Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FONDY EU 2007 - 2013 Programové období 2007 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FONDY EU 2007 - 2013 Programové období 2007 - 2013."— Transkript prezentace:

1 FONDY EU 2007 - 2013 Programové období 2007 - 2013

2 Proces vyjednávání 2004 - 2006 Finanční perspektiva na léta 2007 - 2013 Finanční perspektiva na léta 2007 - 2013 (schválena v prosinci 2005) Rámcové plány politik Společenství Rámcové plány politik Společenství (vyjednány 2004 - 2005) Nařízení upravující jednotlivé politiky, včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti Nařízení upravující jednotlivé politiky, včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti (vyjednána 2004 - 2005) Meziinstitucionální dohoda (EP, ER, EK) Meziinstitucionální dohoda (EP, ER, EK) (kompromis - duben 2006)

3 Finanční perspektiva Kapitola%mld. EUR 1. Udržitelný růst44,2382,1 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (19,4) (74,1) 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (19,4) (74,1) 1b. Koheze pro růst a zaměstnanost(80,6)(308,0) 1b. Koheze pro růst a zaměstnanost(80,6)(308,0) 2. Zachování a řízení přírodních zdrojů43,0371,3 3. Občanství, svoboda, bezpečí a spravedlnost 1,2 10,8 4. EU jako globální hráč 5,7 49,5 5. Administrativa 5,8 49,8 Kompenzace novým členům 0,1 0,8 ZÁVAZKY 100,0864,3 PLATBY820,8

4 Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost Rozhodnutí Rady EU ze dne 6. října 2006 – priority a principy Priority: 1. Zvýšení přitažlivosti ČS, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a ochranu životního prostředí 2. Podporu inovace, podnikavosti a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro výzkum a inovace, včetně nových informačních a komunikačních technologií 3. Vytváření více a lepších pracovních míst pomocí zapojení více osob do zaměstnání nebo do podnikání, zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků a zvýšení investic do lidského kapitálu

5 Strategické obecné zásady Společenství Přitažlivější Evropa a regiony pro investory a pracující Rozšíření a zlepšení dopravních infrastruktur Rozšíření a zlepšení dopravních infrastruktur Posílení součinností mezi ochranou životního prostředí a růstem Posílení součinností mezi ochranou životního prostředí a růstem Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie Zlepšení znalostí a inovace pro růst Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje Usnadnit inovace a podporovat podnikavost Usnadnit inovace a podporovat podnikavost Podporovat informační společnost pro všechny Podporovat informační společnost pro všechny Zlepšit přístup k financím Zlepšit přístup k financím

6 Strategické obecné zásady Společenství Vytváření více a lepších pracovních míst Přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany Přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělání a dovedností Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělání a dovedností Správní kapacita Správní kapacita Pomoci udržet zdravou pracovní sílu Pomoci udržet zdravou pracovní sílu

7 Nová legislativa /Schválení po přijetí Meziinstitucionální dohody EP - květen 2006/ Nařízení EP a Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o EFRR, ESF a FS Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006, o EFRR Nařízení EP a Rady (ES) č. 1081/2006, o ESF Nařízení EP a Rady (ES) č. 1082/2006, o evropském seskupení pro územní spolupráci Nařízení EP a Rady (ES) č. 1084/2006, o FS Implementační nařízení (č. 1828/2006)

8 F o n d y Zachovány ERDF, ESF Zachovány ERDF, ESF Mimo SF vyčleněny fondy pro rozvoj venkova a pro rybářství Mimo SF vyčleněny fondy pro rozvoj venkova a pro rybářství Fond soudržnosti programován stejně jako SF (financování cíle Konvergence; změny v pravidlech výběru projektů; aplikace společně s ERDF v OP) Fond soudržnosti programován stejně jako SF (financování cíle Konvergence; změny v pravidlech výběru projektů; aplikace společně s ERDF v OP)

9 Cíle politiky soudržnosti Konvergence – urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států a regionů zlepšením podmínek pro růst a zaměstnanost zvýšením kvality investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti se přizpůsobovat hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování ŽP a výkonnosti správy Konvergence – urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států a regionů zlepšením podmínek pro růst a zaměstnanost zvýšením kvality investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti se přizpůsobovat hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování ŽP a výkonnosti správy Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, zaměstnanosti předvídáním hospodářských a sociálních změn prostřednictvím zvýšení investic do lidského kapitálu, inovací, podpory znalostní společnosti a podnikání, ochrany a zlepšování ŽP a výkonnosti správy a zlepšování dostupnosti, přizpůsobivosti pracujících a podniků a rozvoje trhů práce Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, zaměstnanosti předvídáním hospodářských a sociálních změn prostřednictvím zvýšení investic do lidského kapitálu, inovací, podpory znalostní společnosti a podnikání, ochrany a zlepšování ŽP a výkonnosti správy a zlepšování dostupnosti, přizpůsobivosti pracujících a podniků a rozvoje trhů práce Evropská územní spolupráce - posílení Evropská územní spolupráce - posílení Přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ Přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ Nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami ES k vyššímu integrovanému územnímu rozvoji a výměny zkušeností na vhodné územní úrovni Nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami ES k vyššímu integrovanému územnímu rozvoji a výměny zkušeností na vhodné územní úrovni

