. 23 Mar. 2014. Vancouver/ICMJE Reference Ubon R, Kongsombat B, Tangsatirapakdee S, Banchonglikitkul C. BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CAJANUS CAJAN ETHANOLIC EXTRACTS. Thai Journal Of Pharmaceutical Sciences [serial on the Internet]. (2014, Jan), [cited March 23, 2014]; 38112-114. Available from: Academic Search Complete.

50 ISO 690 KONGSOMBAT, Bantika, Sinn TANGSATIRAPAKDEE a Chuleratana BANCHONGLIKITKUL. Biological activities of cajanus cajan ethanolic extracts. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014, roč. 38, s. 112-114. ISSN:0125-4685.

51 Použité zdroje: ČSN ISO 690 BRATKOVÁ, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO690:2010 Jednotlivé typy dokumentů – definice http://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni- stranka/jednotlive-typy-dokumentu-%E2%80%93-definice/http://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni- stranka/jednotlive-typy-dokumentu-%E2%80%93-definice/ Ústav informačních studií a knihovnictví http://texty.jinonice.cuni.cz/http://texty.jinonice.cuni.cz/ Jak zpracovávat bibliografické citace http://knihovna.vsb.cz/kurzy/index.html


Stáhnout ppt "Metody citování Mgr. Anna Vitásková. Proč citovat? Aby o nás nepsali v novináchnovinách Abychom nedopadli jako PepinaPepina."

Podobné prezentace


Reklamy Google