10 Cíle politiky soudržnosti v územích Konvergence – aplikace ERDF, ESF, FS v území NUTS II s HDP/1 obyv. menším 75 % průměru EU – 25 v letech 2000-02. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – aplikace ERDF, ESF v území nepokrytých v Konvergenci Konvergence – aplikace ERDF, ESF, FS v území NUTS II s HDP/1 obyv. menším 75 % průměru EU – 25 v letech 2000-02. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – aplikace ERDF, ESF v území nepokrytých v Konvergenci Evropská územní spolupráce – ERDF Evropská územní spolupráce – ERDF Přechodné pravidlo pro ČZ s HND/1 obyv. menším 90 % průměru EU – 25 v letech 2001-03 pro užití FS. Přechodné pravidlo pro ČZ s HND/1 obyv. menším 90 % průměru EU – 25 v letech 2001-03 pro užití FS.

11 Financování  Míra spolufinancování – 85 %  Vztahování míry spolufinancování k celkovým národním, nikoli jen veřejným výdajům (podíl mezi národními veřejnými a národními soukromými zdroji jen indikativní)  Zálohová platba: SF = 7 %; FS = 10,5 %  Pravidlo n+2 pro SF i FS => n+3 pro období 2007-2010  Křížové financování

12 Uznatelnost výdajů Pravidla uznatelnosti stanovena na národní úrovni Pravidla uznatelnosti stanovena na národní úrovni Společná pravidla jen pro nejvýznamnější položky (stanovena v nařízeních k jednotlivým fondům): Společná pravidla jen pro nejvýznamnější položky (stanovena v nařízeních k jednotlivým fondům): DPH – pro kohezní státy uznatelná nevratná DPH (jako dosud, platí pro všechny fondy) DPH – pro kohezní státy uznatelná nevratná DPH (jako dosud, platí pro všechny fondy) Nákup pozemků (u ERDF a FS uznatelný jen do 10% z celk. uznatel.nákladů projektu; u ESF neuznatelný) Nákup pozemků (u ERDF a FS uznatelný jen do 10% z celk. uznatel.nákladů projektu; u ESF neuznatelný) Úroky z úvěru – neuznatelné (platí pro všechny fondy) Úroky z úvěru – neuznatelné (platí pro všechny fondy) Uznatelnost pro cíl 3 – upravena v nařízení o ERDF Uznatelnost pro cíl 3 – upravena v nařízení o ERDF

13 Příprava ČR Zapojení do negociací k FP a přípravě nařízení Zapojení do negociací k FP a přípravě nařízení Příprava Národního rozvojového plánu ČR na léta 2007 – 2013 (prosinec 2005) Příprava Národního rozvojového plánu ČR na léta 2007 – 2013 (prosinec 2005) Příprava Národního strategického referenčního rámce – vyjednávání o struktuře pomoci z fondů EU pro ČR Příprava Národního strategického referenčního rámce – vyjednávání o struktuře pomoci z fondů EU pro ČR Příprava operačních programů Příprava operačních programů Příprava řídící a implementační struktury (vč. Infrastruktury – IS, úprava finančních toků) Příprava řídící a implementační struktury (vč. Infrastruktury – IS, úprava finančních toků)

14 Operační programy 2004-2006: Cíl 1: 5 operačních programů Cíl 2 a 3 (Praha): 2 jednotné programové dokumenty Iniciativy Společenství: 5x Interreg A EQUAL URBAN URBAN LEADER LEADER Rozvoj venkova a restruktur. rybolovu (mimo Cíl 1) Rozvoj venkova a restruktur. rybolovu (mimo Cíl 1) Celkem 15 programů. 2007-2013: Cíl Konvergence: 15 operačních programů Cíl Konkurenceschopnost (Praha): 2 operační programy Cíl Územní spolupráce: 5x přeshraniční spolupráce 1 x nadnárodní spolupráce 1x meziregionální spolupráce Celkem 24 programů.

15 Prostředky na politiku HSS pro ČR 26,7 mld. EUR = cca 774 mld. Kč (běžné ceny ) Alokace podle cílů Konvergence97 % Konvergence97 % regionální Konvergence 64 % Fond soudržnosti 33 % Reg. konkurenceschopnost Reg. konkurenceschopnost a zaměstnanost1,6 % Evr. územní spolupráce1,4 % Evr. územní spolupráce1,4 %

16 Alokace podle cílů v období 2004-06 a 2007-13

17 Alokace na operační programy v cíli Konvergence OP Podnikání a inovace 12 OP Výzkum vývoj a inovace 6 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10.5 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7 OP Životní prostředí 20 OP Doprava 22 IOP 7.5 ROPy 13.25 OP Technická pomoc 1.75 Celkem 100


Stáhnout ppt "FONDY EU 2007 - 2013 Programové období 2007 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google